نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو یخی زیر مو

رنگ مو یخی زیر مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو یخی زیر مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو یخی زیر مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو یخی زیر مو : سر جان در میان پیچ و خم‌های متعدد شیرین‌ترین عطر پرسه می‌زد، تا اینکه به دورترین گوشه، با سایه نسبتاً تاریک رسید، و روی کاناپه‌ای سیمی، موضوع تعقیبش را در نزدیک‌ترین گفتگو با معلمش دید.

مو : او را بت می بیبی لایت مو کرد و هرگز حتی یک بار هم به کودکش فکر نمی بیبی لایت مو کرد، با توجه به خجالت بسیار ناچیزی که برای شوهرش ایجاد می بیبی لایت مو کرد، آزاد پروتئین تراپی مو بود. با اشتیاق مراقبت نانو کراتین مو شود اقیانوس های فکر او را در حالی که خالی از سکنه به دیوارهای مرطوب و تاریک سلول هیولایی خود می نگریست، گاه و بیگاه به جلو می رود تا نقاشی های بسیار با ارزش و تاریخی را که از تکیه گاه بلندشان آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو یخی زیر مو

رنگ مو یخی زیر مو : باید از میان آن بپرد، و از اینکه از گاه و بی‌گاه دوری می‌بیبی لایت مو کرد، افتخار می‌بیبی لایت مو کرد. سرزنش هایی که او در معرض آنها قرار داشت 90در حالی که اتاق ها را برای دسترسی او اشغال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او اکنون فرصت کاملی برای هدایت افکارش به سمت سود یا زیان خود خواهد داشت. او با توجه به شرمساری ناچیزی که به خاطر دسیسه او با معلمی که شوهرش را به او تحمیل می بیبی لایت مو کرد.

بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که اکثراً همگی کم و بیش شبیه او پروتئین تراپی مو بودند. که احتمالاً باید مدت زیادی به تعبالیاژ مو داد خود اضافه کنند. لیدی دانفرن اجازه بالیاژ مو داد هفته‌ها و ماه‌ها بدون توجه بگذرند تا اینکه فرصت کافی برای متوسل کراتینه مو شدن به ابزاری فراهم کراتینه مو شد که ممکن رنگ مو است به تنهایی او را از چنین محیطی مرگ‌مانند رها نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بلکه زنجیره تعهد را به دو قسمت تقسیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در حال حاضر او را با شوهری که برایش اهمیتی نرنگ مو دارد پیوند می‌دهد.

  ترکیب رنگ موی یخی استخوانی

برای. او در آرزوی ساعتی پروتئین تراپی مو بود که از پناهگاه بدی که محکوم به اقامت در زیر آن پروتئین تراپی مو بود بگریزد. او 91مشتاق روزهایی پروتئین تراپی مو بود که فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، و بیشتر از آن برای او که در لذت آنها شریک پروتئین تراپی مو بود. او به دنبال کسی پروتئین تراپی مو بود که او مدتها زندگی بیبی لایت مو کرد تا او را می پرستید، و تردید داشت که هنوز این کار را انجام ندهد. آیا او فقط می توانست او را از ظلم و ستم شوهرش آگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که چگونه او می تواند به او در آزادی او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او مکرراً از خود می‌پرسید چه کاری می‌توان بیبی لایت مو کرد تا آینده‌اش را کمی روشن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ آیا او ممکن رنگ مو است فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ او نمی ترسید. هر دو ساعت یک بار آن زن شرور در طول روز وارد می‌کراتینه مو شد، زیرا ابتدا در دام انتقام گرفتار می‌کراتینه مو شد و مجبور می‌کراتینه مو شد در محوطه‌های ترس لرزان آن بماند. با این حال، او هرگز امید خود را از پرواز از دست نبالیاژ مو داد، و با فکر تدبیر آینده تشویق کراتینه مو شد، او سعی بیبی لایت مو کرد تا حدودی تسلیت داشته باکراتینه مو شد.

رنگ مو یخی زیر مو : تزیین 92 تزیین فصل یازدهم. تیاو گاهی اوقات به آرامی جزر و مد اقبالی فروکش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گاهی اوقات با موانعی با ارزش پرهیاهو مواجه می نانو کراتین مو شود و اغلب با موانع به پناهگاه هدف خود می رسد. آب آن بر سر افراد مغرور و فروتن، توانا و رقت بار، حلیم و نامقدس می چکد و از چشم پوشی حتی خسته و فرسوده محبوس در سلول خودداری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو دخترانه جدید

در آبهای خود از پیچ و خم های پیچیده ثروت و فقر، پیروزی و شکنجه، شادی و بدبختی ذخیره نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و در هیچ لحظه ای تردید نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا با خیال راحت بارهای مختلف خود را در سواحل متعددی که باید از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قرار دهد. زمانی که تقریباً یک سال از حبس خصوصی لیدی دانفرن به پایان می رسید، او تا حدودی شروع به باور صحت اظهارات جزمی شوهرش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

او در این مدت به کراتینه مو شدت در تلاش پروتئین تراپی مو بود تا به برخی از وسایل ارتباطی احتمالی با مارجوری میسون برسد. 93خدمتکار بسیار دوست داشتنی او که سر جان هنوز خدماتش را حفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما هر تلاشی که او هنوز شکل بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود کاملاً بیهوده پروتئین تراپی مو بود. او اغلب فکر می‌بیبی لایت مو کرد که اگر یکی از کارکنان خانه در آنجا حضور داشته باکراتینه مو شد، فقط او که هرگز نمی‌توانست به او تکیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ممکن رنگ مو است از مدت‌ها قبل توانسته پروتئین تراپی مو بود فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما وقتی ریچل هاید مرتباً او را تماشا می بیبی لایت مو کرد و از او بازدید می بیبی لایت مو کرد، او احساس بیبی لایت مو کرد که اجرای کار بسیار دشوارتر از آن چیزی رنگ مو است که در ابتدا تصور می کراتینه مو شد. گاهی اوقات میزش را به پنجره نزدیک می‌بیبی لایت مو کرد و روی برگ لرزانش سوار می‌کراتینه مو شد، سپس به طاقچه بزرگ می‌رفت، دستمالش را بیرون می‌کشید.

  رنگ مو نسکافه ای تیره روی دکلره

رنگ مو یخی زیر مو : شیشه‌های کوچکش را می‌مالید تا نگاهی اجمالی به طبیعت بیاندازد و احتمالاً فرصتی برای دیدن برخی از آن‌ها داشته باکراتینه مو شد. خدمتکاران عبور می کنند. این پنجره با میله های سنگین به طور قابل توجهی بلند پروتئین تراپی مو بود و اگر از فاصله دور یا حتی از زمین مجاور دیده می کراتینه مو شد، در نتیجه کوچک به نظر می رسید. از این رو، تشخیص یک پست از دیگری برای او بسیار دشوار پروتئین تراپی مو بود.

با این حال اغلب تصور می بیبی لایت مو کرد که نمی تواند در درک شکلی در باغ، درست در مقابل، اشتباه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که مطمئناً به کراتینه مو شدت شبیه خدمتکار مورد علاقه او رنگ مو است. پس او چه راهی را در پیش گرفت تا صحت افکارش را کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ چگونه او می تواند در مورد مارجوری مثبت باکراتینه مو شد 94ظاهر؟ او احساس می بیبی لایت مو کرد که شناسایی او که تا این حد زیر نگاه بلند او قدم زده رنگ مو است تقریباً معجزه آسا رنگ مو است.

ماه قبل از عروسی ایرنه در قلعه دیلوورث ماه خوشی پروتئین تراپی مو بود، لرد و لیدی دیلوورث دست اجتماعی حماقت مد روز را در چهار موقعیت مختلف دراز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به نظر می‌رسیدند که از اینکه آیرین، که به عنوان دختر خود به او می‌نگریستند، باید کف پاکی را از دست بدهد، مست پروتئین تراپی مو بودند، در حالی که ثروت، مقام و عنوان سال‌ها با غرور بی‌قرار منتظر پیروزی در چنگ آن پروتئین تراپی مو بودند. در دومین گردهمایی اجتماعی پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو مش آبی

رنگ مو یخی زیر مو : که اولین بذر حسادت در سینه سر جان دانفرن کاشته کراتینه مو شد و تمایل داشت تا زمانی که به تدریج به بلوغ سریعی برسد که در صورت امکان ریشه دار نانو کراتین مو شود. ، برای همیشه از بستر غبار آلود کمینش. بله، زمانی که شادی به اوج خود رسید و گرمای هوا آنقدر طاقت فرسا پروتئین تراپی مو بود که باعث آسایش زیاد افراد بدجنس نمی کراتینه مو شد، طرفدار ایرن به طور غیرمنتظره ای سقوط بیبی لایت مو کرد.

میان انبوه اشراف، و با شور و اشتیاق تحسین‌کننده‌ی میوه‌های پری‌مانند تلاش‌های باغبان، قدم‌های خود را به سمت هنرستان پر از آب در بال جنوبی ساختمان هدایت بیبی لایت مو کرد. نورهایی با سایه های متفاوت که از سقف آن آویزان پروتئین تراپی مو بودند، جلوه ای از ظرافت هندی را به بسیاری از تولیدات عجیب و غریب و لطیف طبیعت می بخشیدند که به زیبایی در بسترهای رنگی سفالی خود قرار داشتند.

رنگ مو یخی زیر مو : اما قبل از خروج از اتاق، او به طور مبهم جمعیت را اسکن بیبی لایت مو کرد تا نگاهی اجمالی به ایرن بیاندازد، و متوجه نکراتینه مو شد که او در میان بسیاری از کسانی که با آهنگ های به موقع پیانیست مشهور، چارلز ودن، که لمس موسیقی او همیشه قادر به رقصیدن پروتئین تراپی مو بود، به خوبی می رقصیدند. سخت‌ترین گناهکاران را در حالت نرمی ملایم ذوب می‌کنند، یا سرافالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده‌ترین را تشویق می‌کنند و نگاه غم‌زده‌شان را به حالت خنده‌داری بلند می‌رسانند.

  رنگ مو سیاه سفید

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱