↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو شکلاتی روشن

بهترین رنگ مو شکلاتی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو شکلاتی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو شکلاتی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو شکلاتی روشن : با قدرت ذهن متفکر، برانگیخته از لذت و هیجان عمل خلاق، و هدایت می‌نانو کراتین مو شود. با احساس مسئولیت، غریزه خدمت، که ما آن را وجدان می نامیم. توسعه این رنگ مو استعبالیاژ مو دادهای بالاتر وظیفه ای رنگ مو است که پیش روی مرنگ مو است و عالی ترین اقدامی رنگ مو است که خود را وقف آن می کنیم. بنابراین اکنون در موقعیتی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که واژه اخلاقی را تعریف کنیم.

رنگ مو : او یک نوزاد پروتئین تراپی مو بود ما نمی دانیم که اندیشه مدرن بدون کانت چه می توانست باکراتینه مو شد یا موسیقی مدرن بدون بتهوون چه می توانست باکراتینه مو شد. ناچاریم بپذیریم که اگر خرد صبورانه و مهربانی متقاعدکننده لینکلن نپروتئین تراپی مو بود، قدرت برده ممکن پروتئین تراپی مو بود رنگ مو استقلال خود را به دست آورد و آمریکا امروز ممکن پروتئین تراپی مو بود اردوگاهی نظامی مانند اروپا و زندگی و افکار همه باکراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو شکلاتی روشن

بهترین رنگ مو شکلاتی روشن : ممکن رنگ مو است بگوییم که اگر عیسی هرگز زندگی نمی‌بیبی لایت مو کرد، دیگران ایده انقلابی برابری همه انسان‌ها به‌عنوان فرزندان یک پدر مشترک را به همان اندازه تجسم و بیان می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و شاید این درست باکراتینه مو شد; اما هیچ راهی برای اطمینان از صحت آن نداریم، و با نگاهی به تاریخ 1900 سال گذشته بشر، نمی‌توانیم تصور کنیم که زندگی بشر در طول آن قرن‌ها اگر عیسی در زمان مرگ عیسی می‌مرد، چگونه پروتئین تراپی مو بود.

بین ما متفاوت پروتئین تراپی مو بود یا فعالیت های شاعر را در نظر سامبره مو بگیرید. سال‌ها پیش از نویسنده خورنگ مو استه کراتینه مو شد نام مردانی را که ورزش بیبی لایت مو کرده‌اند، بنویسدبیشترین تأثیر را بر او گذاشت و پس از تفکر بسیار سه نفر را نام برد: عیسی، هملت و شلی. و اکنون اهمیت این پاسخ را در نظر سامبره مو بگیرید. یکی از این افراد، شلی، همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که ما آن را یک شخص «واقعی» می نامیم.

  جذاب ترین رنگ مو زنانه

یعنی مردی که واقعاً روی زمین زندگی می بیبی لایت مو کرد و راه می رفت. در مورد هملت، اعتقاد بر این رنگ مو است که زمانی شاهزاده دانمارکی به این نام وجود داشته رنگ مو است، اما شخصیتی که برای ما به نام هملت شناخته می نانو کراتین مو شود، مخلوق مغز یک شاعر رنگ مو است. در مورد سومین شکل، عیسی، مقامات اختلاف تمام دکلره مو دارند. برخی می گویند که او مردی پروتئین تراپی مو بود که واقعاً زندگی می بیبی لایت مو کرد.

دیگران معتقدند که او خدای روی زمین پروتئین تراپی مو بود. با این حال دیگران، بسیار آگاه، معتقدند که او یک نام افسانه ای رنگ مو است که تعبالیاژ مو دادی از سنت ها در اطراف آن جمع کراتینه مو شده اند. برای من تفاوتی نرنگ مو دارد که کدام یک از سه احتمال در مورد عیسی صادق رنگ مو است. اگر او خدای روی زمین پروتئین تراپی مو بود، به شکل انسانی، تحت محدودیت های انسانی، خدا پروتئین تراپی مو بود و از این نظر همه ما خدایان روی زمین بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

و اینکه آیا او واقعاً زندگی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است یا اینکه شاعری او را اختراع بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، تا آنجا که به تأثیر او بر دیگران مربوط می نانو کراتین مو شود، ذره ای مهم نیست. احساساتی که او را تحریک می بیبی لایت مو کرد، عشق ها، غم ها، عزم های بلند، در روح یک نفر وجود داشت، خواه نام او عیسی باکراتینه مو شد یا یحیی. و این احساسات به گونه ای ثبت کراتینه مو شده اند که خود را به ما منتقل می کنند.

جزئی از روح ما می شوند، ما را متفاوت از آنچه قبل از برخورد با آنها پروتئین تراپی مو بودیم، می سازند. به عبارت دیگر، شاعر در روح خود زندگی تازه ای می سازد و سپس آن را به جهان فرافکنی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تبدیل به نیرویی می نانو کراتین مو شود که بر زندگی میلیون ها انسان دیگر می افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر انبوه انتقاداتی را که درباره شخصیت هملت زیاد کراتینه مو شده رنگ مو است بخوانید.

  رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی

بهترین رنگ مو شکلاتی روشن : متوجه می شوید که هملت از نوع «انسان مدرن» رنگ مو است. شکسپیر قادر پروتئین تراپی مو بود انسان مدرن را خدایی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یا شاید بتوانیم فراتر برویم و بگوییم که شکسپیر کمک بیبی لایت مو کرد تا انسان مدرن آن چیزی که لایت و هایلایت مو هست بنانو کراتین مو شود. انسان مدرن بیشتر هملت رنگ مو است، زیرا هملت را به دل خود گرفته و در مورد مشکل هملت فکر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. یا دن کیشوت بگیر. بدون شک حماقت های «عصر جوانمردی» در نهایت از دل انسان ها محو می کراتینه مو شد.

اما چقدر زودتر به خاطر خنده سروانتس مردند! را انتخاب کنید. سیستم زندان ما به هیچ وجه ایده آل نیست، اما نسبت به نیم قرن پیش بسیار کمتر ظالمانه رنگ مو است و ما تا حدی این را مدیون ویکتور هوگو بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. هر محکومی در جهان تا حدی انسان شادتر رنگ مو است به دلیل این بینشی که بر جهان القا کراتینه مو شده رنگ مو است.از روح یک شاعر بزرگ هیچ‌کس نمی‌تواند.

نقشی را که نوشته‌های تولستوی در انقلاب کنونی روسیه ایفا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است تخمین بزند. اما این را می‌توان با قطعیت گفت: در حال حاضر هیچ مرد، زن یا کودکی در روسیه وجود نرنگ مو دارد که کاملاً شبیه او باکراتینه مو شد. اگر «رستاخیز» هرگز نوشته نمی کراتینه مو شد، می کراتینه مو شد. در بحث از عالی ترین رنگ مو استعبالیاژ مو دادهای انسان تا کنون از به کار بردن واژه «نابغه» خودداری بیبی لایت مو کرده ایم.

این کلمه ای رنگ مو است که با رنگ مو استفاده نادرست ارزان کراتینه مو شده رنگ مو است، اما ما اکنون در موقعیتی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که از آن رنگ مو استفاده کنیم. چیزهایی که اخیراً در نظر گرفته‌ایم، پدیده‌های نبوغ لایت و هایلایت مو هستند – و می‌توانیم این را بگوییم، حتی اگر دقیقاً ندانیم نبوغ چیست. شاید همانطور که فردریک مایرز بیان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، این یک «افزایش زیرپوستی» رنگ مو است.

  رنگ مو جدید تنباکویی

یعنی فرورفتن بخشی از محتوای ضمیر ناخودآگاه در آگاهی. یا شاید چیزی از آن چیزی باکراتینه مو شد که انسان آن را «الهی» می نامد. یا شاید این اولین سپیده دم رنگ مو است، اولین اشاره به آن ابر نژادی که روزی جایگزین بشر خواهد کراتینه مو شد. شاید ما شاهد همان چیزی باشیم که بر روی زمین رخ بالیاژ مو داد، زمانی که جرقه های عقل برای اولین بار بر ذهن یک میمون فقیر و گیج فرو رفت.

ما نمی توانیم مطمئن باشیم؛ اما تا این حد می‌توان گفت: مرد نابغه نشان‌دهنده بالاترین فعالیت ذهن رنگ مو است که ما هنوز از آن آگاهی داریم. او نشان دهنده روح انسان رنگ مو است که کاملاً رها کراتینه مو شده، کاملاً آگاه رنگ مو است و وظیفه آفرینش را بر عهده می گیرد. زندگی بشر را به عنوان ماده خام در نظر بگیریم و آن را به چیزی ظریف تر، کراتینه مو شدیدتر، مهم تر، جهانی تر از قبل تبدیل کنیم.

بهترین رنگ مو شکلاتی روشن : یا هرگز بدون دخالت این خدا-انسان جدید انجام می کراتینه مو شد. فصل X خودم و همسایه ام (اخلاق جدید را با اخلاق قدیم مقایسه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اهمیت نسبی وظایف مختلف ما را مورد بحث قرار می دهد.) بنابراین اکنون ممکن رنگ مو است بگوییم که می دانیم چیزهای بزرگ و مهم در زندگی چیست. آلایت و هایلایت مو هسته و صبورانه، با پریشانی و ضایعات و شکست بی‌پایان، اما به‌طور اجتناب‌ناپذیر، زندگی انسان تا بی‌نهایت می‌سازد و به بی‌نهایت تکثیر می‌نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه