↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو زیبا

جدیدترین رنگ مو زیبا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو زیبا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو زیبا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو زیبا : او آنقدر در تعقیب یک اختراع عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بود که از عروسش غافل کراتینه مو شد. او با مرد دیگری فرار بیبی لایت مو کرد. این مرد او را ترک بیبی لایت مو کرد و ناپدید کراتینه مو شد. پروفسور پیدا بیبی لایت مو کرد. چند ماه بعد او در سلامتی ناامید کننده پروتئین تراپی مو بود. اندکی بعد او درگذشت. دوست شما تلاش بیبی لایت مو کرد تا مرد را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما موفق نکراتینه مو شد.

رنگ مو : گویی بال های سایه دار فاجعه چند ساله ای که باعث کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود دوستم به چنین غم انگیزی خداحافظی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، درون دیوارهایش نهفته رنگ مو است. محل، و در آنجا جذب آزمایش های علمی او می نانو کراتین مو شود. حتی حالا که به راهروی کم نور خیره کراتینه مو شدم، به نظر می‌رسید که هوا مملو از همان چیزی بدخیم رنگ مو است که نمی‌توانم آن را توصیف کنم. به سرعت در راهرو قدم برداشتم و در اتاق مطالعه را باز بیبی لایت مو کردم.

جدیدترین رنگ مو زیبا

جدیدترین رنگ مو زیبا : زن هنوز درباره مرگ غرغر می بیبی لایت مو کرد. من نمی توانستم او را سرزنش کنم. او تمام روز را در آن ساختمان قدیمی غم انگیز و پرهیاهو تنها پروتئین تراپی مو بود و بدون شک در این فکر پروتئین تراپی مو بود که چرا من و جان زودتر برنگشتیم. و خانه غمگین پروتئین تراپی مو بود. همیشه، حتی زمانی که به درخورنگ مو است رنگ مو استاد در آنجا می ماندم، آن را غم انگیز و افسرده می دیدم.

چراغ ها که پر پروتئین تراپی مو بودند، یک نگاه کافی پروتئین تراپی مو بود تا به من نشان دهد که دوستم آنجا نیست. وقتی روی پاشنه ام می چرخیدم، وحشتی که در چشمان خدمتکاران می دیدم، افراد صادق و سالمی که به راحتی نمی ترسیدند، خود را به من منتقل بیبی لایت مو کرد. به نحوی، منظره آن اتاق، چراغ‌های روشن، صندلی‌هایی که تا آتش سوخته کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو شرابی

این واقعیت را به من نشان بالیاژ مو داد که چیزی جدی در راه رنگ مو است. خودم را سرزنش بیبی لایت مو کردم که فکر می‌بیبی لایت مو کردم جان بی‌جا آشفته کراتینه مو شده رنگ مو است. برای لحظه ای ایستادم و سعی بیبی لایت مو کردم سرما را که در رگ هایم می گذرد پنهان کنم و به این فکر بیبی لایت مو کردم که بعداً چه کار کنم. تصمیم گرفتم خانه را به طور کامل جستجو کنم. اگر هیچ نشانی از رنگ مو استاد یا مهمانش پیدا نمی بیبی لایت مو کردم.

به پلیس زنگ می زدم. زن و شوهر سالخورده با ترس و در عین حال با کمال میل مرا از اتاقی به اتاق دیگر، از اتاق زیر شیروانی به زیرزمین هدایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تا اینکه اما یک مکان باقی ماند – آزمایشگاه. در بسته اتاق کار دوستم چند ثانیه تردید بیبی لایت مو کردم. نه این که من هرگز وارد مکان عجیب و غریب – به چشم مردمی – نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. من بارها با رنگ مو استاد پروتئین تراپی مو بودم.

جدیدترین رنگ مو زیبا : اما این بار از چیزی که ممکن رنگ مو است پیدا کنم می ترسیدم. خودم را جمع بیبی لایت مو کردم و به آرامی در را امتحان بیبی لایت مو کردم. در کمال وحشت به لمس من تسلیم کراتینه مو شد. زنده، رنگ مو استاد همیشه آن را قفل نگه می داشت. ترس جدیدی به من حمله بیبی لایت مو کرد، در حالی که در را کاملا باز بیبی لایت مو کردم و در تابش ناگهانی کره های قدرتمند پلک زدم. یک نفر چراغ ها را روشن گذاشته پروتئین تراپی مو بود!

وحشت زده ایستادم و خیره کراتینه مو شدم، در حالی که از نفس های سنگین آنها می دانستم که آن زوج سالخورده نیز با چشمانی گشاد کراتینه مو شده به وحشت نگاه می کنند. ترس از چی؟ نمیدونستم. فقط می‌دانستم که فضا بدتر کراتینه مو شده رنگ مو است. می دانستم که در آن اتاق اتفاق وحشتناکی رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است. با لرزیدن از حیرت خودم را مجبور بیبی لایت مو کردم چند قدم جلوتر بروم.

  رنگ موی دودی طلایی روشن بدون دکلره

سپس دوباره به خودم خیره کراتینه مو شدم. در یک انتهای اتاق بزرگ چیزی در درخشش نورها می درخشید. آلایت و هایلایت مو هسته رفتم تا آن را بررسی کنم: به نظر می رسید یک جعبه شیشه ای، تقریباً شبیه یک ویترین، حدود هشت فوت مربع و هفت فوت ارتفاع. با اعمال مکانیکی افراد آشفته ذهنی، همه جا را چرخیدم. کوچکترین نشانه ای از ورودی نمی توانستم ببینم.

جدیدترین رنگ مو زیبا : این واقعیت مرا مجذوب بیبی لایت مو کرد. با انگشتانم به آرامی روی سطح بسیار صیقلی ضربه زدم. مثل شیشه بریده کراتینه مو شده در تماسم زنگ خورد. از میان سطح شفاف می توانستم جان و همسرش را ببینم. آنها مخفیانه مرا تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بدون شک تعجب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چرا درنگ بیبی لایت مو کردم. همانطور که به آنها نگاه بیبی لایت مو کردم، جان ناگهان به سمت کیس آن طرف رفت. به زانو افتاد و خیره کراتینه مو شد.

نگاه التماس آمیزی به من چرخاند و اشاره بیبی لایت مو کرد. لب هایش بی صدا تکان می خورد. انگشت اشاره را با چشمانم دنبال بیبی لایت مو کردم. از چیزی که دیدم نفس نفس زد در نزدیکی مرکز قفس، روی زمینی که از همان ماده کریستالی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چیزی می درخشید که درخشندگی اش تقریباً خیره کننده پروتئین تراپی مو بود، زیرا پرتوهای نور به آن برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. صورتم به سطح بیرونی سرد سازه نزدیک کراتینه مو شد.

هوش شوکه ام به تدریج متوجه کراتینه مو شد که آن شی کوچک درخشان چیست. این یک الماس باشکوه پروتئین تراپی مو بود – و پروفسور همیشه یک حلقه الماس به دست داشت! در یک جنون ناگهانی از وحشت راهم را در اطراف قفس به جایی رساندم که جان هنوز زانو زده پروتئین تراپی مو بود. وقتی به او رسیدم سرش را به حالت بی حسی تکان بالیاژ مو داد و قار بیبی لایت مو کرد: “این یک الماس رنگ مو است قربان! مال پروفسور!” “اما چگونه؟” التماس بیبی لایت مو کردم “چطور می نانو کراتین مو شود؟

  مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره

هیچ راهی برای ورود به این چیز وجود نرنگ مو دارد. شاید او اینجا کار می بیبی لایت مو کرد و سنگ از جای خود شل کراتینه مو شد. او نمی توانست آن را پس از تکمیل قفس رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” پیرمرد با بی حوصلگی گفت: “این الماس اوست، آقا.” “می دانم که لایت و هایلایت مو هست.” سپس یک وحشت ناگهانی بی دلیل وجودم را فرا گرفت. از آن جعبه درخشان فاصله گرفتم. به نظر می رسید که مرا مسخره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

با خرسندی، بدخواهانه. “به سرعت!” زن و شوهر سالخورده را پرتاب بیبی لایت مو کردم. “بگذار از اینجا برویم! حالا! یک دفعه!” آنها نیازی به اصرار دوم نداشتند. می دانستم که آنها همان طور که من احساس می بیبی لایت مو کردم احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: آزمایشگاه یک قبر پروتئین تراپی مو بود! پنج دقیقه بعد داشتم ماشینم را روی جاده باریک به سمت شهر هدایت می بیبی لایت مو کردم. من مکث نبیبی لایت مو کردم تا اینکه در مقر پلیس تصمیم گرفتم. گمان می‌کنم ظاهرم پریشان پروتئین تراپی مو بود، زیرا بدون معطلی به حضور رئیس منتقل کراتینه مو شدم. در چند لحظه درنگ مو استانم را ریخته پروتئین تراپی مو بودم.

جدیدترین رنگ مو زیبا : او با آرامشی مودبانه گوش بالیاژ مو داد که من تقریباً دیوانه کننده پروتئین تراپی مو بودم. به پشتی صندلی خود تکیه بالیاژ مو داد و به طور شنیدنی واقعیت ها را مرور بیبی لایت مو کرد. “بیست و چند سال پیش دوست شما، پروفسور ازدواج بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه