↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو تیره

انواع رنگ مو تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو تیره : نمایندگی کاروین در اینجا به راحتی شناسایی کراتینه مو شد. من از او خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بودم که در دفاع از من دخالت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او پرواز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. در نگرش ایستاده و در نگاه رنگ مو استوار! دیدن او افکار جدید و سریعی را بیدار بیبی لایت مو کرد. درنگ مو استان اخیر او به یادگار ماند.

رنگ مو : چشمان تضرع کننده به سمت بالا انداخته کراتینه مو شد. اما وقتی دعای من دمیده کراتینه مو شد، یک بار دیگر با وحشیانه به در خیره کراتینه مو شدم. فرمی دیدم را دید. جوری می لرزیدم که انگار خدایی که بهش می خوانم حاضره. این کاروین پروتئین تراپی مو بود که دوباره نفوذ بیبی لایت مو کرد، و در مقابل من ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو تیره

انواع رنگ مو تیره : نجات من غیرممکن پروتئین تراپی مو بود سنگینی این افکار انباشته کراتینه مو شده قابل تحمل نپروتئین تراپی مو بود. دیدم گیج کراتینه مو شد. اندام من با تشنج گرفته کراتینه مو شد. من صحبت بیبی لایت مو کردم، اما حرف هایم نیمه تمام کراتینه مو شد: «از من در امان باش، برادرم! به پایین نگاه کن، ای قاضی عادل! مرا از این سرنوشت رپروتئین تراپی مو بود! این خشم را از او بگیر، یا آن را به جای دیگری برگردان!» آنقدر عذاب افکارم پروتئین تراپی مو بود که متوجه نکراتینه مو شدم قدم هایی وارد آپارتمانم نمی نانو کراتین مو شود.

انتقال جادویی و انرژی مرموز صدا. خواه جهنمی پروتئین تراپی مو بود یا معجزه گر یا انسان، قدرت و نیازی به تصمیم گیری نپروتئین تراپی مو بود. چه مجرم این طلسم باکراتینه مو شد چه نباکراتینه مو شد، توانست آن را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خشم برادرم را بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به خود نیت بدی نسبت بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. اکنون در اینجا آزمایشی برای حقیقت او بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. اجازه دهید او را از بالا در میان بگذارد.

  جدیدترین رنگ مو قهوه ای شکلاتی

فرمان وحشیانه ای را که دیوانگی ویلند به بهشت ​​اختصاص بالیاژ مو داده رنگ مو است لغو کن و این اشتیاق خون را برای همیشه خاموش کن! ذهن من در یک نگاه این مسیر ایمنی را تشخیص بالیاژ مو داد. توصیه‌هایی که داشت با هم جمع می‌کراتینه مو شد، و فقط یک تأثیر را بر عقل من گذاشت. اثرات دور و خطرات جانبی من ندیدم. شاید مکث یک لحظه برای فراخواندن آنها کافی پروتئین تراپی مو بود.

بعید رنگ مو است که تأثیری که بر ویلند حاکم رنگ مو است خارجی یا انسانی پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد. تمایل این مکر به تحریم یک خطای مهلک یا جایگزینی خشم مخرب تر به جای آن؛ ناکافی پروتئین تراپی مو بودن نیروهای عضلانی صرف کاروین برای مقابله با تلاش ها و مهار خشم ویلند، ممکن رنگ مو است در یک نگاه دوم کشف کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. اما هیچ نگاه دومی مجاز نپروتئین تراپی مو بود. اولین فکرم مرا به عمل واداشت، و در حالی که چشمانم را به کاروین دوخته پروتئین تراپی مو بودم.

فریاد زدم: «ای بدبخت! یک بار دیگر آمدی؟ بگذار از کینه تو چشم پوشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برای مقابله با این مکر جهنمی؛ این خشم ویرانگر را از من و برادرم برگردانی! «به بی گناهی یا پشیمانی خود شهادت بده. هر چه که لایت و هایلایت مو هست، از قدرتی که به تو مربوط رنگ مو است، رنگ مو استفاده کن تا این ویرانی را از بین ببری. شما نویسنده این وحشت لایت و هایلایت مو هستید!

انواع رنگ مو تیره : من چه بیبی لایت مو کرده ام که سزاوار مردن باشم؟ چگونه من مستحق این آزار و اذیت بی امان کراتینه مو شده ام؟ تو را قسم می دهم، به آن خدایی که جرات بیبی لایت مو کردی صدایش را جعل کنی، جان من را نجات دهی! “پس می‌خواهی بروی؟ – مرا رها کن! بی موفقیت!» کاروین بی تکان به التماس های من گوش بالیاژ مو داد و از من برگشت. به نظر می‌رسید که او لحظه‌ای تردید بیبی لایت مو کرد، سپس از در عبور بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو زنانه خرمایی

خشم و ناامیدی حرفم را خفه بیبی لایت مو کرد. فاصله مهلت گذشته پروتئین تراپی مو بود. دردهایی که ویلند برای من در نظر گرفته پروتئین تراپی مو بود قابل تحمل نپروتئین تراپی مو بود. افکارم دوباره به سمت هرج و مرج رفت. با دریافت چاقو از دست او، آن را شل و بدون توجه نگه داشتم. اما حالا دوباره توجهم را به خود جلب بیبی لایت مو کرد و با قدرت آن را گرفتم. به نظر می رسید متوجه ورود یا خروجی کاروین نمی کراتینه مو شد.

ژست من و سلاح قاتل ظاهراً از چشم او دور مانده پروتئین تراپی مو بود. سکوتش شکست ناپذیر پروتئین تراپی مو بود. چشمش که برای مدتی به ساعت خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اکنون کنار رفته پروتئین تراپی مو بود. خشم در هر ویژگی برافروخته کراتینه مو شد. تمام آنچه در چهره او انسانی پروتئین تراپی مو بود جای خود را به بیانی فوق طبیعی و فوق العاده بالیاژ مو داد. دست چپم را در آغوشش حس بیبی لایت مو کردم. الان هم تردید داشتم که بزنم.

من از حمله او خودداری بیبی لایت مو کردم، اما بیهوده. در اینجا اجازه دهید منصرف کنم. چرا باید این رویبالیاژ مو داد را از فراموشی نجات دهم؟ چرا باید این درگیری نفرت انگیز را نقاشی کنم؟ چرا به یکباره این سلسله وحشت را خاتمه نمی‌دهم؟-به سمت لبه پرتگاه بشتاب، و خودم را برای همیشه فراتر از یاد و امید بگذارم؟ هنوز زنده ام؛ با این بار بر سینه ام؛ با این شبح قدم هایم را دنبال کنم.

با جمع کننده هایی که در آغوشم نشسته اند و مرا به جنون می اندازند. هنوز هم راضی به زندگی لایت و هایلایت مو هستم! آره! من از حوزه هوس های فانی بلند خواهم کراتینه مو شد. از پشیمانی بزدلانه ای که مرا به دنبال معافیت از مجازات در سکوت، یا آسایش در فراموشی می خواهد، طرد خواهم بیبی لایت مو کرد. اعصاب من برای انجام وظیفه تازه خواهد کراتینه مو شد. حل نکراتینه مو شدم؟ من خواهم مرد.

  مدل های رنگ موی روشن

انواع رنگ مو تیره : خلیج پیش روی من اجتناب ناپذیر و نزدیک رنگ مو است. من خواهم مرد، اما تنها زمانی که درنگ مو استان من به پایان برسد. III دست ررنگ مو استم در حالی که چاقوی غیبی را گرفته پروتئین تراپی مو بود، همچنان باز پروتئین تراپی مو بود. برای اعتصاب برداشته کراتینه مو شد. تمام توان من تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما آنچه برای انجام این عمل کافی پروتئین تراپی مو بود. از قبل انرژی بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و انگیزه ای به او بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که باید فولاد کشنده را به قلب او حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، وقتی – ویلند عقب نشست. دستش عقب کشیده کراتینه مو شد بی نفس از ترس و ناامیدی ایستادم و از چنگ او رها کراتینه مو شدم. بدون حمله؛ دست نخورده بنابراین مدتها پروتئین تراپی مو بود که قدرتی که صحنه را کنترل می بیبی لایت مو کرد مجبور به دخالت پروتئین تراپی مو بود: اما اکنون قدرت او غیر قابل مقاومت پروتئین تراپی مو بود. و ویلند در یک لحظه از تمام اهداف خود خلع سلاح کراتینه مو شد.

صدایی بلندتر از آن چیزی که اندام‌های انسان می‌توانند تولید کنند، مهیج‌تر از آن چیزی که زبان می‌تواند به تصویر بککراتینه مو شد، از سقف بیرون زد و به او دستور بالیاژ مو داد: نگه رنگ مو دارد! دردسر و ناامیدی به رنگ مو استواری که اخیراً در نگاه ویلند نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، رسید. چشمانش با ابراز تردید از یک ربع به ربع دیگر می چرخید. به نظر می رسید که او منتظر یک معرفی بیشتر رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه