↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مروارید

انواع رنگ مروارید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مروارید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مروارید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مروارید : زنان هراسان در نهایت عقل خود پروتئین تراپی مو بودند. یکی پس از دیگری سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند با او رنگ مو استدلال کنند تا به او بفهمانند که این سرنوشت زن رنگ مو است. در پایان نیمی از او راندند زیر باران، جایی که او با سر برهنه و دیوانه شروع به بالا و پایین رفتن بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : تعطیلی و کمپروتئین تراپی مو بود کار، ساعات کاری نامنظم و سرعت‌گیری بی‌رحمانه، کاهش دستمزدها، افزایش قیمت‌ها! بی رحمی طبیعت در مورد آنها، از گرما و سرما، باران و برف. بی رحمی شهر، کشوری که در آن زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، از قوانین و آداب و رسوم آن که نمی فهمیدند! همه این موارد برای شرکتی که آنها را برای طعمه خود علامت گذاری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و منتظر فرصت پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مروارید

انواع رنگ مروارید : با هم کار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. و حالا با این ظلم فجیع آخر، وقتش رسیده پروتئین تراپی مو بود و چمدان و چمدانشان را بیرون آورده پروتئین تراپی مو بود و خانه شان را گرفته و دوباره فروخته پروتئین تراپی مو بود! و کاری از دستشان برنمی آمد، دست و پا بسته پروتئین تراپی مو بودند – قانون علیه آنها پروتئین تراپی مو بود، تمام دستگاه جامعه به فرمان ظالمانشان پروتئین تراپی مو بود! اگر تا حدی که دست در برابر آنها بلند می بیبی لایت مو کرد، به عقب او را به قلم جانور وحشی که از آن او فقط فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود بروید!

بلند کراتینه مو شدن و رفتن به معنای تسلیم کراتینه مو شدن، اعتراف به شکست، رها بیبی لایت مو کردن خانواده غریبه در اختیار پروتئین تراپی مو بود. و ممکن پروتئین تراپی مو بود ساعت ها قبل از اینکه بتواند این کار را انجام دهد زیر باران می لرزید، اگر فکر خانواده اش نپروتئین تراپی مو بود. ممکن رنگ مو است چیزهای بدتری داشته باکراتینه مو شد تا یاد بگیرد – و به همین دلیل از جایش بلند کراتینه مو شد و راه افتاد و خسته و نیمه مات به راه افتاد.

  رنگ موی صورتی فانتزی بدون دکلره

تا خانه آنیله، در پشت حیاط، دو مایل خوب فاصله پروتئین تراپی مو بود. فاصله هرگز برای طولانی تر به نظر نمی رسید، و هنگامی که او عبادتگاه خاکستری تیره آشنا را دید، قلبش به سرعت می تپید. از پله ها دوید و شروع به چکش زدن در را بیبی لایت مو کرد. پیرزن خودش آمد تا آن را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او همه با روماتیسم خود را کوچک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود از آخرین خود را دیده پروتئین تراپی مو بود.

و صورت زرد پوست او را از کمی بالاتر از سطح دستگیره در به او خیره کراتینه مو شد. وقتی او را دید شروع بیبی لایت مو کرد. “اونا اینجرنگ مو است؟” او با نفس نفس زدگی گریه بیبی لایت مو کرد. “بله” پاسخ پروتئین تراپی مو بود، “او اینجرنگ مو است.” جورجیس شروع بیبی لایت مو کرد: “چطور…” و سپس کوتاه ایستاد و به طرز تشنجی کنار در چنگ زد. از جایی در خانه یک فریاد ناگهانی، یک فریاد وحشتناک و وحشیانه از غم آمد.

و صدا مال اونا پروتئین تراپی مو بود. برای یک لحظه نیمه فلج از ترس ایستاد. سپس از کنار پیرزن گذشت و وارد اتاق کراتینه مو شد. آشپزخانه آنیله پروتئین تراپی مو بود، و نیم دوجین زن، رنگ پریده و ترسیده دور اجاق جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. یکی از آنها شروع به پاهای او به عنوان وارد. او خسته و ترسناک لاغر پروتئین تراپی مو بود، با یک دستش که باند بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – او به سختی متوجه کراتینه مو شد که آن ماریجا رنگ مو است.

او ابتدا به دنبال اونا گشت. سپس، او را ندید، به زنان خیره کراتینه مو شد و انتظار داشت که آنها صحبت کنند. اما آنها گنگ نشسته پروتئین تراپی مو بودند و به او خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. و یک ثانیه بعد فریاد نافذ دیگری آمد. از پشت خانه و طبقه بالا پروتئین تراپی مو بود. محدود به دری از اتاق و پرت آن را باز. نردبانی وجود داشت که از طریق یک در تله به سمت حمام می رفت، و او در پای آن پروتئین تراپی مو بود که ناگهان صدایی از پشت سرش شنید و ماریجا را در پاشنه پا دید.

  رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه

او را با دست خوب خود از آستین گرفت، نفس نفس زدن وحشیانه، “نه، نه، ! متوقف بیبی لایت مو کردن!” “منظورت چیه؟” او نفس نفس زد. او گریه بیبی لایت مو کرد: “نباید بالا بری.” نیمه دیوانه با گیجی و ترس پروتئین تراپی مو بود. “موضوع چیه؟” او فریاد زد. “چیه؟” ماریا محکم به او چسبیده پروتئین تراپی مو بود. او می‌توانست صدای هق هق و ناله اونا را بشنود، و بدون اینکه منتظر پاسخ او بماند، مبارزه بیبی لایت مو کرد تا دور نانو کراتین مو شود و بالا برود.

انواع رنگ مروارید : او با عجله ادامه بالیاژ مو داد: “نه، نه.” “جورجیس! نباید بری بالا! این بچه رنگ مو است!» “کودک؟” او با گیجی تکرار بیبی لایت مو کرد. “آنتاناس؟” ماریا با زمزمه ای به او پاسخ بالیاژ مو داد: “جدید!” و سپس لنگان رفت، و خود را بر روی نردبان گرفتار. طوری به او خیره کراتینه مو شد که انگار یک روح رنگ مو است. “جدید!” او نفس نفس زد. وحشیانه اضافه بیبی لایت مو کرد: «اما وقتش نرسیده رنگ مو است. ماریا سر تکان بالیاژ مو داد.

او گفت: “می دانم” “اما آمد.” و بعد دوباره فریاد اونا بلند کراتینه مو شد که مثل ضربه ای به صورتش زد و باعث کراتینه مو شد گیج و سفید بشه. صدای او در ناله فرو رفت – سپس دوباره گریه او را شنید: “خدای من – بگذار بمیرم، بگذار بمیرم!” و ماریا دستانش را به او آویزان بیبی لایت مو کرد و گریه بیبی لایت مو کرد: «بیا بیرون! بیا دور!” او را به داخل آشپزخانه کشاند و نیمی از او را حمل بیبی لایت مو کرد.

زیرا او همه چیز را تکه تکه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. انگار ستون های روحش فرو ریخته پروتئین تراپی مو بود – از وحشت منفجر کراتینه مو شد. در اتاق روی صندلی فرو رفت، مثل برگ می لرزید، ماریا همچنان او را در آغوش گرفته پروتئین تراپی مو بود، و زنان با ترس گنگ و درمانده به او خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. و سپس دوباره اونا فریاد زد. او می توانست آن را تقریباً به همین سادگی در اینجا بشنود.

  رنگ مو سبز کله غازی

و با تلو تلو تلو خوردن روی پاهایش ایستاد. “چند وقته این طوره؟” نفس نفس زد ماریا جواب بالیاژ مو داد: «خیلی طولانی نیست،» و سپس، با علامتی از آنیله، با عجله ادامه بالیاژ مو داد: «تو برو، جورجیس، نمی‌توانی کمکی کنی، برو و بعداً برگرد. همه چیز درست رنگ مو است – این رنگ مو است – ” “چه کسی با او رنگ مو است؟” جورجیس خورنگ مو استار کراتینه مو شد. و سپس با دیدن ماریا که مردد پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مروارید : دوباره گریه بیبی لایت مو کرد: “کی با اوست؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “او – او خوب رنگ مو است.” “الزبیتا با او رنگ مو است.” “اما دکتر!” نفس نفس زد “کسی که می داند!” او بازوی ماریا را گرفت. او می لرزید و صدایش در زیر زمزمه فرو رفت که او پاسخ بالیاژ مو داد: “ما – ما پول نداریم.” سپس، ترسیده در چهره او، فریاد زد: “همه چیز درست رنگ مو است، Jurgis! تو نمی فهمی برو برو برو! آه، اگر فقط منتظر پروتئین تراپی مو بودی!» بالاتر از او اعتراض Jurgis شنیده Ona دوباره. او تقریباً از ذهنش خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

همه چیز برای او جدید پروتئین تراپی مو بود، خام و وحشتناک – مثل یک رعد و برق بر او افتاده پروتئین تراپی مو بود. وقتی آنتاناس کوچولو به دنیا آمد، سر کار پروتئین تراپی مو بود و تا زمانی که کار تمام نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چیزی در مورد آن نمی دانست. و حالا قرار نپروتئین تراپی مو بود کنترل نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه