↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دارچینی نسکافه ای

رنگ مو دارچینی نسکافه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دارچینی نسکافه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دارچینی نسکافه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : بنابراین از یک سوء تفاهم به سوء تفاهم دیگر منتقل کراتینه مو شد. مارجوری بیشتر و بیشتر به سمت ساموئل می آمد. وقتی یک زن می تواند همدردی مردانه را بپذیرد برای او بسیار رضایت بخش تر از گریه بیبی لایت مو کردن برای دختر دیگری رنگ مو است. اما مارجوری متوجه نکراتینه مو شد که چقدر شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به او تکیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چقدر او بخشی از کیهان کوچک او پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : برخی فشارهای منطقی مداوم به او هکراتینه مو شدار می‌بالیاژ مو دادند که او و مارجوری اشتراکات کمی تمام دکلره مو دارند، اما در چنین مواردی معمولاً آنقدر گل و لای در آب وجود رنگ مو دارد که به ندرت می‌توان تا ته آن را دید. هر رویا و آرزویی به او می گفت که مارجوری را دوست رنگ مو دارد.

رنگ مو دارچینی نسکافه ای

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : او را می خواهد، باید او را داشته باکراتینه مو شد. نزاع گسترش یافت. شوهر مارجوری مجبور کراتینه مو شد تا پاسی از شب در نیویورک بماند، چندین بار با تحریک بیش از حد به خانه آمد و او را به طور کلی بدبخت بیبی لایت مو کرد. آن‌ها باید آنقدر غرور داشتند که نمی‌توانستند این موضوع را به زبان بیاورند – زیرا شوهر مارجوری در نهایت بسیار شایسته پروتئین تراپی مو بود.

یک شب، ساموئل هم به جای اینکه برگردد، وقتی مارجوری وارد کراتینه مو شد و گاز را روشن بیبی لایت مو کرد، وارد کراتینه مو شد و با هم روی مبل اتاق کوچک نشستند. او خیلی خوشحال پروتئین تراپی مو بود. او به خانه آنها حسادت می بیبی لایت مو کرد و احساس می بیبی لایت مو کرد مردی که از روی غرور لجوج از چنین دارایی غافل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، احمق و بی لیاقت همسرش رنگ مو است.

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : اما وقتی برای اولین بار مارجوری را بوسید، او به آرامی گریه بیبی لایت مو کرد و به او گفت که برود. او در بالهای هیجان ناامیدانه به خانه رفت و کاملاً مصمم پروتئین تراپی مو بود که این جرقه عاشقانه را شعله ور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مهم نیست چقدر آتش سوزی بزرگ باکراتینه مو شد یا چه کسی سوخته باکراتینه مو شد. در آن زمان او در نظر رنگ مو دودی روشن با دکلره گرفت که افکارش غیر خودخواهانه از او پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو عسلی

در دیدگاه بعدی او می دانست که منظور او چیزی بیش از صفحه سفید در یک فیلم سینمایی نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است: آن فقط ساموئل پروتئین تراپی مو بود – کور و مشتاق. روز بعد در Taine’s، هنگامی که آنها برای ناهار رنگ مو دودی روشن روی دکلره ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ساموئل تمام تظاهر را کنار گذاشت و صریح با او عشق ورزید. او هیچ برنامه ای نداشت، هیچ قصد مشخصی نداشت، جز اینکه دوباره لب هایش را ببوسد.

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : او را در آغوش بگیرد و احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او بسیار کوچک و رقت انگیز و دوست داشتنی رنگ مو است. . . . او را به خانه برد و این بار آنقدر همدیگر را بوسیدند که رنگ مو شرابی تیره برای پوست سبزه قلب هر دو بلند کراتینه مو شد – کلمات و عبارات روی لبانش شکل گرفت. و ناگهان پله هایی روی ایوان قرار گرفت – دستی در بیرون را امتحان بیبی لایت مو کرد.

مارجوری سفید مرده کراتینه مو شد. “صبر کن!” او با صدایی ترسیده با ساموئل زمزمه بیبی لایت مو کرد، اما با عصبانیت از وقفه به سمت در رفت و در را باز بیبی لایت مو کرد. همه چنین صحنه‌هایی را روی صحنه دیده‌اند – آنقدر آنها را دیده‌اند که وقتی واقعاً اتفاق می‌افتند، مردم بسیار شبیه به بازیگران رفتار می‌کنند.

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : ساموئل احساس می بیبی لایت مو کرد که نقشی را رنگ مو شرابی تیره با دکلره بازی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خطوط کاملاً طبیعی به وجود آمدند: او اعلام بیبی لایت مو کرد که همه حق تمام دکلره مو دارند زندگی خود را اداره کنند و به شوهر مارجوری به طرز تهدیدآمیزی نگاه بیبی لایت مو کرد، گویی به او جرأت می بالیاژ مو داد که در آن شک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شوهر مارجوری از تقدس خانه صحبت بیبی لایت مو کرد و فراموش بیبی لایت مو کرد که اخیراً برای او خیلی مقدس به نظر نمی رسید.

  رنگ مو نسکافه ای خالی

ساموئل به خط “حق خوشبختی” ادامه بالیاژ مو داد. شوهر مارجوری به سلاح گرم و بالیاژ مو دادگاه طلاق اشاره رنگ مو دارچینی روشن بیبی لایت مو کرد. سپس ناگهان ایستاد و هر دوی آنها را زیر نظر گرفت – مارجوری در حال فرو ریختن رقت انگیز روی مبل، ساموئل در حال آزار بالیاژ مو دادن مبلمان در حالتی آگاهانه قهرمانانه. با لحنی متفاوت گفت: از پله‌ها بالا برو، مارجوری. “همون جایی که لایت و هایلایت مو هستی بمون!” ساموئل به سرعت پاسخ بالیاژ مو داد. مارجوری بلند کراتینه مو شد.

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : تکان خورد و نشست، دوباره بلند کراتینه مو شد و با تردید به سمت پله ها حرکت بیبی لایت مو کرد. شوهرش به ساموئل گفت: “بیا بیرون.” “من می خواهم با شما صحبت کنم.” ساموئل نگاهی به مارجوری انداخت و سعی بیبی لایت مو کرد از چشمان او پیامی دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بعد لب هایش را بست و بیرون رفت. ماه روشنی پروتئین تراپی مو بود و وقتی شوهر مارجوری از پله‌ها پایین آمد.

ساموئل می‌توانست به وضوح ببیند که او در حال عذاب رنگ مو است – اما هیچ ترحمی برای او نداشت. آنها ایستادند و به یکدیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، چند قدمی از هم، و شوهر گلویش را صاف بیبی لایت مو کرد، انگار که کمی درشت رنگ مو است. او به آرامی گفت: “این همسر من رنگ مو است” و سپس خشم کراتینه مو شدیدی در درونش موج زد. “لعنت به تو!” او گریه بیبی لایت مو کرد و با تمام قدرت به صورت ساموئل زد.

  بلوند پلاتینه فوق العاده روشن

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : در آن ثانیه، هنگامی که ساموئل روی زمین افتاد، به او رسید که قبلاً دو بار به آن ضربه خورده رنگ مو است، و همزمان این حادثه مانند یک رویا تغییر بیبی لایت مو کرد – او ناگهان احساس بیبی لایت مو کرد که بیدار کراتینه مو شده رنگ مو است. به طور مکانیکی از جایش بلند کراتینه مو شد و به میدان رفت. مرد دیگر منتظر پروتئین تراپی مو بود.

مشت‌های بالا، یک یاردی دورتر، اما ساموئل می‌دانست که اگرچه از نظر فیزیکی چند اینچ و چندین پوند او را نگه داشته رنگ مو است، اما او را نمی‌زند. وضعیت به طور معجزه آسایی و کاملاً تغییر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. لحظه ای قبل از اینکه ساموئل برای خودش قهرمان به نظر برسد. حالا به نظر می‌رسید.

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : که مرد، مرد خارجی و شوهر مارجوری، در مقابل چراغ‌های خانه کوچک، شخصیت قهرمان ابدی، مدافع خانه‌اش، نقش بسته پروتئین تراپی مو بودند. مکثی کراتینه مو شد و ساموئل به سرعت دور کراتینه مو شد و برای آخرین بار مسیر را پایین رفت. IV البته، پس از ضربه سوم، ساموئل چندین هفته در درون نگری وجدانی قرار بالیاژ مو داد.

ضربه سال‌ها قبل به آندوور بر ناخوشایند شخصی او فرود آمد. کارگر دوران کالجش، بداخلاقی را از سیستم خود بیرون بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و شوهر مارجوری به خودخواهی حریصانه او ضربه کراتینه مو شدیدی وارد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. تا یک سال بعد، زمانی که او با همسر آینده اش آشنا کراتینه مو شد، زنان را از خانه او بیرون انداخت.

رنگ مو دارچینی نسکافه ای : زیرا به نظر می رسید تنها زنی که ارزشش را داشته باکراتینه مو شد، همان گونه که شوهر مارجوری از او محافظت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، می توانست محافظت نانو کراتین مو شود. ساموئل نمی‌توانست تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بیوه‌اش، خانم دی فریاک، ضربه‌های عادلانه‌ای به حساب خود وارد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه