نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی شماره ۸

رنگ مو مرواریدی شماره ۸ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی شماره ۸ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی شماره ۸ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی شماره ۸ : و در نهایت، نیمه کور با اشک هایش، شروع بیبی لایت مو کرد به کتک زدن در ژاکتش، جایی که پول گرانبها را سنجاق بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. و آن را بیرون آورد و در برابر مردان باز بیبی لایت مو کرد. همه ی این ها اونا نشسته پروتئین تراپی مو بود و از گوشه ای از اتاق، دستانش را به هم می چرخاند، در حالی که تبی از ترس داشت. اونا مشتاق پروتئین تراپی مو بود فریاد بزند و به نامادریش بگوید که دست از کار بککراتینه مو شد.

رنگ مو : که این همه یک تله پروتئین تراپی مو بود. اما به نظر می رسید چیزی گلوی او را گرفته پروتئین تراپی مو بود و او نمی توانست صدایی در بیاورد. و به این ترتیب تتا الزبیتا پول را روی میز گذاشت و مامور آن را برداشت و شمارش بیبی لایت مو کرد و سپس رسیدی برای آن نوشت و سند را به آنها بالیاژ مو داد. سپس نفسی از سر رضایت کشید و برخرنگ مو است و با همه آنها دست بالیاژ مو داد، هنوز هم مثل اول نرم و مودبانه. اونا به یاد داشت که وکیل به گفته پروتئین تراپی مو بود اتهام او یک دلار رنگ مو است.

رنگ مو مرواریدی شماره ۸

رنگ مو مرواریدی شماره ۸ : که باعث بحث‌ها و عذاب بیشتر کراتینه مو شد. و سپس،پس از پرداخت آن نیز، در حالی که نامادری او سند را در دست گرفته پروتئین تراپی مو بود، به خیابان رفتند. آنها از ترس آنقدر ضعیف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که نمی توانستند راه بروند، اما مجبور پروتئین تراپی مو بودند سر راه بنشینند. پس با وحشتی مرگبار که روحشان را می‌جوید، به خانه رفتند. و آن شب به خانه آمد و درنگ مو استان آنها را شنید و این پایان پروتئین تراپی مو بود.

مطمئن پروتئین تراپی مو بود که آنها کلاهبرداری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و خراب کراتینه مو شدند. و موهایش را پاره بیبی لایت مو کرد و مثل یک دیوانه فحش بالیاژ مو داد و سوگند یاد بیبی لایت مو کرد که همان شب مامور را خواهد کشت. در پایان او کاغذ را گرفت و با عجله از خانه بیرون رفت و تمام راه را در سراسر حیاط ها به خیابان هالستد رساند. او را از شام بیرون کشید و با هم برای مشورت با وکیل دیگری شتافتند.

  تفاوت رنگ ریش با رنگ مو

هنگامی که آنها وارد دفتر او کراتینه مو شدند، وکیل ظاهر کراتینه مو شد، زیرا مانند یک فرد دیوانه به نظر می رسید، با موهای پرنده و چشمان خون آلود. همراهش وضعیت را توضیح بالیاژ مو داد، و وکیل مقاله را گرفت و شروع به خواندن آن بیبی لایت مو کرد، در حالی که جورجیس ایستاده پروتئین تراپی مو بود و با دستان گره خورده میز میز را گرفته پروتئین تراپی مو بود و در هر اعصاب می لرزید.

یکی دو بار وکیل سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و از سدویلاس سوالی پرسید. دیگری چیزی نمی دانست که رنگ مو دارد می گوید، اما چشمانش به چهره وکیل خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در عذابی از ترس تلاش می بیبی لایت مو کرد تا ذهن او را بخواند. دید که وکیل سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و خندید و نفسش را بیرون بالیاژ مو داد. مرد چیزی به گفت، و روی دوست خود، قلب او تقریبا متوقف کراتینه مو شد. “خوب؟” نفس نفس زد گفت: “او می گوید همه چیز درست رنگ مو است.” “خیلی خوب!” «بله، او می‌گوید همان‌طور رنگ مو است که باید باکراتینه مو شد.» و ، در تسکین خود، در یک صندلی غرق کراتینه مو شد. “آیا از آن مطمئن لایت و هایلایت مو هستید؟” او نفس نفس زد و را وادار بیبی لایت مو کرد.

که سوال پشت سوال ترجمه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او نمی توانست به اندازه کافی آن را بشنود. او نمی توانست با تغییرات کافی بپرسد. بله، خانه را خریده پروتئین تراپی مو بودند، واقعاً خریده پروتئین تراپی مو بودند. متعلق به آنها پروتئین تراپی مو بود، آنها فقط باید پول را پرداخت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه چیز درست می کراتینه مو شد. سپس صورت خود را با دستان خود پوشانده پروتئین تراپی مو بود، زیرا اشک در چشمانش جاری پروتئین تراپی مو بود و او مانند یک احمق احساس می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو مرواریدی شماره ۸ : اما او چنین ترس وحشتناکی داشت. همانقدر که مرد قوی پروتئین تراپی مو بود، تقریباً ضعیف تر از آن پروتئین تراپی مو بود که بایستد. وکیل توضیح بالیاژ مو داد که اجاره یک شکل رنگ مو است – گفته می نانو کراتین مو شود که ملک صرفاً تا آخرین پرداخت اجاره بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، هدف این رنگ مو است که اگر طرف پرداخت را انجام ندهد، رد بیبی لایت مو کردن آن آسانتر رنگ مو است. با این حال، تا زمانی که آنها پول می بالیاژ مو دادند، هیچ ترسی نداشتند، خانه همه مال آنها پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو فانتزی دخترانه

جورجیس آنقدر سپاسگزار پروتئین تراپی مو بود که نیم دلاری را که وکیل خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود بدون چشمک زدن پرداخت بیبی لایت مو کرد و سپس با عجله به خانه رفت تا این خبر را به خانواده بگوید. او اونا را در حالت غش و نوزادان در حال فریاد زدن و تمام خانه در غوغا یافت – زیرا همه معتقد پروتئین تراپی مو بودند که او برای قتل مامور رفته رنگ مو است. ساعت ها قبل از آن پروتئین تراپی مو بود که هیجان آرام نانو کراتین مو شود.

و در تمام طول آن شب بی رحمانه هر از چند گاهی از خواب بیدار می کراتینه مو شد و اونا و نامادری اش را در اتاق بعدی می شنید که به آرامی برای خودشان هق هق می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. فصل پنجم خانه شان را خریده پروتئین تراپی مو بودند. برای آنها سخت پروتئین تراپی مو بود که بفهمند این خانه شگفت انگیز متعلق به آنهرنگ مو است که هر وقت خورنگ مو استند در آن نقل مکان کنند.

آنها تمام وقت خود را صرف فکر بیبی لایت مو کردن در مورد آن، و آنچه که قرار رنگ مو است در آن صرف کنند، صرف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از آنجایی که هفته آنها با آنیله در سه روز به پایان رسید، آنها زمانی را برای آماده کراتینه مو شدن از دست نبالیاژ مو دادند. آنها مجبور پروتئین تراپی مو بودند برای تجهیز آن تغییری ایجاد کنند، و هر لحظه از اوقات فراغت آنها به بحث در این مورد اختصاص بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

شخصی که چنین وظیفه ای را پیش روی او داشت، نیازی به نگاه بیبی لایت مو کردن به دوردست در پکینگ تاون نداشت – او فقط باید از خیابان راه می رفت و تابلوها را می خواند، یا سوار یک تراموا می کراتینه مو شد تا اطلاعات کاملی در مورد تقریباً همه چیز موجودات انسانی به دست آورد. می تواند نیاز داشته باکراتینه مو شد. بسیار متاثر کننده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی زیتونی با هایلایت طلایی

رنگ مو مرواریدی شماره ۸ : غیرت مردم که ببینند سلامتی و شادی او فراهم کراتینه مو شده رنگ مو است. آیا فرد تمایل به سیگار کشیدن داشت؟ بحث کمی در مورد سیگار برگ وجود داشت که دقیقاً به او نشان می بالیاژ مو داد که چرا توماس جفرسون پنج سنت پرفکتو تنها سیگار برگ شایسته این نام رنگ مو است. از طرف دیگر آیا او بیش از حد سیگار می کشید؟ در اینجا یک درمان برای عادت سیگار کشیدن، بیست و پنج دوز برای یک چهارم، و یک درمان کاملا تضمین کراتینه مو شده در ده دوز وجود داشت.

از راه‌های بی‌شماری مانند این، مسافر متوجه کراتینه مو شد که شخصی مشغول پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است تا مسیر خود را در جهان هموار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به او بفهماند که چه کاری برای او انجام کراتینه مو شده رنگ مو است. در، تبلیغات سبک خاص خود را داشتند که با جمعیت خاص سازگار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. یک نفر می تواند به کراتینه مو شدت مشتاق باکراتینه مو شد. “آیا همسرت رنگ پریده رنگ مو است؟” پرس و جو می بیبی لایت مو کرد «آیا او دلسرد کراتینه مو شده رنگ مو است.

آیا خودش را به خانه می کشاند و از همه چیز ایراد می گیرد؟ چرا به او نمی‌گویید محافظ‌های زندگی دکتر لاناهان را امتحان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟» یکی دیگر از لحن شوخ طبعی رنگ مو است و به اصطلاح به پشت شما سیلی می زند. “کوچولو نباش!” آن را فریاد زد. “بروید و داروی گلیاث بونیون را دریافت کنید.” “حرکت کن!” در دیگری زنگ خواهد زد. اگر کفش اورکا دو پنجاه را بپوشید آسان رنگ مو است. از جمله این تابلوهای مهم یکی پروتئین تراپی مو بود که با تصاویرش توجه خانواده را به خود جلب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه