↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش تیره

رنگ مو مش تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش تیره : پیتر از تخت بیرون پرید و به سمت آلونک که یریک در آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود به بیرون دوید. او به کراتینه مو شدت در را باز بیبی لایت مو کرد درست زمانی که صاحبخانه آماده پروتئین تراپی مو بود با خنجر به پسر خوابیده ضربه بزند. “ای گناهکار!” پیتر گریه بیبی لایت مو کرد. “بالاخره گرفتارت بیبی لایت مو کردم! این لحظه با من برو تا برای همیشه در روغن جوش خورش کنی!” صاحبخانه از ترس بیهوش کراتینه مو شد.

رنگ مو : می گویید: “کیف، من به مقداری دوکت نیاز دارم”، کیف همیشه به اندازه نیاز شما خواهد داشت. موفق باشی پیتر با این حال، من فکر نمی کنم که شما در ابتدا اوقات خوبی را سپری کنید زیرا مردم فکر می کنند شما یک شیطان لایت و هایلایت مو هستید. می‌دانی که خیلی سیاه به نظر می‌رسی، زیرا هفت سال رنگ مو است که شسته نکراتینه مو شده‌ای و مو یا ناخن‌هایت را کوتاه نبیبی لایت مو کرده‌ای.» پیتر گفت: این درست رنگ مو است.

رنگ مو مش تیره

رنگ مو مش تیره : روز بعد در حالی که پیتر در حال انباشتن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده های تازه زیر دیگ ها پروتئین تراپی مو بود، شیطان نزد او آمد و گفت: “امروز، پیتر، تو آزاد لایت و هایلایت مو هستی. تو صادقانه و خوب به من خدمت بیبی لایت مو کردی و من به تو پاداش بزرگی خواهم بالیاژ مو داد. پول برای تو سنگین تر از آن رنگ مو است که بتوانی حمل کنی، بنابراین من این کیف را به تو می دهم. یک کیسه جادویی رنگ مو است هر زمان که آن را باز می کنید.

فقط یادم می‌آید از زمانی که اینجا لایت و هایلایت مو هستم، شسته نکراتینه مو شده‌ام. مطمئناً باید حمام کنم و موهایم را کوتاه کنم و ناخن‌هایم را کوتاه کنم.» شیطان سرش را تکان بالیاژ مو داد. “نه پیتر، یک بار حمام بیبی لایت مو کردن این کار را نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آب آن سیاهی را که اینجا پایین می آورید پاک نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من می دانم که باید چه کاری انجام دهید، اما هنوز به شما نخواهم گفت. به دنیا بروید همانطور که تو لایت و هایلایت مو هستی و اگر زمانی به من نیاز داشتی به من زنگ بزن.

  انواع رنگ مو هایلایت جدید

اگر مردم آنجا از تو بپرسند که لایت و هایلایت مو هستی، به آنها بگو که برادر شوهر کوچک شیطان لایت و هایلایت مو هستی. این شوخی نیست. روزی متوجه خواهم کراتینه مو شد.” سپس پیتر همه شاگردهای سیاه پوست را رها بیبی لایت مو کرد و شیطان، او را به پشت بلند بیبی لایت مو کرد، او را به زمین برد و دقیقاً در همان نقطه ای که هفت سال قبل با هم ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، در جنگل فرود آورد. شیطان ناپدید کراتینه مو شد و پیتر در حالی که کیسه جادویی را در جیب خود پر بیبی لایت مو کرد.

به سمت نزدیکترین روستا رفت. ظاهر او وحشت ایجاد بیبی لایت مو کرد. بچه ها با دیدن او با فریاد به خانه دویدند و فریاد زدند: “شیطان! شیطان می آید!” مادران و پدران از خانه‌ها بیرون دویدند تا ببینند قضیه چیست، اما با دیدن پطرس دوباره دویدند، همه درها و پنجره‌ها را بستند و با علامت صلیب از خدای متعال خورنگ مو استند که آنها را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پیتر به میخانه رفت. صاحبخانه و همسرش دم در ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو مش تیره : هنگامی که پطرس به سمت آنها آمد، آنها با وحشت فریاد زدند: “پروردگارا، گناهان ما را ببخش، شیطان می آید!” آنها سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند فرار کنند، اما آنها به یکدیگر لغزیدند و به زمین افتادند، و قبل از اینکه بتوانند از پای درآیند، پیتر در مقابل آنها ایستاد. یک لحظه به آنها نگاه بیبی لایت مو کرد و خندید. سپس به داخل میخانه رفت و نشست و گفت: “صاحب خانه، برای من نوشیدنی بیاور!” صاحبخانه با ترس به سرداب رفت و پارچ آبجو کشید.

  رنگ موی بلوند دودی مرواریدی

سپس گله کوچکی را که در اصطبل کار می بیبی لایت مو کرد صدا بیبی لایت مو کرد. او به پسر گفت: “یریک، این آبجو را داخل کن خانه. مردی در آنجا منتظر آن رنگ مو است. او کمی عجیب به نظر می رسد اما شما نباید بترسید. او به شما صدمه نمی زند.” یریک پارچ آبجو را گرفت و داخل کراتینه مو شد. او در را باز بیبی لایت مو کرد و بعد که چشمش به پیتر افتاد، پارچ را انداخت و فرار بیبی لایت مو کرد. صاحبخانه با عصبانیت او را سرزنش بیبی لایت مو کرد.

فریاد زد: «یعنی چی آبجی رو به آقا نمیدی؟ و پارچ رو هم شکستن! قیمتش از دستمزدت کسر میشه! یه پارچ آبجو دیگه بکش و بلافاصله جلوی آقا بذار. ” یریک از پیتر می ترسید اما بیشتر از صاحبخانه می ترسید. او یک پسر یتیم و فقیر پروتئین تراپی مو بود و برای نگهداری و سالی سه دلار به صاحبخانه خدمت می بیبی لایت مو کرد. پس با انگشتان لرزان، پارچ آبجو کشید.

رنگ مو مش تیره : سپس در حالی که برای قدیس حامی خود دعا بیبی لایت مو کرد، به آرامی خود را به داخل میخانه کشید. پیتر با مهربانی فریاد زد: «آنجا، پسر. “نباید بترسی. من به تو صدمه نمی زنم. من شیطان نیستم. من فقط برادر شوهر کوچک او لایت و هایلایت مو هستم.” یریک دلش گرفت و آبجو را جلوی پیتر گذاشت. سپس بی حرکت ایستاد و جرات نداشت چشمانش را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی فندقی سوخته

پیتر شروع به پرسیدن از او در مورد خودش بیبی لایت مو کرد، اینکه او کیست، چگونه برای صاحبخانه کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و چه نوع درمان با او پروتئین تراپی مو بود یریک درنگ مو استان خود را با لکنت زبان گفت و همانطور که صحبت می بیبی لایت مو کرد ترس خود را فراموش بیبی لایت مو کرد، فراموش بیبی لایت مو کرد که پیتر شبیه یک شیطان رنگ مو است و در حال حاضر آزادانه با او صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پیتر از درنگ مو استان یتیم متاثر کراتینه مو شد.

با بیرون کشیدن کیسه پول جادویی خود، کلاه یریک را با دوکت های طلایی پر بیبی لایت مو کرد. پسر با لذت در اتاق رقصید. بعد دوید بیرون و به صاحبخانه و مردمی که هدیه ای را که آن آقا غریبه برایش ساخته پروتئین تراپی مو بود، نشان بالیاژ مو داد. یریک گزارش بالیاژ مو داد: “و او می گوید که او شیطان نیست، بلکه فقط برادر شوهرش رنگ مو است.” وقتی صاحبخانه شنید که پیتر واقعاً شاخ یا زبان شعله ور نرنگ مو دارد.

رنگ مو مش تیره : جرأت بیبی لایت مو کرد و به داخل رفت و از پیتر التماس بیبی لایت مو کرد که چند دوکت طلایی نیز به او بدهد. اما پیتر فقط به او خندید. پیتر یک شب در میخانه ماند. همین که به خواب رفت، یکی دستش را فشرد و چون چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد، رنگ مو استاد پیرش را دید که کنارش ایستاده رنگ مو است. “سریع!” شیطان زمزمه بیبی لایت مو کرد “برخیز و با عجله به سوی آلونک برو! صاحبخانه می خواهد یتیم را به خاطر پولش بککراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه