نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو تل

مدل رنگ مو تل | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو تل را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو تل را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو تل : اگر منظور او سرعت با توجه به محیط رنگ مو است، آنگاه قضیه دقیقاً مشابه صوت در هوا رنگ مو است و آزمایش مایکلسون و همچنین نظریه نور ماکسول-لورنتز در تضاد لایت و هایلایت مو هستند. این نظریه در حال حاضر به طور جهانی پذیرفته کراتینه مو شده رنگ مو است و آزمایش مایکلسون توسط ناظران دیگر با دقت تکرار کراتینه مو شده و کاملاً تأیید کراتینه مو شده رنگ مو است. این اصل مسئله نسبیت رنگ مو است.

رنگ مو : همانطور که در ستون سوم نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، این سرعت را به عنوان واحد در نظر می گیریم و سرعتی که صدا با آن به ناظر می رسد نیز 1 رنگ مو است، همانطور که در چهارم نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. همانطور که در پنجم نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، در فاصله واحد 1 ثانیه به او می رسد. اگر زنگ زده نانو کراتین مو شود، گام یا فرکانس طبیعی خود را که ما آن را وحدت نیز می نامیم.

مدل رنگ مو تل

مدل رنگ مو تل : در مورد نور با توجه به[ 289 ]مشاهده کننده. بدون توجه به اینکه چگونه حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با سرعت ثابت به او می رسد. برای درک واضح این بیانیه، اجازه دهید نمودار جدولی پیوست را در نظر بگیریم. در یک روز آرام یک منبع صدا را در S در خط a تصور کنید . این ممکن رنگ مو است یک تفنگ یا یک زنگ باکراتینه مو شد. ناظری را در فاصله 1100 فوتی تصور کنید که در O . سرعت صوت در هوا 1100 فوت بر ثانیه رنگ مو است.

در ستون ششم نشان می دهد. حال حالت b را تصور کنید که ناظر در قطاری رنگ مو است که به سمت S پیش می‌رود . هنگامی که او 1100 فوت فاصله رنگ مو دارد، اسلحه شلیک می نانو کراتین مو شود، اما همانطور که او به سمت آن پیش می رود، در کمتر از یک ثانیه آن را در O می شنود، همانطور که در ستون پنجم نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. همانطور که در ستون چهارم نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۵

سرعت صوت نسبت به او بیشتر از وحدت رنگ مو است. اگر زنگ به صدا درآید، گام، یعنی فرکانس، بالا می‌رود، زیرا امواج صوتی بیشتری نسبت به قبل در ثانیه دریافت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در مورد c ناظر ساکن رنگ مو است، اما منبع صدا در حال عقب نشینی رنگ مو است. در فاصله 1100 فوتی اسلحه شلیک می نانو کراتین مو شود و ناظر پس از یک وقفه فقط یک ثانیه آن را می شنود، مانند مورد . سرعت ها با توجه به ناظر و از طریق رسانه نیز واحد لایت و هایلایت مو هستند.

مدل رنگ مو تل : اگر زنگ زده نانو کراتین مو شود، زمین پایین می‌آید، چون امواج صوتی کمتری در ثانیه دریافت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حالت b برعکس رنگ مو است .[ 290 ] سرعت منبع در متوسط به فاصله فرکانس مشاهده کننده هنگامی که تفنگ شلیک می نانو کراتین مو شود، سرعت امواج صوتی نسبت به ناظر بیشتر می نانو کراتین مو شود و مانند حالت b در کمتر از یک ثانیه صدا را می شنود . هنگامی که زنگ زده می نانو کراتین مو شود، گام عادی را خواهد داشت.

مانند حالت a . بنابراین متوجه می‌شویم که برای صدا، سرعت نسبت به محیط همیشه وحدت رنگ مو است، در حالی که سرعت نسبت به ناظر و فاصله سپری کراتینه مو شده، تنها به حرکت خود ناظر بستگی رنگ مو دارد و مستقل از حرکت منبع رنگ مو است. . فرکانس ارتعاشات، از سوی دیگر، تنها به حرکت نسبی ناظر و منبع بستگی رنگ مو دارد، اما مستقل از حرکت مشترک آنها در هر جهت رنگ مو است.

  رنگ مو فانتزی موقت بدون دکلره

علاوه بر این، فرقی نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که منبع و ناظر در قطار حرکت می‌کنند یا ثابت لایت و هایلایت مو هستند و باد یکنواختی از کنار آنها می‌وزد. در مورد امواج نور، ما وضعیت بسیار متفاوتی از امور را خواهیم یافت، اگرچه قوانین فرکانس مشابه با صدا لایت و هایلایت مو هستند. در مورد A ما شرایط عادی را داریم، که در آن هر دو[ 291 ]منبع و ناظران ثابت لایت و هایلایت مو هستند.

که با آزمایش مایورانا تکمیل کراتینه مو شده رنگ مو است، 2 که در آن منبع ثابت رنگ مو است و ناظر پیشروی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برخلاف حالت صوت، همان طور که آزمایش نشان بالیاژ مو داد، فاصله سپری کراتینه مو شده اکنون مانند حالت A رنگ مو است و از آنجایی که فاصله تا ناظر کمتر رنگ مو است، سرعت نور نسبت به اتر نیز باید کمتر از واحد باکراتینه مو شد. . از آنجایی که ناظر در برابر نور پیشروی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو تل : این امر باعث می نانو کراتین مو شود که سرعت نور نسبت به ناظر مطابق با اصل دوم نسبیت یکسان بماند. برای صدا با حالت b مقایسه کنید. همانطور که جین بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، “سرعت نور در همه جهات یکسان رنگ مو است، هر حرکت ناظر.” 3 یعنی به نظر می رسد که او هر قدر حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یکسان رنگ مو است. مورد C بیانگر بیانیه انیشتین رنگ مو است که توسط آزمایش مایورانا تأیید کراتینه مو شد.

برای صدا با حالت c فرقی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند . مورد D پیچیده‌تر رنگ مو است، اما با قبول گزاره بالا مبنی بر ثابت پروتئین تراپی مو بودن سرعت نسبت به ناظر، می‌بینیم که سرعت در محیط باید کمتر باکراتینه مو شد و بازه سپری کراتینه مو شده ثابت خواهد پروتئین تراپی مو بود، مانند مورد B. اگر می‌توانیم از ستاره‌ها و سیارات درخشان‌تر به‌عنوان منبع نور رنگ مو استفاده کنیم، می‌توان چندین مورد از این موارد را بیشتر آزمایش بیبی لایت مو کرد.

  کیت رنگ مو زنانه نفیس

این ما را بلافاصله به اظهاراتی می‌رساند که با عقل سلیم ما در تضاد رنگ مو است. به عنوان مثال، جین می‌گوید: “مهم نیست سرعت ناظر چقدر باکراتینه مو شد، سطح نور، همانطور که توسط آن ناظر مشاهده می‌نانو کراتین مو شود، همواره کره‌ای رنگ مو است که آن ناظر را مرکز رنگ مو دارد.” 3 یعنی سطح نور یا جبهه موج یک انقباض رنگ مو است.[ 292 ]یک کره در حال گسترش نیست. اگر این موضوع تأیید نانو کراتین مو شود.

راه طولانی را به سوی تبدیل کراتینه مو شدن جهان ما به پدیده ای ذهنی و نه عینی می رساند. دوباره تصور کنید یک فلش نور، مانند یک انفجار، زمانی رخ می دهد که یک ناظر در یک موقعیت معین قرار رنگ مو دارد. فرقی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ناظر چگونه ممکن رنگ مو است حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند در حالی که نور به او نزدیک می نانو کراتین مو شود، چه چندین مایل به جلو یا عقب، نور دقیقاً در همان زمان به او می رسد.

مدل رنگ مو تل : همانطور که توسط آزمایش مایکلسون نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. یا اگر دو ناظر هنگام وقوع انفجار در یک نقطه باشند و یکی به جلو و دیگری به عقب حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هر دو دقیقاً در یک لحظه انفجار را خواهند دید. این مضحک به نظر می رسد، اما نه تنها چیزی رنگ مو است که جین می گوید، بلکه تفسیر منطقی اصل دوم انیشتین رنگ مو است، اگر منظور انیشتین از سرعت، سرعت با توجه به ناظر باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه