↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو دودی زیتونی

انواع رنگ مو دودی زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو دودی زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو دودی زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو دودی زیتونی : خانم بریگام که تماشا می بیبی لایت مو کرد، احساس بیبی لایت مو کرد که از وحشت سرد کراتینه مو شده رنگ مو است. سرانجام هنری متوقف کراتینه مو شد و با شمشیر در دست ایستاد و طوری بلند کراتینه مو شد که انگار می خواهد ضربه بزند و سایه روی دیوار را تهدیدآمیز بررسی بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : اندازه واقعی پروتئین تراپی مو بود و در طول متوازی الاضلاع سفید یک در کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نیمی از فضای دیواری که تصویر روی آن آویزان پروتئین تراپی مو بود. “اون چیه؟” با صدای عجیبی خورنگ مو است. خانم بریگام با کمرنگی گفت: «حتماً به خاطر چیزی در اتاق رنگ مو است. ربکا با اصرار کراتینه مو شدید وحشت دوباره گفت: «این به خاطر هیچ چیز در اتاق نیست. کارولین گفت: “چگونه رفتار می کنی، ربکا گلین.” هنری گلین ایستاده پروتئین تراپی مو بود و لحظه ای دیگر خیره کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو دودی زیتونی

انواع رنگ مو دودی زیتونی : این فقط یک تصادف رنگ مو است. این اتفاق می افتد. شاید همین تا کراتینه مو شدن پرده پنجره رنگ مو است که آن را می سازد. باید چیزی در اتاق باکراتینه مو شد.» ربکا با وحشت سرسختانه تکرار بیبی لایت مو کرد: “این چیزی در اتاق نیست.” در ناگهان باز کراتینه مو شد و هنری گلین وارد کراتینه مو شد. شروع بیبی لایت مو کرد به صحبت بیبی لایت مو کردن، سپس چشمانش جهت دیگران را دنبال بیبی لایت مو کرد. او ایستاده پروتئین تراپی مو بود و همچنان به سایه روی دیوار خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

چهره‌اش طیفی از احساسات را نشان می‌بالیاژ مو داد – وحشت، اعتقاد، سپس ناباوری خشمگین. ناگهان شروع به شتاب زدن به این طرف و آن طرف در اتاق بیبی لایت مو کرد. اثاثیه را با تکان‌های کراتینه مو شدید جابه‌جا می‌بیبی لایت مو کرد و هر لحظه برمی‌چرخید تا تأثیر سایه‌های روی دیوار را ببیند. خطی از خطوط ترسناک آن متزلزل نکراتینه مو شد. “این باید چیزی در اتاق باکراتینه مو شد!” با صدایی که به نظر می رسید مثل شلاق می خورد، اعلام بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی طوسی دودی بدون دکلره

چهره اش تغییر بیبی لایت مو کرد. محرمانه ترین ماهیت او آشکار به نظر می رسید تا زمانی که یک نفر تقریباً چشمانش را از دست بالیاژ مو داد. ربکا نزدیک مبلش ایستاده پروتئین تراپی مو بود و با چشمانی غمگین و شیفته به او نگاه می بیبی لایت مو کرد. خانم بریگام دست کارولین را گرفت. هر دو در گوشه ای دور از راه او ایستادند. برای چند لحظه مثل یک حیوان وحشی در قفس در اتاق عصبانی کراتینه مو شد. او هر تکه اثاثیه را جابجا بیبی لایت مو کرد.

وقتی حرکت یک قطعه روی سایه تأثیر نمی گذاشت، آن را روی زمین پرت می بیبی لایت مو کرد و خواهرانش تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس ناگهان منصرف کراتینه مو شد. خندید و شروع بیبی لایت مو کرد به مرتب بیبی لایت مو کردن وسایلی که پایین انداخته پروتئین تراپی مو بود. او به راحتی گفت: “چه پوچ رنگ مو است.” “چنین کاری در مورد یک سایه.” خانم بریگام با صدای ترسناکی که سعی بیبی لایت مو کرد طبیعی جلوه دهد، تأیید بیبی لایت مو کرد: «اینطور رنگ مو است.

همانطور که او صحبت می بیبی لایت مو کرد، صندلی را نزدیک خود بلند بیبی لایت مو کرد. کارولین گفت: «فکر می‌کنم شما صندلی‌ای را که ادوارد خیلی دوست داشت، شکسته‌اید. وحشت و خشم برای بیان چهره او تلاش می بیبی لایت مو کرد. دهانش بسته پروتئین تراپی مو بود، چشمانش جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هنری با حالتی از اضطراب صندلی را بلند بیبی لایت مو کرد. او با خوشرویی گفت: “درست مثل همیشه خوب.” دوباره خندید و به خواهرانش نگاه بیبی لایت مو کرد. “من تو را ترساندم؟” او گفت. “من باید فکر کنم که ممکن رنگ مو است در این زمان به من عادت بیبی لایت مو کرده باشید.

انواع رنگ مو دودی زیتونی : شما می‌دانید که چگونه می‌خواهم به ته یک راز بپرم، و آن سایه واقعاً عجیب به نظر می‌رسد، و من فکر می‌بیبی لایت مو کردم اگر راهی برای توضیح آن وجود داشته باکراتینه مو شد، می‌خواهم بدون هیچ تاخیری این کار را انجام دهم.» کارولین با نگاهی خفیف به دیوار با خشکی گفت: “به نظر نمی رسد موفق کراتینه مو شده ای.” چشمان هنری چشمان او را دنبال بیبی لایت مو کرد و به طرز محسوسی می لرزید.

  مدل رنگ مو با لایت

او گفت: “اوه، هیچ حسابداری برای سایه ها وجود نرنگ مو دارد” و او دوباره خندید. “مردی احمق رنگ مو است که سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند سایه ها را حساب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” سپس زنگ شام به صدا درآمد و همه آنها اتاق را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما هنری مانند بقیه پشتش را به دیوار نگه داشت. خانم بریگام هنگام عبور از سالن به کارولین فشار آورد. “او شبیه یک شیطان پروتئین تراپی مو بود!” در گوشش نفس کشید هنری با یک حرکت هوشیار مانند یک پسر راه را رهبری بیبی لایت مو کرد.

ربکا عقب را بالا آورد. به سختی می توانست راه برود، زانوهایش چنان می لرزیدند. بعد از شام به کارولین زمزمه بیبی لایت مو کرد: “امروز نمی توانم دوباره در آن اتاق بنشینم.” کارولین پاسخ بالیاژ مو داد: “خیلی خوب، ما در اتاق جنوبی خواهیم نشست.” او با صدای بلند گفت: “فکر می کنم در سالن جنوبی بنشینیم.” “به اندازه اتاق مطالعه مرطوب نیست.

و من سرما خورده ام.” پس همه با دوخت در اتاق جنوبی نشستند. هنری روزنامه را خواند، صندلی‌اش به لامپ روی میز نزدیک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. حدود ساعت نه ناگهان بلند کراتینه مو شد و از سالن به سمت اتاق کار رفت. سه خواهر به هم نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خانم بریگام بلند کراتینه مو شد، دامن های خش خش خود را به طور فشرده دور خود تا بیبی لایت مو کرد و شروع به نوک پا به سمت در بیبی لایت مو کرد. “چی کار می خوای بکنی؟” ربکا با عصبانیت پرسید.

انواع رنگ مو دودی زیتونی : خانم بریگام با احتیاط پاسخ بالیاژ مو داد: “من می روم ببینم او در مورد چیست.” در حالی که با درب اتاق کار در آن سوی سالن صحبت می بیبی لایت مو کرد، اشاره بیبی لایت مو کرد. نیمه باز پروتئین تراپی مو بود هنری تلاش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود آن را پشت سر خود جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما به نوعی با سرعت عجیبی از حد مجاز متورم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هنوز نیمه باز پروتئین تراپی مو بود و رگه ای از نور از بالا به پایین خودنمایی می بیبی لایت مو کرد. چراغ سالن روشن نکراتینه مو شد.

  فرمول رنگ موی مشکی آبی

کارولین با تیزبینی گفت: «بهتر رنگ مو است همان جا که لایت و هایلایت مو هستی بمانی. خانم بریگام با قاطعیت تکرار بیبی لایت مو کرد: «می‌خواهم ببینم». سپس دامن‌هایش را چنان محکم تا بیبی لایت مو کرد که حجم بدنش با انحناهای متورمش در یک غلاف ابریشمی مشکی آشکار کراتینه مو شد و با کودکی آلایت و هایلایت مو هسته از سالن به سمت در اتاق مطالعه رفت. او همانجا ایستاد و چشمش به شکاف پروتئین تراپی مو بود.

در اتاق جنوبی، ربکا از خیاطی دست کشید و با چشمانی درشت به تماشا نشست. کارولین پیوسته دوخت. چیزی که خانم بریگام در کنار شکاف در اتاق کار ایستاده پروتئین تراپی مو بود، این پروتئین تراپی مو بود: هنری گلین، آشکارا با این رنگ مو استدلال که منبع سایه عجیب باید بین میزی که چراغ روی آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود و دیوار باکراتینه مو شد، با یک شمشیر قدیمی که متعلق به پدرش پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو دودی زیتونی : به طور منظم در سراسر و از میان فضای میانی عبور می بیبی لایت مو کرد. یک اینچ هم بدون سوراخ نمانده پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید که او فضا را به بخش های ریاضی تقسیم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او شمشیر را با نوعی خشم سرد و محاسبه به اهتزاز درآورد. تیغه برق می زد، سایه بی حرکت باقی می ماند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه