↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو عسلی

انواع رنگ مو عسلی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو عسلی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو عسلی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو عسلی : “یک دقیقه پیش اینجا نپروتئین تراپی مو بود؟” او بسیار متحیر پاسخ بالیاژ مو داد: “من اینطور فکر می بیبی لایت مو کردم.” “و من سوراخ‌های گوفر و الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده مرده را دیدم. اما آنها اکنون اینجا نیستند. مرد پشمالو مشاهده بیبی لایت مو کرد: “جاده ها جایی نمی روند.

رنگ مو : خانم؟” “البته نه، مرد پشمالو. برای رسیدن به باترفیلد باید راه درست را انتخاب کنی.” “و آیا آن یکی از الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده گوفر، یا -” “عزیز من!” دوروتی فریاد زد. من باید راه را به تو نشان دهم، تو خیلی احمقی. مرد پشمالو منتظر ماند. او در دهانش نی جو دوسر داشت که آن را به آرامی می جوید، گویی طعم خوبی داشت. اما نکراتینه مو شد. کنار خانه یک درخت سیب پروتئین تراپی مو بود و تعبالیاژ مو دادی سیب روی زمین افتاده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو عسلی

انواع رنگ مو عسلی : به سمت شمال به پنج شعبه می روید و می توانید – اجازه دهید ببینم – را انتخاب کنید. مرد پشمالو گفت: “مطمئن، خانم، اگر دوست دارید تا باترفیلد را ببینید.” “به گمان من، شاخه را کنار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بید می گیرید، یا شاخه را کنار سوراخ های گوفر می گیرید، وگرنه…” “آیا هیچ یک از آنها انجام نمی دهند.

مرد پشمالو فکر بیبی لایت مو کرد که طعم آنها بهتر از کاه جو دوسر رنگ مو است، پس رفت تا مقداری بیاورد. یک سگ سیاه کوچولو با چشمان قهوه ای روشن از خانه مزرعه بیرون آمد و دیوانه وار به سمت مرد پشمالو دوید که قبلاً سه سیب را برداشته و در یکی از جیب های بزرگ کت پشمالو خود گذاشته پروتئین تراپی مو بود. سگ کوچولو پارس بیبی لایت مو کرد و برای پای مرد پشمالو شیرجه زد.

  رنگ مو شرابی روشن بدون دکلره

اما او گردن سگ را گرفت و همراه با سیب در جیب بزرگش گذاشت. او سیب های بیشتری گرفت، زیرا بسیاری روی زمین پروتئین تراپی مو بودند. و هر کدام را که در جیبش می انداخت به جایی بر سر یا پشت سگ کوچولو برخورد می بیبی لایت مو کرد و او را غرغر می بیبی لایت مو کرد. سگ کوچولو توتو نام داشت و متاسف پروتئین تراپی مو بود که او را در جیب مرد پشمالو گذاشته پروتئین تراپی مو بودند.

تصویر در دسترس نیست خیلی زود دوروتی با آفتابگیرش از خانه بیرون آمد و صدا زد: “بیا، مرد پشمالو، اگر می خواهی راه باترفیلد را به تو نشان دهم.” او از حصار به داخل زمین ده جریب بالا رفت و او به دنبال او رفت، به آرامی راه می رفت و از روی تپه های کوچک در مرتع تلو تلو تلو خورد، گویی به چیز دیگری فکر می بیبی لایت مو کرد و متوجه آنها نمی کراتینه مو شد. “من، اما تو دست و پا چلفتی!” گفت دختر کوچولو “پاهایت خسته کراتینه مو شده اند؟” او گفت: “نه خانم، این سبیل های من رنگ مو است.

آنها به راحتی در این هوای گرم خسته می شوند.” “کاش برف بیاد، نه؟” دوروتی با نگاهی سخت به او پاسخ بالیاژ مو داد: «البته نه، مرد پشمالو». “اگر در ماه اوت برف می بارید، ذرت، جو و گندم را خراب می بیبی لایت مو کرد؛ و آن وقت عمو هنری هیچ محصولی نداشت؛ و این او را فقیر می بیبی لایت مو کرد؛ و–” مرد پشمالو گفت: مهم نیست. “حدس می زنم برف نخواهد آمد.

انواع رنگ مو عسلی : آیا این خط رنگ مو است؟” دوروتی در حال بالا رفتن از حصار دیگری پاسخ بالیاژ مو داد: “بله.” “من با تو تا بزرگراه خواهم رفت.” او با قدردانی گفت: “ممنونم، خانم، مطمئنم به اندازه خود بسیار مهربان لایت و هایلایت مو هستید.” دوروتی در حالی که در امتبالیاژ مو داد خط حرکت می بیبی لایت مو کرد، گفت: “این همه کسانی نیستند که جاده باترفیلد را می شناسند.” “اما من بارها با عمو هنری به آنجا رانندگی بیبی لایت مو کرده‌ام.

  رنگ مو یخی نسکافه ای

و بنابراین فکر می‌کنم می‌توانم آن را با چشم‌بند پیدا کنم.” مرد پشمالو با جدیت گفت: این کار را نکن خانم. “شما ممکن رنگ مو است اشتباه کنید.” او با خنده پاسخ بالیاژ مو داد: “نخواهم بیبی لایت مو کرد.” “اینجا بزرگراه رنگ مو است. حالا، این دومین رنگ مو است – نه، سومین پیچ به چپ – یا چهارمین رنگ مو است. بیایید ببینیم. اولی کنار درخت نارون رنگ مو است؛ و دومی کنار سوراخ های گوفر رنگ مو است؛ و سپس – -” “بعد چی؟” دستانش را در جیب های کتش فرو برد.

توتو انگشتی را گرفت و گاز گرفت. مرد پشمالو سریع دستش را از آن جیب بیرون آورد و گفت: اوه! دوروتی متوجه نکراتینه مو شد. او با بازویش چشمانش را از خورشید سایه انداخته پروتئین تراپی مو بود و با نگرانی به جاده نگاه می بیبی لایت مو کرد. او دستور بالیاژ مو داد: “بیا.” “فقط کمی دورتر رنگ مو است، بنابراین می توانم به شما نشان دهم.” پس از مدتی به جایی رسیدند که پنج راه در جهات مختلف منشعب می کراتینه مو شد.

دوروتی به یکی اشاره بیبی لایت مو کرد و گفت: “همین رنگ مو است، مرد پشمالو.” او گفت: «من خیلی موظفم، خانم،» و از جاده دیگری شروع بیبی لایت مو کرد. “نه اون یکی!” او گریست؛ “تو اشتباه می کنی.” اون ایستاد. او در حالی که انگشتانش را در سبیل های پشمالو خود به شکلی متحیر فرو برد، گفت: “فکر می بیبی لایت مو کردم گفتی که راه دیگری به باترفیلد رنگ مو است.” “پس اینطور.” اما من نمی خواهم به باترفیلد بروم.

  رنگ مو مش مرواریدی

خانم. “تو نمی کنی؟” “البته که نه. می خورنگ مو استم جاده رو به من نشون بدی، پس اشتباهی برم اونجا.” “اوه! پس کجا می خواهید بروید؟” “من خاص نیستم، خانم.” این پاسخ دختر کوچک را متحیر بیبی لایت مو کرد. و این باعث کراتینه مو شد که او نیز برانگیخته نانو کراتین مو شود و فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که این همه زحمت را بیهوده کشیده رنگ مو است. مرد پشمالو که به آرامی مانند آسیاب بادی انسان می چرخد.

انواع رنگ مو عسلی : مشاهده بیبی لایت مو کرد: “اینجا جاده های زیادی وجود رنگ مو دارد.” “به نظر من یک نفر می تواند “بیشتر از همه جا، از این مکان” برود. دوروتی هم برگشت و با تعجب نگاه بیبی لایت مو کرد. جاده های زیادی وجود داشت . بیشتر از آنچه قبلا دیده پروتئین تراپی مو بود. او سعی بیبی لایت مو کرد آنها را بشمارد، زیرا می دانست که باید پنج نفر باشند. اما وقتی هفده شمرد، گیج کراتینه مو شد و ایستاد، زیرا جاده ها به اندازه پره های یک چرخ پروتئین تراپی مو بود و از جایی که ایستاده پروتئین تراپی مو بودند به هر طرف می دویدند.

بنابراین اگر به شمارش ادامه می بالیاژ مو داد، احتمالاً برخی از جاده ها را دو بار می شمرد. “عزیز من!” او فریاد زد. “قبلا فقط پنج جاده وجود داشت، بزرگراه و همه. و حالا – چرا، بزرگراه کجرنگ مو است، مرد پشمالو؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “نمی توانم بگویم خانم،” او روی زمین نشست که گویی از ایستادن خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه