↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی روشن شیک

انواع رنگ موی روشن شیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی روشن شیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی روشن شیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی روشن شیک : تبعید دیرهنگام او بهار را به امیدهایم بخشیده پروتئین تراپی مو بود. آیا ساعتی نزدیک نپروتئین تراپی مو بود که مرا شادترین موجودات بشری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ او مشکوک پروتئین تراپی مو بود که من با چشمانی مثبت به کاروین نگاه بیبی لایت مو کردم. از این رو نگرانی هایی به وجود آمد که او برای پنهان بیبی لایت مو کردن آنها بیهوده تلاش می بیبی لایت مو کرد. او مرا دوست داشت، اما ناامید پروتئین تراپی مو بود که عشقش جبران نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : متانت او را از مخالفت با برادرم یا خودم منع می بیبی لایت مو کرد، اما درک او حاضر به قبول شهادت ما نکراتینه مو شد. علاوه بر این، او تمایل داشت این سوال را بپرسد که آیا این صداها واقعاً توسط اندام های انسان بیان نمی نانو کراتین مو شود. در این فرض او می خورنگ مو است توضیح دهد که چگونه اثر ایجاد کراتینه مو شده رنگ مو است. او پاسخ بالیاژ مو داد که فریاد کمکی که در شب ماجراجویی من در سالن شنیده کراتینه مو شد.

انواع رنگ موی روشن شیک

انواع رنگ موی روشن شیک : به زودی مشاهده کراتینه مو شد که کاروین، تا حدی، تمایز مشابهی را اتخاذ بیبی لایت مو کرد. او باور می‌بیبی لایت مو کرد که درنگ مو استانی از این نوع که دیگران آن را نقل بیبی لایت مو کرده‌اند، مشروط بر اینکه بر اساس اصول شناخته کراتینه مو شده قابل توضیح باکراتینه مو شد. اما اینکه چنین اخطاریه‌هایی در واقع توسط موجودات درجه بالاتری ابلاغ می‌کراتینه مو شد، او فقط زمانی باور می‌بیبی لایت مو کرد که به گوش‌های خود به گونه‌ای مورد حمله قرار می‌گرفت که نمی‌توان آن را توضیح بالیاژ مو داد.

باید به موجودی انسانی نسبت بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود که در واقع هنگام بیان آن در سالن ایستاده رنگ مو است. او گفت، لحظه‌ای نپروتئین تراپی مو بود که ما نمی‌توانیم توضیح دهیم که با چه انگیزه‌ای او را که این سیگنال را می‌فرستاد به اینجا رسانده رنگ مو است. چقدر ناقص با وضعیت و طرح موجوداتی که ما را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند آشنا پروتئین تراپی مو بودیم! شهر نزدیک پروتئین تراپی مو بود، و هزاران نفر ممکن پروتئین تراپی مو بود وجود داشته باشند که قدرت ها و اهدافشان به راحتی هر آنچه را که در این معامله مرموز پروتئین تراپی مو بود توضیح دهد.

  ترکیب رنگ مو یاسی بنفش

در مورد گفتگوی کمد، او موظف پروتئین تراپی مو بود یکی از دو فرض را اتخاذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تأیید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که یا به دلخواه من ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است، یا اینکه واقعاً بین دو نفر در کمد رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است. روش کاروین در توضیح این ظواهر چنین پروتئین تراپی مو بود. شاید چنین باکراتینه مو شد که برای خردمندانه ترین اذهان خود را قابل قبول ترین می داند. اما برای ابراز عقیده به ما کافی نپروتئین تراپی مو بود. در مورد خیانتی که علیه من انجام کراتینه مو شد.

بدون شک تنها نتیجه گیری این پروتئین تراپی مو بود که این خیانت یا واقعی پروتئین تراپی مو بود یا خیالی. اما واقعی پروتئین تراپی مو بودن آن با هکراتینه مو شدار مرموز در خانه تابستانی که راز آن را تا به حال در سینه خود حبس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، تأیید کراتینه مو شد. یک ماه در این نوع آمیزش از دنیا رفت. در مورد کاروین، جهل ما به هیچ وجه با احترام به شخصیت و دیدگاه های واقعی او روشن نپروتئین تراپی مو بود. ظواهر یکنواخت پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ موی روشن شیک : هیچ انسانی ذخایر بزرگتری از دانش یا مهارت بیشتری در انتقال آن به دیگران نداشت. از این رو او به عنوان یک افزوده غیرقابل ارزیابی برای جامعه ما در نظر گرفته کراتینه مو شد. با توجه به دوری خانه برادرم از شهر، مکرراً به او غلبه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که شب را در آنجا سپری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دو روز به ندرت بدون ملاقات او می گذرد. از این رو او به عنوان یک جور اهل خانه تلقی می کراتینه مو شد.

  رنگ موی بلوند و صورتی

بدون تشریفات وارد کراتینه مو شد و رفت. هنگامی که او وارد کراتینه مو شد با رنگ مو استقبال بی‌نظیری مواجه کراتینه مو شد، و زمانی که تصمیم به بازنشستگی گرفت، هیچ اهمیتی برای ترغیب او به ماندن رنگ مو استفاده نکراتینه مو شد. کاروین هرگز از جاذبه خود جدا نکراتینه مو شد. غیرقابل درک پروتئین تراپی مو بودن شخصیت او و عدم اطمینان از اینکه آیا مشارکت او به خیر یا شر گرایش رنگ مو دارد، به ندرت از ذهن ما غایب پروتئین تراپی مو بود.

این شرایط به کراتینه مو شدت باعث ناراحتی ما کراتینه مو شد. قلب من محل نگرانی های فزاینده پروتئین تراپی مو بود. دوستان من این تغییر را در فردی که قبلاً با همه شور و نشاط روح مشخص می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نمی‌توانست نادیده بگیرد. برادر من همیشه الگوی وقار پروتئین تراپی مو بود. خواهرم خاکی پروتئین تراپی مو بود که بر اساس شرایطی که اتفاقاً در آن قرار گرفت، شکل گرفته پروتئین تراپی مو بود. فقط یکی پروتئین تراپی مو بود که تبعیدش همچنان برای خوشبختی ما اهمیت رنگ مو دارد.

آیا پلیل نیز نشاط خود را رد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ مثل همیشه هوسباز و شوخ طبع پروتئین تراپی مو بود، اما خوشحال نپروتئین تراپی مو بود. حقیقت در این زمینه برای من آنقدر اهمیت داشت که مرا به یک ناظر هوشیار تبدیل نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شادی او به راحتی ثمره تلاش رنگ مو است. وقتی افکارش از شرکت دور کراتینه مو شد، هوای نارضایتی و بی حوصلگی تمام ویژگی های او را فرا گرفت. حتی وقت‌شناسی و دفعات ملاقات‌های او نیز تا حدودی کاهش یافت.

ممکن رنگ مو است تصور نانو کراتین مو شود که ناراحتی من با این نشانه ها تکراتینه مو شدید کراتینه مو شده رنگ مو است. اما، هرچند عجیب به نظر می‌رسد، در وضعیت فعلی ذهنم، هیچ آرامشی جز این متقاعد بیبی لایت مو کردن که پلیل ناراضی رنگ مو است، احساس نبیبی لایت مو کردم. ارزش آن ناراحتی در نظر من به علتی که آن را به وجود آورده پروتئین تراپی مو بود بستگی داشت. فقط یک منبع وجود داشت که می توانست از آنجا جاری نانو کراتین مو شود.

  ترکیب رنگ مو شکلاتی و طبیعی

انواع رنگ موی روشن شیک : وقتی شواهد جدیدی مبنی بر اینکه ابهام رفتار من علت آن پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، به وجد بی‌نامی در بدنم به وجد آمد. IV برادرم کتاب جدیدی از آلمان دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. این یک تراژدی پروتئین تراپی مو بود، و اولین تلاش یک شاعر ساکسون که برادرم از او آموخته پروتئین تراپی مو بود تا بیشترین انتظارات را داشته باکراتینه مو شد. شکوه های زیسکا، قهرمان بوهمیایی، در یک سریال و پیوند دراماتیک بافته کراتینه مو شد.

طبق عرف آلمانی، این فیلم دقیق و پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود و توسط یک خیال ماجراجو و بی قانون دیکته می کراتینه مو شد. این زنجیره ای از اقدامات جسورانه و بلایای ناشنیده پروتئین تراپی مو بود. دژ خندق‌آلود و بیشه‌زار، کمین و نبرد، و تضاد شهوت‌های سراسیمه، به تعبالیاژ مو داد وحشی و با انرژی فوق‌العاده به تصویر کشیده کراتینه مو شد. یک بعدازظهر برای تمرین این اجرا در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ موی روشن شیک : این زبان برای همه ما آشنا پروتئین تراپی مو بود، مگر کاروین، که شرکت او، بنابراین، تلویحا از شرکت کنار گذاشته کراتینه مو شد. صبح قبل از این تمرین مورد نظر در خانه گذراندم. ذهن من درگیر بازتاب هایی نسبت به موقعیت خودم پروتئین تراپی مو بود. احساسی که با انرژی اصلی در قلب من زندگی می بیبی لایت مو کرد با تصویر پلیل مرتبط پروتئین تراپی مو بود. در میان غم و اندوهم از دلداری بی نصیب نپروتئین تراپی مو بودم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه