نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی طلایی و زیتونی

رنگ موی طلایی و زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی طلایی و زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی طلایی و زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی طلایی و زیتونی : اما تقریباً قبل از اینکه آنها متوجه شوند، او در پای کوه خود را نشاند، چنان ناگهانی که جادوگر و زیب هر دو بر روی داشبورد حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در چمن‌های نرم فرود آمدند – جایی که قبل از توقف چندین بار غلت زدند. دوروتی تقریباً با آنها می رفت، اما او محکم به ریل آهنی صندلی چسبیده پروتئین تراپی مو بود و این او را نجات بالیاژ مو داد. با این حال، او بچه گربه را فشار بالیاژ مو داد تا زمانی که جیغ کشید.

رنگ مو : دختر یک برگ را برداشت و به پنجه های بچه گربه مالید و بقیه گیاه را به زب بالیاژ مو دادند و بعد از اینکه آن را روی پای خود گذاشت، آن را با احتیاط به هر چهار سم جیم مالید و سپس روی لرنگ مو استیک های بچه گربه. کالسکه چرخ. او تقریباً این آخرین کار را تمام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که ناگهان صدای ناله‌ای شنیده کراتینه مو شد و اسب شروع به پریدن بیبی لایت مو کرد و با پاشنه‌هایش بدجور لگد زد. “سریع!

رنگ موی طلایی و زیتونی

رنگ موی طلایی و زیتونی : بنابراین من سعی خواهم بیبی لایت مو کرد شما را نجات دهم.” لحظه بعد یک گیاه پهن برگ از روی زمین که در آن رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرد تکان خورد و در هوا در مقابل جادوگر معلق ماند. صدا گفت: “آقا، شما باید این برگها را به کف پاهای خود بمالید، و سپس می توانید بدون فرو رفتن در زیر سطح روی آب راه بروید. این رازی رنگ مو است که خرس ها نمی دانند، و ما مردم Voe معمولاً هنگام سفر روی آب راه می‌رویم و بنابراین از دشمنان خود فرار می‌کنیم.» “متشکرم!” جادوگر با خوشحالی فریاد زد و بلافاصله برگی را به کف کفش های دوروتی و سپس به کفش های خودش مالید.

به آب یا شما گم کراتینه مو شده!” دوست نادیده آنها فریاد زد و جادوگر بدون تردید کالسکه را از کرانه و رودخانه وسیع بیرون کشید، زیرا دوروتی هنوز در آن نشسته پروتئین تراپی مو بود و یورکا را در آغوش داشت. آنها اصلاً غرق نکراتینه مو شدند، به دلیل فضایل گیاه عجیبی که رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، و وقتی کالسکه در وسط رودخانه پروتئین تراپی مو بود، جادوگر برای کمک به زیب و جیم به بانک بازگشت.

  رنگ موی نسکافه ای با تناژ صورتی

اسب دیوانه وار در حال فرو رفتن پروتئین تراپی مو بود و دو یا سه شکاف عمیق در پهلوهایش ظاهر کراتینه مو شد که خون آزادانه از آن جاری کراتینه مو شد. “به سمت رودخانه بدو!” جادوگر فریاد زد و جیم به سرعت با چند لگد شیطانی خود را از شر شکنجه گران نادیده اش رها بیبی لایت مو کرد و سپس اطاعت بیبی لایت مو کرد. به محض اینکه روی سطح رودخانه رفت، خود را از تعقیب و گریز در امان دید، و زب از قبل از آن سوی آب به سمت دوروتی می دوید.

وقتی جادوگر کوچولو به دنبال آنها برگشت، نفس گرمی را روی گونه‌اش احساس بیبی لایت مو کرد و غرغر کراتینه مو شدید و خشنی شنید. فوراً با شمشیر خود شروع به خنجر زدن به هوا بیبی لایت مو کرد و می دانست که به موادی برخورد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است زیرا وقتی تیغه را به عقب کشید خون از آن می چکید. بار سوم که اسلحه را بیرون آورد صدای غرش و سقوط بلند کراتینه مو شد و ناگهان شکل خرس قرمز بزرگی در پای او ظاهر کراتینه مو شد.

که تقریباً به اندازه اسب پروتئین تراپی مو بود و بسیار قوی تر و خشن تر. جانور از ضربات شمشیر کاملاً مرده پروتئین تراپی مو بود، و پس از نگاهی به چنگال‌های وحشتناک و دندان‌های تیزش، مرد کوچولو با وحشت چرخید و به سمت آب هجوم برد، زیرا غرغرهای تهدیدآمیز دیگر به او می‌گفتند که خرس‌های بیشتری نزدیک لایت و هایلایت مو هستند. با این حال، ماجراجویان در رودخانه کاملاً امن به نظر می رسیدند.

رنگ موی طلایی و زیتونی : دوروتی و کالسکه با جریان آب به آرامی در پایین رودخانه شناور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و بقیه عجله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به او بپیوندند. جادوگر کیفش را باز بیبی لایت مو کرد و مقداری گچ چسبنده بیرون آورد که با آن بریدگی هایی را که جیم از پنجه خرس ها به دست آورده پروتئین تراپی مو بود ترمیم بیبی لایت مو کرد. دوروتی گفت: “من فکر می کنم بهتر رنگ مو است بعد از این به رودخانه بچسبیم.” “اگر دوست ناشناس ما به ما هکراتینه مو شدار نمی بالیاژ مو داد و به ما نمی گفت که چه کار کنیم.

  رنگ موی شنی صحرایی کاراملی

تا این لحظه همه ما مرده پروتئین تراپی مو بودیم.” جادوگر موافقت بیبی لایت مو کرد: “این درست رنگ مو است، و از آنجایی که رودخانه به نظر می رسد در جهت کوه هرم جریان رنگ مو دارد، ساده ترین راه برای ما برای سفر خواهد پروتئین تراپی مو بود.” زب دوباره جیم را به کالسکه چسباند، و اسب یورش برد و آنها را به سرعت روی آب صاف کشید. بچه گربه در ابتدا به کراتینه مو شدت از خیس کراتینه مو شدن می ترسید، اما دوروتی او را ناامید بیبی لایت مو کرد و به زودی یورکا بدون اینکه کمی ترسیده باکراتینه مو شد.

در کنار کالسکه در حال حرکت پروتئین تراپی مو بود. یک بار ماهی کوچکی بیش از حد نزدیک سطح شنا بیبی لایت مو کرد، و بچه گربه آن را در دهانش گرفت و به سرعت به عنوان یک چشمک خورد. اما دوروتی به او هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که مراقب باکراتینه مو شد در این وادی افسون‌ها چه می‌خورد و دیگر هیچ ماهی آنقدر بی‌احتیاط نمی‌کراتینه مو شد که در دسترس شنا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس از یک سفر چند ساعته، آنها به نقطه ای رسیدند که رودخانه خمیده پروتئین تراپی مو بود.

و متوجه کراتینه مو شدند که باید قبل از رسیدن به کوه هرم، یک مایل یا بیشتر از دره عبور کنند. در این قسمت خانه های کمی وجود داشت و باغ ها و گل های کمی وجود داشت. بنابراین دوستان ما می ترسیدند که ممکن رنگ مو است با خرس های وحشی بیشتری روبرو شوند که با تمام وجود ترس از آنها را یاد گرفته پروتئین تراپی مو بودند.

  انواع رنگ مو طبیعی

جادوگر گفت: “باید یک خط تیر بکشی، جیم،” و تا جایی که می توانی سریع بدو. اسب پاسخ بالیاژ مو داد: بسیار خوب. “من تمام تلاشم را خواهم بیبی لایت مو کرد. اما باید به یاد داشته باشید که من پیر کراتینه مو شده ام و روزهای پرشتاب من گذشته و رفته اند.” هر سه وارد کالسکه کراتینه مو شدند و زب افسار را برداشت، اگرچه جیم به هیچ نوع راهنمایی نیاز نداشت.

اسب هنوز از چنگال های تیز خرس های نامرئی هوشیار پروتئین تراپی مو بود و به محض اینکه روی خشکی قرار گرفت و به سمت کوه رفت، این فکر که ممکن رنگ مو است تعبالیاژ مو داد بیشتری از آن موجودات ترسناک در نزدیکی باشند، مانند یک خار عمل بیبی لایت مو کرد و او را به نوعی به راه انداخت. که باعث کراتینه مو شد دوروتی نفس تازه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس زیب، با روحیه شیطنت، غرغر خرس‌ها را بر زبان آورد و جیم گوش‌هایش را تیز بیبی لایت مو کرد و نسبتاً پرواز بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی طلایی و زیتونی : پاهای رنگ مو استخوانی‌اش آنقدر سریع حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به سختی می‌توانستند دیده شوند، و جادوگر محکم به صندلی چسبیده پروتئین تراپی مو بود و فریاد می‌زد: “اوه!” در اوج صدایش “من – می ترسم او باکراتینه مو شد – او فرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!” دوروثی نفس نفس زد. زیب گفت: “من می دانم که او لایت و هایلایت مو هست.” “اما هیچ خرسی نمی تواند او را بگیرد، اگر او به همین راه رفتن ادامه دهد – و مهار یا کالسکه نشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” جیم یک مایل در دقیقه نگذشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه