نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو تکه ای جلو

مدل رنگ مو تکه ای جلو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو تکه ای جلو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو تکه ای جلو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو تکه ای جلو : همانطور که در بالا مشاهده کراتینه مو شد. در سال 1872 ایری ستاره γ دراکونیس را از طریق تلسکوپ پر از آب مشاهده بیبی لایت مو کرد. از آنجایی که سرعت نور در آب کمتر از هوا رنگ مو است، طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که انحراف را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. از سوی دیگر، مشخص کراتینه مو شد که تحت تأثیر قرار نگرفته رنگ مو است. در سال 1887 نتایج آزمایش معروف مایکلسون مورلی منتشر کراتینه مو شد.

رنگ مو : به نظر می رسد تنها راه اجتناب از این پوچی ظاهری این رنگ مو است که در نظر بگیریم که اتر با زمین حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس نتیجه مایکلسون به طور کامل توضیح بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود. البته این فقط برای چند مایل بالاتر از سطح زمین می تواند صادق باکراتینه مو شد. فراتر از آن اتر یا باید ساکن باکراتینه مو شد یا با خورشید حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در این صورت سرعت نور نسبت به اتر ثابت خواهد پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو تکه ای جلو

مدل رنگ مو تکه ای جلو : اگر موضوع را عینی بیان کنیم به اینجا می رسد. سرعت نور با توجه به اتر یک کمیت متغیر رنگ مو است و صرفاً به جایی که ناظر انتخاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بستگی رنگ مو دارد. همانطور که ادینگتون به خوبی می‌گوید، «این روابط با اتر هیچ تأثیری بر پدیده‌ها نتمام دکلره مو دارند و می‌توان آنها را نادیده گرفت – مرحله‌ای که به نظر می‌رسد اتر را از آخرین بقایای جوهری دور می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ مو زنانه زیبا

همانطور که سرعت صوت نسبت به هوا ثابت رنگ مو است. این با اصل دوم انیشتین در تضاد رنگ مو است. مشکل این پیشنهاد این رنگ مو است که نمی تواند انحراف را توضیح دهد، که، همانطور که قبلاً توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، به نظر می رسد نیاز به حرکت زمین از طریق اتر رنگ مو دارد. مواجهه با این وضعیت اضطراری مستلزم تغییراتی در نظریه موجی نور رنگ مو است که ظاهرا غیرممکن نیست.

اما هنوز انجام نکراتینه مو شده رنگ مو است. در سال 1915 اینشتین بسط اولین اصل خود را ارائه بیبی لایت مو کرد. او این را “نظریه نسبیت عام” می نامد. بیان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در انتخاب سیستم‌های مختصات ما «به هیچ وجه نباید از نظر وضعیت حرکت آنها محدود شویم». 1 این منجر به سه پیامد نجومی که بعداً در این مقاله ذکر کراتینه مو شد، می‌نانو کراتین مو شود، که دو مورد از آنها کمابیش تأیید کراتینه مو شده‌اند، و سومی عملاً تا آنجا که به معیارهای کمی مربوط می‌نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو تکه ای جلو : متناقض رنگ مو است. 5 همانطور که می‌دانیم انرژی جنبشی یک جسم متحرک ممکن رنگ مو است به صورت بیان نانو کراتین مو شود e برابر با 1 اسلش 2 mv مربع رنگ مو است، اما اگر جسم بار الکتریکی داشته باکراتینه مو شد، کسری تبدیل می‌نانو کراتین مو شود 1 اسلش 2 پرانتز چپ m به اضافه m پرانتز اول ررنگ مو است v مربع، که m′ کمیتی رنگ مو است که به مجذور بار الکتریکی وابسته رنگ مو است. که این رنگ مو است که بگوییم.

  رنگ موی شنی روشن روی دکلره

ما جرم طبیعی بدن را داریم، و همچنین چیزی را که ممکن رنگ مو است جرم الکتریکی آن بنامیم. اگر زمانی که در این شرایط بخشی از جرم الکتریکی رنگ مو است، بلافاصله این سوال برای ما پیش می آید که چرا ممکن رنگ مو است کل جرم الکتریکی نباکراتینه مو شد، به عبارت دیگر، نوعی انرژی؟ اگرچه این امر تاکنون به طور رضایت بخشی ثابت نکراتینه مو شده رنگ مو است، اما این باور عمومی در میان فیزیکدانان رنگ مو است.

همانطور که انیشتین می گوید: جرم بی اثر چیزی جز انرژی نهفته نیست. گاهی اوقات همین ایده به این صورت بیان می‌نانو کراتین مو شود که «جرم ماده معمولی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی ذرات نهایی آن رنگ مو است، و انرژی الکترومغناطیسی در هر جایی که یافت می‌نانو کراتین مو شود باید دارای جرم باکراتینه مو شد، یعنی اینرسی » . 6 اگر چنین رنگ مو است.

از آنجایی که یک پرتو نور در نظریه موجی شکلی از انرژی الکترومغناطیسی رنگ مو است، باید جرم داشته باکراتینه مو شد. از آنجایی که تمام جرمی که ما با آن آشنا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم در معرض جاذبه گرانش قرار تمام دکلره مو دارند، به نظر می رسید که پرتوی از نور هنگام عبور از نزدیکی خورشید از مسیر خود خم می نانو کراتین مو شود، و همانطور که دیدیم ثابت کراتینه مو شد که در خورشید گرفتگی اخیر آن بخش از جرم یک جسم به دلیل بار الکتریکی آن را می توان به آسانی به صورت تجربی نشان بالیاژ مو داد.

  بهترین مارک رنگ مو بدون آمونیاک

مدل رنگ مو تکه ای جلو : که با سرعت جسم تغییر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. انیشتین همین را در مورد جرم نرمال نشان بالیاژ مو داده رنگ مو است، همانطور که در پیشروی حضیض مدار عطارد نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. او همچنین اشاره بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که گرانش، اینرسی و نیروی گریز از مرکز همگی ارتباط نزدیکی با هم تمام دکلره مو دارند و از قوانین مشابهی تبعیت می کنند. بنابراین اگر با سرعتی شتاب از زمین بلند شویم، ظاهراً وزن خود را افزایش می دهیم.

باز هم اگر سرعت چرخش زمین حول محورش افزایش یابد، وزن ما کاهش می یابد. اینها[ 295 ]وقتی به علت نهایی گرانش فکر می کنیم، حقایق پیشنهاد می کنند. واقعیت دیگری که باید برای مکتب قدیمی‌تر دانشمندان حیرت‌انگیز باکراتینه مو شد این رنگ مو است که تکانه دیگر صرفاً mv نیست ، جرم ضربدر سرعت، بلکه سرعت نور c مطرح می‌نانو کراتین مو شود و فرمول تکانه اکنون شکل زیر را به خود می‌گیرد.

سرعت‌های معمولی، این تصحیح بسیار کوچک رنگ مو است، اما نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است که چه از نظر تئوری و چه تجربی، هنگام برخورد با سرعت‌های بالایی که اکنون با آن آشنا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، ضروری رنگ مو است. تئوری نسبیت در کاربرد آن چنان گسترده رنگ مو است که چندین نظریه دیگر کم و بیش با آن ترکیب کراتینه مو شده اند، که اینشتین به هیچ وجه مسئول آن نیست.

  مدل رنگ مو تابستان

یکی از اینها به عنوان نظریه فیتزجرالد-لورنتز شناخته می نانو کراتین مو شود، مبنی بر اینکه همه اجسام در معرض انقباض در جهت حرکت خود در فضا لایت و هایلایت مو هستند. این اولین بار به منظور توضیح آزمایش مایکلسون-مورلی پیشنهاد کراتینه مو شد، اما برای انجام این کار ناکافی رنگ مو است، به ویژه هنگامی که ناظر در حال دور کراتینه مو شدن از منبع رنگ مو است. این انقباض با همان عاملی که در مخرج عبارت تجدید نظر کراتینه مو شده برای تکانه در بالا رنگ مو استفاده کراتینه مو شده رنگ مو است، بیان می نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو تکه ای جلو : باز هم کمیت c آنقدر عظیم رنگ مو است که حتی برای اجرام بزرگ با سرعت سیاره ای انقباض بسیار کم رنگ مو است. بنابراین زمین با سرعت هجده مایل در ثانیه در مدار خود حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تنها 1/200,000,000 یا 2.5 اینچ صاف می نانو کراتین مو شود. از سوی دیگر[ 296 ]عقربه برای سرعتهای زیاد هزاران مایل در ثانیه، مانند آنچه در مورد مواد رادیواکتیو با آن آشنا کراتینه مو شدیم.

مسطح کراتینه مو شدن کسر بسیار قابل توجهی از قطر جسم متحرک، یک دوم یا بیشتر رنگ مو است، و در در مورد ذرات نور، اگر این نظریه پذیرفته نانو کراتین مو شود، این مسطح کراتینه مو شدن برابر با قطر می نانو کراتین مو شود و ضخامت آنها به صفر می رسد. وقتی نظریه‌های انیشتین را از منظر نجومی می‌بینیم، اولین واقعیتی که در رابطه با نسبیت باید در نظر بگیریم، کشف انحراف توسط بردلی در سال 1726 رنگ مو است.

  قیمت رنگ مش موی کوتاه

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱