↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو عسلی

مدل رنگ مو عسلی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو عسلی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو عسلی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو عسلی : بدخلق بیشتر راه را روی گوشش طی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و به زبان خودش به طرز وحشتناکی غرغر می بیبی لایت مو کرد. او با پودر زرد رنگی پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و وقتی اسکرپس و پیتر از کنارش می گذشتند.

رنگ مو : پیتر با پیگیرترین تعقیب کننده آنها کیسه خواب را پرت بیبی لایت مو کرد و در حالی که در کنار جاده خروپف می بیبی لایت مو کرد، بدخلق دومین پرواز را به داخل یک گودال فرستاد. باشگاه کوما به زودی سومی را از بین برد و بدون وقفه بیشتر چهارراه پچ را پرتاب بیبی لایت مو کرد. همیشه دست کوما از جلو می‌درخشید، راه را آسان می‌بیبی لایت مو کرد، میله‌های حصار را پایین می‌آورد، دروازه‌ها را باز می‌بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو عسلی

مدل رنگ مو عسلی : با حیرت به آنها خیره کراتینه مو شد. سپس، ناگهان متوجه کراتینه مو شدند که ملکه در حال فرار رنگ مو است، با فریادها و فریادهای نارضایتی به دنبال او هجوم آوردند. اما بازوی کوما کنار چماق دراز کشید، به نظر می‌رسید که یکباره همه جا را فرا گرفته رنگ مو است، و با ناله‌ها و جیغ‌ها کویلتی‌ها عقب افتادند. فقط سه نفر از جسورتر به تعقیب و گریز ادامه بالیاژ مو دادند.

شاخه‌های درختان را کنار می‌زد. بسیاری از کویلتی‌ها آن‌ها را از پنجره‌های کلبه دیدند، اما قبل از اینکه بتوانند به درب خانه‌شان برسند، صفوف عجیبی از آنجا رد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ضایعات که به طرز جادویی ساخته می کراتینه مو شدند و با پنبه پر می کراتینه مو شدند، خسته نمی کراتینه مو شدند، اما بدخلق و پیتر به زودی از خستگی نفس نفس می زدند. با این حال، حتی برای این نیز درمانی وجود داشت.

با پرتاب چوب، بازوی کوما ابتدا یکی و سپس دیگری به هوا تکان خورد و آنها را با چرخش به لبه پادشاهی کوچک برد. در یک بیشه افرا کوچک، چند مایلی از پچ،[صفحه 167] برای رنگ مو استراحت ایستادند پیتر هنوز دست کوما را گرفته پروتئین تراپی مو بود و دوست داشت آن را بیشتر نگه رنگ مو دارد، اما به آرامی خود را جدا بیبی لایت مو کرد، با مهربانی روی شانه او زد.

  زیباترین رنگ مو فندقی

مدل رنگ مو عسلی : با اسکرپس دست بالیاژ مو داد و رفت. این بار هیچ یادداشتی از خود باقی نگذاشت و متأسفانه آن را تماشا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که از بالای درختان اوج گرفت و از دید ناپدید کراتینه مو شد. پیتر در حالی که به درختی تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، نفس نفس زد: «خب، ما از پچ خارج کراتینه مو شده‌ایم و حالا کجا برویم، اسکرپس؟» «جنوب از شرق، و اگر ررنگ مو است می گویم، امشب به پایتخت می رسیم!» دختر تکه تکه با خوشحالی پاسخ بالیاژ مو داد.

پیتر در حالی که نفس بلندی کشید، پف بیبی لایت مو کرد: «اوه، امیدوارم این کار را انجام دهیم. “بیا، شروع کنیم، من رنگ مو استراحت بیبی لایت مو کردم.” آیا می‌دانی که پادشاهی پچ بدون تو در چهار روز دیگر تکه تکه می‌نانو کراتین مو شود؟ خرس کوچولو غرغر بیبی لایت مو کرد و در کنار اسکراپس حرکت بیبی لایت مو کرد. “بذار!” ضایعات گریه بیبی لایت مو کرد و بی پروا یک چرخ چرخ دستی را چرخاند. “من ملکه نمی شوم و تمام روز کار می کنم.

گرامپی بسیار کمک کننده پروتئین تراپی مو بود، زیرا خرس کوچولو هر وقت شک داشت از درختی بالا می رفت و پس از نگاه بیبی لایت مو کردن به اطراف، آنها را به بهترین و عریض ترین جاده هایی که از طریق سرزمین دلپذیر وینکی ها به این طرف و آن طرف می گذشت راهنمایی می بیبی لایت مو کرد. بعد از آخرین صعودش، گرامپی دهکده ای را در پیش رو گزارش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و با خوشحالی در زیر درختان موزی که لبه جاده پروتئین تراپی مو بود، رفتند.

  رنگ مو مش البالویی

اسکراپس با دست تکان بالیاژ مو دادن به کشاورز وینکی در حال کار در مزرعه گفت: «حتی اگر روگدو به شهر زمرد رسیده باکراتینه مو شد، ما راهی برای دستگیری او خواهیم یافت. جادوگر ما بسیار باهوش رنگ مو است، پسران. شاید قبلاً او را اسیر بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد!» [صفحه 170] پیتر با جدیت پاسخ بالیاژ مو داد: «اما با شنل جادویی، روگدو نامرئی خواهد پروتئین تراپی مو بود. امیدوارم او هنوز در زاماگوچی باکراتینه مو شد.

مدل رنگ مو عسلی : فکر می کنی اوزما بتواند مرا به فیلادلفیا بازگرداند، اسکرپس؟» “البته!” دختر تکه تکه خندید و از ذکر ملکه کوچولو صرف نظر بیبی لایت مو کرد. اوزما می تواند هر کاری انجام دهد. پیتر آهی کشید: “خب، امیدوارم که او مرا به موقع برای بازی برگرداند.” “این فقط سه روز تعطیل رنگ مو است و من پارچ لایت و هایلایت مو هستم. و ای کاش می توانستم بدخلق را برای طلسم برگردانم.

دوست داری طلسم ما باشی، بدخلق؟» بدخلق، بینی اش را خیلی سریع تکان بالیاژ مو داد: «به نظر بی خطر نیست. «پتر، طلسم چیست؟» پسر کوچولو توضیح بالیاژ مو داد: “اوه، یک نوع حیوان خانگی برای یک شانس.” شما می توانید به همه بازی ها بیایید و همه کیک و بادام زمینی را که می خواهید بخورید. بدخلق چند لحظه موضوع را بررسی بیبی لایت مو کرد.

سپس در حالی که روی چهار دست و پا افتاده پروتئین تراپی مو بود، سرش را تکان بالیاژ مو داد. او با نگاهی تحسین آمیز به دختر تکه تکه ای اعلام بیبی لایت مو کرد: «من متعلق به اسکرپس لایت و هایلایت مو هستم. “من حیوان خانگی او لایت و هایلایت مو هستم. علاوه بر این، من هرگز اوز را ترک نخواهم بیبی لایت مو کرد.» “چرا که نه؟” پیتر با تعجب پرسید. “اوه، چون…” در حال بلند کراتینه مو شدن روی پاهای عقبش،[صفحه 171] بدخلق پنجه خود را به طور جدی تکان بالیاژ مو داد. “در کشور شما، پیتر، من فقط می توانستم یک خرس باشم.

  مدل رنگ مو پایین مو

اما در اوز، من یک خرس و یک شخص لایت و هایلایت مو هستم. به همین دلیل رنگ مو است که حیوان پروتئین تراپی مو بودن در اوز از یک انسان لذت بخش تر رنگ مو است. به من نگاه کن،” او با رضایت فریاد زد. “من می توانم هر کاری که یک پسر می تواند انجام دهد و هر کاری که یک خرس می تواند انجام دهد، انجام دهم، بنابراین، البته، من دو برابر بیشتر لذت می برم!

مدل رنگ مو عسلی : مثلاً می‌توانید این کار را انجام دهید؟» گرامپی در حالی که خود را به سمت توپ می کشاند، شروع به غلتیدن از یک شیب علفزار در کنار جاده بیبی لایت مو کرد. «هو! هو!» اسکرپس خندید و دنبال بدخلق دوید، “او تو را آنجا رنگ مو دارد، پیتر.” پیتر که با عجله به دنبال دختر تکه‌کاری می‌رفت، مخالفت بیبی لایت مو کرد: «بله، اما ما نباید از جاده منحرف می‌کراتینه مو شدیم. “متوقف بیبی لایت مو کردن! ضایعات، بس کن!» از یک شیب ملایم.

دامنه تپه ناگهان به سمت پایین سقوط بیبی لایت مو کرد و اکنون هیچ یک از آنها نمی توانستند متوقف شوند. سریع‌تر و سریع‌تر غمگین غلتیدند، سریع‌تر و سریع‌تر اسکرپس و پیتر دویدند و درخت‌ها و بوته‌ها را گرفتند تا از افتادن جلوگیری کنند. به جای علف، زمین زیر پای آنها مانند یخ صاف و لغزنده کراتینه مو شد و تپه از شیب به سمت کوهی معمولی تبدیل کراتینه مو شد.

پیتر را به یاد زمانی می اندازد که او اسکی را امتحان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و پس از چندین تلاش دیوانه وار برای حفظ تعادل، روی صورتش افتاد و اسلاید را تمام بیبی لایت مو کرد.[صفحه 172] روی شکمش ضایعات نیز پس از چند چرخش و شکوفایی وحشی، به سختی نشستند و با حالتی از تعجب نفس خود را به دامنه کوه رساندند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه