نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند نسکافه ای پلاتینه

بلوند نسکافه ای پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند نسکافه ای پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند نسکافه ای پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند نسکافه ای پلاتینه : در انبوه انبوه یا خطوط گسترده. ما اونجاییم. جان پناه شکل و جزئیات مشخص و شوم رنگ مو دارد. حفره ها – ما به طرز شگفت انگیزی، فوق العاده به هم نزدیک بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم! چیزی جلوی ما می افتد. این یک بمب رنگ مو است. سرجوخه برتراند با یک لگد آنقدر خوب آن را برمی گرداند که از بالای سنگر بلند می نانو کراتین مو شود و می ترکد.

رنگ مو : نیمه جذب کراتینه مو شده توسط زمین. به محض بیرون آمدن پرونده هل بالیاژ مو دادن و تکان ما، دو مرد نزدیک من مورد اصابت قرار می گیرند، دو سایه به زمین پرتاب می شوند و زیر پاهایمان می غلتند، یکی با فریاد تند و دیگری بی صدا، مانند گاو قطع کراتینه مو شده. دیگری با کپر یک دیوانه ناپدید می نانو کراتین مو شود، گویی او را رپروتئین تراپی مو بوده اند. به طور غریزی در حالی که به جلو می رویم.

بلوند نسکافه ای پلاتینه

بلوند نسکافه ای پلاتینه : همیشه به جلو – خودمان را می بندیم و زخم خط ما به خودی خود بسته می نانو کراتین مو شود. آجودان می ایستد، شمشیر خود را بلند می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می گذارد بیفتد و به زانو در می آید. بدن زانو زده اش به صورت تند و تند به عقب متمایل می نانو کراتین مو شود، کلاه خود روی پاشنه هایش می افتد و او همان جا می ماند، سر برهنه، رو به آسمان. عجله درجه به احترام بی تحرکی او به سرعت شکافت.

اما ما نمی توانیم ستوان را ببینیم. پس دیگر رهبران وجود نرنگ مو دارد – تردید موج انسانیت را که در فلات شروع به ضرب و شتم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بررسی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در بالای لگدمال، صدای تلاش خشن ریه های ما را می شنود. “رو به جلو!” برخی از سربازان گریه می کنند و سپس همه با سرعت فزاینده مسابقه رو به سوی ناپروتئین تراپی مو بودی را از سر می گیرند.

  بهترین رنگ مو عروس

برتراند کجرنگ مو است؟ شکایت پر زحمت یکی از پیشروترین دوندگان رنگ مو است. “اونجا! اینجا!” هنگام عبور از روی مردی زخمی خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما به سرعت او را ترک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مرد دستانش را به سمت او دراز می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به نظر می‌رسد که هق هق می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. درست در لحظه ای که او دوباره به ما ملحق می نانو کراتین مو شود رنگ مو است که در مقابل خود می شنویم که از نوعی تورم زمین می آید.

صدای تق تق یک مسلسل. لحظه ای از عذاب رنگ مو است – حتی از زمانی که از میان زلزله شعله ور رگبار می گذشتیم، جدی تر. آن صدای آشنا در سراسر دشت با ما صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تند و وحشتناک. اما ما دیگر متوقف نمی شویم. “برو، ادامه بده!” نفس نفس زدن ما به ناله خشن تبدیل می نانو کراتین مو شود، با این حال خود را به سمت افق پرتاب می کنیم. “بوچ ها! من آنها را می بینم!” مردی ناگهان می گوید “بله – سرهای آنها، آنجا – بالای سنگر – آنجرنگ مو است، سنگر، ​​آن خط. نزدیک رنگ مو است.

بلوند نسکافه ای پلاتینه : آه، گرازها!” ما واقعاً می‌توانیم کلاهک‌های خاکستری گرد کوچکی را تشخیص دهیم که بالا می‌آیند و سپس در سطح زمین، پنجاه یارد دورتر، فراتر از یک کمربند از زمین تاریک، شیاردار و قوزدار فرو می‌روند. آنها که اکنون گروهی را که من لایت و هایلایت مو هستم تشکیل می دهند، تشویق می شوند. اینقدر نزدیک به هدف، تا این حد سالم، آیا به آن نخواهیم رسید؟ بله، به آن خواهیم رسید!

ما گام های بلندی برداشته ایم و دیگر چیزی نمی شنویم. هر مردی مستقیم به جلو فرو می رود، مجذوب سنگر وحشتناک، خم کراتینه مو شده به جلو، تقریباً نمی تواند سر خود را به ررنگ مو است یا چپ بچرخاند. من تصور می کنم که بسیاری از ما جای پای خود را از دست بالیاژ مو دادیم و روی زمین افتادیم. به پهلو می پرم تا سرنیزه یک تفنگ سرنگون کراتینه مو شده را که ناگهان برافراشته کراتینه مو شده از دست بدهم.

  رنگ موی کرم فندقی

خیلی نزدیک به من، فرفادت با صورتش خون آلود مرا تکان می دهد، خودش را روی ولپات که کنارم رنگ مو است پرت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به او می چسبد. ولپات بدون اینکه عجله‌اش را کاهش دهد دوبرابر می‌نانو کراتین مو شود و او را چند قدم می‌کشاند، سپس بدون اینکه به او نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بدون اینکه بداند کیست تکانش می‌دهد و با صدایی شکسته و تقریباً خفه‌کراتینه مو شده به او فریاد می‌زند: «بگذار بروم، بگذار بروم.

آنها شما را مستقیماً می‌برند – نگران نباشید.” مرد دیگر روی زمین فرو می‌رود و صورتش که با ماسک قرمز مایل به قرمز پوشانده کراتینه مو شده و هیچ گونه بیانی نرنگ مو دارد، به هر طرف می‌چرخد. در حالی که ولپات، که از قبل در دوردست رنگ مو است، به طور خودکار بین دندان هایش، با نگاهی ثابت رو به جلو به خط، «نگران نباش» را تکرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بارانی از گلوله‌ها به دورم می‌پیچد و بر تعبالیاژ مو داد کسانی که ناگهان می‌ایستند.

آلایت و هایلایت مو هسته فرو می‌ریزند، نافرمانی و اشاره می‌کنند، آن‌هایی که محکم به جلو شیرجه می‌زنند با تمام بار تن، فریادها، عمیق، خشمگین و ناامید و حتی از آن نفس توخالی و وحشتناک زمانی که جان یک مرد در یک نفس به بیرون می رود. و ما که هنوز ضربه نخورده ایم، به جلو نگاه می کنیم، راه می رویم و می دویم، در میان شادی های مرگی که به طور تصادفی به گوشت ما برخورد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بلوند نسکافه ای پلاتینه : سیم‌ها در هم می‌پیچند و یک امتبالیاژ مو داد از آنها دست نخورده باقی مانده رنگ مو است. ما به سمت جایی می رویم که در یک دهانه عریض و عمیق فرو رفته رنگ مو است. این یک حفره قیف عظیم رنگ مو است که از قیف های کوچکتر در کنار هم تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است، یک دهانه آتشفشانی خارق العاده که توسط تفنگ ها در آنجا فرو رفته رنگ مو است. منظره این تشنج گیج کننده رنگ مو است. واقعاً به نظر می رسد که باید از مرکز زمین آمده باکراتینه مو شد.

  رنگ مو معروف

چنین بریده‌کراتینه مو شدن اقشار بکر لبه جدیدی بر خشم هجومی ما می‌گذارد، و هیچ‌کدام از ما نمی‌توانیم با تکان بالیاژ مو دادن سر جدی فریاد نزنیم – حتی همین الان که کلمات به طرز دردناکی از گلویمان پاره می‌شوند – «آه، مسیح! جهنم ما به آنها بالیاژ مو داده ایم آنجا! آه، نگاه کنید! ما که انگار باد رانده می‌شویم، به خورنگ مو است حفره‌ها و تپه‌های خاکی در شکاف غول‌پیکری که از شعله‌های خشمگین حفر کراتینه مو شده و سیاه‌کراتینه مو شده و سوخته رنگ مو است.

سوار می‌شویم یا فرود می‌آییم. خاک به پاها می‌چسبد و با عصبانیت پارهشان می‌کنیم. وسایل و وسایلی که خاک نرم را می پوشانند، کتانی که از کوله پشتی های خرد کراتینه مو شده در اطراف پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده اند، مانع از چسبیدن سریع ما به آن می شوند و ما مراقب بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که وقتی به داخل چاله ها می پریم یا از تپه ها بالا می رویم، پاهای خود را در این زباله ها بکاریم.

صداهای پشت سر ما را ترغیب می کنند – “به جلو، پسران، به جلو، نام دو دیو!” تمام هنگ پشت سر مرنگ مو است! آنها گریه می کنند. ما برای دیدن نمی چرخیم، اما اطمینان یک بار دیگر عجله ما را برق می بخکراتینه مو شد. پشت خاکریز سنگری که به آن نزدیک می شویم کلاهک دیگری دیده نمی نانو کراتین مو شود. تعبالیاژ مو دادی مرده آلمانی در جلوی آن فرو می ریزند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه