↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو و مش استخوانی

مدل رنگ مو و مش استخوانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو و مش استخوانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو و مش استخوانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو و مش رنگ مو استخوانی : ذهن دوست رنگ مو دارد به الرنگ مو استیک فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از زمان نیوتن، مردم به دنبال ابداع مکانیزمی پروتئین تراپی مو بوده‌اند که توسط آن این کشش‌ها به‌عنوان مسئول پدیده‌ها تجسم شوند، به همان شکلی که یک نخ الرنگ مو استیک را به‌عنوان کنترل حرکت سنگی که در انتهای خود می‌چرخد، به تصویر می‌ککراتینه مو شد. این جستجو همیشه بدون موفقیت پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. و اکنون انیشتین قانون نسبتاً متفاوتی یافته رنگ مو است که با واقعیت ها بهتر از قانون نیوتن مطابقت رنگ مو دارد.

رنگ مو : زمان جدید نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده با OT’ بخشی از OA در زمان قدیم و بخشی از OB تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است. در جهت x قدیمی با اشاره دوباره به بلوک فیلم سینمایی ما، به این معنی رنگ مو است که اگرچه ممکن رنگ مو است با برش بالیاژ مو دادن آن به تصاویر اصلی بلوک را به فضا و زمان جدا کنم، اما می‌توانم به راحتی آن را در هر جهتی که انتخاب می‌کنم برش دهم و همچنان عکس‌های جداگانه‌ای بگیرم که حرکت را نشان می‌دهند.

مدل رنگ مو و مش رنگ مو استخوانی

مدل رنگ مو و مش رنگ مو استخوانی : یعنی اینکه هیچ تفاوت اساسی بین زمان و فاصله در فضا وجود نرنگ مو دارد. از آنجایی که یک مجموعه از مختصات به اندازه دیگری خوب رنگ مو است، می‌توانیم زمان را به مکان و مکان را به زمان تبدیل کنیم تا محورهای خود را انتخاب کنیم. به عنوان مثال، اگر OX ، OT ، محورهای x و زمان در شکل 2 را با یک چرخش ساده به OX’ ، OT’ تغییر دهیم.

از پرواز اما البته با زمان و مکان جدید. بنابراین در حالی که ممکن رنگ مو است من باور داشته باشم که یک لاینر در 4 روز 3000 مایل را پیموده رنگ مو است، ناظری بر روی یک ستاره که از محورهای خاص من در فضا-زمان چیزی نمی داند، ممکن رنگ مو است با حقیقتی برابر بگوید که 2000 مایل را در 7 روز طی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بنابراین، زمان و مکان از نظر اینشتین دو هویت مجزا نیستند.

  رنگ موی قرمز عنابی

فقط یک دنیای چهار بعدی وجود رنگ مو دارد که ما می توانیم آن را به زمان و مکان تقسیم کنیم. حالا ببینیم اینشتین چگونه گرانش را توضیح می دهد. وقتی هیچ نیرویی بر جسمی وارد نمی نانو کراتین مو شود (به جز گرانش)، کمیتی که برای همه تغییرات مختصات ثابت می ماند به این معنی رنگ مو است که جسم آن مسیر را در فضای بیرون دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. [ 325 ]ناظری که کمترین زمان را می گیرد.

این یک واقعیت مشاهده کراتینه مو شده رنگ مو است که یک جسم دیگر را با گرانش جذب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یعنی مسیر یک بدن با حضور جسم دیگر از مسیر خود منحرف می نانو کراتین مو شود. اکنون می‌توانیم مسیر مگس را در بلوک فیلم خود با فشار بالیاژ مو دادن بلوک به نحوی خم کنیم. بنابراین، فرض کنید که من جهان را به گونه‌ای تحت فشار قرار می‌دهم که مسیر جسمی را دقیقاً همانطور که گرانش ناشی از جسم دیگری آن را خم می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

خم کنم. یعنی با تغییر مختصات من همان اثری را به دست آورده‌ام که توسط گرانش ایجاد می‌نانو کراتین مو شود. بنابراین، نظریه انیشتین، گرانش را به عنوان تحریف جهان فضا-زمان به دلیل حضور ماده توضیح می دهد. ابتدا فرض کنید جسمی در حال حرکت رنگ مو است و هیچ جسم دیگری نزدیک نیست. طبق گفته انیشتین، مسیری را در فضا طی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به کمترین زمان نیاز رنگ مو دارد.

مدل رنگ مو و مش رنگ مو استخوانی : یعنی یک خط مستقیم مطابق با تجربه ما. اگر اکنون جهان با حضور جسمی دیگر یا تغییر مختصات تحت فشار باکراتینه مو شد، باز هم مسیر کمترین زمان را دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما این مسیر اکنون از خط مستقیم منحرف کراتینه مو شده رنگ مو است، همانطور که مسیری مشابه در یک کره زمین وجود رنگ مو دارد. نیاز به کمترین زمان برای سفر یک دایره بزرگ را دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو مشکی کوتاه

بنابراین، بر اساس دیدگاه انیشتین از گرانش، زمین در یک مسیر بیضوی به دور خورشید حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نه به این دلیل که نیرویی بر آن اثر می گذارد، بلکه به این دلیل که جهان فضا-زمان به قدری با حضور خورشید منحرف کراتینه مو شده رنگ مو است که مسیر کمترین زمان از طریق فضا مسیر بیضی مشاهده کراتینه مو شده رنگ مو است. بنابراین، نیازی به معرفی هیچ ایده ای از “نیروی” گرانش نیست.

نظریه انیشتین گرانش را تنها به این معنا توضیح می دهد که او آن را به عنوان نیروی طبیعت توضیح بالیاژ مو داده رنگ مو است و آن را به ویژگی فضا-زمان تبدیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یعنی اعوجاج نه.[ 326 ]متفاوت از تغییر مناسب مختصات. با این حال، او توضیح نمی دهد که چگونه یا چرا یک جسم می تواند فضا-زمان را تحریف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قابل توجه رنگ مو است که در حالی که قانون گرانش و قانون حرکت یکنواخت در یک خط مستقیم.

زمانی که هیچ نیرویی عمل نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قوانین مجزا و مستقلی تحت نظر نیوتن پروتئین تراپی مو بودند، انیشتین برای هر دو توضیحی بر اساس اصل نسبیت پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. 1[ 327 ] 1موازنه مقاله دکتر رویدز به بحثی درباره پدیده‌های پیشروی پیرامونی عطارد، انحراف نور در زیر میدان گرانشی خورشید، و تغییر خطوط طیفی بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، که نظریه اینشتین به تنهایی پیش‌بینی‌هایی را در رابطه با آنها انجام می‌دهد.

  مدل رنگ مو زیتونی خیلی روشن

به اندازه کافی با علوم نیوتنی مغایرت تمام دکلره مو دارند تا در بررسی مشاهده ای این نظریه ارزشمند باشند. به منظور حفاظت از فضا و در حضور بحث بسیار کامل دکتر پیکرینگ در مورد این موارد، اظهارات دکتر رویدز را حذف می کنیم.-ویررنگ مو استار. ↑ [ فهرست ] XX نظریه گرانش اینشتین بحث در مورد نظریه عمومی و مهمترین کاربرد آن، از مقاله توسط پروفسور دانشگاه مینه سوتا ، مینیاپولیس کشف بزرگ نیوتن در مورد حرکت سیارات شامل این پروتئین تراپی مو بود که نشان بالیاژ مو داد همه اینها را می توان در عبارت زیر خلاصه بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو و مش رنگ مو استخوانی : هر سیاره را در رابطه با تمام ذرات جهان در نظر سامبره مو بگیرید. برای سیاره، در خط اتصال آن به هر ذره، شتابی متناسب با جرم ذره و مجذور معکوس فاصله آن از سیاره بنویسید. سپس شتاب حاصل از سیاره را با ترکیب تمام شتاب های به دست آمده محاسبه کنید. ما در اینجا عمداً از رنگ مو استفاده از کلمه «نیرو» اجتناب بیبی لایت مو کرده‌ایم، زیرا قانون نیوتن به عنوان یک بیانیه عملی واقعیت بدون آن کامل رنگ مو است.

و این کلمه از طریق افزایش قدرت آن در رنگ مو استفاده واقعی چیزی به قانون اضافه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این وجود، این واقعیت که شتاب به‌طور طبیعی از کمک‌های غیرمداخله‌ای از هر ذره در خطی که آن را به سیاره می‌پیوندد، به‌کراتینه مو شدت چیزی از ماهیت یک کشش کشسان را به ذهن نشان می‌دهد.[ 328 ]ذره مسئول رنگ مو است و خروج سیاره از یک حرکت خط مستقیم به دلیل آن رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه