↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

کانال تلگرام مدل رنگ مو

کانال تلگرام مدل رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کانال تلگرام مدل رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کانال تلگرام مدل رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

کانال تلگرام مدل رنگ مو : زیرا مبهم رنگ مو است. او نمی گوید که چگونه اولین “سرعت” اندازه گیری می نانو کراتین مو شود، چه نسبت به اتر یا نسبت به ناظر. در واقع این همان اصل کل موضوع رنگ مو است، همانطور که در حال حاضر خواهیم دید. در مورد صوت سرعت نسبت به محیط، هوا ثابت رنگ مو است.

رنگ مو : که سرعت چنین سیگنال‌هایی مستقل از سرعت منبع آنهرنگ مو است (اگر بخواهیم زمان مرتبط با رویبالیاژ مو دادها، زمانی که یک سیستم مرجع مادی رنگ مو استفاده می‌نانو کراتین مو شود، و زمان مربوطه که دیگری در حال حرکت نسبت به اولی پذیرفته می نانو کراتین مو شود). توسعه می یابد[ 285 ]که اندازه گیری های زمان و مکان به طور جدایی ناپذیری در هم تنیده کراتینه مو شده اند.

کانال تلگرام مدل رنگ مو

کانال تلگرام مدل رنگ مو : وقتی آمد تا بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که مقصود از زمان چیست و وقتی این سوال را مطرح بیبی لایت مو کرد که “منظور از این جمله که دو رویبالیاژ مو داد دور هم زمان لایت و هایلایت مو هستند چیست؟” آشکار کراتینه مو شد که نوعی ارتباط بین این دو مکان ضروری رنگ مو است. حالت اتخاذ کراتینه مو شده این پروتئین تراپی مو بود که با رنگ مو استفاده از سیگنال های نوری. سپس این فرضیه اساسی مطرح کراتینه مو شد.

چیزی به نام طول بدن یا مدت یک رویبالیاژ مو داد وجود نرنگ مو دارد ، بلکه اینها نسبت به سیستم مرجع لایت و هایلایت مو هستند. 2 مینکوفسکی ایده فضای رویبالیاژ مو دادها – چهار بعدی – را مطرح بیبی لایت مو کرد، اما این فضا مانند فضای سه بعدی پیشینیانش اقلیدسی فرض می کراتینه مو شد. به انیشتین تعلق رنگ مو دارد که از این نمایش یک شخصیت کاملاً صوری ریاضی گرفته و اصرار رنگ مو دارد که فضای «واقعی» – که فواصل آن اهمیت فیزیکی رنگ مو دارد – فضای چهار بعدی رنگ مو است.

اما نمی‌توانیم به کراتینه مو شدت بر این واقعیت پافشاری کنیم که در فضای گرانشی نظریه عمومی هیچ فرضی برای ثبات سرعت یک سیگنال نوری وجود نرنگ مو دارد و بر این اساس هیچ روشی برای تعیین زمان به رویبالیاژ مو دادهای مطابق با زمان اتخاذ کراتینه مو شده در نظریه خاص وجود نرنگ مو دارد. . در این نظریه اخیر توجه به سیستم‌های مادی محدود کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو فندقی بدون دکلره

که با سرعت یکنواخت نسبت به یکدیگر حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و نشان بالیاژ مو داد که سرعت نور، سرعت نهایی سریع‌تر از آن رنگ مو است که هیچ سیستمی نمی‌تواند حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – نتیجه‌ای شگفت‌آور و پیشینی نسبتاً نفرت‌انگیز . این صرفاً نتیجه روش مقایسه ما در زمان رویبالیاژ مو دادها رنگ مو است. اگر روش دیگری – انتقال فکر، اجازه دهید بگوییم – ممکن پروتئین تراپی مو بود.

سرعت این “سرعت محدود کننده” خواهد پروتئین تراپی مو بود. در پایان باید یادآور شویم که معادل فرضی نیروهای “گرانشی” و “گریز از مرکز” ایجاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که هر چیزی که دارای اینرسی باکراتینه مو شد توسط یک میدان گرانشی و[ 286 ]این منجر به شناسایی احتمالی ماده و انرژی می نانو کراتین مو شود . علاوه بر این، ایده راهنمای ما (الف) ما را ترغیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

کانال تلگرام مدل رنگ مو : که به دنبال مثال فارادی در تحقیقات الکتریکی خود بگوییم که ژئودزیک یک فضای گرانشی وجود فیزیکی متفاوت از یک فضای ریاضی صرف رنگ مو دارد. فضای چهار بعدی را که می‌توانیم اتر بنامیم ، و بنابراین این حامل نیروهای فیزیکی را به موقعیتی که به عنوان یک ایده سه‌بعدی در نظریه نسبیت خاص، می‌بایست رابطه‌ای یکسان با بسیاری از نسبتاً از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، بازگردانیم.

سیستم های مواد متحرک دلیل عنوان به ظاهر متناقض ما برای مقاله ای در مورد نسبیت زمانی مشخص می نانو کراتین مو شود که به یاد بیاوریم در نظریه جدید آن ویژگی های فضا-زمان را در نظر می گیریم که مطلق یا بدون ارجاع به هر چارچوب مرجع مادی خاصی لایت و هایلایت مو هستند. با این وجود، اگرچه ویژگی‌های کلی نظریه بدین ترتیب توصیف می‌نانو کراتین مو شود، بدون اشاره به آزمایش، زمانی که این نظریه قرار رنگ مو است آزمایش نانو کراتین مو شود.

لازم رنگ مو است بیان نانو کراتین مو شود که چهار مختصات مورد بحث واقعاً چه لایت و هایلایت مو هستند – چگونه آنها توسط اندازه‌گیری تعیین می‌شوند. به عقیده ما، کارهای زیادی باقی مانده رنگ مو است تا این بخش از موضوع بر مبنای رضایت بخش قرار گیرد. برای مثال، در اشتقاق ماهیت فضای گرانشی، که یک جسم مجذوب کننده را احاطه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بیشتر گزارش ها از مختصات دکارتی رنگ مو استفاده می کنند.

  رنگ مو تنباکویی شماره 7

که گویی فضا اقلیدسی رنگ مو است و با فرمول آشنا در هندسه اقلیدسی از این مختصات به سمت مختصات قطبی گام برمی تمام دکلره مو دارند. اما اگر به ما اجازه بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود نقل قول انیشتین از بولتزمن را به «خیاط و پینه دوز» بسپاریم، شاید این جزییات مانند موارد ظرافت باکراتینه مو شد.[ 287 ] 1همه میدان های گرانشی ممکن رنگ مو است با انتخاب مناسب مختصات از بین نرود . اگر چنین پروتئین تراپی مو بود.

فضایی که ماهیت آن مستقل از هر انتخاب مختصاتی رنگ مو است ، همیشه اقلیدسی پروتئین تراپی مو بود.- نویسنده. ↑ 2بنابراین وقتی گفته می‌نانو کراتین مو شود که یک بدن منقبض می‌نانو کراتین مو شود یا زمانی که یک ساعت به حرکت در می‌آید، به الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندی کار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هیچ تغییر فیزیکی واقعی وجود نرنگ مو دارد. قضاوت ناظران مختلف – یکی در حالت رنگ مو استراحت نسبت به بدن و دیگری نه – متفاوت رنگ مو است.

کانال تلگرام مدل رنگ مو : جنبه فیزیکی نسبیت تماس های فوری بین نظریه های اینشتین و فیزیک و نجوم کنونی توسط پروفسور ویلیام اچ. پیکرینگ رصدخانه کالج هاروارد، ماندویل، جامائیکا نظریه نسبیت ابتدا از جنبه فیزیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و سه آزمون نجومی که در مورد آن قرار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، باقی خواهد ماند تا بعداً مورد بحث قرار گیرد.

اما یک واقعیت نجومی وجود رنگ مو دارد که باید در این رابطه ذکر نانو کراتین مو شود و آن کشف انحراف نور توسط بردلی در سال 1726 رنگ مو است. مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است که هر ستاره در آسمان ظاهراً یک بیضی کوچک سالانه را توصیف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که محور اصلی آن 41 رنگ مو است. ” در درازا. این بردلی نشان بالیاژ مو داد که به دلیل ترکیبی از سرعت زمین در مدارش و سرعت نور رنگ مو است.

  بلوند پلاتینه خیلی روشن با دکلره

و در تمام کتابهای درسی ابتدایی در مورد نجوم چنین توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. این حاکی از یک اتر ساکن رنگ مو است که زمین از طریق آن در حال حرکت رنگ مو است. اهمیت این بیانیه در حال حاضر نمایان خواهد کراتینه مو شد. موضوع معمولاً با فرض الف نشان بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود[ 288 ]مردی برای بیرون رفتن در طوفان باران با یک لوله عمودی. اگر باران به صورت عمودی می‌بارد و مرد ثابت می‌ایستد.

کناره‌های لوله خیس نمی‌نانو کراتین مو شود، مگر با قطره‌ای گهگاهی، اما اگر لوله حرکت بیبی لایت مو کرد. باید به سمت جلو متمایل نانو کراتین مو شود تا خشک بماند. زاویه شیب، که مربوط به انحراف رنگ مو است، به سرعت نسبی لوله، مربوط به زمین، و قطرات باران که مربوط به امواج نور رنگ مو است، بستگی رنگ مو دارد. اگر سه خط بر روی نقطه‌ای از فضا رها نانو کراتین مو شود، هر خط بر صفحه‌ای که دو خط دیگر را در بر می‌گیرد عمود باکراتینه مو شد.

کانال تلگرام مدل رنگ مو : سیستمی از مختصات خواهیم داشت. نظریه نسبیت اولیه انیشتین، که او اکنون آن را «نظریه خاص» نامیده رنگ مو است، به دو اصل بستگی رنگ مو دارد. اولین مورد این رنگ مو است که “هر قانون طبیعت که در رابطه با یک سیستم مختصات K خوب رنگ مو است ، باید برای هر سیستم دیگر K’ نیز خوب باکراتینه مو شد ، مشروط بر اینکه K و K” در حرکت ترجمه یکنواخت باشند.

اصل دوم این رنگ مو است که “نور در خلاء دارای سرعت معین و ثابتی رنگ مو است، مستقل از سرعت منبع آن.” این دو جمله ممکن رنگ مو است معتبر تلقی شوند که به قول خود اینشتین نقل کراتینه مو شده رنگ مو است. 1 لازم نیست اولین مورد از این اصول خیلی ما را شگفت زده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دومی به خوبی بیان نکراتینه مو شده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه