نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

قیمت آمبره مو کوتاه

قیمت آمبره مو کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت قیمت آمبره مو کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با قیمت آمبره مو کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

قیمت آمبره مو کوتاه : به نظر من، وحشت تجارت برده داخلی، بیشتر از خود تجارت برده خارجی، باعث تضعیف روحیه می نانو کراتین مو شود. خشونتی که نسبت به مقدسات زندگی خانگی انجام کراتینه مو شد. تأثیر مخربی که بر کلیساهای مسیحیت داشت، وقتی همه این چیزها را به یاد می‌آوریم.

رنگ مو : می‌توانیم به طور کامل شرارتی را که دوست برجسته من و یارانش سرانجام کشورشان را از آن نجات بالیاژ مو داده‌اند، تخمین بزنیم. (به سلامتی). ریشه های خود را در ایالت های آزاد آمریکای شمالی باز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. * * * در وهله اول از آقای گارنیسون به خاطر شجاعت و شجاعت بسیار او تقدیر می کنیم. (به سلامتی.) آقا، شما واقعاً گفتید.

قیمت آمبره مو کوتاه

قیمت آمبره مو کوتاه : که هیچ مقایسه ای بین مسابقاتی که او باید در آن می جنگید و تلخ ترین رقابت های زندگی عمومی خودمان وجود نرنگ مو دارد. با نگاهی به گذشته، بدون شک، به رقابتی که حدود سی و پنج سال پیش در این کشور علیه برده داری در مستعمرات ما برگزار کراتینه مو شد، ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : ایرتاچ

این سیستمی پروتئین تراپی مو بود که می توان به درستی گفت که دو بار نفرین کراتینه مو شده رنگ مو است. او را که خدمت می بیبی لایت مو کرد نفرین بیبی لایت مو کرد و او را که صاحب برده پروتئین تراپی مو بود نفرین بیبی لایت مو کرد. (بشنو، بشنو.) هنگامی که ما وسوسه های غیرقابل حلی را به یاد می آوریم که آن سیستم در حال انحطاط و ناآگاهی یک نژاد کامل از نوع بشر را حفظ بیبی لایت مو کرد.

  آمبره ی مو

قیمت آمبره مو کوتاه : به یاد بیاوریم که کلارکسون و ویلبرفورس به عنوان متعصب محکوم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و مجبور پروتئین تراپی مو بودند با ستم های زیادی روبرو شوند. اما نباید فراموش بیبی لایت مو کرد که تا آنجا که در مورد درهم تنیدگی ریشه های برده داری در نظام اجتماعی، از نظر آراء و منافع بشر، هیچ مقایسه ای بین شرایط آن مسابقه در اینجا و کسانی که در آن شرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند وجود نداشت.

لینک مفید : رنگ مو آمبره یعنی چی

آمریکا. (بشنو، بشنو.) تعبالیاژ مو داد افرادی که در این کشور به خاطر منافع شخصی در کنار برده داری قرار گرفتند، همیشه نسبتاً اندک پروتئین تراپی مو بود. در حالی که در حمله به برده داری در مقر اصلی آن در ایالات متحده، آقای گاریسون باید با کراتینه مو شدیدترین احساساتی که می توانست برانگیخته نانو کراتین مو شود، مواجه می کراتینه مو شد.

[ombre]

قیمت آمبره مو کوتاه : خدا را شکر آقای گاریسون به عنوان نماینده ایالات متحده در مقابل ما حاضر می نانو کراتین مو شود. آزادی اکنون سیرنگ مو است دولت و سیرنگ مو است مطمئن کشور رنگ مو است و ما امروز می توانیم آقای گارنیسون را نه تنها به عنوان آزادی بخش بردگان، بلکه به عنوان نماینده دولت آمریکا نیز بپذیریم.

لینک مفید : آمبره موی مشکی کوتاه

از آن رنگ مو استقبال کنیم. (به سلامتی.) * * * * آدرس پادگان ویلیام لوید، ESQ. آقا: ما از صمیم قلب از شما به نام هزاران انگلیسی رنگ مو استقبال می کنیم که با همدردی تحسین برانگیز زحمات شما را برای رهایی نژاد سیاه پوست از بردگی، و برای چیزی که هدفی بالاتر از رستگاری هر نژادی رنگ مو است.

  امبره مو در منزل

قیمت آمبره مو کوتاه : تماشا بیبی لایت مو کرده اند. ، اثبات اصول جهانی انسانیت و عدالت؛ و که پس از همدردی با شما در مبارزه، اکنون با شما از پیروزی خوشحال می شوند. صعود در آمریکا نه تنها در ایالات جنوبی مسلط پروتئین تراپی مو بود، بلکه حتی در ایالات آزاد نیز حوزه‌های انتخابیه، جامعه و در بسیاری از موارد، حتی کلیساها را نیز در برابر اراده‌اش تسلیم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : قیمت آمبره مو بلند

بازرگانی که با علاقه به آن مرتبط کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از آن حمایت بیبی لایت مو کرد. یک حزب بزرگ، به طور فشرده سازماندهی کراتینه مو شده و با قدرت به کار گرفته کراتینه مو شد، قدرت دولت را در دستان خود قرار بالیاژ مو داد. مناصب و افتخارات سیاسی را اعطا بیبی لایت مو کرد و از این طریق توانست ادای دین مرتد جاه طلبی سیاسی را به دست آورد.

قیمت آمبره مو کوتاه : سایر ملت ها در مجالس ملی شما روحیه گستاخی و سلطه جویانه آن را احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. لحظه ای حساس ترین لحظه در تاریخ آمریکا و جهان پروتئین تراپی مو بود که به نظر می رسید آن قاره با همه منابع و همه امیدهایش در شرف تبدیل کراتینه مو شدن به میراث قدرت بردگان رنگ مو است. “اما پرویدنس برای جلوگیری از پیروزی دائمی شر دخالت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : آمبره موی خرمایی

  آمبره سامبره بالیاژ

نه به طور آشکار یا با رعد و برق، بلکه با الهام بخشیدن و حفظ تلاش های اخلاقی بالا و زندگی های قهرمانانه دخالت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.”شما جنگ صلیبی خود را علیه برده داری در انزوا، در ضعف و در ابهام آغاز بیبی لایت مو کردید. فرستادگان مرجع به سختی دفتر آزادی بخش را در اتاقی پست یافتند.

قیمت آمبره مو کوتاه : جایی که سردبیر آن تنها توسط یک پسر رنگ مو کمک می کراتینه مو شد و تعبالیاژ مو داد کمی از آنها حمایت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. افراد بی‌اهمیت (به طوری که افسران آنها را نامیدند) از هر رنگی. شما توسط گروه‌های ثروتمندی که برای منافع طبقه‌شان نگران پروتئین تراپی مو بودند، محکوم کراتینه مو شدید، تحت تعقیب و شکار قرار گرفتید. توسط یکی از این اوباش به بیرون هدایت کراتینه مو شدید و از خشونت آنها نجات پیدا بیبی لایت مو کردید.

لینک مفید : آمبره دودی موی کوتاه

و خطر قریب‌الوقوع مرگ، تقریباً با یک معجزه، شما با تقبیح، آزار و اذیت یا ترس از مرگ از مسیر فداکاری خود به آرمان خود و به سوی عالی‌ترین منافع کشورتان برگشته‌اید. پیروز و مفتخر در سنگر برده داری؛ برای دیدن پرچم جمهوری که اکنون واقعاً آزاد رنگ مو است، پرچم بردگی را در فورت سامتر جایگزین کنید.

قیمت آمبره مو کوتاه : و آموزه های آزادی بخش را در شهر و در کنار قبر کالهون اعلام کنید. «دشمنان جنگ، ما از صمیم قلب آرزو می کنیم، و شک نداریم که شما هم مثل ما از صمیم قلب آرزو می کنید. که این رهایی می توانست از راه های مسالمت آمیز انجام نانو کراتین مو شود. اما شور و شوق کراتینه مو شدید ناشی از برده داری در صاحب برده، آن را به گونه ای دیگر تعیین می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ آمبره جدید

لینک مفید : موی آمبره بلند

و ما احساس آزادی می کنیم که خوشحال باشیم، زیرا مبارزه اجتناب ناپذیر پروتئین تراپی مو بود، که موضوع آن حفظ و نه انقراض همه چیزهایی رنگ مو است که ما بسیار عزیز می دانیم. اما ما از پیروزی های آزادی در میدان بیشتر از اعتدال و رحمت پیروزمندان سپاسگزار نیستیم که آرمان خود و ما را در نظر همه ملت ها برتر و مقدس ساخته رنگ مو است.

قیمت آمبره مو کوتاه : ما اکنون با امیدی پر از نگرانی نظاره خواهیم بیبی لایت مو کرد، در میان مشکلاتی که بازآفرینی جنوب را فرا گرفته رنگ مو است، نظم شادتر از چیزها در ایالات نجات یافته از بردگی، و رکراتینه مو شد جوامع آزاد که نام شما در آن وجود رنگ مو دارد. نام همکاران شما در همین ررنگ مو استا به یادگاری سپاسگزار و ماندگار برگزار خواهد کراتینه مو شد. “یک بار دیگر به شما خوش آمد می گوییم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱