↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ های مروارید طبیعی

رنگ های مروارید طبیعی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ های مروارید طبیعی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ های مروارید طبیعی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ های مروارید طبیعی : اما به وضوح در سکوت شب شنیده می کراتینه مو شد، گفت: “ما سه آدپتی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که ملکه کو-ای اوه به آنها خیانت بیبی لایت مو کرد و بدجوری آنها را متحول بیبی لایت مو کرد.” ارویک پاسخ بالیاژ مو داد: “من از کار خائنانه ملکه خود اطلاع دارم و برای بدبختی شما متاسفم. آیا از آن زمان در دریاچه پروتئین تراپی مو بوده اید؟” “بله” پاسخ پروتئین تراپی مو بود. ارویک، نمی دانست چه بگوید، با لکنت گفت: «امیدوارم خوب باشید و راحت باشید».

رنگ مو : ابتدا از یک پا و سپس به پای دیگر کشیده کراتینه مو شد و خود را به طرز عجیبی در آن نقطه محصور یافت، با عصبانیت شروع به پارس بیبی لایت مو کردن و خرخر بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد. آنها صدای پارس و خرخر را نمی شنیدند، اما می توانستند دهان این موجود را باز کنند و لب های ضخیمش حرکت کنند. با این حال، دکمه برایت، در چند قدمی گرگ، فریادهای خشم او را شنید که او را از خواب ناآرامش بیدار بیبی لایت مو کرد.

رنگ های مروارید طبیعی

رنگ های مروارید طبیعی : با این حال، جادوگر صحنه را در آینه تماشا بیبی لایت مو کرد، در حالی که روی شانه هایش تروت، مترسک و مرد پشمالو را نگاه می بیبی لایت مو کرد. چیزی که دیدند عجیب تر از کارهای گلیندا پروتئین تراپی مو بود. ببر روی پسر خوابیده شروع به فنر زدن بیبی لایت مو کرد، اما ناگهان قدرت حرکت خود را از دست بالیاژ مو داد و روی زمین دراز کشید. به نظر می رسید گرگ خاکستری نمی تواند پاهایش را از روی زمین بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پسرک نشست و اول به ببر و سپس به گرگ نگاه بیبی لایت مو کرد. چهره اش نشان می بالیاژ مو داد که برای لحظه ای کاملاً ترسیده پروتئین تراپی مو بود، اما به زودی دید که جانوران نمی توانند به او نزدیک شوند و به همین دلیل روی پاهای خود ایستاد و با لبخندی شیطنت آمیز آنها را با کنجکاوی بررسی بیبی لایت مو کرد. سپس عمداً با پا به سر ببر زد و با گرفتن شاخه ای از درخت که افتاده پروتئین تراپی مو بود به سمت گرگ رفت و آن را خوب کوبید. هر دو جانور از چنین رفتاری خشمگین پروتئین تراپی مو بودند، اما نمی‌توانستند از آن ناراحت باشند. دکمه برایت اکنون چوب را پرت بیبی لایت مو کرد و با دستانش در جیبش بی خیال دور کراتینه مو شد.

  مدل مو رنگ و مش زنانه

گلیندا گفت: “حالا، اجازه دهید گربه شیشه ای بدود و او را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او در آن جهت رنگ مو است” و راه را نشان می دهد، “اما من نمی دانم چقدر دور رنگ مو است. عجله کنید و او را به همان سرعتی که خود دارید به سمت ما برگردانید. می توان.” گربه شیشه ای از دستورات همه اطاعت نبیبی لایت مو کرد، اما او واقعاً از جادوگر بزرگ می ترسید.

رنگ های مروارید طبیعی : بنابراین به محض بیان کلمات، حیوان کریستالی به سرعت دور کراتینه مو شد و به سرعت از بین رفت. جادوگر آینه را به گلیندا بالیاژ مو داد، زیرا صحنه جنگل اکنون از روی شیشه محو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سپس آنهایی که می خورنگ مو استند رنگ مو استراحت کنند، منتظر آمدن دکمه برایت نشستند. طولی نکشید که او ظاهر کراتینه مو شد از میان درختان و در حالی که دوباره به دوستانش می‌پیوندد.

با لحنی عبوس گفت: “هرگز آن گربه شیشه ای را نفرستید تا دوباره من را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او بسیار بی ادب پروتئین تراپی مو بود و اگر همه ما نمی دانستیم که او هیچ اخلاقی نرنگ مو دارد، می گفتم او به من توهین بیبی لایت مو کرد.” گلیندا به کراتینه مو شدت به پسرک برگشت. او گفت: “شما باعث نگرانی و آزار همه ما کراتینه مو شدید.” “فقط جادوی من تو را از ناپروتئین تراپی مو بودی نجات بالیاژ مو داد. من تو را از گم کراتینه مو شدن دوباره منع می کنم.” او پاسخ بالیاژ مو داد: البته. “اگر دوباره گم شوم تقصیر من نخواهد پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو چه رنگی است

اما این بار تقصیر من نپروتئین تراپی مو بود .” فصل 16 ماهی های طلسم کراتینه مو شده اکنون باید به شما بگویم چه اتفاقی برای ارویک و سه اسکیزر دیگر افتاد که پس از تبدیل ملکه کو-ای-اوه به الماس در قایق آهنی شناور مانده پروتئین تراپی مو بودند. سوان با جادوی سر صاف. چهار اسکیزر همگی مردان جوان و رهبر آنها ارویک پروتئین تراپی مو بود.

آنها را با خود در قایق برده پروتئین تراپی مو بود تا در صورت دستگیری رئیس به او کمک کنند، همانطور که او امیدوار پروتئین تراپی مو بود با طناب نقره ای خود انجام دهد. آنها هیچ چیز در مورد جادوگری که زیردریایی را به حرکت در می آورد نمی دانستند و بنابراین، وقتی روی دریاچه شناور ماندند، از دست بالیاژ مو دادند که چه کنند. زیردریایی را نمی‌توانستند زیر آب ببرند یا مجبور به بازگشت به جزیره غرق‌کراتینه مو شده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

نه پارو و نه بادبانی در قایق وجود داشت، قایق لنگر نداشت، اما بی سر و صدا روی سطح دریاچه می چرخید. قو الماس دیگر هیچ فکر و توجهی به مردمش نداشت. او به آن طرف دریاچه رفته پروتئین تراپی مو بود و تمام تماس ها و التماس های ارویک و همراهانش مورد توجه پرنده بیهوده قرار نگرفت. از آنجایی که کار دیگری برای آنها وجود نداشت.

آرام در قایق خود نشستند و تا آنجا که می توانستند صبر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا کسی به کمک آنها بیاید. از کمک به آنها خودداری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و به کوه خود بازگشته پروتئین تراپی مو بودند. همه اسکیزرها در گنبد بزرگ زندانی پروتئین تراپی مو بودند و حتی به خودشان هم نمی توانستند کمک کنند. وقتی غروب فرا رسید، قو الماسی را دیدند که هنوز در ساحل مقابل دریاچه ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو عسلی مسی

رنگ های مروارید طبیعی : از آب به سمت شن ها می رود و او را تکان می دهد. پرهای الماس پاشیده کراتینه مو شده و سپس در میان بوته ها ناپدید می شوند تا برای شب رنگ مو استراحت کنند. ارویک گفت: من گرسنه لایت و هایلایت مو هستم. اسکیزر دیگری گفت: «سرما خورده ام. سومی گفت: خسته ام. آخرین نفر گفت: می ترسم. اما شکایت برای آنها فایده ای نداشت.

شب فرا رسید و ماه طلوع بیبی لایت مو کرد و درخششی نقره ای بر سطح آب انداخت. ارویک به همراهانش گفت: برو بخواب. “من بیدار می مانم و تماشا می کنم، زیرا ممکن رنگ مو است به روشی غیر منتظره نجات پیدا کنیم.” بنابراین سه نفر دیگر خود را در ته قایق گذاشتند و به زودی به خواب عمیقی فرو رفتند. ارویک تماشا بیبی لایت مو کرد.

او با خم کراتینه مو شدن بر کمان قایق، با صورت نزدیک به آب مهتاب، به خود رنگ مو استراحت بالیاژ مو داد و به رویاپردازی به وقایع غافلگیرکننده روز فکر بیبی لایت مو کرد و متعجب پروتئین تراپی مو بود که چه بر سر زندانیان در گنبد بزرگ می‌آید. ناگهان یک ماهی قرمز کوچک سر خود را از سطح دریاچه بیرون زد، در حالی که یک قدم بیشتر از چشمانش فاصله نداشت.

رنگ های مروارید طبیعی : سپس یک ماهی نقره‌ای سر خود را در کنار ماهی قرمز بالا برد و لحظه‌ای بعد یک ماهی برنزی سر خود را در کنار سایرین بلند بیبی لایت مو کرد. این سه ماهی، همه در یک ردیف، با چشمان گرد و درخشان خود با جدیت نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند چشمان حیرت زده ارویک اسکیزر. ماهی قرمز در حالی که صدایش آلایت و هایلایت مو هسته و ملایم پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه