↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی پوست پیازی

رنگ مو مرواریدی پوست پیازی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی پوست پیازی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی پوست پیازی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی پوست پیازی : او گفت: «در همان ابتدا. او طوری صحبت می بیبی لایت مو کرد که انگار در حالت خلسه پروتئین تراپی مو بود. این همه نقشه آنها پروتئین تراپی مو بود – نقشه خانم هندرسون. او از من متنفر پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : شنیدن او باعث خفگی در گلوی Jurgis کراتینه مو شد، و او دوباره گریه بیبی لایت مو کرد، وحشیانه تر از قبل: “بس کن، من می گویم!” این بار او به او توجه بیبی لایت مو کرد و نفسش را حبس بیبی لایت مو کرد و ساکت دراز کشید، به جز هق هق های نفسانی که تمام بدنش را به هم ریخته پروتئین تراپی مو بود. برای دقیقه ای طولانی در آنجا دراز کشید، کاملاً بی حرکت، تا اینکه ترس سردی شوهرش را گرفت و فکر بیبی لایت مو کرد که او در حال مرگ رنگ مو است.

رنگ مو مرواریدی پوست پیازی

رنگ مو مرواریدی پوست پیازی : آن را با مته سوراخ تا زمانی که او می تواند آن را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و سپس او به او می جهد، گرفتن او توسط شانه ها و تکان بالیاژ مو دادن او، فریاد در گوش او: “بس کن، من می گویم! بس کن!» او از کراتینه مو شدت رنجش به او نگاه بیبی لایت مو کرد. سپس او جلوی پای او افتاد. علی‌رغم تلاش‌های او برای کنار رفتن، آنها را در دستانش گرفت و با صورتش روی زمین دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود.

ناگهان، با این حال، او صدای او را، ضعیف شنید: “Jurgis! جورجیس!» “چیه؟” او گفت. مجبور کراتینه مو شد به سمت او خم نانو کراتین مو شود، او خیلی ضعیف پروتئین تراپی مو بود. او با عبارات شکسته و دردناکی از او التماس می بیبی لایت مو کرد: «به من ایمان داشته باش! باور کن!» “باورت چیه؟” او گریه. “باور کن که من – که بهتر می دانم – که تو را دوست دارم! و از من نپرس – چه بیبی لایت مو کردی؟ اوه، جورگیس، لطفا، لطفا! این برای بهترین رنگ مو است.

این رنگ مو است – ” او دوباره شروع به صحبت بیبی لایت مو کرد، اما او با عجله ادامه بالیاژ مو داد و او را به راه انداخت. “اگر فقط این کار را انجام دهید! اگر بخواهید – فقط من را باور کنید! تقصیر من نپروتئین تراپی مو بود – نمی‌توانستم جلویش را بگیرم – درست می‌نانو کراتین مو شود – چیزی نیست – ضرری نرنگ مو دارد. اوه، جورجیس – لطفا، لطفا! او را گرفته پروتئین تراپی مو بود و سعی می بیبی لایت مو کرد خودش را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا به او نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. می‌توانست لرزش فلج دست‌های او و لرزیدن سینه‌ای را که به او فشار می‌بالیاژ مو داد حس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قرمز نارنجی

او موفق کراتینه مو شد یکی از دستان او را بگیرد و آن را با تشنج گرفت و آن را به صورت خود کشید و در اشک هایش غسل بالیاژ مو داد. “اوه، من را باور کن، مرا باور کن!” او دوباره ناله بیبی لایت مو کرد. و با عصبانیت فریاد زد: «نخواهم بیبی لایت مو کرد!» اما همچنان به او چسبیده پروتئین تراپی مو بود و در ناامیدی با صدای بلند ناله می بیبی لایت مو کرد: “اوه، جورگیس، فکر کن چه می کنی! ما را خراب خواهد بیبی لایت مو کرد – ما را خراب خواهد بیبی لایت مو کرد! اوه، نه، شما نباید این کار را انجام دهید!

نه، نکن، این کار را نکن. شما نباید این کار را انجام دهید! این مرا دیوانه خواهد بیبی لایت مو کرد – مرا خواهد کشت – نه، نه، جورجیس، من دیوانه لایت و هایلایت مو هستم – این چیزی نیست. شما واقعا نیازی به دانستن ندارید. ما می توانیم خوشحال باشیم – می توانیم همدیگر را به همان اندازه دوست داشته باشیم. اوه، لطفا، لطفا، من را باور کنید!» سخنان او نسبتاً او را وحشی بیبی لایت مو کرد. دستانش را از هم جدا بیبی لایت مو کرد و او را به بیرون پرت بیبی لایت مو کرد.

او فریاد زد: “جواب من را بده.” “خدا لعنتش کنه، میگم – جوابمو بده!” او روی زمین فرو رفت و دوباره شروع به گریه بیبی لایت مو کرد. این مانند گوش بالیاژ مو دادن به ناله یک روح لعنتی پروتئین تراپی مو بود، و Jurgis نمی تواند آن را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مشتش را روی میز کنارش کوبید و دوباره سر او فریاد زد: «جواب بده!» او با صدای بلند شروع به فریاد زدن بیبی لایت مو کرد، صدایش مانند صدای یک حیوان وحشی: “آه! آه! من نمی توانم!

  مدل رنگ موی روشن جدید

من نمی توانم این کار را انجام دهم!» “چرا نمی توانید آن را انجام دهید؟” او فریاد زد. “من نمی دانم چگونه!” بلند کراتینه مو شد و بازویش را گرفت، بلندش بیبی لایت مو کرد و به صورتش خیره کراتینه مو شد. “به من بگو دیشب کجا پروتئین تراپی مو بودی!” نفس نفس زد “سریع، با آن خارج شوید!” سپس او شروع بیبی لایت مو کرد به زمزمه بیبی لایت مو کردن، یک کلمه در یک زمان: “من – در یک خانه – در مرکز شهر پروتئین تراپی مو بودم -” «چه خانه ای؟ منظورت چیه؟” سعی بیبی لایت مو کرد چشمانش را پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما او او را نگه داشت. او نفس نفس زد: «خانه خانم هندرسون». اولش نفهمید. او تکرار بیبی لایت مو کرد: «خانه خانم هندرسون». و سپس ناگهان، مانند یک انفجار، حقیقت وحشتناکی بر سر او شکست، و او به خود پیچید و با فریاد به عقب برگشت. خودش را به دیوار چسباند و دستش را روی پیشانی‌اش گذاشت و به او خیره کراتینه مو شد و زمزمه بیبی لایت مو کرد: «عیسی! عیسی!” یک لحظه بعد او به سمت او پرید.

رنگ مو مرواریدی پوست پیازی : در حالی که او زیر پای او دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. گلویش را گرفت. “به من بگو!” او با صدای خشن نفس نفس زد. “سریع! چه کسی تو را به آن مکان برد؟» او سعی بیبی لایت مو کرد دور نانو کراتین مو شود و او را عصبانی بیبی لایت مو کرد. او فکر بیبی لایت مو کرد که این ترس رنگ مو است، از درد کلاچ او – او نمی فهمید که این عذاب شرم او رنگ مو است. با این حال او به او پاسخ بالیاژ مو داد: “کانر.” نفس نفس زد: «کانر». “کانر کیست؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “رئیس.” “مرد -” او در دیوانگی اش چنگالش را محکم بیبی لایت مو کرد.

  بهترین ترکیب رنگ مو دودی

فقط وقتی چشمانش را در حال بسته کراتینه مو شدن دید متوجه کراتینه مو شد که او را خفه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس انگشتانش را شل بیبی لایت مو کرد و خم کراتینه مو شد و منتظر ماند تا او دوباره پلک هایش را باز بیبی لایت مو کرد. نفسش داغ به صورتش کوبید. او در نهایت زمزمه بیبی لایت مو کرد: «به من بگو،» در مورد آن به من بگو. او کاملاً بی حرکت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و او مجبور کراتینه مو شد نفسش را حبس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا حرف هایش را بگیرد.

او گفت: “من نمی خورنگ مو استم این کار را انجام دهم.” «سعی بیبی لایت مو کردم – سعی بیبی لایت مو کردم این کار را نکنم. من این کار را فقط برای نجات ما انجام بالیاژ مو دادم. این تنها شانس ما پروتئین تراپی مو بود.» باز هم برای یک فاصله، صدایی جز نفس نفس زدنش به گوش نمی رسید. اونا چشمانش بسته کراتینه مو شد و وقتی دوباره صحبت بیبی لایت مو کرد آنها را باز نبیبی لایت مو کرد. او به من گفت – او می خواهد من را خاموش کنم.

رنگ مو مرواریدی پوست پیازی : او به من گفت که این کار را خواهد بیبی لایت مو کرد—همه ما جای خود را از دست خواهیم بالیاژ مو داد. ما هرگز نتوانستیم کاری انجام دهیم – اینجا – دوباره. او – منظورش این پروتئین تراپی مو بود – ما را خراب می بیبی لایت مو کرد.» بازوهای Jurgis می لرزیدند به طوری که او به سختی می تواند خود را نگه رنگ مو دارد و در حال حاضر و پس از آن به عنوان او گوش به جلو lurched. “چه زمانی – چه زمانی این شروع کراتینه مو شد؟” او نفس نفس زد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه