نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه هفت رنگ کاترومر

پلاتینه هفت رنگ کاترومر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه هفت رنگ کاترومر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه هفت رنگ کاترومر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

پلاتینه هفت رنگ کاترومر : چه شغلی! تینز، پاپا پونس، مثلاً شماره پشتی! او آنقدر بدبخت پروتئین تراپی مو بود که می‌توانی ببینی که چمن‌های باغش را با برس موی اسب جارو می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : پیشانی اش چروک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سپس با هوای ناهنجاری به سمت من برگشت، انگار که می خواهد التماس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: – به من بگو رفیق، فکر می کنم ررنگ مو است می گویم. اما پس از نگاه بیبی لایت مو کردن به من، او به همه چیز نگاه بیبی لایت مو کرد، انگار که ترجیح می دهد با آنها مشورت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا من. دگرگونی در آسمان و زمین در حال رخ بالیاژ مو دادن پروتئین تراپی مو بود. مه به سختی بیش از یک تخیلی پروتئین تراپی مو بود.

پلاتینه هفت رنگ کاترومر

پلاتینه هفت رنگ کاترومر : در پایان چند دقیقه به من گفت: “من اغراق می کنم، فکر می کنی؟ تو می گویی که من اغراق می کنم؟” منعکس بیبی لایت مو کرد. “آه!” سپس با تکان بالیاژ مو دادن سر که تمام صبح او را به سختی ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اضافه بیبی لایت مو کرد: “چه خبر؟ با این حال، این یک واقعیت رنگ مو است…” از شیب بالا رفتیم. سرما تبدیل به تلطیف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. به فلات کوچکی رسید – “بیا قبل از ورود دوباره اینجا بنشینیم.” نشست با دنیای فکری که او را درگیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

فاصله ها خودش را نشان بالیاژ مو داد. دشت باریک، غم‌انگیز و خاکستری، بزرگ‌تر می‌کراتینه مو شد، سایه‌هایش را دور می‌زد و رنگ می‌گرفت. نور مانند بادبان از شرق به غرب بر آن می گذشت. و آنجا پایین پای ما، به لطف فاصله و نور، سوچز را در میان درختان دیدیم – مکان کوچکی دوباره جلوی چشمانمان برخرنگ مو است، تازه متولد کراتینه مو شده در آفتاب! “ررنگ مو استم؟” پوترلو تکرار بیبی لایت مو کرد، متزلزل تر، مشکوک تر. قبل از اینکه بتوانم صحبت کنم.

  بلوند پلاتینه مرواریدی روشن

در ابتدا تقریباً با زمزمه، در حالی که نور روی او فرود آمد، به خودش پاسخ بالیاژ مو داد – “او کاملاً جوان رنگ مو است، می دانید، او بیست و شش سال رنگ مو دارد. او نمی تواند جوانی اش را نگه رنگ مو دارد، از او بیرون می آید همه جا، و وقتی در نور لامپ و گرما رنگ مو استراحت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، باید لبخند بزند؛ و حتی اگر از خنده منفجر نانو کراتین مو شود، فقط جوانی اوست و در گلویش آواز می خواند. این به خاطر دیگران نیست.

اگر ررنگ مو است گفته نانو کراتین مو شود، به خاطر خودش رنگ مو است، زندگی رنگ مو است، او زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آه، بله، او زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بس، اگر زنده بماند تقصیر او نیست، شما نمی خواهید بمیرد؟ خیلی خوب، می خواهی او چه کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ تمام روز به خاطر من و بوچس گریه کن؟ گروس؟ نه می توان مدام گریه بیبی لایت مو کرد و نه خروس هجده ماه. این تمام چیزی رنگ مو است که در آن وجود رنگ مو دارد.” او صحبت را متوقف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تا به منظره نوتردام دو لورت نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که اکنون کاملاً روشن کراتینه مو شده رنگ مو است. “در مورد بچه هم همینطور؛ وقتی خودش را در کنار آدم ساده لوحی می بیند که به او نمی گوید برو با خودش بازی کن، به این نتیجه می رسد که می خواهد زانو بزند. شاید ترجیح می دهد که عمویش یا دوست یا دوستش باکراتینه مو شد. پدرش-شاید- اما او این کار را با تنها مردی که همیشه آنجرنگ مو است، امتحان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

حتی اگر یک گراز بزرگ در عینک باکراتینه مو شد. در حالی که بلند می نانو کراتین مو شود و به جلوی من اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “یک پاسخ خوبی وجود رنگ مو دارد که یکی می تواند به من بدهد. اگر از جنگ برنگشتم، باید بگویم، “پسر من، تو رفتی تا له کنی، نه کلوتیلد، نه دیگر عشق! قلبش دیر یا زود؛ دورش نمی نانو کراتین مو شود؛ خاطره ات، پرتره ای از تو که در خود رنگ مو دارد.

  رنگ مو قهوه ای کشمیری

ذره ذره محو می نانو کراتین مو شود و دیگری بالای سرش می آید و او دوباره زندگی دیگری را آغاز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ‘ آه، اگر بر نمی گشتم!» از ته دل می خندد. او دوباره با جدیت بیشتری می‌گوید: “اما می‌خواهم برگردم. آه، بله! یکی باید آنجا باکراتینه مو شد. وگرنه – من باید آنجا باشم، شما را نگاه کنید.” “در غیر این صورت، اگر آنجا نباشی، حتی اگر با مقدسین و فرشتگان سر و کار داشته باشی، در نهایت مقصر خواهی پروتئین تراپی مو بود.

پلاتینه هفت رنگ کاترومر : زندگی همین رنگ مو است. اما من آنجا لایت و هایلایت مو هستم.” او می خندد. “خب، من کمی آنجا لایت و هایلایت مو هستم، همانطور که می توان گفت!” من هم بلند می شوم و روی شانه اش می زنم. “درست می گویی، رفیق قدیمی، همه چیز به پایان خواهد رسید.” دست هایش را می مالد و به حرف زدن ادامه می دهد. “بله، به خدا! همه چیز تمام می نانو کراتین مو شود.

نگران نباش. اوه، خوب می دانم که قبل از تمام کراتینه مو شدن آن پیوند سختی وجود خواهد داشت، و بعد از آن نیز بیشتر. ما باید کار کنیم، و من نه تنها یعنی کار با بازوها “لازم رنگ مو است همه چیز را دوباره از نو بسازیم. خیلی خوب، این کار را انجام می دهیم. خانه؟ رفته رنگ مو است. باغ؟ هیچ کجا. باشه، خانه را بازسازی می کنیم، باغ را بازسازی می کنیم.

هر چه کمتر چیزهای بیشتری وجود رنگ مو دارد که دوباره می سازیم. بالاخره، این زندگی رنگ مو است، و ما برای بازسازی ساخته کراتینه مو شده ایم، نه؟ و ما زندگی مشترکمان و شادی را بازسازی خواهیم بیبی لایت مو کرد. شب ها را بازسازی کنید “و طرف دیگر هم. آنها دوباره دنیای خود را خواهند ساخت. می‌دانی من چه می‌گویم؟ – شاید تا زمانی که فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو مشکی ترکیبی

طولانی نباکراتینه مو شد -” “تینز! می توانم ببینم که مادلین واندارت با یک دختر دیگر ازدواج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او یک بیوه رنگ مو است؛ اما پیرمرد، او هجده ماهه بیوه کراتینه مو شده رنگ مو است. فکر می کنید این یک تکه بزرگ نیست، هجده ماهه؟ آنها حتی عزاداری را ترک می کنند، من باور کنید، در آن زمان! مردم به یاد نمی آورند که وقتی می گویند “او چه شیپوری رنگ مو است” و در واقع وقتی از او می خواهند که خودکشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

فرد فراموش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مجبور می نانو کراتین مو شود فراموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آیا مردم نیستند که باعث می شوند فراموشت کنی، خودت این کار را انجام می دهی، این فقط فراموشی رنگ مو است، توجه داشته باش. من ناگهان مادلین را دوباره پیدا بیبی لایت مو کردم و دیدن او که در آنجا در حال نازک کراتینه مو شدن رنگ مو است، آنقدر مرا از هم جدا بیبی لایت مو کرد که گویی شوهرش کشته کراتینه مو شده رنگ مو است. دیروز-طبیعی رنگ مو است.اما خیلی وقت رنگ مو است که او را میخ بیبی لایت مو کرده اند.

پلاتینه هفت رنگ کاترومر : پسر بیچاره. خیلی وقت رنگ مو است، خیلی وقت رنگ مو است. مردم دیگر مثل قبل نیستند. باید آنجا باکراتینه مو شد! ما آنجا خواهیم پروتئین تراپی مو بود و مشغول شروع دوباره خواهیم پروتئین تراپی مو بود!” در راه، نگاه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چشمک می‌زند، با یافتن میخی که ایده‌هایش را به آن آویزان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خوشحال می‌نانو کراتین مو شود. او می‌گوید: “من می‌توانم از اینجا ببینم، بعد از جنگ، همه مردم سوچز دوباره سر کار و زندگی می‌روند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه