↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش سوزنی یخی

رنگ مو مش سوزنی یخی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش سوزنی یخی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش سوزنی یخی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش سوزنی یخی : اسمولیچک را گرفتند و او را به بیرون کشیدند. آنها به او گفتند که اگر کمک فریاد بزند، او را خواهند کشت.

رنگ مو : یک سیب برداشت ماروشکا بلند کراتینه مو شد و یک سیب برداشت “چه، ای تنبل کوچولو، جرات داری با من بحث کنی! همین لحظه برو و اگر بدون سیب سرخ برگردی، می کشمت!” برای سومین بار نامادری طرف هولنا را گرفت و در حالی که ماروشا را به سختی از کتف گرفت، او را از خانه بیرون بیبی لایت مو کرد و در را به هم کوبید. پس دوباره کودک بیچاره به جنگل رفت.

رنگ مو مش سوزنی یخی

رنگ مو مش سوزنی یخی : سپس نامادری هر چه می خورنگ مو است خورد. اما هرگز به ذهن هیچ یک از آنها خطور نبیبی لایت مو کرد که بگویند: “اینجا، ماروشا، شما یکی را بردارید.” روز بعد وقتی هولنا مثل همیشه بیکار در گوشه دودکش نشسته پروتئین تراپی مو بود، این فکر به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرد که باید چند سیب قرمز داشته باکراتینه مو شد. پس ماروشا را صدا بیبی لایت مو کرد و گفت: “اینجا، ماروشکا، برو بیرون جنگل و برای من سیب قرمز بیاور.” ماروشکا با نفس نفس زد: “اما خواهر عزیزم، از کجا می توانم سیب قرمز در زمستان پیدا کنم؟” ماروشکا بلند کراتینه مو شد.

دور تا دور برف عمیق پروتئین تراپی مو بود بدون هیچ ردی از انسان یا حیوان در هیچ جهتی. این بار ماروشکا با عجله مستقیم به بالای کوه رفت. او ماه ها را یافت که هنوز در کنار آتش خود نشسته اند و ژانویه بزرگ هنوز روی سنگ بلند رنگ مو است. ماروشکا مودبانه تعظیم بیبی لایت مو کرد و گفت: “آقایان مهربان، می توانم خود را در آتش شما گرم کنم؟ از سرما می لرزم.” ژانویه بزرگ سر تکان بالیاژ مو داد.

  انواع رنگ مو شکلاتی

ماروشا انگشتان سفت خود را به طرف شعله های آتش رساند. “چرا دوباره اینجایی ماروشا؟” ژانویه بزرگ پرسید. “حالا دنبال چی میگردی؟” ماروشکا پاسخ بالیاژ مو داد: سیب های قرمز. خواهرم، هولنا، می‌گوید باید برایش چند سیب قرمز از جنگل بیاورم وگرنه مرا می‌ککراتینه مو شد، مادرم هم همین‌طور می‌گوید. ژانویه بزرگ به آرامی برخرنگ مو است و به سمت یکی از ماه های قدیمی رفت.

رنگ مو مش سوزنی یخی : عصای بلند را به او بالیاژ مو داد و گفت: “اینجا، سپتامبر، شما روی صندلی بالا نشسته اید.” بنابراین سپتامبر روی صندلی بلند نشست و شروع به تکان بالیاژ مو دادن کارکنان روی آتش بیبی لایت مو کرد. آتش می سوخت و می درخشید. فورا برف ناپدید کراتینه مو شد. زمین های اطراف قهوه ای و زرد و خشک به نظر می رسیدند. برگ‌ها یکی یکی از درختان می‌ریختند و نسیم خنکی آن‌ها را روی کلش‌ها پخش می‌بیبی لایت مو کرد.

گل زیاد نپروتئین تراپی مو بود، فقط ستاره های وحشی در دامنه تپه و زعفران چمنزاری در دره ها و زیر راش ها و سرخس ها و پیچک ها وجود داشت. در حال حاضر ماروشکا درخت سیبی را که میوه‌های رسیده پروتئین تراپی مو بود، مشاهده بیبی لایت مو کرد. سپتامبر گفت: “اونجا، ماروشکا، سیب هایت لایت و هایلایت مو هست. سریع جمعشان کن.” ماروشکا بلند کراتینه مو شد و یک سیب برداشت.

سپس یکی دیگر را انتخاب بیبی لایت مو کرد. – بس رنگ مو است ماروشا! شهریور فریاد زد. “دیگه انتخاب نکن!” ماروشا بلافاصله اطاعت بیبی لایت مو کرد. سپس مؤدبانه از ماه ها تشکر بیبی لایت مو کرد، از آنها خداحافظی بیبی لایت مو کرد و با عجله به خانه رفت. هولنا و نامادری اش بیشتر تعجب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند بیش از همیشه دیدن ماروشا که از میان برف با سیب های قرمز در دستانش می آید.

  مدل مو رنگ شده جلوی سر

او را راه بالیاژ مو دادند و سیب ها را از او گرفتند. “از کجا گرفتیشون؟” هولنا خورنگ مو است. ماروشکا پاسخ بالیاژ مو داد: “در بالای کوه”. تعبالیاژ مو داد زیادی از آنها در آنجا رکراتینه مو شد می کنند. ” تعبالیاژ مو داد زیادی از آنها! و تو فقط دو نفر را برای ما آوردی!” هولنا با عصبانیت گریه بیبی لایت مو کرد. “یا در راه خانه بیشتر انتخاب بیبی لایت مو کردی و خودت آنها را خوردی؟” ماروشا گفت: “نه، نه، خواهر عزیزم.” “من چیزی نخوردم، واقعاً نخوردم.

رنگ مو مش سوزنی یخی : آنها اجازه نبالیاژ مو دادند بیشتر از دو تا انتخاب کنم. آنها فریاد زدند که دیگر نچین.” “کاش صاعقه به تو می خورد!” هولنا پوزخند زد. “من ذهن خوبی دارم که شما را شکست دهم!” بعد از مدتی هولنا حریص سرزنش خود را برای خوردن یکی از سیب ها کنار گذاشت. آنقدر طعم لذیذی داشت که او اعلام بیبی لایت مو کرد هرگز در تمام عمرش طعمی به این خوبی نچشیده رنگ مو است.

مادرش هم همین را گفت. وقتی هر دو سیب را تمام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به آرزوی بیشتر. هولنا گفت: “مادر، برو شنل خز من را بیاور. من خودم از کوه بالا می روم. فایده ای نرنگ مو دارد که دوباره آن اسلاتر تنبل را بفرستم، زیرا او فقط می خورد. تمام سیب ها را در راه خانه جمع کنید. من آن درخت را پیدا می کنم و وقتی سیب ها را می چینم دوست دارم کسی جلوی من را بگیرد.” مادر به هولنا التماس بیبی لایت مو کرد که در چنین هوایی بیرون نرود.

اما هلنا سرسخت پروتئین تراپی مو بود و می رفت. شنل خزش را روی شانه هایش انداخت و شالی بر سرش انداخت و از کنار کوه بالا رفت. دور تا دور برف عمیق پروتئین تراپی مو بود بدون هیچ ردی از انسان یا حیوان در هیچ جهتی. هولنا مصمم پروتئین تراپی مو بود تا آن سیب های شگفت انگیز را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنگاه که دوشیزگان چوبی شروع به لرزیدن و لرزیدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از سرما گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از او التماس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در را کمی باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا دستانشان را گرم کنند.

  انواع رنگ موی عسلی نسکافه ای

به آنها گفت: “نه، من در را باز نمی‌کنم، حتی یک شکاف کوچک، چون اگر این کار را بکنم، مثل قبل فشار می‌آوری و مرا می‌گیری و می‌کشی!” دوشیزگان چوبی شرور گفتند: “اوه نه، اسمولیچک، ما این کار را نمی‌بیبی لایت مو کردیم! ما هرگز به چنین چیزی فکر نمی‌بیبی لایت مو کردیم! و علاوه بر این، اگر تو را با خودمان می‌بردیم، زمان بسیار بهتری با ما نسبت به اینجا خواهی داشت، ببند.

رنگ مو مش سوزنی یخی : در یک خانه کوچک به تنهایی، در حالی که گلدن آنتلرز به تنهایی اوقات خوبی را سپری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما به شما اسباب بازی های زیبایی می دهیم و با شما بازی می کنیم و شما بسیار خوشحال خواهید کراتینه مو شد.” فقط فکر کنید: اسمولیچک تا زمانی که حرف آنها را باور بیبی لایت مو کرد به آنها گوش بالیاژ مو داد! سپس در را کمی باز بیبی لایت مو کرد و بلافاصله همه آن دوشیزگان چوبی شیطون به داخل اتاق فشار آوردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه