↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

تفاوت رنگ موی گرم و سرد

تفاوت رنگ موی گرم و سرد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت تفاوت رنگ موی گرم و سرد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با تفاوت رنگ موی گرم و سرد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

تفاوت رنگ موی گرم و سرد : مرد چوبی حلبی زمزمه بیبی لایت مو کرد: “همه تقصیر کو-کلیپ قدیمی رنگ مو است.” او حق نداشت از قسمت های بیرون ریخته کراتینه مو شده ما برای ساختن مرد دیگری رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» نیمی آمی با خونسردی گفت: “به نظر می رسد که او این کار را بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : شاید قلب چوب‌دار حلبی تندتر نمی‌زد، زیرا از مخمل قرمز ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با خاک اره پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و قلب سرباز قلع از آن ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.272قلع و در آغوش حلبی خود بدون ذره ای از احساسات آرام گرفت. با این حال، شکی نیست که هر دو می‌دانستند که لحظه‌ای حساس در زندگی‌شان فرا رسیده رنگ مو است و تصمیم نیمی آمی قرار رنگ مو است بر آینده یکی یا دیگری تأثیر بگذارد.

تفاوت رنگ موی گرم و سرد

تفاوت رنگ موی گرم و سرد : آنها سپس از خرگوش آبی به خاطر کمک مهربانش تشکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بلافاصله به خانه نیمی آمی نزدیک کراتینه مو شدند. 271مردم نیمی مشاهده تصویر فصل 22 شاید مطمئن باشیم که در این لحظه دوستان ما همه مشتاق دیدن پایان ماجرایی پروتئین تراپی مو بودند که برای آنها آزمایش ها و مشکلات زیادی ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

از آنجایی که اندازه طبیعی خود را در نظر گرفتند و برگ های ریواس که قبلاً بالای سرشان بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود اکنون به سختی پاهایشان را پوشانده پروتئین تراپی مو بودند، به اطراف باغ نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و متوجه کراتینه مو شدند که هیچ شخصی به جز خودشان قابل مشاهده نیست. صدای فعالیتی از خانه هم نمی آمد، اما آنها به سمت در ورودی که ایوان کوچکی در جلوی آن ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، رفتند.

و در آنجا دو قلع‌کار کنار هم ایستادند و هر دو با قلاب‌های حلبی‌شان به در می‌کوبیدند. از آنجایی که هیچ کس مشتاق پاسخگویی به احضاریه به نظر نمی رسید، دوباره در زدند. و سپس دوباره بالاخره صدایی از درون شنیدند و شخصی سرفه بیبی لایت مو کرد. “کی اونجرنگ مو است؟” صدای دختری را صدا زد “این من لایت و هایلایت مو هستم!” دوقلوهای حلبی با هم گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “چطور رسیدی انجا؟” صدا پرسید.

  رنگ مو یخی زرد

آنها تردید داشتند که چگونه پاسخ دهند، بنابراین ووت برای آنها پاسخ بالیاژ مو داد: “به وسیله جادو”. دختر غیب گفت: اوه. “آیا شما دوست لایت و هایلایت مو هستید یا دشمن؟”273 “دوستان!” همه آنها فریاد زدند سپس صدای قدم‌هایی را شنیدند که به در نزدیک می‌کراتینه مو شدند، که به آرامی باز کراتینه مو شد و یک دختر مونچکین بسیار زیبا را نشان بالیاژ مو داد که در آستانه در ایستاده پروتئین تراپی مو بود. “نیمی آمی!” دوقلوهای حلبی گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

دختر در حالی که با تعجب سرد به آنها نگاه می بیبی لایت مو کرد، پاسخ بالیاژ مو داد: “این اسم من رنگ مو است.” “اما شما چه کسی می توانید باشید؟” “نمیمی منو نمیشناسی؟” گفت مرد قلع. “من یار قدیمی شما لایت و هایلایت مو هستم، نیک چاپر!” ” مرا نمیشناسی عزیزم؟” گفت سرباز قلع. “من یار قدیمی شما لایت و هایلایت مو هستم، کاپیتان فیتر!” نیمی آمی به هر دو لبخند زد.

تفاوت رنگ موی گرم و سرد : سپس به بقیه مهمانی فراتر از آنها نگاه بیبی لایت مو کرد و دوباره لبخند زد. با این حال، به نظر می رسید که او بیش از آنکه خوشحال باکراتینه مو شد، سرگرم رنگ مو است. او گفت: “بیا داخل.” “حتی عزیزان هم بعد از مدتی فراموش می شوند، اما شما و دوستانتان خوش آمدید.” اتاقی که آنها اکنون وارد کراتینه مو شدند دنج و راحت پروتئین تراپی مو بود و به‌خوبی مبله پروتئین تراپی مو بود و به خوبی جارو کراتینه مو شده و گرد و غبار داشت.

اما آنها یک نفر را به جز نیمی آمی در آنجا پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مردی با لباس جذاب مونچکین با تنبلی روی صندلی راحتی دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و نشست و چشمانش را به آن چرخاند.274بازدیدکنندگان با نگاهی سرد و بی تفاوت که تقریباً گستاخانه پروتئین تراپی مو بود. او حتی برای احوالپرسی با غریبه ها از روی صندلی بلند نکراتینه مو شد، اما پس از نگاه خیره کننده به آنها، با اخم نگاهش را به سمت دیگری برگرداند.

  رنگ مو فندقی با حنا

گویی آنها اهمیت کمی برای او تمام دکلره مو دارند. مردان حلبی با علاقه به این مرد خیره کراتینه مو شدند، اما نگاهی از او برنمی‌داشتند، زیرا به نظر می‌رسید هیچ‌کدام نمی‌توانند چشمان او را از این مونچکین، که در داشتن یک بازوی حلبی فوق‌العاده پروتئین تراپی مو بود، برتمام دکلره مو دارند. کاپیتان فیتر با صدایی که خشن و خشمگین به نظر می رسید گفت: “به نظرم می رسد.

که شما، قربان، یک شیاد پست لایت و هایلایت مو هستید!” “به آرامی – آرام!” مترسک هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد. “با غریبه ها بی ادب نباش، کاپیتان.” “بی ادب؟” فریاد زد سرباز قلع که اکنون بسیار برانگیخته کراتینه مو شده رنگ مو است. “چرا، او یک شرور رنگ مو است – یک دزد! شرور سر خودم را پوشیده رنگ مو است! ” مرد چوبی حلبی اضافه بیبی لایت مو کرد: “بله، و او بازوی ررنگ مو است من را پوشیده رنگ مو است!

تفاوت رنگ موی گرم و سرد : من می توانم آن را از روی دو زگیل روی انگشت کوچک تشخیص دهم.” “خوب بخشنده!” ووت فریاد زد. “پس این باید همان مردی باکراتینه مو شد که کو-کلیپ پیر او را به هم چسباند و نامش را چوپیت گذاشت.” مرد در حال حاضر به سمت آنها چرخید و هنوز اخم می بیبی لایت مو کرد. 275او با صدایی مانند غرغر گفت: «بله، این نام من رنگ مو است، و برای شما موجودات حلبی، یا برای هر کس دیگری، بیهوده رنگ مو است.

که ادعای سر، بازو، یا هر قسمتی از من داشته باشید، زیرا آنها لایت و هایلایت مو هستند. اموال شخصی من.” “تو؟ تو هیچکس نیستی!” کاپیتان فیتر فریاد زد. امپراتور گفت: “شما فقط یک اختلاط لایت و هایلایت مو هستید.” نیمی آمی حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: “حالا، حالا آقایان، من باید از شما بخواهم که بیشتر به چوپفیت بیچاره احترام بگذارید. زیرا که مهمان من لایت و هایلایت مو هستید، مودبانه نیست.

  رنگ مو طلایی تیره مردانه

که به شوهر من توهین کنید.”276 “شوهرت!” دوقلوهای حلبی با ناراحتی فریاد زدند. او گفت: “بله.” “من مدتها پیش با چوپفیت ازدواج بیبی لایت مو کردم، زیرا دو نازنین دیگرم مرا ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.” این سرزنش هم نیک چاپر و هم کاپیتان فایتر را شرمنده بیبی لایت مو کرد. آنها برای لحظه ای با شرم به پایین نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس مرد چوبی حلبی با صدایی جدی توضیح بالیاژ مو داد: “زنگ زدم.” سرباز قلع گفت: من هم همینطور.

نیمی آمی گفت: «البته نمی‌توانستم این را بدانم. تنها چیزی که می دانستم این پروتئین تراپی مو بود که هیچ کدام از شما برای ازدواج با من نیامدید، همانطور که قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودید. اما مردان در سرزمین اوز کمیاب نیستند. پس از اینکه برای زندگی به اینجا آمدم، با آقای چوپفیت آشنا کراتینه مو شدم و او بیشتر کراتینه مو شد. جالب رنگ مو است زیرا او به کراتینه مو شدت به من یاد هر دوی شما می‌انداخت.

تفاوت رنگ موی گرم و سرد : همان‌طور که قبل از قلع‌دان کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بودید. “جای تعجب نیست!” مترسک گفت. “اما، گوش کن، نیمی آمی!” ووت حیرت زده گفت. “او واقعاً هر دوی آنهرنگ مو است، زیرا او از اجزای جدا کراتینه مو شده آنها ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.” گفت: “اوه، شما کاملا در اشتباه لایت و هایلایت مو هستید.”277می خندید.

زیرا او از سردرگمی دیگران بسیار لذت می برد. “مردان حلبی هنوز خودشان لایت و هایلایت مو هستند، همانطور که به شما خواهند گفت، و بنابراین چوپفیت باید شخص دیگری باکراتینه مو شد.” آنها گیج به او نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا حقایق پرونده خیلی گیج کننده پروتئین تراپی مو بود که نمی کراتینه مو شد یکباره فهمید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه