↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی عسلی سرد چه رنگی است

رنگ موی عسلی سرد چه رنگی است | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی عسلی سرد چه رنگی است را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی عسلی سرد چه رنگی است را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی عسلی سرد چه رنگی رنگ مو است : که شاهزاده کوروس تسلیم کراتینه مو شده رنگ مو است و این نفرین را که “هیچ چیز در آنجا زندگی نخواهد بیبی لایت مو کرد” را از بین خواهد برد. 126 گاهی اوقات نیز حیوانی دیده می‌نانو کراتین مو شود که در میان ماسه‌های خشک و خشک کراتینه مو شده می‌دوید و پرندگانی که زمانی صدها مایل برای اجتناب از دشت‌های گرم پرواز می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اکنون به آرامی از روی آن‌ها عبور می‌کنند.

رنگ مو : آن‌ها فقط صخره‌ای بی‌ثمر به نظر می‌رسند، زیرا از روی شن‌های صاف مانند برج‌های دیده‌بانی که از زندان محافظت می‌کنند، خودنمایی می‌کنند. سلن و کوروس شاهزاده اقیانوس را برای ساختن چنین قله های زشتی مسخره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما او به شوخی آنها اهمیتی نبالیاژ مو داد. در نهایت او قلمروهای خود را با یک رشته سنگی تیره محصور بیبی لایت مو کرد. 122 “سپس، یک روز که شاهزاده خورشید غایب پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی عسلی سرد چه رنگی رنگ مو است

رنگ موی عسلی سرد چه رنگی رنگ مو است : اما شاهزاده اقیانوس فقط وانمود می بیبی لایت مو کرد. او فوراً در روز خورنگ مو استگاری عاشقان را ترک بیبی لایت مو کرد، همه شیاطین کوچک و شیاطین شیطانی را که می شناخت دور هم جمع بیبی لایت مو کرد و آنها را برای ساختن کوه های بزرگ در ساحل دریای خود به کار گرفت. به زودی کوه های پرتگاه به صورت خوشه ای در لبه آب جمع کراتینه مو شدند.

او عمدا نقشه ای را که با دقت پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود اجرا بیبی لایت مو کرد: شاهزاده خانم را دزدید و او را در غارهای کوه های بزرگ خود پنهان بیبی لایت مو کرد. وقتی کوروس با دل شکسته و مضطرب از دست بالیاژ مو دادن عروسش و خیانت دوستش بازگشت و خورنگ مو استار آزادی او کراتینه مو شد، شاهزاده دریا مطلقاً حاضر نکراتینه مو شد او را تسلیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – با خنده به درخورنگ مو است دوستش. «البته جنگ بلافاصله بعد از آن رخ بالیاژ مو داد. شاهزاده خورشید دشمن کوچکی نپروتئین تراپی مو بود.

  جدیدترین رنگ موی زنانه امسال

زیرا تمام نیروهای قدرتمند پدرش تحت فرمان او پروتئین تراپی مو بودند. با این حال، بولدرهای سنگینی که توسط شیاطین کوچک بدبختی که شاهزاده اقیانوس رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود روی هم انباشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، به راحتی غلبه نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا آنها به زیبایی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. سال‌ها طول می‌ککراتینه مو شد تا آنها را از بین ببریم. بنابراین کوروس تصمیم گرفت که حتی تلاش نخواهد بیبی لایت مو کرد.

او عروس محبوبش را به شیوه ای ساده تر اما قدرتمندتر و در زمان کمتری نجات می بالیاژ مو داد. «رودخانه ای بزرگ از میان کشور می گذشت، از دریای داخلی تا آب های آبی اقیانوس. حالا شاهزاده خورشید آن رودخانه را بست و تمام ارتباطات بین اقیانوس و دریای داخلی را قطع بیبی لایت مو کرد. شاهزاده دریا در ابتدا وقتی این را دید خندید.

او آنقدر آب در دریای خودش داشت که هرگز تصور نمی بیبی لایت مو کرد تمام نانو کراتین مو شود. 123 اما اکنون شاهزاده خورشید اقدامات جدیدی را امتحان بیبی لایت مو کرد. از آنجایی که جزر و مد نمی توانست آب را به پای کوه های بزرگ بیاورد تا دوباره آنها را پر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او پرتوهای سوزان را بر دریا فرستاد تا خشک نانو کراتین مو شود. تبخیر شروع کراتینه مو شد. روز به روز آب کم می کراتینه مو شد و به آرامی از روی سفید ماسه ها و کناره های سرخ کوه ها دور می کراتینه مو شد.

صد پا از آب به سرعت سقوط بیبی لایت مو کرد، و سپس فرونتو دید که شاهزاده خورشید، با خشک بیبی لایت مو کردن آب، می تواند او و پیروانش را به مرگ محکوم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او که وحشت زده پروتئین تراپی مو بود، شاهزاده خانم را ترمیم بیبی لایت مو کرد و برای رحمت طلبید. «کوروس، اگرچه از اینکه دوباره عروس محبوبش را رنگ مو دارد خوشحال پروتئین تراپی مو بود، اما احساس می‌بیبی لایت مو کرد که جنایت هولناکی که فرونتو مرتکب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود را نباید ساده‌تر بیبی لایت مو کرد.

  فرق رنگ مو خاکستری با دودی

مجازات او باید به عنوان هکراتینه مو شداری برای جهان باکراتینه مو شد. با این حال، او به درخورنگ مو است عروس مهربانش، دوست دروغین خود را بخشید و او را سالم به همراه همراهانش نزد پادشاه اقیانوس فرستاد. با این حال، او فرانتو را مجبور بیبی لایت مو کرد تا برای همیشه در قلمرو پدرش بماند و گفت که با خیانت خود ثابت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که برای اداره پادشاهی خود ناتوان رنگ مو است.

علاوه بر این، آن پادشاهی دیگر نباید وجود داشته باکراتینه مو شد. او آن را خشک می بیبی لایت مو کرد و آن را به صحرای بزرگ تبدیل می بیبی لایت مو کرد تا نقطه خیانت دوستی دروغین را مشخص الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. 124 بنابراین، خورشید هرگز نگاه تند خود را آرام نبیبی لایت مو کرد، و نه باد نفس گرم خود را. آنها با هم بستر دریا را سوزاندند تا اینکه آب ناپدید کراتینه مو شد و کف آن شبیه یک کاسه سفید بزرگ پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی عسلی سرد چه رنگی رنگ مو است : سپس آرام آرام کویر شکل گرفت. گرمای کراتینه مو شدید آنقدر کراتینه مو شدید کراتینه مو شد که حتی باران هم از باریدن در آنجا امتناع بیبی لایت مو کرد و زمین آنقدر شور پروتئین تراپی مو بود که اجازه نمی بالیاژ مو داد چیزی رکراتینه مو شد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر موجود زنده ای از آن دوری می بیبی لایت مو کرد. نه پرنده و نه جانور از آن دیدن نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بنابراین هزاران سال باقی ماند. وقتی در ته این کاسه لایت و هایلایت مو هستید، نزدیک به سیصد فوت زیر اقیانوس لایت و هایلایت مو هستید.

در هر طرف کوه های بزرگی وجود رنگ مو دارد که برخی از آنها بیش از ده هزار پا ارتفاع تمام دکلره مو دارند. و این نقطه گرم ترین مکان در جهان رنگ مو است. کویر مانند دشت بزرگی رنگ مو است که به افق منتهی می نانو کراتین مو شود. خاک تقریباً به خوبی آرد سفید رنگ مو است. «اما شاهزاده خورشید، ساکت و متروکه، اعلام بیبی لایت مو کرد که چون عروس محبوبش در آنجا نگهداری می‌کراتینه مو شد.

  جدیدترین رنگ موی ایرانی

همچنان باید در نظر او مقدس باکراتینه مو شد – هنوز هم جذابیت خاصی را حفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بنابراین، با تمام ویرانی اش، زیبایی عجیبی رنگ مو دارد. تپه های شنی نور آسمان را منعکس می کنند. آنها گاهی آبی تیره، گاهی اوقات زرد توپاز، و دوباره، در غروب خورشید، یک رز درخشان لایت و هایلایت مو هستند. 125 «آرامش صحرا عمیق رنگ مو است، مگر زمانی که طوفان شنی می‌وزد.

سپس همه موجودات زنده ای که در آنجا گرفتار کراتینه مو شده اند گم می شوند مگر اینکه صاف دراز بکشند و سر و دهان خود را بپوشانند. به جز این، هوا همیشه باشکوه رنگ مو است. گاهی اوقات، همه آن با مه صورتی پوشیده می نانو کراتین مو شود. در مواقع دیگر، مه طلایی خالص رنگ مو است. کوه ها نیز در سایه های متغیر بنفش و یاسی و آبی لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ های طلایی و قرمز خونی در هم آمیخته کراتینه مو شده اند. «در تمام این سال‌ها این مکان یک بیابان باقی مانده رنگ مو است، یادگاری از خیانت شاهزاده فرونتو. با این حال به نظر می رسد از تلخی شاهزاده خورشید در حال کاهش رنگ مو است. شايد التماس شيرين سلن زيبا آمرزيده کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، زيرا اخيراً آن هدر رفتن وحشتناک نشانه هاي حيات را نشان مي دهد.

رنگ موی عسلی سرد چه رنگی رنگ مو است : درست رنگ مو است، مساهای بزرگ آن، به رنگ خاکستری و طلایی، که صدها مایل در مجاورت تنهایی آن قرار تمام دکلره مو دارند، هنوز صخره ای و بی ثمر لایت و هایلایت مو هستند. اما هرازگاهی یک بوته سبز رنگ روی شن‌ها پدید می‌آید و کاکتوس‌ها و چوب روغنی شروع به شکوفا کراتینه مو شدن می‌کنند. این اولین نشانه زندگی رنگ مو است، اما مطمئناً به این معنی رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه