↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مشکی با چشم عسلی

رنگ مو مشکی با چشم عسلی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مشکی با چشم عسلی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مشکی با چشم عسلی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو مشکی با چشم عسلی : مقابله با برخی چیزها از گرسنگی سخت تر رنگ مو است. ما نمی دانیم داخل آن چاله تاریک چیست. تروت، و نه به جایی که ممکن رنگ مو است ما را به آنجا برساند.

مو : در حالی که بازوهای دیگر به کراتینه مو شدت به او چسبیده پروتئین تراپی مو بودند، و بنابراین آنها به تدریج پایین و پایین می رفتند تا اینکه یک توقف کامل انجام کراتینه مو شد. ساخته کراتینه مو شد، زمانی که دوباره شروع به صعود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما برای تروت به نظر می رسید که آنها مستقیماً از جایی که آمده پروتئین تراپی مو بودند به سطح نمی آیند. آب دیگر آنها را نمی چرخاند و به نظر می رسید که آنها در جهتی اریب در اعماق آرام و خنک اقیانوس کشیده کراتینه مو شده اند.

رنگ مو مشکی با چشم عسلی

رنگ مو مشکی با چشم عسلی : اما در حال حاضر به نظر می رسید که آنها معتدل تری پیش می روند و تروت تقریباً مطمئن پروتئین تراپی مو بود که بازوهای نادیده در اطراف لایت و هایلایت مو هستند. «23»از او حمایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از او محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او نمی توانست چیزی ببیند، زیرا آب چشمانش را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دیدش را تار می بیبی لایت مو کرد، اما او به سرعت به سوووست کاپن بیل چسبیده پروتئین تراپی مو بود.

و سپس – در زمانی بسیار سریعتر از آنچه گفته ام – آنها به سطح زمین آمدند و به طول کامل روی یک ساحل شنی ریخته کراتینه مو شدند، جایی که خفه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و نفس نفس می زدند و متعجب پروتئین تراپی مو بودند که چه اتفاقی برای آنها افتاده رنگ مو است. تروت اولین کسی پروتئین تراپی مو بود که بهپروتئین تراپی مو بود یافت. او در حالی که خود را از آغوش خیس کاپن بیل جدا بیبی لایت مو کرد و بلند کراتینه مو شد، آب را از چشمانش مالید و سپس به اطرافش نگاه بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو فندقی خیلی روشن

درخشش ملایم و سبز مایل به آبی محل را روشن می بیبی لایت مو کرد، که به نظر می رسید نوعی غار باکراتینه مو شد، زیرا در بالا و دو طرف او صخره های ناهموار وجود داشت. آنها را روی ساحلی از ماسه شفاف انداخته پروتئین تراپی مو بودند که از حوضچه آب در پای آنها به سمت بالا متمایل می کراتینه مو شد – رنگ مو استخری که بدون شک به اقیانوس بزرگی می رفت که آن را تغذیه می بیبی لایت مو کرد. بالاتر از دسترس امواج رنگ مو استخر پروتئین تراپی مو بود «24»صخره های بیشتر و همچنان بیشتر و بیشتر به پیچ و خم های کم نوری که نور درخشان آب در آنها نفوذ نمی بیبی لایت مو کرد. مکان غم انگیز و تنها به نظر می رسید.

اما تروت از اینکه هنوز زنده رنگ مو است و در طول ماجراجویی زیر آب آسیب جدی ندیده پروتئین تراپی مو بود سپاسگزار پروتئین تراپی مو بود. در کنار او، کپن بیل داشت پاپ می بیبی لایت مو کرد و سرفه می بیبی لایت مو کرد و سعی می بیبی لایت مو کرد از شر آبی که بلعیده پروتئین تراپی مو بود خلاص نانو کراتین مو شود. هر دوی آنها خیس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، با این حال غار گرم و راحت پروتئین تراپی مو بود و خیس کراتینه مو شدن آن دختر کوچک را ناامید نبیبی لایت مو کرد. او از شیب ماسه خزید و یک دسته جلبک دریایی خشک کراتینه مو شده در دستش جمع بیبی لایت مو کرد و با آن صورت کپن بیل را پاک بیبی لایت مو کرد.

آب را از چشم و گوش او پاک بیبی لایت مو کرد. در حال حاضر پیرمرد نشست و با دقت به او خیره کراتینه مو شد. بعد سه بار سر کچلش را تکان بالیاژ مو داد و با صدای غرغری گفت: بسیار خوب، تروت. بسیار خوب! ما آن زمان به کمد دیوی جونز نرسیدیم، نه؟ اگرچه چرا این کار را نبیبی لایت مو کردیم، و چرا اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، بیشتر از نزدیکانم می‌دانم.» او پاسخ بالیاژ مو داد: «آرام باش، کپن». حدس می‌زنم حداقل در حال حاضر به اندازه کافی امن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

  مدل رنگ مو زیتونی

رنگ مو مشکی با چشم عسلی : آب را از ته شلوار گشادش بیرون کشید و پاها و دست های چوبی اش را نمد بیبی لایت مو کرد. «25»و سر، و متوجه کراتینه مو شد که همه افراد خود را با خود آورده رنگ مو است، جرات پیدا بیبی لایت مو کرد تا اطراف آنها را از نزدیک بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “فکر می کنی ما کجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، تروت؟” او در حال حاضر پرسید. “نمی توانم بگویم، کپن. پراپس در یکی از غارهای ما.» او سرش را تکان بالیاژ مو داد. او گفت: «نه، من اصلاً چنین فکر نمی‌کنم.

مسافتی که از آن بالا آمدیم نصف مسافتی که پایین آمدیم به نظر نمی رسید. و متوجه خواهید کراتینه مو شد که هیچ ورودی بیرونی به این غار وجود نرنگ مو دارد. این یک گنبد منظم بر روی این حوض آب رنگ مو است، و مگر اینکه گذرگاهی در پشت، آن طرف بالا وجود داشته باکراتینه مو شد، ما به سرعت زندانی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.» تروت متفکرانه روی شانه اش نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: «وقتی رنگ مو استراحت کنیم.

به آنجا می‌خزیم و می‌بینیم که آیا راهی برای خارج کراتینه مو شدن وجود رنگ مو دارد یا خیر.» کاپن بیل دستش را در جیب کت روغنی اش برد و پیپش را بیرون آورد. هنوز خشک پروتئین تراپی مو بود، زیرا او آن را همراه با تنباکو در کیسه ای از پوست روغن نگه می داشت. کبریت‌های او در یک جعبه حلبی تنگ پروتئین تراپی مو بود، بنابراین در چند لحظه ملوان پیر با رضایت سیگار می‌کشید. تروت می‌دانست.

که این به او کمک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وقتی در هر مشکلی رنگ مو است فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همچنین، پیپ برای بازگرداندن آرامش ملوان پیر، پس از اردک زدن طولانی و ترس وحشتناکش بسیار مفید پروتئین تراپی مو بود – ترسی که بیشتر به حساب تروت پروتئین تراپی مو بود تا خودش. «26» شن و ماسه در جایی که آنها نشسته پروتئین تراپی مو بودند خشک پروتئین تراپی مو بود و آبی که از لباس آنها می چکید خیس کراتینه مو شد. هنگامی که تروت موهای خیس را از بین برد.

  رنگ مو مشکی ترکیبی

رنگ مو مشکی با چشم عسلی : دوباره احساس بیبی لایت مو کرد که شبیه خود قدیمی خود رنگ مو است. آنها به سرعت روی پاهای خود ایستادند و به سمت تخته سنگ های پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بالا رفتند. برخی از آنها اندازه بزرگی داشتند، اما با عبور از بین برخی و برخی دیگر، توانستند به انتهای انتهایی غار برسند. تروت با علاقه گفت: “بله، اینجا یک سوراخ گرد رنگ مو است.” کاپن بیل گفت: “و داخلش مثل شب سیاه رنگ مو است.

همین طور، ما باید آن را کاوش کنیم و ببینیم کجا می رود، زیرا این تنها راه ممکن رنگ مو است که می توانیم از این مکان خارج شویم.” کاپن بیل با شک به سوراخ نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: «ممکن رنگ مو است در اینجا راهی برای خروج از اینجا باکراتینه مو شد، تروت، اما ممکن رنگ مو است راهی برای رفتن به جایی به مراتب بدتر از این باکراتینه مو شد. مطمئن نیستم.

اما بهترین برنامه ما این رنگ مو است که همین جا بمانیم.” تروت هم مطمئن نپروتئین تراپی مو بود وقتی به این موضوع فکر می بیبی لایت مو کرد. پس از مدتی او دوباره به سمت شن‌ها برگشت و کاپن بیل به دنبال او رفت. همانطور که نشستند، کودک متفکرانه به جیب های برآمده ملوان نگاه بیبی لایت مو کرد. «27» تروت «28» “چقدر غذا داریم، کپن؟” او پرسید.

رنگ مو مشکی با چشم عسلی : نیم دوجین بیسکویت کشتی و یک پنیر”. “الان کمی میخواهی تروت؟” سرش را تکان بالیاژ مو داد و گفت: اگر مراقب آن باشیم، این باید ما را تا سه روز زنده نگه رنگ مو دارد.» کاپن بیل گفت: “دیگر این را تروت”، اما صدایش کمی آشفته و ناپایدار پروتئین تراپی مو بود. دختر ادامه بالیاژ مو داد: “اما اگر اینجا بمانیم، به مرور زمان از گرسنگی می میریم، در حالی که اگر به چاله تاریک برویم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه