↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو مش کاهی

مدل رنگ مو مش کاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو مش کاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو مش کاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو مش کاهی : به سرعت انبوهی از شیاطین را از بین بردند – نوری که در حال حاضر روشن پروتئین تراپی مو بود تاریکی را از بین می برد، و همانطور که مه در حلقه های گوگردی فرو می رفت ، شیطان های زنده مانده در حال پرواز سریع دیده می کراتینه مو شدند. قلعه نیز به طور مشخص می درخشید و دروازه حیرت انگیز آن که فاتحان از آن عبور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : که هر گونه اقدامات خصمانه تا زمانی که اطلاعات مربوط به این موضوع برای اولین بار به شاه ابلاغ نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد، متوقف نانو کراتین مو شود. کاوس به دلیل تندخویی و حماقت گودرز به کراتینه مو شدت از او ناراضی پروتئین تراپی مو بود و به او و توس دستور بالیاژ مو داد که فوراً به بالیاژ مو دادگاه رسیدگی کنند. توس در آنجا صریحاً گفت: “من اکنون به پادشاه کاوس احترام و وفاداری مدیونم، اما اگر او تاج و تخت و دیادم را کنار بگذارد.

مدل رنگ مو مش کاهی

مدل رنگ مو مش کاهی : و باکراتینه مو شد که هرگز آن ساعتی را نبینم که پسران ایران محکوم به خونریزی باشند، اما زمانی که با قدرت خارجی مخالفت کنند. “علت باید هم خوب باکراتینه مو شد و هم درست، و اگر خون آنها در جنگ جاری نانو کراتین مو شود، آیا رنگ روشن تر به نظر نمی رسد، زمانی که برای درهم شکستن دشمن تارتار ریخته نانو کراتین مو شود؟” توس با داشتن این احساسات، فرستاده‌ای را به گودرز فرستاد و پیشنهاد بیبی لایت مو کرد.

اطاعت و وفاداری من به خاطر وارث فریبرز خواهد پروتئین تراپی مو بود، نه یک غریبه.” گودرز در پاسخ گفت: «سایاوش پسر بزرگ شاه پروتئین تراپی مو بود و به ناحق کشته کراتینه مو شد و از این رو جلالت او می نانو کراتین مو شود که با قرار بالیاژ مو دادن کی خسرو به جای خود، روح آن مرحوم را دلجویی و شادی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فریدون، شایسته امپراتوری رنگ مو است، همه اشراف سرزمین بر این عقیده اند.

  رنگ مو یاسی بدون دکلره

به جز خودت که باید از جهل و بیهودگی ناشی نانو کراتین مو شود. “مسلماً تو از نودر آمده ای، نه از غریبه، نه از کمر بیگانه؛ اما با وجود اینکه جد تو دانا و توانا پروتئین تراپی مو بود ، آیا تو هم شایستگی را داری ؟ حماقت شگفت انگیز!” توس به این سخن تحقیرآمیز چنین پاسخ بالیاژ مو داد: “جنگجوی سخاوتمندانه! پس چنین سخنان تحقیرآمیزی را برای من به کار می‌بریم؟ دعا کن تو کی لایت و هایلایت مو هستی.

جز از نسل یک آهنگر ؟ خون؛ در حالی که من واقعاً می‌توانم به شاهزادگانی با ارزش‌های بالاتر به خویشاوندی خود ببالم، و این شایستگی را دارم که توسط تو مبهم نباشم!» به او سپس گودرز: “برای این یک بار به من گوش کن، سپس گوش هایت را برای همیشه ببند. آیا باید سرخ شوم تا همنورد کاوه باشکوه باشم؟ این طنز من رنگ مو است که به او افتخار کنم.

مدل رنگ مو مش کاهی : اگرچه آهنگر پروتئین تراپی مو بود – همان مرد. که وقتی جهان هنوز می توانست به دلاوری ببالد، نام زهاک شیطان را درید و ایرانیان را از نیش مارهای بلعنده رهایی بخشید، او پروتئین تراپی مو بود که پرچم را برافراشت و با صدای بلند آزادی را اعلام بیبی لایت مو کرد. برای ایران، آیا برای او سرخ می شوم؟ امپراتوری بزرگ ترین نعمت خود را مدیون اوست، حکومت سعادتمندانه فریدون با فضیلت.” توس با خشم دوباره پیوست: “پیرمرد! تیر تو سندان را سوراخ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مال من می تواند قلب کوه کاف را سوراخ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! اگر گرز تو بتواند سنگی را بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – تیر من می تواند خورشید را بزند!” کاوس دستور بالیاژ مو داد که خشم این دو قهرمان از مرزهای خود فراتر رفت. وقتی گودرز جلو آمد و اجازه خورنگ مو است که یک کلمه دیگر بگوید: «خسرو و فریبرز را پیش از خودت صدا کن و بین آنها بی طرفانه تصمیم بگیر که کدام شایسته ترین رنگ مو است.

  رنگ مو یخی برای پوست سبزه

داناترین و شجاع ترین جانشین تو بر تاج و تخت ایران باکراتینه مو شد. ” کاوس پاسخ بالیاژ مو داد: “پدر در میان فرزندانش چاره ای نرنگ مو دارد، او همه آنها را یکسان دوست رنگ مو دارد – تنها مراقبت او جلوگیری از تفرقه و حفظ مهربانی و احترام برادرانه در بین آنهرنگ مو است.” پس از مکثی از فریبرز و خسرو تقاضای حضور بیبی لایت مو کرد و به آنان گفت که در مجاورت فرمانروایی او دژی دیو وجود رنگ مو دارد.

به نام بهمن که پیوسته از آن آتش می‌وزید. او گفت: «هر یک از شما بر علیه این دژ، با پشتیبانی لشکری ​​که هر یک از شما به طور مساوی تأمین می‌شوید، بروید و فاتح فرمانروای ایران خواهد پروتئین تراپی مو بود.» فریبرز از شنیدن این طرح آزمایشی پشیمان نکراتینه مو شد و فقط درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که ابتدا به اکسپدیشن اعزام نانو کراتین مو شود. او و توس این کار را کاملاً آسان می‌نگریدند و قول بالیاژ مو دادند.

مدل رنگ مو مش کاهی : که در مدت کوتاهی پیروزمندانه برگردند. اما هنگامی که ارتش به آن قلعه هولناک رسید، زمین از هر طرف آتش گرفته پروتئین تراپی مو بود. یک آتش جهانی دور و بر می پیچید، و باد داغ مانند نفس سوزان پروتئین تراپی مو بود که از کوره های قرمز بیرون می آید، جایی که ارواح دوزخی در آن ساکن لایت و هایلایت مو هستند. بسیاری از جنگجویان شجاع، و بسیاری از سربازان در آن گرما از بین رفتند، خاکستر کراتینه مو شدند.

نزدیک‌تر به قلعه که پیشروی می‌بیبی لایت مو کرد، آن را در هوا دیدند، اما نه یک موجود زنده – نه دروازه و نه در. با این حال، آنها یک هفته باقی ماندند، به امید یافتن برخی از ورودی های پنهان، متحمل ضرر بی رحمانه ساعت به ساعت – اما هیچ کدام نتوانستند توصیف کنند. در نهایت، ناامید، فرسوده، سوخته و نیمه جان با تماشا، مراقبت و زحمت بازگشتند.

  رنگ مو یخی فانتزی

و بدین ترتیب فریبرز و توس مضطرب و غمگین در برابر پادشاه ایران ظاهر کراتینه مو شدند. سپس نوبت به خسرو رسید و او کاوس با گیو و گودرز و سپاهی که برای آن کار گماشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود اعزام کراتینه مو شد و آنها را برکت بالیاژ مو داد. هنگامی که شاهزاده جوان به صحنه مورد سوء رنگ مو استفاده خود نزدیک کراتینه مو شد، دژی فروزان را دید که آسمان و زمین را سرخ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و خوب می دانست که این کار جادوگری رنگ مو است، طلسم ارواح شیطان. در رؤیای بهشتی، به او آموخته کراتینه مو شد که چگونه طلسم جادوگران سقوط بیبی لایت مو کرده را از بین ببرد و از قدرت آنها سرپیچی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گرچه به وسیله شیطان، خود شیطان، نام خدا را نوشت و با تقوا آن را بر سر نیزه خود بست. و بدون ترس به جلو فشار بالیاژ مو داد و آن را در بالا نشان بالیاژ مو داد.

مدل رنگ مو مش کاهی : و گیو آن را بر روی دیوارهای جادویی آن دژ مغرور به نمایش گذاشت – دعایی را دم می زند و هوس کمک بازوی توانا رنگ مو است. هنگامی که ناگهان آتش سرخ خاموش کراتینه مو شد، و همه جهان تاریک کراتینه مو شد، سپاهیان خسرو به دستور شاهزاده خود، سپس ابرهای ضخیم تیر از ده هزار کمان، به سمت برج مسحور پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تیرها مانند باران فرود آمدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه