↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند

رنگ مو بلوند | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

21 آوریل 2024

رنگ مو بلوند : توانست در آنجا تعادل خود را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگرچه مجبور کراتینه مو شد چهار پای خود را آنقدر به هم نزدیک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در خطر سقوط پروتئین تراپی مو بود. به نظر نمی رسید وزن زیاد شیر هیولا بر ووزی تأثیر بگذارد و او به سوار خود گفت: “محکم نگه دار!” و به سرعت از روی خارها به سمت شهر دوید.

مو : می بینید و نمی بینید.” باتن برایت گفت: «من نمی توانم این را باور کنم. “اگر فقط آن را دیدیم، ممکن رنگ مو است اشتباه کنیم، اما اگر بتوانیم آن را ببینیم و بشنویم، باید آنجا باکراتینه مو شد.” “جایی که؟” از دختر تکه تکه پرسید. او اصرار بیبی لایت مو کرد: “جایی نزدیک ما.” ووزی با آهی گفت: “فکر می کنم باید به عقب برگردیم.” پس برگشتند و به سمت شهر محصور رفتند تا اینکه دوباره ناپدید کراتینه مو شد و دوباره در سمت ررنگ مو است آنها ظاهر کراتینه مو شد.

رنگ مو بلوند

رنگ مو بلوند : اما در یک لحظه چشمان دکمه ای اسکراپس دوباره شهر را کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، فقط این بار درست پشت سرشان در جهتی پروتئین تراپی مو بود که از آنجا آمده پروتئین تراپی مو بودند. “خوبی بخشنده!” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد. «مطمئناً مشکلی در آن شهر وجود رنگ مو دارد. آیا فکر می کنی روی چرخ رنگ مو است، جادوگر؟ او در پاسخ گفت: «ممکن رنگ مو است اصلاً یک شهر نباکراتینه مو شد. “پس چه می تواند باکراتینه مو شد؟” “فقط یک توهم.” “آن چیست؟” از تروت پرسید. “چیزی که فکر می کنید.

با این حال، دائماً به آن نزدیک‌تر می‌کراتینه مو شدند، بنابراین چهره‌هایشان را به سمت آن چرخاندند، زیرا این‌طرف و آنجا به تمام نقاط قطب‌نما می‌چرخید. در حال حاضر شیر که رهبری صفوف را بر عهده داشت، ناگهان ایستاد و فریاد زد: “اوه!” “موضوع چیه؟” دوروتی پرسید. “اوه – اوه!” شیر تکرار بیبی لایت مو کرد و چنان ناگهانی به عقب پرید که دوروتی تقریباً از پشتش به زمین افتاد. در همان زمان هنک قاطر فریاد زد “اوه!” “آخ! آخ!” شیر را تکرار بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ موی بنفش بادمجانی

چنان ناگهانی به عقب پرید که دوروتی تقریباً از پشتش به زمین افتاد. در همان زمان، هنک قاطر فریاد زد “اوه!” تقریباً با صدای بلندی که شیر انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، و او نیز چند قدم به عقب رفت. بتسی گفت: “این خار رنگ مو است.” “آنها پاهای خود را خارش می دهند.” با شنیدن این، همه به پایین نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و مطمئناً زمین پر از خار پروتئین تراپی مو بود، که دشت را از نقطه ای که آنها تا دیوارهای شهر مرموز ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، پوشانده پروتئین تراپی مو بود.

هیچ مسیری از میان آنها دیده نمی کراتینه مو شد. در اینجا چمن نرم به پایان رسید و رکراتینه مو شد خار آغاز کراتینه مو شد. شیر غرغر بیبی لایت مو کرد: “آنها خاردارترین خارهایی لایت و هایلایت مو هستند که تا به حال احساس بیبی لایت مو کرده ام.” پاهایم از نیش آن‌ها باهوش لایت و هایلایت مو هستند، هر چند با سرعتی که می‌توانستم از آن‌ها بیرون پریدم.» جادوگر با لحنی غمگین گفت: “اینجا یک مشکل جدید رنگ مو است.” «این درست رنگ مو است که شهر دیگر دور و بر خود را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است.

اما چگونه می‌توانیم به آن برسیم؟» ووزی با پوست کلفت، بدون ترس پیش می رفت و در میان خارها لگدمال می بیبی لایت مو کرد، گفت: “آنها نمی توانند به من صدمه بزنند.” اسب اره چوبی گفت: «نه من. دوروتی گفت: «اما شیر و قاطر نمی‌توانند خارزن‌ها را تحمل کنند، و ما نمی‌توانیم آنها را پشت سر بگذاریم.» “آیا همه باید برگردیم؟” از تروت پرسید. “البته که نه!” باتن-برایت با تمسخر پاسخ بالیاژ مو داد.

  بهترین رنگ مو سال 1401

رنگ مو بلوند : همیشه وقتی مشکلی وجود رنگ مو دارد، اگر بتوانید آن را پیدا کنید، راهی برای خروج از آن وجود رنگ مو دارد.” اسکراپس که روی سرش در پشت مربع ووزی ایستاده پروتئین تراپی مو بود، گفت: “کاش مترسک اینجا پروتئین تراپی مو بود.” “مغز باشکوه او به زودی به ما نشان خواهد بالیاژ مو داد که چگونه این مزرعه خار را فتح کنیم.” “مغز شما چه مشکلی رنگ مو دارد؟” از پسر پرسید. او گفت: “هیچی،” او یک دمپایی به خارها زد و بدون اینکه نوک تیز آنها را احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در میان آنها رقصید. “اگر بخواهم می‌توانم در نیم دقیقه به شما بگویم چگونه از خارها غلبه کنید.” “به ما بگو، ضایعات!” دوروتی التماس بیبی لایت مو کرد. دختر تکه تکه پاسخ بالیاژ مو داد: “من نمی خواهم مغزم را با کار زیاد خسته کنم.” «آیا تو اوزما را دوست نداری؟ و نمی‌خواهی او را پیدا کنی؟» بتسی با سرزنش پرسید. اسکرپس همانطور که یک آکروبات در سیرک روی دستانش راه می‌رفت.

گفت: «بله.» دوروتی گفت: “خب، ما نمی‌توانیم اوزما را پیدا کنیم، مگر اینکه از این خارها بگذریم.” دو یا سه بار بدون جواب دور آنها رقصیدند. سپس او گفت: “به من نگاه نکنید، ای مردم احمق. به آن پتوها نگاه کن.» صورت جادوگر به یکباره روشن کراتینه مو شد. “چرا قبلاً به آن پتوها فکر نبیبی لایت مو کردیم؟” اسکرپس خندید: «چون شما مغز جادویی ندارید. «مغزهایی که شما دارید از نوع معمولی لایت و هایلایت مو هستند.

که در سر شما رکراتینه مو شد می کنند، مانند علف های هرز در باغ. متاسفم برای شما افرادی که برای زنده ماندن باید به دنیا بیایید.» اما جادوگر به او گوش نمی بالیاژ مو داد. او به سرعت پتوها را از پشت اسب اره برداشت و یکی از آنها را روی خارها، درست کنار علف، پهن بیبی لایت مو کرد. پارچه ضخیم باعث بی‌ضرر کراتینه مو شدن چرک‌ها کراتینه مو شد، بنابراین جادوگر از روی اولین پتو رفت و پتوی دوم را دورتر، در جهت شهر فانتوم پهن بیبی لایت مو کرد.

  نمونه رنگ مو با قهوه

رنگ مو بلوند : او گفت: «این پتوها برای راه رفتن شیر و قاطر رنگ مو است. اسب اره و ووزی می توانند روی خارها راه بروند. پس شیر و قاطر از روی پتوی اول رفتند و روی پتوی دوم ایستادند تا جادوگر پتوی را که از روی آن رد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند برداشت و جلوی آنها پهن بیبی لایت مو کرد، وقتی به سمت آن پتو پیش رفتند و منتظر ماندند تا کسی که پشت سرشان پروتئین تراپی مو بود. دوباره جلو پخش کراتینه مو شد جادوگر گفت: “این کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندی رنگ مو است.

اما بعد از مدتی ما را به شهر خواهد رساند.” اعلام بیبی لایت مو کرد: «شهر هنوز نیم مایل دورتر رنگ مو است. تروت اضافه بیبی لایت مو کرد: “و این کار سخت افتضاحی برای جادوگر رنگ مو است.” “چرا شیر نتوانست بر پشت ووزی سوار نانو کراتین مو شود؟” دوروتی پرسید. “این یک پشت بزرگ و صاف رنگ مو است، و بسیار قوی رنگ مو است. شاید شیر نمی افتاد.» ووزی به شیر گفت: “اگر دوست دارید.

رنگ مو بلوند : می توانید آن را امتحان کنید.” من می‌توانم تو را به سرعت به شهر ببرم و سپس برای هنک برگردم. شیر ترسو گفت: “من می ترسم.” او دو برابر بزرگتر از ووزی پروتئین تراپی مو بود. دوروتی با التماس گفت: امتحانش کن. “و در میان خارها غلت بزنی؟” شیر با سرزنش پرسید. اما هنگامی که ووزی به او نزدیک کراتینه مو شد، جانور بزرگ ناگهان به پشت خود بسته کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه