↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین سالن زیبایی رنگ مو

بهترین سالن زیبایی رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین سالن زیبایی رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین سالن زیبایی رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین سالن زیبایی رنگ مو : از بالای درختش می‌توانست خانه‌ای را در نزدیکی ببیند که بسیار راحت به نظر می‌رسید. مردی در حیاط مشغول دوشیدن گاوی پروتئین تراپی مو بود که زنی خوش چهره به در آمد و او را به شام ​​فرا خواند. این باعث کراتینه مو شد کیکی تعجب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شاهین ها چه نوع غذایی می خورند. او احساس گرسنگی می بیبی لایت مو کرد، اما نمی دانست چه چیزی بخورد یا از کجا تهیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : هیچ کس به کیکی آرو توجهی نبیبی لایت مو کرد، زیرا او به هر حال به هیچ چیز اهمیت نمی بالیاژ مو داد. سالی یک بار جشنواره ای در کوه مونک برگزار می کراتینه مو شد که همه هیوپ ها در آن شرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در مرکز کشور نعلبکی شکل برگزار کراتینه مو شد و روز به جشن و شادی سپرد. جوانان رقصیدند و آواز خواندند. زنان سفره ها را با چیزهای خوب برای خوردن پهن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مردان با آلات موسیقی می نواختند و افسانه می گفتند.

بهترین سالن زیبایی رنگ مو

بهترین سالن زیبایی رنگ مو : کیکی آرو معمولاً با پدر و مادرش به این جشنواره‌ها می‌رفت و سپس با عبوس بیرون از دایره می‌نشست و نه می‌رقصید و نه آواز می‌خواند و حتی با جوانان دیگر صحبت نمی‌بیبی لایت مو کرد. پس جشنواره او را بیشتر از روزهای دیگر خوشحال نبیبی لایت مو کرد و این بار به بینى آرو و موپسی آرو گفت که نمی رود. او گفت که ترجیح می دهد در خانه بماند و به تنهایی ناراضی باکراتینه مو شد و بنابراین با خوشحالی اجازه بالیاژ مو دادند او بماند.

اما پس از تنها ماندن، کیکی تصمیم گرفت وارد اتاق شخصی پدرش نانو کراتین مو شود، جایی که از رفتن او منع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و ببیند آیا می‌تواند ابزار جادویی را که بینی آرو با آنها کار می‌بیبی لایت مو کرد، پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی وارد کراتینه مو شد کیکی انگشت پایش را به یکی از تخته های کف زد. او همه جا را جستجو بیبی لایت مو کرد اما اثری از جادوی پدرش نیافت. همه ناپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند او که بسیار ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دوباره شروع به بیرون رفتن بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو قرمز بلوطی

وقتی که انگشت پایش را روی همان تخته کف فرو برد. که او را به فکر فرو برد. با بررسی دقیق‌تر تخته، کیکی متوجه کراتینه مو شد که تخته را باز بیبی لایت مو کرده و سپس دوباره به گونه‌ای میخ زده رنگ مو است که کمی بالاتر از سایر تخته‌ها قرار رنگ مو دارد. اما چرا پدرش هیئت مدیره را بر عهده گرفته پروتئین تراپی مو بود؟ آیا او برخی از ابزار جادویی خود را زیر زمین پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ 23 24 کیکی یک اسکنه گرفت و تخته را پر بیبی لایت مو کرد.

اما چیزی زیر آن نیافت. تازه داشت تخته را عوض می بیبی لایت مو کرد که از دستش لیز خورد و برگشت و دید که زیر آن چیزی نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. نور نسبتاً کم پروتئین تراپی مو بود، بنابراین او تخته را به سمت پنجره برد و آن را بررسی بیبی لایت مو کرد و متوجه کراتینه مو شد که نوشته دقیقاً نحوه تلفظ کلمه جادویی Pyrzqxgl را توصیف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که هر کسی را فوراً به هر چیزی تبدیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و وقتی کلمه تکرار می نانو کراتین مو شود دوباره برمی گردد.

حالا، در ابتدا، کیکی آرو متوجه نکراتینه مو شد که چه راز شگفت انگیزی را کشف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما او فکر بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است برای او مفید باکراتینه مو شد و بنابراین یک تکه کاغذ برداشت و روی آن یک کپی دقیق از دستورات تلفظ پیرزقکسگل تهیه بیبی لایت مو کرد . سپس کاغذ را تا بیبی لایت مو کرد و در جیبش گذاشت و تخته را روی زمین قرار بالیاژ مو داد تا کسی شک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که برداشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

بهترین سالن زیبایی رنگ مو : بعد از این کیکی به باغ رفت و زیر درختی نشست و کاغذ را به دقت مطالعه بیبی لایت مو کرد. او همیشه می خورنگ مو است از کوه مونک دور نانو کراتین مو شود و از دنیای بزرگ – به ویژه سرزمین اوز – بازدید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اکنون این ایده به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرد که اگر بتواند خود را به یک پرنده تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می تواند به هر جایی که می خواهد پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر وقت دلش خورنگ مو است دوباره برگرد. با این حال، لازم پروتئین تراپی مو بود که نحوه تلفظ کلمه جادویی را از روی قلب یاد بگیریم.

  رنگ مو مش سوزنی زیتونی

زیرا پرنده راهی برای حمل کاغذ با خود نرنگ مو دارد و کیکی اگر کلمه یا تلفظ آن را فراموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نمی تواند شکل مناسب خود را از سر بگیرد. . 25 پس مدت زیادی آن را مطالعه بیبی لایت مو کرد و صد بار در ذهنش تکرار بیبی لایت مو کرد تا مطمئن کراتینه مو شد که فراموشش نخواهد بیبی لایت مو کرد. اما برای اطمینان مضاعف، کاغذ را در جعبه ای حلبی در قسمتی از باغچه قرار بالیاژ مو داد و جعبه را با سنگ های کوچک پوشاند.

در این زمان دیگر به اواخر روز رسیده پروتئین تراپی مو بود و کیکی آرزو داشت قبل از بازگشت والدینش از جشنواره، اولین تغییر خود را انجام دهد. پس جلوی ایوان خانه اش ایستاد و گفت: من می خواهم پرنده ای بزرگ و قوی شوم، مانند شاهین – پیرزقکسگل ! او آن را درست تلفظ بیبی لایت مو کرد، بنابراین در یک لحظه احساس بیبی لایت مو کرد که فرم کاملاً تغییر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بالهایش را تکان بالیاژ مو داد.

به سمت نرده ایوان پرید و گفت: «کاو اوو! کاو اوو!» سپس خندید و با صدای نیمه بلند گفت: «فکر می‌کنم این صدای خنده‌دار این نوع پرنده باکراتینه مو شد. اما حالا اجازه دهید بال هایم را امتحان کنم و ببینم آیا آنقدر قوی لایت و هایلایت مو هستم که بتوانم در سراسر صحرا پرواز کنم یا خیر. 26 زیرا او تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بود اولین سفر خود را به کشوری خارج از سرزمین اوز انجام دهد.

  مش رنگ مو هایلایت عروس اینستاگرام

او این راز دگرگونی را دزدیده پروتئین تراپی مو بود و می دانست که با جادو بیبی لایت مو کردن از قانون اوز اطاعت نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. شاید گلیندا یا جادوگر اوز او را کشف بیبی لایت مو کرده و مجازاتش کنند، بنابراین سیرنگ مو است خوبی رنگ مو است که به طور کلی از اوز دوری کنیم. کیکی به آرامی به هوا برخرنگ مو است و روی بال‌های پهن خود تکیه بالیاژ مو داده و در دایره‌هایی برازنده بالای قله کوه نعلبکی‌شکل شناور کراتینه مو شد.

بهترین سالن زیبایی رنگ مو : از قدش می‌توانست دور شن‌های سوزان صحرای مرگبار، کشور دیگری را ببیند که شاید کاوش در آن خوشایند باکراتینه مو شد، بنابراین به آن سمت رفت و با ضربات محکم و ثابت بال‌هایش، پرواز طولانی را آغاز بیبی لایت مو کرد. 27 شاهین فصل 2 حتی یک شاهین برای عبور از صحرای مرگبار که بخارهای سمی مدام از آن بلند می نانو کراتین مو شود، باید در ارتفاعات پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

کیکی آرو تا زمانی که دوباره به سرزمین خوب رسید احساس بیماری و بیهوشی بیبی لایت مو کرد، زیرا نمی توانست کاملاً از تأثیرات سم ها فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما هوای تازه به زودی او را بازگرداند و در زمینی پهن که هیلند نام رنگ مو دارد، فرود آمد. درست فراتر از آن دره ای رنگ مو است که به نام لولند شناخته می نانو کراتین مو شود، و این دو کشور توسط مرد شیرینی زنجبیلی، جان دوغ، با چیک کروب به عنوان نخست وزیر اداره می شوند.

هاوک به اندازه کافی در اینجا توقف بیبی لایت مو کرد تا رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و سپس به شمال پرواز بیبی لایت مو کرد و از کشوری زیبا به نام مریلند گذشت که توسط عروسک مومی دوست داشتنی اداره می نانو کراتین مو شود. سپس، به دنبال منحنی صحرا، به سمت شمال چرخید و بر بالای درختی در پادشاهی نولاند مستقر کراتینه مو شد. 28 کیکی در این زمان خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و خورشید در حال غروب پروتئین تراپی مو بود، بنابراین تصمیم گرفت تا صبح اینجا بماند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه