↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل مو با رنگ فانتزی

مدل مو با رنگ فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل مو با رنگ فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل مو با رنگ فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل مو با رنگ فانتزی : فانوس و چتر را برداشت و از دید ناپدید کراتینه مو شد. حتی اسکرپر هم تا حدودی از این موضوع ناراحت پروتئین تراپی مو بود و[صفحه 140] با صدایی کمی خفه، سوال خود را به روگدو تکرار بیبی لایت مو کرد. راگدو به طرز وحشتناکی تحریک کراتینه مو شد تا بازو را فراری دهد، اما، به سرعت خود را بهپروتئین تراپی مو بود بخشید، با متانت به دو کویلتی تعظیم بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : برای همگام کراتینه مو شدن با چتر، اما بعد از یک ساعت یا بیشتر باران متوقف کراتینه مو شد. بازو نیز متوقف کراتینه مو شد، و پس از ایستادن[ص 136] پیتر در مورد نامطمئن پروتئین تراپی مو بودن و فکر بیبی لایت مو کردن به اینکه چه باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دستش را بلند بیبی لایت مو کرد و چتر را بست. سپس با گرفتن یک کبریت، که در لبه فانوس که از مچ کوما تاب می خورد، متوجه کراتینه مو شد، دودکش را بلند بیبی لایت مو کرد و فتیله را روشن بیبی لایت مو کرد.

مدل مو با رنگ فانتزی

مدل مو با رنگ فانتزی : اما چتر کوما آنقدر بزرگ پروتئین تراپی مو بود و دستش آنقدر با احتیاط نگه داشت، قطره ای بر سر مسافران نیفتاد. برای دیدن قسمت های زیادی از کشور بسیار غم انگیز پروتئین تراپی مو بود، اما از مزارع و باغ های مرتبی که از پرده باران می گذرند، پیتر به این نتیجه رسید که کشور وینکی باید مکانی بسیار مرفه و لذت بخش برای زندگی باکراتینه مو شد. آنها باید تند راه می رفتند.

ظاهراً این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که بازو منتظرش پروتئین تراپی مو بود و حالا با اطمینان چند قدم جلوتر حرکت بیبی لایت مو کرد و انگشت سبابه دستش به سختی به سمتی که قرار پروتئین تراپی مو بود دنبال کنند اشاره می بیبی لایت مو کرد. دیگر خیلی دیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و فانوس نوری شاد را بر روی جاده در حال تاریک کراتینه مو شدن سریع تابید. پیتر و روگدو با نیش زدن شامی که کالیکو برای آنها جمع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به سرعت به دنبال دست هدایت کوما رفتند.

  جدیدترین رنگ موی دکلره شده

پیتر در حالی که از جاده اصلی منحرف کراتینه مو شده و وارد یک چوب کوچک می‌شوند، فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «من نمی‌دانم وقتی به پچ می‌آییم، دوباره پرواز می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا خیر». پادشاه گنوم با حیله ای زمزمه بیبی لایت مو کرد: “بیایید آن را نگه داریم.” ما می‌توانیم آن را به نحوی ببندیم و وقتی کمربند جادویی ام را گرفتم، آن را برای خودم درست می‌کنم.» پیتر با عصبانیت گفت: “این راه خوبی برای جبران کمک به مردی رنگ مو است.” “شماباید از خودتان خجالت بکشید.” گنوم کینگ غرغر بیبی لایت مو کرد و مکث بیبی لایت مو کرد تا پیپش را روشن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، «خب، من نیستم، و اگر قرار رنگ مو است ژنرال ارتش من بشوی، بهتر رنگ مو است از این چیزهای خوب عبور کنی.[ص 137] ایده ها و تصورات چند وقت پیش نشنیدم.

مدل مو با رنگ فانتزی : که گفتی دوست داری یک بازوی اضافی داشته باشی؟» پیتر با عصبانیت پاسخ بالیاژ مو داد: “گفتم که دوست دارم یکی داشته باشم، اما هرگز نگفتم که یکی را می دزدم.” روگدو در حالی که پیپش را پف می بیبی لایت مو کرد، توصیه بیبی لایت مو کرد: «هر چیزی را که نیاز دارید بردارید. “این شعار من رنگ مو است.” پیتر که متوجه کراتینه مو شد بحث بیبی لایت مو کردن با یک گنوم کوچک بد بی فایده رنگ مو است.

به نصیحت خود ادامه بالیاژ مو داد و در حالی که چشمانش را به فانوس در حال انفجار پیش رو دوخته پروتئین تراپی مو بود، در این فکر پروتئین تراپی مو بود که چه زمانی به پچ می رسند و وقتی به آن می رسند چگونه خواهد پروتئین تراپی مو بود. او امیدوار پروتئین تراپی مو بود که هیچ حیوان وحشی یا راهزن در جاده وجود نداشته باکراتینه مو شد و با نگرانی از این طرف به آن طرف نگاه می بیبی لایت مو کرد که آنها راه خود را از طریق جنگل های درهم پیچیده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  مدل های رنگ مو زنانه

اما بدون هیچ اتفاق بدتر از سقوط بر روی تنه درخت، آنها به انتهای چوب رسیدند و در یک زمین وسیع برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “گوجه فرنگیها!” پیتر زمزمه بیبی لایت مو کرد که با احتیاط بین گیاهان قدم می زد. در حالی که خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، یکی از وسوسه انگیز را انتخاب بیبی لایت مو کرد و دندان هایش را عمیقاً در پهلو فرو برد. “اوه!” پیتر را خفه بیبی لایت مو کرد و از تنفر می لرزید. “این پنبه رنگ مو است!

اصلاً این چه نوع کشور احمقی رنگ مو است؟» روگدو که از چهره پریشان پیتر بسیار سرگرم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پوزخندی زد: «فکر می‌کنم یک کشور پنبه‌ای. “پنبه؟ چرا،[ص 138] شاید خود پچ باکراتینه مو شد!» با نور فانوس کوما، آنها اکنون می‌توانستند چند کلبه در جلو و طرح‌های تاریک یک قلعه را ببینند. “سنگ ها و تازه کارها!” پادشاه گنوم خوشحال کراتینه مو شد.

شنل را روی سرش تکان بالیاژ مو داد. “الان طولی نمی ککراتینه مو شد که من فرمانروای قلمرو لایت و هایلایت مو هستم، پسر!” پیتر که با نگرانی دنبال روگدو می دوید، پف بیبی لایت مو کرد: «فکر بیبی لایت مو کردم تو فقط کمربند جادویی خود را می‌خواهی». “اوه، بزرگ شو!” گنوم را با تمسخر بالای شانه اش صدا زد. «بزرگ شو و اینقدر نرم نباش. شما یک معمولی لایت و هایلایت مو هستید! بازوی کوما که مانند یک تیر به جلو شلیک می‌بیبی لایت مو کرد.

اکنون آنقدر سریع پرواز می‌بیبی لایت مو کرد که این تنها کاری پروتئین تراپی مو بود که می‌توانستند انجام دهند تا از آن عقب نمانند. وقتی به قلعه رسیدند به سختی نفس کافی برای بالا رفتن از پله ها داشتند. همانطور که آنها این کار را انجام بالیاژ مو دادند، بازو، به شیوه ای تجاری، فانوس را پایین آورد و در حالی که چتر را در دست گرفت، محکم به در قلعه کوبید. “خوب!” راگدو نفس نفس زد و روی پله بالا فرو رفت. “این باید آنها را تحریک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” وقتی جوابی نبالیاژ مو داد.

  رنگ مو قهوه ای دارچینی

مدل مو با رنگ فانتزی : خودش از جا پرید و شروع بیبی لایت مو کرد به لگد زدن و کوبیدن روی تابلوها. پیتر که طبیعتاً مؤدب‌تر پروتئین تراپی مو بود، فوراً انگشتش را روی زنگ گذاشته پروتئین تراپی مو بود و وقتی که  و که از شهر بازمی‌گشتند، به سمت دروازه برگشتند، نامزد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. [ص 139] اسکرپر، دستانش را در انتظار مالید: «مشتریان». “جادوگران!” پیسر متزلزل کراتینه مو شد.

با انگشتی لرزان به بازوی جدا کراتینه مو شده کوما اشاره بیبی لایت مو کرد و همچنان با چتر بر در می زد. «خیلی بهتر! خیلی بهتر! جادوگران همیشه خوب پرداخت می کنند.» در حالی که از پله‌های قصر بالا می‌رفت، رئیس اسکراپر پچ با احترام به شانه روگدو زد. “چه کار میتوانیم برایتان بکنیم؟” اسکپر پرسید و کلید قلعه را از جیبش بیرون آورد. روگدو منتظر توجه آن طرف در پروتئین تراپی مو بود و چنان مبهوت کراتینه مو شد که جوابی نبالیاژ مو داد.

اما دست کوما فوراً چتر را رها بیبی لایت مو کرد و با دولتمرد کویلتی دست بالیاژ مو داد. سپس به سرعت به سمت حرکت بیبی لایت مو کرد، اما ، با جیغی خفه، از پشت یک ستون طفره رفت. انگشتانش را به هم فشار بالیاژ مو داد تا نشان دهد که به این یا آن طرف اهمیتی نمی‌دهد، دست به پیتر نزدیک کراتینه مو شد و پس از ضربه زدن به شانه‌اش، اسکناس کوچکی را در جیبش گذاشت. سپس انگشتش را به کراتینه مو شدت زیر بینی روگدو تکان بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه