نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی پایه ۹

رنگ مو مرواریدی پایه ۹ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی پایه ۹ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی پایه ۹ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی پایه ۹ : در نتیجه یک تعجب ناگهانی مبهوت‌آمیز سر بالیاژ مو داد و در مسیر خود ایستاد. سپس او وارد یک فرار کراتینه مو شد. او یک بلوک کامل به دنبال ماشین پاره بیبی لایت مو کرد، فقط کمی عقب تر. آن کلاه سیاه زنگ زده با گل قرمز آویزان، شاید مال اونا نباکراتینه مو شد، اما احتمالش خیلی کم پروتئین تراپی مو بود. او به زودی مطمئناً می دانست، زیرا او دو بلوک جلوتر می رفت.

رنگ مو : فقط سه روز از تعطیلات نداشت. حدود نیمه شب ماریا و الزبیتا به خانه آمدند و وقتی متوجه کراتینه مو شدند که اونا نیامده رنگ مو است، با نگرانی فریاد زدند. آن دو برای ملاقات با او توافق بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. و پس از انتظار به اتاقی که در آن کار می بیبی لایت مو کرد رفته پروتئین تراپی مو بود. فقط متوجه کراتینه مو شدم که دختران ژامبون بسته بندی یک ساعت قبل کار را ترک بیبی لایت مو کرده اند و رفته اند.

رنگ مو مرواریدی پایه ۹

رنگ مو مرواریدی پایه ۹ : آن شب نه برفی پروتئین تراپی مو بود و نه هوا به خصوص سرد پروتئین تراپی مو بود. و هنوز اونا نیامده پروتئین تراپی مو بود! این بار باید چیز جدی تری اشتباه باکراتینه مو شد. آنها برانگیخته، و او نشسته و گوش متقاطع به درنگ مو استان. او گفت که او باید دوباره با جادویگا به خانه رفته باکراتینه مو شد. جادویگا فقط دو بلوک دورتر از حیاط ها زندگی می بیبی لایت مو کرد و شاید خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هیچ اتفاقی نمی‌توانست برای او بیفتد – و حتی اگر هم اتفاق می‌افتاد، تا صبح نمی‌توانست کاری انجام دهد.

تبدیل بیش از در رختخواب خود، و خروپف دوباره قبل از این دو درب بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. با این حال، صبح، تقریباً یک ساعت قبل از ساعت معمول بیدار و بیرون پروتئین تراپی مو بود. جادویگا مارسینکوس در آن سوی حیاط ها، آن سوی خیابان هالستد، با مادر و خواهرانش، در یک اتاق زیرزمینی زندگی می بیبی لایت مو کرد – زیرا میکولاس اخیراً یک دست خود را در اثر مسمومیت خون از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و ازدواج آنها برای همیشه به تعویق افتاده پروتئین تراپی مو بود.

  جدیدترین مدل رنگ موی تیره

درب اتاق در عقب پروتئین تراپی مو بود، توسط یک بالیاژ مو دادگاه باریک رسیده پروتئین تراپی مو بود، و نوری را در پنجره دید و شنید که چیزی سرخ می نانو کراتین مو شود. او در زد و انتظار داشت که اونا جواب بدهد. در عوض یکی از خواهران کوچک جادویگا پروتئین تراپی مو بود که از شکاف در به او خیره کراتینه مو شد. “اونا کجرنگ مو است؟” او خورنگ مو است؛ و کودک با تعجب به او نگاه بیبی لایت مو کرد. “اونا؟” او گفت. جورجیس گفت: “بله، او اینجا نیست؟” کودک گفت: “نه،” و شروع بیبی لایت مو کرد.

لحظه ای بعد جادویگا آمد و بالای سر کودک نگاه بیبی لایت مو کرد. وقتی دید کیست، دور از چشمش سر خورد، زیرا کاملاً لباس پوشیده نپروتئین تراپی مو بود. یورگیس باید او را معذور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او شروع بیبی لایت مو کرد، مادرش بسیار بیمار پروتئین تراپی مو بود. “اونا اینجا نیست؟” Jurgis خورنگ مو استار کراتینه مو شد، بیش از حد نگران به صبر او را به پایان برساند. جادویگا گفت: “چرا، نه.” “چه چیزی باعث کراتینه مو شد فکر کنی او اینجا خواهد پروتئین تراپی مو بود؟ گفته پروتئین تراپی مو بود که می آید؟» او پاسخ بالیاژ مو داد: “نه.” “اما او به خانه نیامده رنگ مو است.

رنگ مو مرواریدی پایه ۹ : و من فکر می بیبی لایت مو کردم که او مثل قبل اینجا خواهد پروتئین تراپی مو بود.” “مثل قبل؟” جادویگا با گیجی تکرار بیبی لایت مو کرد. گفت: “زمانی که او شب را در اینجا گذراند.” او به سرعت پاسخ بالیاژ مو داد: “حتما اشتباهی وجود رنگ مو دارد.” اونا هرگز شب را اینجا نگذرانده رنگ مو است. او فقط نیمی از کلمات را درک می بیبی لایت مو کرد. او فریاد زد: «چرا-چرا-». “دو هفته پیش. جادویگا! شبی که برف بارید به من گفت و نتوانست به خانه برسد.» دختر دوباره گفت: “حتما اشتباهی وجود رنگ مو دارد.” “او اینجا نیامد.” خودش را کنار طاقچه نگه داشت.

و جادویگا در اضطراب – چون به اونا علاقه داشت – در را کاملا باز بیبی لایت مو کرد و ژاکتش را روی گلویش گرفت. “مطمئنی که او را اشتباه متوجه نکراتینه مو شدی؟” او گریست. “حتما منظور او جای دیگری پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. او-” Jurgis اصرار داشت: “او اینجا گفت.” او همه چیز را در مورد تو به من گفت، چگونه پروتئین تراپی مو بودی، و چه گفتی. مطمئنی؟ فراموش نبیبی لایت مو کردی؟ دور نپروتئین تراپی مو بودی؟» “نه نه!” او فریاد زد.

  رنگ موی دودی تیره مشکی

و سپس صدایی عصبانی به گوش رسید – “جادویگا، تو داری به بچه سرما می خوری. در را ببند!” Jurgis برای نیم دقیقه بیشتر ایستاد، لکنت زبان گیجی خود را از طریق یک هشتم اینچ از ترک. و بعد، چون واقعاً دیگر چیزی برای گفتن نپروتئین تراپی مو بود، خودش را بهانه بیبی لایت مو کرد و رفت. نیمه مات و مبهوت راه می رفت، بدون اینکه بداند کجا رفته رنگ مو است. اونا فریبش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود! به او دروغ گفته پروتئین تراپی مو بود!

و چه معنایی می تواند داشته باکراتینه مو شد – او کجا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟ الان کجا پروتئین تراپی مو بود؟ او به سختی می‌توانست موضوع را درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – خیلی کمتر سعی می‌بیبی لایت مو کرد آن را حل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما صد حدس وحشی به او رسید، حسی از مصیبت قریب الوقوع بر او چیره کراتینه مو شد. از آنجا که کار دیگری برای انجام بالیاژ مو دادن وجود نداشت، او به دفتر زمان بازگشت تا دوباره تماشا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو مرواریدی پایه ۹ : او تقریباً یک ساعت بعد از هفت منتظر ماند و سپس به اتاقی رفت که اونا در آن کار می بیبی لایت مو کرد تا از «پیشرو» اونا پرس و جو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او متوجه کراتینه مو شد که «پیش‌الدی» هنوز نیامده پروتئین تراپی مو بود. تمام صف‌های ماشین‌هایی که از مرکز شهر می‌آمدند متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند – تصادفی در نیروگاه رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و از دیشب هیچ ماشینی در حرکت نپروتئین تراپی مو بود. در این میان، ژامبون لفاف‌ها در حال کار پروتئین تراپی مو بودند.

  بهترین رنگ مو روی موی شرابی

شخص دیگری مسئول آنها پروتئین تراپی مو بود. دختری که به جورجیس پاسخ بالیاژ مو داد، مشغول پروتئین تراپی مو بود، و همانطور که صحبت می‌بیبی لایت مو کرد، نگاه می‌بیبی لایت مو کرد تا ببیند آیا او را تحت نظر تمام دکلره مو دارند یا خیر. سپس مردی در حال چرخاندن یک کامیون بالا آمد. او Jurgis را برای شوهر Ona می دانست و در مورد رمز و راز کنجکاو پروتئین تراپی مو بود. او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «شاید ماشین‌ها ربطی به آن داشته باشند.

شاید او به پایین شهر رفته رنگ مو است.» جورجیس گفت: «نه، او هرگز به پایین شهر نرفت.» مرد گفت: «شاید نه. Jurgis فکر بیبی لایت مو کرد او را دید که تبادل نگاه سریع با دختر به عنوان او صحبت بیبی لایت مو کرد، و او خورنگ مو استار به سرعت. “در موردش چی میدونی؟” اما مرد دیده پروتئین تراپی مو بود که رئیس او را زیر نظر رنگ مو دارد. دوباره شروع بیبی لایت مو کرد و کامیونش را هل بالیاژ مو داد.

او روی شانه اش گفت: «من چیزی در مورد آن نمی دانم. “از کجا باید بفهمم همسرت کجا می رود؟” سپس Jurgis دوباره بیرون رفت و با سرعت بالا و پایین قبل از ساختمان. تمام صبح او آنجا ماند، بدون اینکه به کارش فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حوالی ظهر برای پرس و جو به کلانتری رفت و بعد دوباره برای بیداری مضطرب دیگر برگشت.

رنگ مو مرواریدی پایه ۹ : سرانجام در اواسط بعد از ظهر یک بار دیگر راهی خانه کراتینه مو شد. داشت از خیابان اشلند بیرون می رفت. ترامواها دوباره شروع به دویدن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و چند نفر از کنار او رد کراتینه مو شدند و با مردم به سمت پله ها رفتند. دید آنها باعث کراتینه مو شد که Jurgis دوباره به سخنان طعنه آمیز مرد فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و نیمه ناخورنگ مو استه خود را در حال تماشای ماشین‌ها دید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه