↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

اموزش رنگ مو مش سوزنی

اموزش رنگ مو مش سوزنی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت اموزش رنگ مو مش سوزنی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با اموزش رنگ مو مش سوزنی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

اموزش رنگ مو مش سوزنی : به جو آسیاب!” یریک از پنجره به بیرون نگاه بیبی لایت مو کرد و یک غاز را با یک گله غاز دید. “اوه!” با خودش گفت و سرش را تکان بالیاژ مو داد. “الان فهمیدم! حالا می دانم که این چه نوع “ماهی” رنگ مو است! حالا می دانم که چرا آشپز بیچاره گاز نمی گرفت!” او یک لقمه دیگر در دهانش گذاشت و «ماهی» را با احتیاط روی بشقاب تزئین بیبی لایت مو کرد و نزد شاه برد.

رنگ مو : که من کی لایت و هایلایت مو هستم یا چه می خواهم!” سرش را به هوا انداخت و به سمت جنگل رفت. اخم روی پیشانی ژانویه بزرگ عمیق تر کراتینه مو شد. آلایت و هایلایت مو هسته از جایش بلند کراتینه مو شد و عصا را روی سرش تکان بالیاژ مو داد. آتش خاموش کراتینه مو شد. سپس آسمان تاریک کراتینه مو شد. باد یخی بر فراز کوه وزید. و برف چنان غلیظ شروع به باریدن بیبی لایت مو کرد که به نظر می رسید کسی در آسمان تخت پر بزرگی را خالی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اموزش رنگ مو مش سوزنی

اموزش رنگ مو مش سوزنی : سرانجام نوری را از دور دید و هنگامی که به آن رسید دید آتش بزرگی پروتئین تراپی مو بود که دوازده ماه بر آن نشسته پروتئین تراپی مو بودند. او ابتدا ترسید، اما به زودی جسورتر کراتینه مو شد و با آرنج از میان حلقه مردان عبور بیبی لایت مو کرد و بدون این که بگوید: “با اجازه شما”، دستانش را به سمت آتش دراز بیبی لایت مو کرد. او حتی ادب را نداشت که بگوید: “روز بخیر.” ژانویه عالی اخم بیبی لایت مو کرد. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” با صدای عمیقی پرسید “و چه می خواهی؟” هولنا بی ادبانه به او نگاه بیبی لایت مو کرد. “ای احمق پیر، چه کاری به تو مربوط رنگ مو است.

  رنگ مو استخوانی دکلره

هولنا یک قدم جلوتر از خود را نمی دید. او به سختی و در. حالا او به درختی برخورد بیبی لایت مو کرد، حالا در برف افتاد. علیرغم شنل گرمش، اندامهایش شروع به ضعیف کراتینه مو شدن و بی حس کراتینه مو شدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برف همچنان می بارید، باد یخی همچنان می وزید. آیا هولنا در نهایت متأسف کراتینه مو شد که با ماروشا بسیار بد و بی رحمانه رفتار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ نه او انجام نبالیاژ مو داده رنگ مو است. درعوض، هرچه سردتر می‌کراتینه مو شد.

در قلبش ماروشا را تلخ‌تر می‌بیبی لایت مو کرد، حتی خود خدای خوب را تلخ‌تر می‌بیبی لایت مو کرد. در همین حین در خانه مادرش منتظر او پروتئین تراپی مو بود و منتظر پروتئین تراپی مو بود. تا جایی که می توانست پشت پنجره ایستاد، سپس در را باز بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد از میان طوفان نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او منتظر ماند و منتظر ماند، اما هولنا نیامد. “اوه عزیزم، اوه عزیزم، چه چیزی می تواند او را نگه رنگ مو دارد؟” با خودش فکر بیبی لایت مو کرد “آیا او این سیب ها را دوست رنگ مو دارد؟ خیلی که او نمی تواند آنها را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

یا آن چیست؟ فکر می کنم باید خودم بروم بیرون و او را پیدا کنم.” پس نامادری شنل خزش را روی شانه هایش انداخت، شالی را روی سرش انداخت و شروع بیبی لایت مو کرد. صدا زد: “هولنا! اما کسی جواب نبالیاژ مو داد او در سمت کوه و در سمت بالا مبارزه بیبی لایت مو کرد. دور تا دور برف عمیق پروتئین تراپی مو بود بدون هیچ ردی از انسان یا حیوان در هیچ جهتی. “هولنا! هنوز جوابی نبالیاژ مو داده برف سریع بارید. باد یخی ناله می بیبی لایت مو کرد.

  شکلاتی رنگ موی ماهاگونی فندقی

اموزش رنگ مو مش سوزنی : ماروشکا در خانه شام ​​را آماده بیبی لایت مو کرد و از گاو مراقبت بیبی لایت مو کرد. هنوز نه هولنا و نه نامادری برنگشتند. “آنها در تمام این مدت چه کار می توانند انجام دهند؟” ماروشا فکر بیبی لایت مو کرد. او شامش را به تنهایی خورد و سپس به محل کارش نشست. دوک پر کراتینه مو شد و نور روز محو کراتینه مو شد و هنوز اثری از هولنا و مادرش نیست. “خدای عزیز در بهشت، چه چیزی می تواند آنها را نگه رنگ مو دارد!” ماروشکا با نگرانی گریه بیبی لایت مو کرد.

او از پنجره بیرون را نگاه بیبی لایت مو کرد تا ببیند آیا آنها می آیند یا نه. طوفان خودش را خرج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. باد خاموش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مزارع در برف سفید می درخشیدند و در آسمان ستاره های یخ زده به نور چشمک می زدند. اما موجود زنده ای در چشم نپروتئین تراپی مو بود. ماروشکا زانو زد و برای خواهر و مادرش دعا بیبی لایت مو کرد. صبح روز بعد برای آنها صبحانه آماده بیبی لایت مو کرد. او با خود گفت: “آنها بسیار سرد و گرسنه خواهند پروتئین تراپی مو بود.” او منتظر آنها پروتئین تراپی مو بود اما آنها نیامدند.

او برای آنها شام پخت اما باز هم نیامدند. در واقع آنها هرگز نیامدند، زیرا هر دو در کوه یخ زدند و مردند. پس ماروشا کوچولوی خوب ما کلبه و باغ و گاو را به ارث برد. پس از مدتی با یک کشاورز ازدواج بیبی لایت مو کرد. او از او شوهر خوبی ساخت و آنها در کنار هم بسیار خوشبخت زندگی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مو طلایی درنگ مو استان یریک و مار تصویر مار مو طلایی زمانی پادشاه پیری پروتئین تراپی مو بود که آنقدر عاقل پروتئین تراپی مو بود که می توانست حرف همه حیوانات دنیا را بفهمد.

  خرید رنگ مو مشکی مردانه

به این شکل اتفاق افتاد. روزی پیرزنی نزد او آمد و مار در زنبیل برای او آورد. او به او گفت: “اگر این مار را پخته باشی، و آن را مانند ماهی بخوری، آنگاه می توانی پرندگان آسمان، جانوران زمین و ماهی های دریا را درک کنی.” شاه خوشحال کراتینه مو شد. او پیرزن خردمند را هدیه ای زیبا بیبی لایت مو کرد و بلافاصله به آشپز خود که جوانی به نام یریک پروتئین تراپی مو بود دستور بالیاژ مو داد تا “ماهی” را برای شام آماده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اموزش رنگ مو مش سوزنی : او به کراتینه مو شدت گفت: “اما بفهم، ییریک، تو باید این “ماهی” را بپزی، نه آن را بخوری! نباید یک لقمه از آن را بچش! یریک فکر بیبی لایت مو کرد این دستور عجیبی رنگ مو است. او با خود گفت: «من چه آشپزی لایت و هایلایت مو هستم که قرار نیست از آشپزی خودم رنگ مو استفاده کنم؟» وقتی سبد را باز بیبی لایت مو کرد و “ماهی” را دید، بیشتر متحیر کراتینه مو شد. او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “اوم،” برای من شبیه مار رنگ مو است. آن را روی آتش گذاشت و چون پخته کراتینه مو شد لقمه ای خورد.

طعم خوبی داشت می خورنگ مو است لقمه دوم را بخورد که ناگهان صدایی شنید که این کلمات در گوشش وزوز بیبی لایت مو کرد: “به ما هم بده! به ما هم بده!” به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد تا ببیند چه کسی صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اما کسی در آشپزخانه نیست. فقط چند مگس در اطراف وزوز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. درست در همان لحظه صدای خش خش از بیرون فریاد زد: “کجا بریم؟ کجا بریم؟” صدای بالاتری جواب بالیاژ مو داد: “به جو آسیاب!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه