نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

فرق سامبره و آمبره مو

فرق سامبره و آمبره مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت فرق سامبره و آمبره مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با فرق سامبره و آمبره مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

فرق سامبره و آمبره مو : از زن یا این جریان صحبتی در آنجا نکراتینه مو شد، مدت کوتاهی ماند، گفت یکی از شاهدان دیروز در بالیاژ مو دادگاه به او خیانت بیبی لایت مو کرده و دیشب به او حمله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؛ از او پرسیدم چطور از دست این همه فرار بیبی لایت مو کردی، گفت: تعبالیاژ مو داد بسیار کمی در شهر پروتئین تراپی مو بودند که می توانستند از او پیشی بگیرند؛ از او پرسیدم کجا می رود، او پاسخ بالیاژ مو داد که فکری برای کانادا رنگ مو دارد.

رنگ مو : برخی از آقایان پیشنهاد رفتن او به بالتیمور را بالیاژ مو دادند؛ او گفت که طبق قوانین چنین نمی نانو کراتین مو شود. از مریلند او را می گرفت؛ او قرار پروتئین تراپی مو بود قایق بگیرد و به نیوجرسی و سپس نیویورک برود؛ آقای پورنل دیشب فقط سی و پنج دلار به او بالیاژ مو داد؛ او کمی مکث بیبی لایت مو کرد و آقای پی به او گفت. تا آن را پس بدهد.

فرق سامبره و آمبره مو

فرق سامبره و آمبره مو : سپس پولش را بیرون آورد و مقداری دیگر نیز روی آن گذاشت و گفت: «اینجا پنجاه دلار رنگ مو است.» آقای ص گفت که اگر برده را به دست آورد، پنجاه دلار دیگر نزد شخصی در خانه می گذارد.

لینک مفید : ایرتاچ

دلیلی که نمی توانم در مورد دیگران بگویم این رنگ مو است که آنها در پنج سال در زمان های مختلف رفتند. اولین کسی که از محله فرار بیبی لایت مو کرد، گریس نام داشت. او در سال 1827 رفت. نمی‌دانم آخرین کی رفت یا کی پروتئین تراپی مو بود.» * * * * * گلرنگ مو استر گفت که به خاطر این قضیه او را جمع بیبی لایت مو کرده‌اند و او باید شهر را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  اموزش تکنیک امبره روسی

فرق سامبره و آمبره مو : شهر سوال قاضی. – “شما از گفتگویی صحبت بیبی لایت مو کرده اید که در آن آقای ص از نامه ها یا مکاتبات خاصی به شما گفته اند و آنها اشاره ای به این متهم فراری داشته اند.

لینک مفید : آمبره یخی موی کوتاه

می خواهم به من بدهید تا بهترین چیزی که به خاطر می آورید، همه چیزهایی که او گفت در نامه ها وجود داشت.” شاهد.-آقای پ.به من گفت وقتی برای اولین بار به من اشاره بیبی لایت مو کرد، گفت که می خواهد چیزی را به من یادآوری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در مورد برخی رنگ موان که از پدرش فرار بیبی لایت مو کرده اند، نمی خواهم چیزی گفته نانو کراتین مو شود.

فرق سامبره و آمبره مو : او گفت که می‌خواهد من اینجا بیایم، و نمی‌خورنگ مو است قبل از ترک شهرستان خود به کسی بگویم. که اگر سیاه پوستان از آن می شنیدند، می توانستند قبل از اینکه او به اینجا برسد، به طرفین اطلاع دهند. به او گفتم جز همسرم به هیچ کس نمی گویم.

لینک مفید : آمبره موی سر

او سپس گفت که یک یا دو ماه با شخصی در اینجا مکاتبه داشته رنگ مو است و شکی نداشت که چند تن از رنگ موان او در اینجا لایت و هایلایت مو هستند. از من پرسید آیا می توانم لطف این محله را تشخیص دهم؟ به او گفتم نمی‌دانم؛ سپس گفت اگر کسی او را بشناسد، من می‌شناسم.

فرق سامبره و آمبره مو : همانطور که او سه سال با برادرم زندگی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او سپس گفت که می خواهد هفته آینده شروع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما در آن زمان دوباره من را خواهد دید. در آن زمان فقط همین را گفت، فقط ما تبدیل کراتینه مو شدیم به هتل، و گفت این را به کسی دم نده. روز شنبه قبل از اینکه از خانه بیرون برویم.

  رنگ موی امبره مسی

لینک مفید : آمبره مو مشکی

به خانه من آمد و گفت: خوب، می خواهم صبح دوشنبه برای فیلادلفیا شروع کنید. فکر کنم تو بری؟ به او گفتم ترجیح نمی دهم، اگر او می تواند بدون من کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما همانطور که قبلاً به او گفتم، اگر باز هم درخورنگ مو است الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می روم. من می رفتم؛ این همه رنگ مو است، قربان، با این تفاوت که من گفتم در کنار صحنه خواهم پروتئین تراپی مو بود.

[sombre]

فرق سامبره و آمبره مو : سپس هاموند را فراخواندند، مرد جوانی که اعتراف بیبی لایت مو کرد تا زمانی که خوانده به بالیاژ مو دادگاه نیامده پروتئین تراپی مو بود، هرگز او را ندیده پروتئین تراپی مو بود، اما آماده پروتئین تراپی مو بود قسم بخورد که او را با شباهتش به مجموعه سیاه پوستان دکتر پورنل می شناسد. “کل مجموعه او؟” گفت آقای براون. “بله قربان.” (خنده تمسخر آمیز). * * * * * آقای مک مورتری پیشنهاد بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : رنگ مو آمبره سامبره بالیاژ

که توسط افرادی که دو شاهدی را که در این پرونده شهادت بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند از دوران جوانی خود می شناختند ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آنها مردان محترم و شایسته ای لایت و هایلایت مو هستند. D.P. براون، گفت که اگر آقا لازم بداند که آبروی شهود خود را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در نتیجه معضل عجیبی که آنها به آن دچار کراتینه مو شده اند، اعتراض خواهد بیبی لایت مو کرد.

  سامبره یخی

فرق سامبره و آمبره مو : و اگر تصور می بیبی لایت مو کرد که در نقطه ای از دفاع می خواهد با آنها مخالفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مطمئناً حق با او پروتئین تراپی مو بود، اما از آنجایی که پرونده امروز به نتیجه نرسید، او مایل رنگ مو است که این موضوع به روز سه شنبه آینده موکول نانو کراتین مو شود. آقای مک مورتری با بیان اینکه موکلش مشتاق رنگ مو است موضوع در اسرع وقت رسیدگی نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : موی آمبره کوتاه

مخالفت بیبی لایت مو کرد، زیرا از زمانی که موضوع در بالیاژ مو دادگاه مطرح کراتینه مو شده، مورد توهین های متعدد قرار گرفته رنگ مو است. قاضی کین اظهار داشت که نباید به این ملاحظات اهمیت بالیاژ مو داد، زیرا قدرت کامل بالیاژ مو دادگاه به منظور محافظت از موکلش در برابر توهین در اختیار او پروتئین تراپی مو بود.

فرق سامبره و آمبره مو : آقای مک مورتری پاسخ بالیاژ مو داد که نمی‌داند آیا کلماتی که گفته می‌نانو کراتین مو شود به معنای عمل کنگره در چنین موضوعاتی رنگ مو است یا خیر. بالیاژ مو دادگاه تا ساعت یک ربع به سه تعطیل کراتینه مو شد. بالیاژ مو دادگاه دوباره در ساعت یک ربع به سه تشکیل جلسه بالیاژ مو داد. آقای مک مورتری درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که شاهدان دفاع از بالیاژ مو دادگاه خارج شوند.

لینک مفید : آموزش رنگ مو آمبره در خانه

به جز شاهدانی که در جایگاه حضور تمام دکلره مو دارند. این مورد مورد اعتراض آقای براون قرار گرفت، زیرا شاهدان بالیاژ مو دادسرا ملزم به انجام این کار نپروتئین تراپی مو بودند. اما او پس از آن مخالفت های خود را پس گرفت و به آقای مک مورتری اطلاع بالیاژ مو داد که علاوه بر این، شاهدانی که ممکن رنگ مو است داشته باکراتینه مو شد، باید بازنشسته نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ آمبره برای موی کوتاه

فرق سامبره و آمبره مو : همانطور که او با شنیدن هر یک از آنها در صورت ماندن مخالفت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دفاع – آقای پیرس پرونده را با گفتن اینکه شهادت برای دفاع روشن و قاطع خواهد پروتئین تراپی مو بود، باز بیبی لایت مو کرد. اینکه شهود بالیاژ مو دادسرا در هویت متهم فراری اشتباه می کنند. در آن زمان که آنها ادعا می کنند او در مریلند، در مزرعه دکتر پورنل، در شهرستان چستر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ مو آمبره یخی

و در سالی که لافایت از این کشور بازدید بیبی لایت مو کرد، در این شهر پروتئین تراپی مو بود.او شهادت را منحصراً به این دو شهرستان محدود می بیبی لایت مو کرد و نشان می بالیاژ مو داد که او برده ادعایی نیست. می‌گویم هجده سال پیش رنگ مو است؛ اگر او را به خاطر بیاورید، به نظرم اشتباهش را اصلاح خواهد بیبی لایت مو کرد. چندین برده از دست دکتر پورنل فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

فرق سامبره و آمبره مو : پسری که با برادرم زندگی می بیبی لایت مو کرد در سال 1827 فرار بیبی لایت مو کرد. بقیه به برادرم رنگ مو استخدام نکراتینه مو شدند. نمی‌دانم که بتوانم زمان دقیق و سال را بگویم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱