↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه محدوده هروی

آرایشگاه زنانه محدوده هروی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه محدوده هروی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه محدوده هروی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : در مقابل لرد منسفیلد در تالار وست مینستر بر اساس نامه‌ای حبس، و آن رئیس برجسته مطرح کراتینه مو شد. قاضی نیمکت پادشاه در ارائه نظر خود در مورد انفصال بالیاژ مو دادخورنگ مو است گفت: هوای انگلستان از دیرباز برای یک برده بیش از حد خالص پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است و هر انسانی که از آن نفس بککراتینه مو شد آزاد رنگ مو است. این اعلامیه مایه غرور و افتخار انگلیسی‌ها رنگ مو است و لرد کمپبل در «زندگی سران قضات» به وجد می‌آید.

رنگ مو : این امر به منزله اعلام این اصل بزرگ تلقی می نانو کراتین مو شود که قانون عرفی انگلیس آزادی جهانی را برقرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هر جا که غالب نانو کراتین مو شود، غل و زنجیر برده را می زند و او را آزاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، به احتمال زیاد خود سامرست، و مسلم پروتئین تراپی مو بود که جدش، اگر نه خودش، از آفریقا با کشتی حمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که توسط افرادی که همان هوای خالص را تنفس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آرایشگاه زنانه محدوده هروی

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : تحت حمایت آن قانون معمولی قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. و در مستعمره ای به بردگی فروخته کراتینه مو شد که همان قانونی که طبق آن آزاد کراتینه مو شد، از مستعمره نشینان پیروی می بیبی لایت مو کرد. آیا نمایش مسخره ای که توسط رئیس بالیاژ مو دادگستری انگلستان، زمانی که در سالن وست مینستر در مقابل بار جمع آوری کراتینه مو شده لندن اعلام بیبی لایت مو کرد که هوایی که توسط ملتی از تاجران برده تنفس می نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

اما قبل از اینکه این بررسی تجارت برده و برده داری در مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی بسته نانو کراتین مو شود، شایسته رنگ مو است که انگلستان برای یک حادثه در تاریخ قضایی خود در رابطه با این موضوع اعتبار دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در سال 1763، پرونده مشهور سامرست، برده‌ای که توسط اربابش از یکی از جزایر بریتانیای هند غربی به انگلستان برده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  آرایشگاه زنانه طرشت

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : برای خود برده بیش از حد خالص رنگ مو است، اجرا کراتینه مو شده رنگ مو است. . هیچ کس جز یک انگلیسی در کشف پوچ پروتئین تراپی مو بودن آن شکست نمی خورد. پس کجا پروتئین تراپی مو بود آن «نابغه رهایی جهانی» که در دوره‌ای بعد در بار ایرلندی توسط کوران به زبانی شیوا به آن اشاره کراتینه مو شد که این کلمات را بر بال‌های آن هوای پاک در سراسر جهان تکان نبالیاژ مو داد. [34]کانال به جزیره زمرد.

به سواحل آفریقا، به مزارع آمریکا و هند غربی، یا به سواحل گنگ؟ آیا نمی‌توان نفسی از آن هوای پاک را حداقل برای کشتی‌های نیروی دریایی بریتانیا که پس از آن به‌طور فسق‌آمیز از کشتی‌های برده انگلیسی از طریق وحشت «گذرگاه میانی» از رزم‌ناوهای فرانسوی محافظت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، فراهم بیبی لایت مو کرد؟ نه! آن هوای خالص «هوای ثابت» پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توانست فراتر از سواحل انگلستان گسترش یابد.

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : و بال‌های «نابغه رهایی جهانی» چنان بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که پرنده خانگی دست و پا چلفتی‌تر از مرغ انباری پروتئین تراپی مو بود. در همان زمان که این سخنان مشهور در تالار وست مینستر بیان کراتینه مو شد، وزرای دولت، و پادشاه، لردها و عوام در پارلمان، تجارتی را که سامرست را به بردگی کشانده پروتئین تراپی مو بود و سپس هزاران هزار نفر را به انحراف کشانده پروتئین تراپی مو بود، با دستی پرورش دهنده گرامی می داشتند.

هزاران نفر از هموطنان بومی او به سرنوشت مشابهی دست یافتند، در حالی که نیروی دریایی مفتخر “معشوقه دریاها” محموله های انسانی را با خیال راحت و پیروز تا مقصد اسکورت می بیبی لایت مو کرد و در مستعمرات طبق فرم هایی که در قاب آن نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، حکم و اعدام صادر می کراتینه مو شد. تالار وست مینستر، از فروش اجساد انسان‌ها، جمع آوری بدهی‌ها را به خاطر مردانی که از «هوای ناب انگلستان» تنفس می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : به آزادی‌های قانون عادی افتخار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اعمال بیبی لایت مو کرد. این تصمیم لرد منسفیلد یکی از آن قوانین قضایی پروتئین تراپی مو بود که او به آن شهرت زیادی داشت و این قانون نپروتئین تراپی مو بود. قضات کاملاً توانا مانند او قبلاً در مورد صحت و قانونی پروتئین تراپی مو بودن برده داری حتی در انگلستان تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بودند، و لرد رنگ مو استوول که قاضی توانا و مردی پاکتر از او پروتئین تراپی مو بود، متعاقباً با تصمیم پرونده سامرست بسیار متفاوت حکم بیبی لایت مو کرد.

  سالن زیبایی پریا کوی فیروز

انگلستان هیچ فایده‌ای برای بردگان در خانه نداشت، زیرا میلیون‌ها نفر زحمتکش هر تقاضای کار یا خدمت را تامین می‌بیبی لایت مو کرد. اگر به نفع او پروتئین تراپی مو بود که بردگان آفریقایی در محدوده خودش داشت، پاکش [35]هوا خودش را با قانون اساسی آنها تطبیق می بالیاژ مو داد. او هرگز منافع مادی خود را فدای امور بشردوستانه خود نبیبی لایت مو کرد. علی‌رغم تصمیم لرد منسفیلد، بیست و پنج سال پروتئین تراپی مو بود که نخست‌وزیر انگلیس (پیت جوان‌تر) جرأت بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : حتی تا آنجا پیش برود تا لایحه‌ای برای کاهش وحشت «گذرگاه میانی» با محدود بیبی لایت مو کردن وضع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تعبالیاژ مو داد بردگانی که باید سوار کشتی شوند – چهل و پنج سال قبل از اینکه نخست وزیر دیگری جرأت بیبی لایت مو کرد از لغو تجارت برده حمایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هفتاد و یک سال قبل از لغو برده داری در مستعمرات محدود برده داری که پس از آن به انگلستان رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، گذشت.

انقلاب آمریکا، و این کار تا زمانی که این علاقه کوچک آنقدر تحت الشعاع سایر منافع قرار نگرفت، انجام نکراتینه مو شد که برای او اهمیتی نداشت. [36] فصل سوم قانونگذاری در مورد مسئله تأسیس دولت برای درک وضعیت برده داری و برده داری در ایالات متحده پس از کسب رنگ مو استقلال، لازم رنگ مو است نگاهی اجمالی به پیشرفت انقلاب و اتخاذ شکل جدید حکومت پس از پایان آن داشته باشیم.

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : در سال 1774، رقابت بین کشور مادر و مستعمرات انگلیسی آمریکای شمالی به یک بحران نزدیک کراتینه مو شد و اولین کنگره قاره ای متشکل از نمایندگان سیزده مستعمره در 5 سپتامبر همان سال در فیلادلفیا گرد آمد. 15 ماده به عنوان اساس “انجمن آمریکایی” در 20 اکتبر تصویب و امضا کراتینه مو شد که در آن، از جمله تجارت برده و پرهیز کامل از آن و هرگونه تجارت با کسانی که در آن مشغول پروتئین تراپی مو بودند، محکوم کراتینه مو شد.

  سالن زیبایی ارکیده سعادت آباد

دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. پیش از این قطعنامه ویرجینیا در مورد همان موضوع بیش از دو ماه پیش آمده پروتئین تراپی مو بود، اما جنگی که به وقوع پیوست به تجارت در طول تداوم آن پایان بالیاژ مو داد، بسیار مؤثرتر از هر قطعنامه یا قانونی. «اعلامیه حقوق رنگ مو استعماری» که توسط این کنگره به تصویب رسید، یازده قانون پارلمان را به عنوان نادیده گرفتن حقوق مستعمرات از زمان به سلطنت رسیدن جرج سوم برشمرده رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : به شرح زیر: 1. “قانون شکر.” – این قانون اصلاحی از “قانون ملاس” پروتئین تراپی مو بود که به موجب آن عوارض ملاس و شکر کاهش یافت و چند ماده بی اهمیت به لیست کسانی که مالیات می گرفتند اضافه کراتینه مو شد. 2. “قانون تمبر.” – این قانون هرگز اجرا نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و لغو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

علیه فرانسوی ها در کانادا که منجر به فتح آن کشور از فرانسه کراتینه مو شد، به تصویب رسید. از مستعمرات شمال در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که سربازان مستعمره‌ها را برای محافظت در برابر سرخپوستان مستقر کنند و مطابق با دیدگاه‌های پیت بزرگ پروتئین تراپی مو بود که می‌گفت مستعمره‌ها باید بخشی از جنگی را که به نفع آن‌ها ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود متحمل شوند.

آرایشگاه زنانه محدوده هروی : طبق شرایط این قانون، مقامات رنگ مو استعماری موظف پروتئین تراپی مو بودند برای نیروهای اعزامی به مستعمرات اتاق، هیزم، ملافه، نوشیدنی، صابون و شمع فراهم کنند. مقاومت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود یا طفره رفته پروتئین تراپی مو بود و اجازه بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود منقضی نانو کراتین مو شود. دومین مورد از این اقدامات، اجرای مجدد اولی پروتئین تراپی مو بود که در نتیجه ناآرامی در بوستون پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه