↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش استخوانی مردانه

رنگ مو مش استخوانی مردانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش استخوانی مردانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش استخوانی مردانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی مردانه : او می گوید که اکنون فقط سیب های طلایی باغ قدرتمندترین اژدها می توانند او را درمان کنند. عزیز، ندیلکای مهربان، به من بگو، چه کنم؟” “سیب های طلایی از باغ قدرتمندترین اژدها! آه، پسرم، این یک وظیفه برای تو خواهد پروتئین تراپی مو بود!

رنگ مو : اسب بر روی باد برخرنگ مو است و ویتازکو را بسیار دورتر از دریای سرخ به دو ساحلی برد که ندیلکا پیر به او گفته پروتئین تراپی مو بود. در لحظه ظهر ساحل سمت ررنگ مو است برای یک لحظه باز کراتینه مو شد و ویتازکو پارچ آب زندگی را برداشت. او به سختی وقت داشت که عقب نشینی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قبل از اینکه افتتاحیه با یک تصادف بسته نانو کراتین مو شود. او در ساحل سمت چپ تا نیمه شب منتظر ماند. در لحظه نیمه شب ساحل سمت چپ برای یک لحظه باز کراتینه مو شد.

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی مردانه

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی مردانه : لحظه ای ظهر لحظه ای و زیر آن آب حیات حباب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ساحل سمت چپ برای لحظه ای نیمه شب باز می نانو کراتین مو شود و زیر آن حوض ساکن آب مرگ قرار رنگ مو دارد، در هر ساحل تا لحظه باز کراتینه مو شدن آن منتظر بمانید. سپس دست دراز کن و یک پارچ آب جمع کن، سریع باش وگرنه سواحل به روی تو بسته خواهد کراتینه مو شد و تو را خواهد کشت.» ویتازکو دو پارچ را گرفت و تاتوش را سوار بیبی لایت مو کرد.

ویتازکو یک پارچ آب از رنگ مو استخر ساکن آب مرگ برداشت و با بسته کراتینه مو شدن دریچه به سرعت عقب کشید. ویتازکو در حالی که دو پارچ سالم در دستانش پروتئین تراپی مو بود، تاتوش را سوار بیبی لایت مو کرد و اسب جادویی که بر باد بلند می‌کراتینه مو شد او را به خانه به سنت ندیلکا برد. “و اوضاع چطور پیش رفت؟” پیرزن پرسید ویتازکو گفت: خیلی خوب. “ببینید، اینجا آب رنگ مو است.” سنت ندیلکا دو پارچ را گرفت و وقتی ویتازکو به دنبال آن نپروتئین تراپی مو بود آنها را با دو پارچ آب معمولی عوض بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو زیتونی با مش

که به او گفت فوراً برای مادرش حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در قلعه مادر و شارکان دوباره مشغول شادی پروتئین تراپی مو بودند که از دور ویتازکو را با دو پارچ در دستانش دیدند. مادر در وحشت کراتینه مو شدیدی افتاد و گریه بیبی لایت مو کرد و موهایش را پاره بیبی لایت مو کرد، اما اژدها دوباره به او اطمینان بالیاژ مو داد. او گفت: “این بار برگشته رنگ مو است، اما ما دوباره او را می فرستیم و دیگر برنمی گردد. آب ها را رد کن و به او بگو آنقدر مریض لایت و هایلایت مو هستی که اکنون جز دیدن پرنده هیچ کمکی به تو نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به او بگو اگر تو را دوست رنگ مو دارد به دنبال پرنده، پلیکان خواهد رفت، و وقتی او رفت، دیگر نباید از او بترسی. ویتازکو وقتی به قلعه رسید با عجله وارد اتاق مادرش کراتینه مو شد و آب را به او پیشنهاد بالیاژ مو داد. “اینجا مادر عزیز یک پارچ آب حیات و یک پارچ آب مرگ رنگ مو است، حالا خوب می شوی!” اما مادرش هر دو پارچ را کنار زد و با ناله و زاری که انگار درد زیادی رنگ مو دارد گفت: “نه، تو با آب زندگی و آب مرگت خیلی دیر بیبی لایت مو کردی!

من آنقدر رفته ام که اکنون هیچ چیز مرا درمان نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند جز دیدن پرنده، پلیکان. اگر واقعاً مرا دوست داشتی، آن را برای من می گرفتی. ” ویتازکو که هنوز به مادرش اعتماد داشت فریاد زد: “البته که دوستت دارم! البته من پرنده را برایت می گیرم، پلیکان، اگر این همان چیزی رنگ مو است که تو را درمان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!” بنابراین یک بار دیگر درخت راش خود را رپروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی مردانه : با عجله به سمت سنت ندیلکا رفت. “حالا چیه؟” پیرزن از او پرسید. ویتازکو گفت: «این مادر بیچاره من رنگ مو است. “او برای آب زندگی و آب مرگ بسیار دور کراتینه مو شده رنگ مو است. اکنون هیچ چیز به او کمک نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند جز دیدن پرنده، پلیکان. به من بگو، ندیلکای مهربان، چگونه می توانم پرنده را بگیرم، پلیکان؟” “پرنده، پلیکان، پسرم؟ آه، این کار برای گرفتن پلیکان رنگ مو است!

  رنگ مو چتری

با این حال، من به شما کمک خواهم بیبی لایت مو کرد. پلیکان یک پرنده غول پیکر با گردن دراز و دراز رنگ مو است. وقتی بال هایش را تکان می دهد، چنان بادی می آورد که او منفجر می نانو کراتین مو شود درختان جنگل اینجا یک اسلحه رنگ مو است. بگیر و سوار تاتوش وفادار من شو. او شما را به بیابان وسیعی که پلیکان در آن زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خواهد برد. وقتی به آنجا رسیدید، به دقت توجه کنید که باد از چه جهتی می وزد.

در آن جهت شلیک کنید. سپس رام راد را سریع به لوله تفنگ فشار دهید و آن را همانجا رها کنید و تا جایی که می توانید به سمت من بازگردید.” ویتازکو اسلحه را گرفت و تاتوش را سوار بیبی لایت مو کرد. اسب جادویی روی باد برخرنگ مو است و او را به بیابان دور که خانه پرنده، پلیکان پروتئین تراپی مو بود، برد. در آنجا تاتوش به زمین فرو رفت و ویتازکو از اسب پیاده کراتینه مو شد. بلافاصله باد کراتینه مو شدیدی را روی گونه ررنگ مو استش احساس بیبی لایت مو کرد.

به آن سمت نشانه گرفت و ماشه را کشید. چکش افتاد و فورا ویتازکو رام میله را به لوله تفنگ هل بالیاژ مو داد. اسلحه را انداخت روی شانه اش و سوار تاتوش کراتینه مو شد. تاتوش روی باد برخرنگ مو است و در یک چشمک او را به سنت ندیلکا برد. “خب پسرم، اوضاع چطور پیش رفت؟” پیرزن طبق معمول پرسید. ویتازکو گفت: نمی دانم. “من همانطور که به من گفتی انجام بالیاژ مو دادم. اینجا اسلحه رنگ مو است.

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی مردانه : ندیلکا در حالی که به لوله اسلحه چشم دوخته پروتئین تراپی مو بود گفت: “بگذار ببینم.” “آه، پسر، همه چیز واقعاً خوب پیش رفت! اینجا پلیکان داخل بشکه رنگ مو است.” او چیزی از لوله تفنگ بیرون کشید و مطمئن پروتئین تراپی مو بود که آن پرنده، پلیکان رنگ مو است. او اسلحه دیگری به ویتازکو بالیاژ مو داد و به او گفت که برو بیرون و به یک عقاب شلیک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس به او گفت که پلیکان را به خانه مادرش ببرد، اما به جای اینکه پلیکان را به او بدهد.

  رنگ مو ابی نفتی

عقاب را به او بالیاژ مو داد. وقتی شارکان و مادرش ویتازکو را دیدند که می آید، تصمیم گرفتند که این بار او را به دنبال سیب های طلایی بفرستند. اینها در باغ قدرتمندترین اژدهای جهان رکراتینه مو شد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. شارکان گفت: “اگر ویتازکو به او نزدیک نانو کراتین مو شود، اژدها او را تکه تکه خواهد بیبی لایت مو کرد زیرا می داند که این ویتازکو پروتئین تراپی مو بود که همه اژدهایان برادرش را کشت.” پس مادر دوباره وانمود بیبی لایت مو کرد.

که مریض کراتینه مو شده رنگ مو است و وقتی ویتازکو به او شتافت و چیزی را که تصور می بیبی لایت مو کرد پلیکان پروتئین تراپی مو بود به او پیشنهاد بالیاژ مو داد، ناله بیبی لایت مو کرد و ناله بیبی لایت مو کرد و پرنده را کنار زد. “خیلی دیر! خیلی دیر! دارم میمیرم!” “اینو نگو!” ویتازکو بیچاره التماس بیبی لایت مو کرد. “آیا هیچ چیز شما را نجات نمی دهد؟” “بله، سیب های طلایی که در باغ قدرتمندترین اژدها می رویند هنوز هم می توانند من را نجات دهند.

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی مردانه : اگر واقعاً مرا دوست داشتی، آنها را برای من می گرفتی.” ویتازکو با گریه گفت: “من تو را دوست دارم، مادر، و من سیب های طلایی را هر کجا که باشند برایت می آورم!” بنابراین بدون لحظه ای رنگ مو استراحت سریع به سنت ندیلکا بازگشت. “خب پسرم الان چیه؟” پیرزن پرسید ویتازکو گریه بیبی لایت مو کرد. “این مادر بیچاره من رنگ مو است. او هنوز مریض رنگ مو است. پلیکان او را درمان نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه