↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی یخی قطبی

ترکیب رنگ موی یخی قطبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی یخی قطبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی یخی قطبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی یخی قطبی : زیرا او به اندازه کافی یک همنوع کوچک مشتاق پروتئین تراپی مو بود. اما وقتی وارد انبار کراتینه مو شد برادرانش برای انتقام از اینکه بعدازظهر از آنها فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، روی او نشستند و او را پایین کشیدند و آنقدر کاه روی او انباشتند که پدرش از خانه نیامد. ببینم همه آنها منتظر چه چیزی پروتئین تراپی مو بودند.

مو : اما افسوس! هیچ کس آنقدر عاقل نپروتئین تراپی مو بود که به راهی بیاندیکراتینه مو شد که بوسیله آن کرم رانده نانو کراتین مو شود. سرانجام، در پایان روز سوم، هنگامی که همه امید خود را برای یافتن راه حل قطع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، در اتاق شورا باز کراتینه مو شد و ملکه ظاهر کراتینه مو شد. اکنون ملکه همسر دوم پادشاه پروتئین تراپی مو بود و او در پادشاهی مورد علاقه نپروتئین تراپی مو بود، زیرا او زنی مغرور و گستاخ پروتئین تراپی مو بود که با دختر ناتنی خود، شاهزاده خانم جمدلولی، مهربانانه رفتار نمی بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ موی یخی قطبی

ترکیب رنگ موی یخی قطبی : همانطور که ممکن رنگ مو است تصور کنید، همه از ترس این مصیبت وحشتناکی که آنها را تهدید می بیبی لایت مو کرد تقریباً فلج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. و پادشاه یک جلسه رسمی از همه مشاوران خود دعوت بیبی لایت مو کرد و از آنها پرسید که آیا می توانند راهی برای دفع خطر بیاندیشند. و سه روز تمام در شورا نشستند، این مردان قبر و ریشو، و پیشنهادات بسیار و سخنان حکیمانه بسیاری پروتئین تراپی مو بود.

او خیلی بیشتر از او را خرج می بیبی لایت مو کرد. زمانی در جمع یک جادوگر بزرگ، که همه از او می ترسیدند و از او می ترسیدند، تا او در شرکت پادشاه، شوهرش. از این رو مشاوران هوشیار در حالی که با جسارت وارد اتاق شورا کراتینه مو شد و در کنار رئیس دولت پادشاه ایستاد و با صدای بلند و واضح صحبت می بیبی لایت مو کرد، با نارضایتی به او نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آنها را چنین خطاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: [225] “شما فکر می کنید.

  رنگ موی قهوه ای فندقی دودی

که مردانی شجاع و نیرومند لایت و هایلایت مو هستید، ای بزرگان، و شایسته لایت و هایلایت مو هستید که حافظ مردم باشید. و ممکن رنگ مو است این گونه باکراتینه مو شد، هنگامی که انسانها با آنها فراخوانده می شوند. اما شما با آنها همتا نیستید. دشمنی که اکنون سرزمین ما را تهدید می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سلاح‌های شما در برابر او مانند کاه رنگ مو است، نه با قدرت بازو، بلکه به وسیله جادوگری که بر او چیره خواهد کراتینه مو شد.

و با جادوگر بزرگ مشورت کن، که چیزی از او پنهان نیست، مگر آنکه از همه اسرار زمین و هوا و دریا آگاه رنگ مو است.» اکنون پادشاه و مشاورانش از این توصیه خوششان نیامد، زیرا آنها از جادوگر متنفر پروتئین تراپی مو بودند که همانطور که فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند نفوذ زیادی بر ملکه داشت. اما آنها در نهایت هوشیاری خود پروتئین تراپی مو بودند و نمی دانستند که برای کمک به چه کسی مراجعه کنند.

بنابراین آنها از انجام بالیاژ مو دادن آنچه او گفت و احضار جادوگر به حضور خود ناتوان پروتئین تراپی مو بودند. و هنگامی که او احضار را اطاعت بیبی لایت مو کرد و در میان آنها ظاهر کراتینه مو شد، آنها از او خوششان نیامد، زیرا ظاهرش بهتر از او نپروتئین تراپی مو بود. زیرا او بلند و لاغر و عالی پروتئین تراپی مو بود، با ریشی که تا زانویش می‌رسید، و موهایی که او را مانند مانتو می‌پیچید، و صورتش به رنگ ملات پروتئین تراپی مو بود، گویی همیشه در تاریکی زندگی می‌بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ موی یخی قطبی : از نگاه بیبی لایت مو کردن به خورشید می ترسید. اما هیچ کمکی در هیچ مرد دیگری یافت نکراتینه مو شد، پس پرونده را پیش او گذاشتند و از او پرسیدند که چه باید بکنند. و او با سردی پاسخ بالیاژ مو داد که در این مورد فکر خواهد بیبی لایت مو کرد و فردای آن روز دوباره به مجلس خواهد آمد و آنها را نصیحت خواهد بیبی لایت مو کرد. [226] و نصیحت او چون شنیدند این پروتئین تراپی مو بود که موهای خود را از وحشت سفید کنند. زیرا او می گفت که تنها راه برای راضی بیبی لایت مو کردن هیولا و حفظ زمین، این رنگ مو است.

  رنگ طلایی براق برای مو

که هر شنبه با هفت دختر جوان به آن غذا بدهیم، که باید زیباترین آنها باشند. و اگر پس از یک یا دو بار امتحان این درمان، در تسکین کرم طوفانی و ترغیب او به خروج موفق نمی کراتینه مو شد، تنها یک اقدام دیگر وجود داشت که می توانست پیشنهاد دهد، اما آن چنان وحشتناک و هولناک پروتئین تراپی مو بود که او پاره نمی کراتینه مو شد. دلهایشان با ذکر آن در این میان. و چون از او متنفر پروتئین تراپی مو بودند، اما از او نیز می ترسیدند.

شورا می توانست به سخنان او پایبند باکراتینه مو شد و عذاب هولناکی را اعلام بیبی لایت مو کرد. و به این ترتیب پروتئین تراپی مو بود که هر شنبه، هفت دوشیزه بیگناه، دست و پا بسته می‌کراتینه مو شدند و روی صخره‌ای می‌گذاشتند که به دریا می‌ریخت، و هیولا زبان دراز و دندانه‌اش را دراز می‌بیبی لایت مو کرد و آنها را در دهانش می‌برد. در حالی که بقیه مردم از بالای یک تپه بلند – یا حداقل، مردها – با چهره های سرد و مرتب نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

ترکیب رنگ موی یخی قطبی : در حالی که زنان چهره های خود را در پیش بند خود پنهان می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با صدای بلند گریه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. فریاد زدند: «آیا راهی جز این نیست، برای نجات سرزمین؟» اما مردها فقط ناله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سرشان را تکان بالیاژ مو دادند. آنها پاسخ بالیاژ مو دادند: “راه دیگری نیست”. “راه دیگری نیست.” ناگهان صدای خشمگین پسری در میان جمعیت پیچید. “آیا مرد بالغی نیست که با آن هیولا بجنگد و او را بککراتینه مو شد.

  رنگ مو یاسی زنانه

زنان را زنده نگه دارید؟ انجامش میدهم؛ من برای کرم طوفان مستر نمی ترسم.” این پسر آسیپاتل پروتئین تراپی مو بود که صحبت بیبی لایت مو کرد و همه با تعجب به او نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که او ایستاده پروتئین تراپی مو بود و به مار دریایی بزرگ خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، انگشتانش از خشم تکان می خورد و چشمان آبی بزرگش که از ترحم و خشم می درخشیدند. آنها با یکدیگر زمزمه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: “بیچاره دیوانه رنگ مو است، منظره سرش را برگردانده رنگ مو است.” و آنها می خورنگ مو استند دور او جمع شوند.

تا او را نوازش کنند و دلداری دهند، اما برادر بزرگترش آمد و یک نفوذ سنگین به کنار سرش بالیاژ مو داد. “تو با کرم طوفان مبارزه کن!” با تحقیر گریه بیبی لایت مو کرد یک درنگ مو استان محتمل! و در حالی که بازوی او را گرفت، او را به جایی که برادران دیگرش منتظر پروتئین تراپی مو بودند، کشاند و همه با هم به خانه رفتند. اما در تمام مدت آسیپاتل مدام می گفت که قصد رنگ مو دارد کرم طوفان را بککراتینه مو شد. و سرانجام برادرانش از آنچه فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند فخرفروشی محض پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ موی یخی قطبی : چنان خشمگین کراتینه مو شدند که سنگ‌ها را برداشتند و او را چنان با آنها پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که سرانجام به پاشنه‌های خود کشیده و از آنها فرار بیبی لایت مو کرد. آن روز عصر، شش برادر در انباری مشغول خرمن کوبی بیبی لایت مو کردن ذرت پروتئین تراپی مو بودند، و آسیپاتل، طبق معمول، در میان خاکستر دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و به افکار خود فکر می بیبی لایت مو کرد، که مادرش بیرون آمد و به او دستور بالیاژ مو داد بدود و به دیگران بگوید برای شام بیایند داخل. [228] پسر همانطور که از او خورنگ مو استه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود عمل بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه