↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

فرق رنگ موی مردانه و زنانه

فرق رنگ موی مردانه و زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت فرق رنگ موی مردانه و زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با فرق رنگ موی مردانه و زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

فرق رنگ موی مردانه و زنانه : اما این فقط بدن پر از نی مترسک پروتئین تراپی مو بود که بر روی او افتاد و در حالی که مترسک را نمی دید، موفق کراتینه مو شد او را هل دهد و درست در زمانی که پلی کروم به سمت او چرخید و او را دوباره غلت بالیاژ مو داد، از جایش بلند کراتینه مو شد.

رنگ مو : برای انجام این کار، به نظر می رسد از اطلاعاتی که کو-کلیپ به ما بالیاژ مو داده رنگ مو است، باید به کوه مونک سفر کنیم.” ووت پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “اگر برنامه اینطور رنگ مو است، اجازه دهید بلافاصله شروع کنیم.” بنابراین همه به بیرون رفتند، جایی که پلی کروم را دیدند که در میان درختان می رقصد و با پرندگان صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چنان شاد می خندد.

فرق رنگ موی مردانه و زنانه

فرق رنگ موی مردانه و زنانه : و این آخرین باری پروتئین تراپی مو بود که از او دیدم.” وودمن حلبی با تأمل گفت: “به نظرم می رسد که تو اشتباه بیبی لایت مو کردی که مردی را از قسمت های دور ریخته کراتینه مو شده ما ساختی. بدیهی رنگ مو است که چوپفیت می تواند با عدالت، ادعای رابطه با هر دوی ما را داشته باکراتینه مو شد.” کو-کلیپ با خوشحالی توصیه بیبی لایت مو کرد: “نگران نباش.” بعید رنگ مو است که شما هرگز آن شخص را ملاقات کنید.

و اگر باید او را ملاقات کنید، او نمی داند.228او از چه کسی ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است، زیرا من هرگز راز ساخت خود را به او نگفتم. همانا شما تنها کسانی لایت و هایلایت مو هستید که از آن آگاه لایت و هایلایت مو هستید و اگر بخواهید ممکن رنگ مو است راز را برای خود نگه دارید.» مترسک گفت: «هرگز به شوپفیت اهمیت نده. “کار ما اکنون این رنگ مو است که نیمی آمی بیچاره را پیدا کنیم و به او اجازه دهیم شوهر حلبی خود را انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو ابی کاربنی

که انگار رنگین کمان خود را گم نبیبی لایت مو کرده و از تمام خواهران پری خود جدا کراتینه مو شده رنگ مو است. آنها به او گفتند که به کوه مونک می روند و او پاسخ بالیاژ مو داد: “بسیار خوب، من به احتمال زیاد رنگین کمان خود را در آنجا پیدا می کنم مانند اینجا، و هر مکان دیگری به اندازه آنجا محتمل رنگ مو است. همه چیز به آب و هوا بستگی رنگ مو دارد. آیا فکر می کنید شبیه باران رنگ مو است؟” سرشان را تکان بالیاژ مو دادند و پلی کروم دوباره خندید و وقتی سفرشان را از سر گرفتند پشت سرشان رقصید.

نامرئی مشاهده تصویر فصل 19 آنها به قدری راحت و راحت به سمت کوه مونک پیش می رفتند که ووت با لحن جدی گفت: “می ترسم اتفاقی بیفتد.” “چرا؟” از پلی کروم پرسید که دور گروه مسافران می رقصید. پسر گفت: “چون”230متفکرانه، “توجه بیبی لایت مو کرده‌ام که وقتی کمترین دلیلی برای به دردسر افتادن داشته باشیم، مطمئناً مشکلی پیش می‌آید.

همین الان هوا لذت بخش رنگ مو است؛ چمن به زیبایی آبی رنگ مو است و کاملاً به پای ما نرم رنگ مو است؛ کوهی که به دنبال آن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. از دور به وضوح نشان می دهد و دلیلی نرنگ مو دارد که هیچ اتفاقی رخ دهد که ما را در رسیدن به آنجا عقب بیندازد. “عزیز من!” مترسک گفت: “مطمئناً چه افکار ناخوشایندی دارید. این دلیلی رنگ مو است بر این که مغزهای متولد کراتینه مو شده نمی توانند با مغزهای ساخته کراتینه مو شده برابری کنند.

زیرا مغز من فقط بر روی حقایق تمرکز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هرگز مشکل را قرض نمی گیرد. وقتی فرصتی برای فکر بیبی لایت مو کردن مغزم فراهم می نانو کراتین مو شود، آنها فکر می کنند. اما اگر افکاری را که صرفاً ترس و تخیلات لایت و هایلایت مو هستند، مانند هیچ فایده‌ای نتمام دکلره مو دارند، اما به احتمال زیاد آسیب می‌رسانند، به بیرون پرتاب کنند، از مغزم خجالت می‌کشم». چوب‌دار حلبی گفت: «به سهم خودم، من اصلاً فکر نمی‌کنم.

  چند مدل رنگ موی روشن

فرق رنگ موی مردانه و زنانه : اما اجازه می‌دهم که قلب مخملی‌ام همیشه مرا راهنمایی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» سرباز گفت: «قلع‌ساز سر توخالی‌ام را با تکه‌ها و تکه‌های قلع پر بیبی لایت مو کرد، و به من گفت که آنها برای مغزها کار خوبی خواهند داشت، اما وقتی شروع به فکر بیبی لایت مو کردن می‌کنم، تکه‌های قلع به‌هم می‌پیچد و آنقدر مخلوط می‌نانو کراتین مو شود.231 که به زودی گیج می شوم بنابراین سعی می کنم فکر نکنم.

قلب حلبی من تقریباً برای من بی فایده رنگ مو است، زیرا سخت و سرد رنگ مو است، بنابراین مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که قلب قرمز مخملی دوستم نیک چاپر راهنمای بهتری رنگ مو است. مترسک گفت: “افراد بی فکر غیرعادی نیستند، اما من آنها را خوشبخت تر از کسانی می دانم که افکار بی فایده یا شیطانی تمام دکلره مو دارند و سعی در مهار آنها نتمام دکلره مو دارند. روغن شما، دوست وودمن، پر از روغن رنگ مو است.

اما شما فقط روغن را در صورت نیاز قطره قطره به مفاصل خود بمالید و آن را در جایی نریزید که هیچ فایده ای نرنگ مو دارد. افکار باید مانند روغن شما مهار شوند و فقط در مواقع ضروری و برای مدتی رنگ مو استفاده شوند. هدف خوب. اگر با دقت رنگ مو استفاده نانو کراتین مو شود، افکار چیزهای خوبی برای داشتن لایت و هایلایت مو هستند.” پلی کروم به او خندید، زیرا دختر رنگین کمان بیشتر از مترسک درباره افکار می دانست.

اما دیگران بسیار جدی پروتئین تراپی مو بودند و احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند مورد سرزنش قرار گرفته اند و در سکوت زیر پا گذاشته کراتینه مو شده اند. ناگهان ووت که پیشرو پروتئین تراپی مو بود، به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد و متوجه کراتینه مو شد که همه رفقای او به طور مرموزی ناپدید کراتینه مو شده اند. اما کجا می توانستند بروند؟ دشت وسیع همه چیز او را فرا گرفته پروتئین تراپی مو بود و نه درخت پروتئین تراپی مو بود و نه بوته ای که بتواند حتی یک خرگوش را پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو فانتزی یک روزه

نه سوراخی برای افتادن در آن. با این حال او ایستاده پروتئین تراپی مو بود، تنها.232 غافلگیری باعث توقف او کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با حالتی متفکر و متحیر در صورتش به پاهایش نگاه بیبی لایت مو کرد. دوباره او را مبهوت بیبی لایت مو کرد که متوجه کراتینه مو شد پا نرنگ مو دارد. دستانش را دراز بیبی لایت مو کرد، اما نتوانست آنها را ببیند. او می توانست دست ها و بازوها و بدنش را حس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پاهایش را روی چمن ها کوبید و می دانست که آنها آنجا لایت و هایلایت مو هستند.

اما به شکلی عجیب نامرئی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. در حالی که ووت ایستاده پروتئین تراپی مو بود و متعجب پروتئین تراپی مو بود، صدای برخورد فلزی در گوشش شنید و شنید که دو بدن سنگین در کنارش به زمین می‌افتند. “خوب بخشنده!” صدای مرد چوبی حلبی فریاد زد. “مرا عفو کنید!” صدای سرباز حلبی گریه بیبی لایت مو کرد. “چرا نگاه نبیبی لایت مو کردی کجا میری؟” با سرزنش از مرد قلع پرسید. سرباز حلبی گفت: “تو را دیدم.

فرق رنگ موی مردانه و زنانه : اما نتوانستم تو را ببینم.” “چیزی برای چشمان حلبی ام اتفاق افتاده رنگ مو است. من حتی الان هم نمی توانم تو را ببینم، نه می توانم دیگری را ببینم!” مرد قلع اعتراف بیبی لایت مو کرد: “در مورد من هم همینطور رنگ مو است.”233 234ووت نمی توانست هیچ یک از آنها را ببیند، اگرچه آنها را به وضوح می شنید، و درست در آن لحظه چیزی به طور غیرمنتظره ای به او کوبید و او را به زمین زد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه