نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو امسال چیه

مدل رنگ مو امسال چیه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو امسال چیه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو امسال چیه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو امسال چیه : و در نتیجه خروج از قوانین اقلیدسی که به چهار بعد گسترش می‌یابد را می‌توان ناشی از «انحنای فضا» نامید. ” تصور اینکه یک توده ماده بر هندسه فضای اطراف آن تأثیر بگذارد دشوار رنگ مو است.

رنگ مو : حتی با وجود این محدودیت‌ها، انیشتین می‌توانست معادل یافتن تغییر مقیاس‌ها و ساعت‌ها در حضور ماده را انجام دهد که به این نتیجه رسیدیم که حرکت سیارات تقریباً مطابق با قانون نیوتن انجام می‌نانو کراتین مو شود. قانون جدید با دقت شگفت انگیزی برای برخی از بی نظمی های نجومی که قانون نیوتن نتوانسته آنها را توضیح دهد، توضیح بالیاژ مو داده رنگ مو است.

مدل رنگ مو امسال چیه

مدل رنگ مو امسال چیه : بنابراین، تغییر مقیاس‌ها و ساعت‌های ما با سرعت، برای این مورد، باید به آنچه مطابق با نظریه نسبیت قدیمی‌تر رنگ مو است، برگردد، تا از پیش‌بینی اینکه دو ناظر، در حرکت یکنواخت نسبت به یکدیگر در فضای خالی، متفاوت را اندازه‌گیری می‌کنند، اجتناب نانو کراتین مو شود. مقادیر سرعت نور به این ترتیب سرعت نور در بیان تغییرات اندازه ها نقش رنگ مو دارد.

و حداقل یک پدیده ناشناخته قبلی را پیش بینی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که بلافاصله تأیید کراتینه مو شده رنگ مو است. در پایان، ممکن رنگ مو است جالب باکراتینه مو شد که بیان کنیم قانون جدید چگونه حرکت یک ذره را در مجاورت جسمی مانند زمین توصیف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قانون به این معنرنگ مو است که اگر فاصله کوتاهی را به صورت شعاعی نسبت به مرکز زمین اندازه گیری کنیم، باید ویژگی های واحدهای خود را با تقسیم بر آن در نظر بگیریم.

  رنگ مو نارنجی روشن

جایی که r فاصله از مرکز زمین، m رنگ مو است [ 333 ]جرم زمین، c سرعت نور، و G ثابت گرانشی نیوتنی. اندازه‌گیری‌های مماسی نیازی به اصلاح نتمام دکلره مو دارند، اما فواصل زمانی که توسط ساعت‌های ما اندازه‌گیری می‌شوند باید برای هر مکان خاص در فاکتور فوق ضرب شوند. سپس، بر حسب اندازه‌های تصحیح‌کراتینه مو شده به‌دست‌آمده، ذره برای توصیف یک خط مستقیم با سرعت ثابت پیدا می‌نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو امسال چیه : اگرچه، از نظر معیارهای واقعی ما، به نظر می‌رسد که با شتاب سقوط می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فرضیه هم ارزی بحث در مورد این، با مشکلات آن و روشی که انیشتین آنها را حل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، از مقاله پروفسور انیشتین با نشان بالیاژ مو دادن این نکته که از بین چندین سیستم که همگی با اشاره به یکدیگر با حرکت یکنواخت حرکت می کنند، هیچ کس حق ارجحیت نسبت به سایرین را نرنگ مو دارد و با رنگ مو استنباط قوانین چنین سیستم هایی، با مشکلی مواجه کراتینه مو شد که مدت ها احساس می کراتینه مو شد. جسمی که در حال چرخش رنگ مو است.

که حالت خاصی از یک جسم شتابدار رنگ مو است، با وجود نیروهای به اصطلاح گریز از مرکز، از جسمی که در حال سکون رنگ مو است، بدون نگاه بیبی لایت مو کردن به بیرون آن قابل تشخیص رنگ مو است. این شرایط که به برخی اجسام حرکت مطلق یا ترجیحی می دهد، برای نسبیت گرا ناخوشایند رنگ مو است. او مایل رنگ مو است از نظر نیروهای 1 بین حالتی که زمین با توجه به اجسام بیرونی (ستارگان) ثابت در نظر گرفته می نانو کراتین مو شود.

  انواع رنگ مو شامپویی

و حالتی که زمین را ثابت می دانند و تمام اجسام خارج به دور آن می چرخند، تفاوتی نباکراتینه مو شد. این نکته را نمی توان با مستقیم بررسی بیبی لایت مو کرد[ 335 ]آزمایش؛ ما می‌توانیم یک قله را بچرخانیم، اما نمی‌توانیم یک قله را در حالت رنگ مو استراحت نگه داریم و جهان را به دور آن بچرخانیم تا ببینیم آیا نیروها یکسان لایت و هایلایت مو هستند یا خیر. انیشتین با در نظر گرفتن مسئله چگونگی ابداع قوانینی که باید همه چرخش ها را نسبی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

این ایده درخشان و در عین حال ساده را در نظر گرفت که گرانش را می توان به عنوان یک اثر شتاب وارد این طرح بیبی لایت مو کرد، زیرا هم نیروهای شتاب معمولی و هم نیروهای گرانشی با یک چیز متناسب لایت و هایلایت مو هستند. ، جرم یک بدن. عدم امکان تفکیک این دو نوع اثر را می توان با در نظر گرفتن راه اندازی آسانسور به راحتی مشاهده بیبی لایت مو کرد. هنگامی که آسانسور به سرعت به سمت بالا شتاب می گیرد.

مدل رنگ مو امسال چیه : ما یک کشش به سمت پایین را احساس می کنیم، دقیقاً مانند اینکه کشش گرانشی افزایش یافته باکراتینه مو شد، و اگر شتاب یکنواخت ادامه یابد، اجسامی که با تعادل فنری آزمایش کراتینه مو شده اند، وزن بیشتری در آسانسور نسبت به وزن ثابت تمام دکلره مو دارند. زمین به روشی مشابه، کل کشش گرانشی ممکن رنگ مو است یک اثر شتابی در نظر گرفته نانو کراتین مو شود، مشکل این رنگ مو است که قوانین حرکتی را ابداع کنیم که اثراتی را که ما با مشاهده واقعی می‌یابیم، ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو کرم گردویی

اما بدیهی رنگ مو است که با مکانیک معمولی نمی‌توانیم زمین را در تمام جهات دارای شتاب در نظر بگیریم، که ظاهراً باید این کار را انجام دهیم تا دلیل این واقعیت باکراتینه مو شد که کشش گرانشی همیشه به سمت مرکز رنگ مو است. [بدیهی رنگ مو است که نمی‌توانیم گرانش را با این فرض توضیح دهیم که سطح زمین پیوسته با سرعتی شتاب‌دار به سمت بیرون حرکت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بنابراین انیشتین دریافت که تا زمانی که مسئله را با هندسه اقلیدس بررسی کنیم، نمی‌توانیم به یک راه‌حل رضایت‌بخش برسیم. اما او متوجه کراتینه مو شد که به چهار بعدی[ 336 ]فضایی که از سه بعد معمولی فضا تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است، همراه با بعد زمانی که قبلاً در بحث نظریه خاص ذکر بیبی لایت مو کردیم، ممکن رنگ مو است هندسه ای عجیب و غریب نسبت بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود.

که ماهیت آن هر چه بیشتر از هندسه اقلیدسی دور می نانو کراتین مو شود. جسم گرانشی و نتیجه خالص آن این رنگ مو است که مطابقت جهانی گرانش و شتاب را ممکن می سازد. این تغییر هندسه فضا اغلب به عنوان «انحنای فضا» نامیده می‌نانو کراتین مو شود، تعبیری که گیج‌کننده رنگ مو است، به‌ویژه که فضایی که «خمیده» رنگ مو است، زمان-فضای چهار بعدی رنگ مو است. اما می‌توانیم با در نظر گرفتن شکل‌هایی که مثلث‌ها روی سطح کشیده کراتینه مو شده‌اند.

مدل رنگ مو امسال چیه : یک کره را در نظر بگیریم. این مثلث ها، اگرچه بر روی یک سطح کشیده می شوند، اما مانند مثلث هایی که روی کاغذ صاف کشیده می شوند، ویژگی های مشابهی نتمام دکلره مو دارند – سه زاویه آنها با هم زوایای قائمه برابر نیستند. آنها غیر اقلیدسی خواهند پروتئین تراپی مو بود. این فقط یک تشبیه تقریبی رنگ مو است، اما می‌توانیم ببینیم که انحنای سطح باعث انحراف از هندسه اقلیدسی برای شکل‌های صفحه می‌نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو قهوه ای با مش کرم

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱