↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی پرستیژ

رنگ مو مرواریدی پرستیژ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی پرستیژ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی پرستیژ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی پرستیژ : او می‌توانست ببیند که لرزش‌های تشنجی در بدن او شروع می‌نانو کراتین مو شود و از میان اندام‌هایش می‌گذرد. او هق هق می بیبی لایت مو کرد و خفه می کراتینه مو شد – انگار صداهای زیادی برای یک گلو شنیده می کراتینه مو شد، آنها به تعقیب یکدیگر می آمدند، مانند امواج روی دریا. سپس صدای او شروع به فریاد زدن می بیبی لایت مو کرد، بلندتر و بلندتر تا زمانی که صدای خنده های وحشیانه و وحشتناکی در می آمد.

رنگ مو : پس از آن برگشت، و برای پنج دقیقه بالا و پایین رفت، دستانش را محکم به هم فشار بالیاژ مو داد و لب هایش را به حالت نشسته درآورد، و ذهنش آشفته پروتئین تراپی مو بود. سپس به خانه رفت و وارد کراتینه مو شد. همانطور که در را باز بیبی لایت مو کرد، الزبیتا را دید که او نیز به دنبال اونا پروتئین تراپی مو بود و دوباره به خانه آمده پروتئین تراپی مو بود. او اکنون روی نوک پا پروتئین تراپی مو بود و انگشتی روی لب هایش داشت.

رنگ مو مرواریدی پرستیژ

رنگ مو مرواریدی پرستیژ : سرعتش را کم بیبی لایت مو کرد و ماشین را به راه انداخت. او بیرون آمد: و به محض اینکه او از دید در خیابان فرعی پروتئین تراپی مو بود به یک اجرا شکست. اکنون بدگمانی در وجودش موج می زد و خجالت نمی کشید که او را تحت الشعاع قرار دهد: او را دید که در گوشه خانه شان پیچید و بعد دوباره دوید و وقتی از پله های ایوان خانه بالا می رفت او را دید.

منتظر پروتئین تراپی مو بود تا او به او نزدیک پروتئین تراپی مو بود. او با عجله زمزمه بیبی لایت مو کرد: “هیچ سر و صدا نکن.” “موضوع چیه’؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. او نفس نفس زد: “اونا خواب رنگ مو است.” او بسیار بیمار پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. من می ترسم ذهن او سرگردان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، Jurgis. او تمام شب را در خیابان گم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و من فقط موفق کراتینه مو شدم او را ساکت کنم.» “او کی وارد کراتینه مو شد؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد.

  بهترین رنگ مو برای جوان نشان دادن

الزبیتا گفت: «به زودی بعد از اینکه امروز صبح رفتی. “و آیا او از آن زمان بیرون رفته رنگ مو است؟” “هیچ البته نه. او خیلی ضعیف رنگ مو است، جورجیس، او… و دندان هایش را محکم روی هم گذاشت. او گفت: شما به من دروغ می گویید. الزبیتا شروع بیبی لایت مو کرد و رنگ پریده کراتینه مو شد. “چرا!” او نفس نفس زد “منظورت چیه؟” اما جورجیس جوابی نبالیاژ مو داد. او را کنار زد و به سمت در اتاق خواب رفت و در را باز بیبی لایت مو کرد.

اونا روی تخت نشسته پروتئین تراپی مو بود. وقتی وارد کراتینه مو شد نگاهی مبهوت به او بیبی لایت مو کرد. در را روی صورت الزبیتا بست و به سمت همسرش رفت. “کجا پروتئین تراپی مو بودی؟” او خورنگ مو است. دستانش را محکم در دامانش قلاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دید که صورتش مثل کاغذ سفید رنگ مو است و با درد کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او یکی دو بار در حالی که سعی می بیبی لایت مو کرد به او پاسخ دهد نفسش را بیرون بالیاژ مو داد.

سپس شروع بیبی لایت مو کرد و با آلایت و هایلایت مو هسته و سریع صحبت بیبی لایت مو کرد. “جورجیس، من – فکر می کنم از ذهن من خارج کراتینه مو شده رنگ مو است. دیشب شروع به آمدن بیبی لایت مو کردم و راه را پیدا نبیبی لایت مو کردم. من راه افتادم – فکر می کنم تمام شب را پیاده روی بیبی لایت مو کردم و – و فقط امروز صبح به خانه رسیدم. با لحنی سخت گفت: «تو نیاز به رنگ مو استراحت داشتی. “چرا دوباره بیرون رفتی؟” او با انصاف به صورت او نگاه می بیبی لایت مو کرد و می توانست ترس ناگهانی و عدم اطمینان وحشیانه ای را که در چشمانش پریده پروتئین تراپی مو بود بخواند.

  رنگ مو فندقی با مش

رنگ مو مرواریدی پرستیژ : او تقریباً با زمزمه نفس نفس زد: «من – باید به فروشگاه می رفتم – باید بروم -» Jurgis گفت: “شما به من دروغ می گویید.” سپس دستانش را فشرد و قدمی به سمت او برداشت. “چرا به من دروغ می گویی؟” او به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد. “چیکار میکنی که مجبوری به من دروغ بگی؟” “جورجیس!” او با ترس شروع به بلند کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد. “اوه، جورگیس، چگونه می توانید؟” من می گویم: “تو به من دروغ گفته ای!” او گریه. «تو به من گفتی که آن شب به خانه جادویگا رفته پروتئین تراپی مو بودی، اما نرفته پروتئین تراپی مو بودی. دیشب جایی که پروتئین تراپی مو بودی پروتئین تراپی مو بودی.

جایی در مرکز شهر، چون دیدم از ماشین پیاده کراتینه مو شدی. کجا پروتئین تراپی مو بودید؟” انگار چاقو به او زده پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید که او همه چیز را تکه تکه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. برای نیم ثانیه او ایستاده پروتئین تراپی مو بود، می چرخید و تاب می خورد و با وحشت در چشمانش به او خیره کراتینه مو شد. سپس، با گریه ای از غم و اندوه، به جلو تکان خورد و دستانش را به سوی او دراز بیبی لایت مو کرد. اما او عمدا کنار رفت و اجازه بالیاژ مو داد او بیفتد.

خودش را کنار تخت گرفت و سپس فرو رفت و صورتش را در دستانش فرو برد و به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد. یکی از آن بحران های هیستریک که اغلب او را ناامید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، پیش آمد. اونا هق هق می‌ریخت و گریه می‌بیبی لایت مو کرد، ترس و اضطراب او به اوج‌های طولانی تبدیل می‌کراتینه مو شد. تندبادهای خشمگین احساسات او را فرا می گرفت و او را تکان می بالیاژ مو داد.

  رنگ موی یخی برای عروس

همانطور که طوفان درختان را بر روی تپه ها می لرزاند. تمام بدنش با آنها می لرزید و می تپید – گویی چیز وحشتناکی در درونش برخرنگ مو است و او را تسخیر بیبی لایت مو کرد، شکنجه بیبی لایت مو کرد و پاره اش بیبی لایت مو کرد. این چیزی پروتئین تراپی مو بود که عادت به مجموعه کاملا در کنار خودش. اما حالا او با لب‌هایش محکم و دست‌هایش روی هم ایستاده پروتئین تراپی مو بود – ممکن رنگ مو است گریه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا زمانی که خودش را بککراتینه مو شد.

اما این بار نباید او را تکان دهد – نه یک اینچ، نه یک اینچ. از آنجایی که صداهایی که او می بالیاژ مو داد خون او را سرد و لب هایش را علی رغم خودش می لرزاند، وقتی تتا الزبیتا، رنگ پریده از ترس، در را باز بیبی لایت مو کرد و با عجله وارد کراتینه مو شد، از این انحراف خوشحال کراتینه مو شد. با این حال با سوگند به او روی آورد. “برو بیرون!” گریه بیبی لایت مو کرد: برو بیرون!

رنگ مو مرواریدی پرستیژ : و سپس، در حالی که مرد با تردید ایستاده پروتئین تراپی مو بود و می خورنگ مو است صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بازوی او را گرفت و نیمه او را از اتاق پرت بیبی لایت مو کرد و در را به هم کوبید و آن را با میز مسدود بیبی لایت مو کرد. سپس دوباره برگشت و با اونا روبرو کراتینه مو شد و گریه بیبی لایت مو کرد: “حالا به من جواب بده!” با این حال او صدای او را نشنید – او هنوز در چنگال شیطان پروتئین تراپی مو بود. جورجیس می توانست دست های دراز کراتینه مو شده اش را ببیند که می لرزند و تکان می خورند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه