↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کاهی

مدل رنگ مو کاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو کاهی : گفته می نانو کراتین مو شود که آنها هفت شبانه روز نامزد پروتئین تراپی مو بودند و در روز هشتم هومان جلو آمد و چندین جنگجو را به مبارزه دعوت بیبی لایت مو کرد که همه آنها را متوالی کشت. او سپس توس را صدا بیبی لایت مو کرد، اما گودرز به او اجازه نبالیاژ مو داد چالش را بپذیرد، گیو را به جای او فرستاد.

رنگ مو : مادر، گلشاهر زیبا، با دیدن آنچه بر پسرش آمده پروتئین تراپی مو بود، دیوانه وار از دژ بیرون آمد و به سوی او پرواز بیبی لایت مو کرد و او را از کراتینه مو شدت اندوه در آغوش خود گرفت. او که نتوانست از دست بالیاژ مو دادن او جان سالم به در ببرد، خنجر را در سینه خود فرو بیبی لایت مو کرد و در پای او جان سپرد. سپس ایرانیان دروازه ها را باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شهر را غارت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بهرام چون آنچه انجام کراتینه مو شده را دید، طوس را سرزنش بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو کاهی

مدل رنگ مو کاهی : هراس داشته باشیم؟ با محافظت از قدرت الهی، سرنوشت ما نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است-چرا دوباره سر بزنیم ؟” توس با توجه به تهدید خود به قلعه حمله بیبی لایت مو کرد و دروازه ها را باز بیبی لایت مو کرد. فرود با شجاعت زیادی در برابر بیزون از خود دفاع بیبی لایت مو کرد. و در حالی که آنها درگیر نبرد مرگبار پروتئین تراپی مو بودند، بهرام، قهرمان، از کمینگاه خود بیرون آمد و با عصبانیت به سر فرود کوبید و آن جوان بدبخت را درجا کشت.

که مسبب این فاجعه غم انگیز پروتئین تراپی مو بوده و از او پرسید که چه حسابی از رفتار خود به کیخسرو خواهد بالیاژ مو داد؟ طوس بسیار نگران پروتئین تراپی مو بود و سه روز در آن مکان ماند و یادگاری رفیع به یاد آن جوان نگون بخت برپا بیبی لایت مو کرد و مشک و کافور را معطر بیبی لایت مو کرد. سپس ارتش خود را به جلو هل بالیاژ مو داد تا به قلعه دیگری حمله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آن قلعه تسلیم کراتینه مو شد و فرمانده در این حمله کشته کراتینه مو شد.

  رنگ موی نچرال دخترانه

و سپس به سوی افراسیاب رفت که به نیزاد با سی هزار سوار دستور بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود تا او را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بیزون در این مسابقه متمایز کراتینه مو شد، اما اگر توسط افرادش نجات بالیاژ مو داده نمی کراتینه مو شد و از میدان نبرد خارج نمی کراتینه مو شد، به دست دشمن می افتاد. افراسیاب نیروی دیگری متشکل از چهل هزار سوار تحت فرمان پیرانویسا را ​​به جلو راند که در درگیری با گیو متحمل ضررهای قابل توجهی کراتینه مو شد.

و در نتیجه به قصد بازیابی خود با شبخون یا حمله شبانه به عقب برگشت. قطعنامه خوب پروتئین تراپی مو بود. زیرا هنگامی که شب فرا رسید، ایرانیان از گارد خود خارج کراتینه مو شدند، بسیاری از آنها مست پروتئین تراپی مو بودند، و ویرانی و ویرانی که توسط تاتارها در میان آنها انجام کراتینه مو شد، وحشتناک پروتئین تراپی مو بود. بازماندگان در حالت اسفبار ناامیدی به سر می‌بردند.

مدل رنگ مو کاهی : اما تا صبح نگذشته پروتئین تراپی مو بود که توس تمام شکست خود و ویرانی‌هایی را که او را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود مشاهده بیبی لایت مو کرد. وقتی کای خسرو از این معکوس سنگین شنید، به فریبرز نوشت: «به توس هکراتینه مو شدار بالیاژ مو دادم که از راه کولاب پیش نرود، زیرا برادرم و مادرش در آن مکان زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و محل اقامتشان باید مقدس می‌پروتئین تراپی مو بود.

او نه تنها دستورات من را تحقیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بلکه ظالمانه مرگ نابهنگام هر دو را فراهم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بگذار او را ببندند و نزد من اسیر کنند و تو فرماندهی لشکر را به عهده بگیری.» فریبرز بر این اساس توس را در حبس قرار بالیاژ مو داد و نزد خسرو فرستاد و خسرو با سرزنش و خشم او را پذیرفت و با او رفتار بیبی لایت مو کرد و او را به سیاهچال برد.

  رنگ مو سبز پسته ای

سپس به پیران نامه نوشت و او را به خاطر متوسل کراتینه مو شدن به یک حمله شبانه بسیار نالایق از یک مرد شجاع سرزنش بیبی لایت مو کرد و از او خورنگ مو است که نبرد را با او از سر بگیرد. پیران گفت که پس از گذشت یک ماه با او ملاقات خواهد بیبی لایت مو کرد و در پایان آن مدت هر دو ارتش با یکدیگر مخالف پروتئین تراپی مو بودند. مسابقه با تیر و سپس شمشیر شروع کراتینه مو شدو سپس با نیزه; و گیو و بیزون در مقابله با جنگجویان دشمن پیشتاز پروتئین تراپی مو بودند.

که آنقدر رنج کشیدند که برای حمله به فریبرز، که امیدوار پروتئین تراپی مو بودند در برابر آن موفق‌تر شوند، کنار رفتند. حمله ای که آنها انجام بالیاژ مو دادند بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بود، و تعبالیاژ مو داد زیادی کشته کراتینه مو شدند، به طوری که فریبرز، که خود را تا حد زیادی رانده کراتینه مو شد، مجبور کراتینه مو شد خود و نیروهای باقی مانده اش را در دامن یک کوه پناه دهد. در این بین گودرز و گیو مصمم کراتینه مو شدند که زمین خود را حفظ کنند یا ناپروتئین تراپی مو بود شوند.

مدل رنگ مو کاهی : و بیزون را به فریبرز فرستادند تا از او بخواهند که به آنها بپیوندد، یا اگر غیرممکن پروتئین تراپی مو بود، پرچم امپراتوری را با فرستادن آن به مراقبت آنها نجات دهد. فریبرز در پاسخ به این پیام گفت: خائنان از هر طرف بر من پیروز لایت و هایلایت مو هستند و من نه می توانم بروم و نه از پرچم شاهنشاهی دست بردارم، اما به گودرز بگو به کمک من بیاید.

پس از دریافت این پاسخ، بیزون پرچمدار را به قتل رساند و درافش گواهنی را رپروتئین تراپی مو بود و به گودرز رساند و او با بلند بیبی لایت مو کردن آن بر فراز دشمن، سپاهیان خود را به سوی دشمن هدایت بیبی لایت مو کرد. و این اتهام چنان تند پروتئین تراپی مو بود که قتل عام در هر دو طرف شگرف پروتئین تراپی مو بود. تنها هشت نفر از پسران گودرز زنده ماندند که هفتاد نفر از اقوام او در آن روز کشته کراتینه مو شدند و بسیاری از خانواده کاوس نیز کشته کراتینه مو شدند.

  رنگ مو فندقی دارچینی

روابط افراسیاب و پیران نیز در درجه کمتری دچار مشکل نکراتینه مو شد، نهصد نفر از آنها، جنگجو و سواره نظام، از دنیا فرستاده کراتینه مو شدند. با این حال پیروزی برای تورانی ها باقی ماند. هنگامی که افراسیاب از نتیجه این نبرد مطلع کراتینه مو شد، هدایا و لباس های افتخاری برای افسران خود فرستاد و گفت: ما نباید به این پیروزی راضی باشیم، شما هنوز شکوه رزمی رستم و خسرو را پنهان نبیبی لایت مو کرده اید.

پیران پاسخ بالیاژ مو داد: “بدون شک آن هدف با تسهیلات یکسانی انجام خواهد کراتینه مو شد.” پس از شکست ارتش ایران، فریبرز زیر پوشش شب بازنشسته کراتینه مو شد و در نهایت به دربار خسرو رسید که هم به دلیل از دست بالیاژ مو دادن در جنگ و هم به دلیل کشته کراتینه مو شدن برادرش فرود، به کراتینه مو شدت غمگین پروتئین تراپی مو بود. اکنون طبق معمول از رستم برای دلداری شاه و رهایی امپراتوری از بدبختی های کنونی رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو کاهی : خسرو وادار کراتینه مو شد که طوس را از حبس خود آزاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از رستم خورنگ مو است که در برابر پیران فرماندهی ارتش را به عهده بگیرد، اما طوس خدمات خود را ارائه بیبی لایت مو کرد و قهرمان مشاهده بیبی لایت مو کرد: «او کاملاً صلاحیت مخالفت با بازوان پیران را رنگ مو دارد، اما اگر افراسیاب به میدان بیاید، من خودم فوراً جنگ را دنبال خواهم بیبی لایت مو کرد.” خسرو بر این اساس توس و گودرز را با لشکری ​​بزرگ به خدمت گرفت و دو قدرت متخاصم به زودی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه