نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو گیاهی

مدل رنگ مو گیاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو گیاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو گیاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو گیاهی : یک مو از سر او بی نظم نپروتئین تراپی مو بود. سپس رستم با اصرار بر اسب شجاع خود، نیزه دراز خود را در کمربند دشمن جاه طلب خود ثابت بیبی لایت مو کرد و سریع او را از اسب خارج بیبی لایت مو کرد. سپس او را به سوی افراسیاب کشاند و با تمسخر، او را به پای مستبد انداخت.

رنگ مو : همه مردم خوتن بر سر جوانان درود و بر روح بی رحم افراسیاب عطا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. شهری که سایاووش ساخته پروتئین تراپی مو بود در اثر خشم ناپروتئین تراپی مو بودکننده دشمنانش با خاک یکسان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و حیوانات وحشی و خزندگان محلی را که در آن قرار داشت اشغال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مادر و پسر از جایی دیدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که سایاووش به طرز وحشیانه ای کشته کراتینه مو شد و درختی که از خاک غنی کراتینه مو شده با خون او رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو گیاهی

مدل رنگ مو گیاهی : پادشاه نتوانست از لبخند زدن خودداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با تصور اینکه او کاملاً دیوانه رنگ مو است، اجازه بالیاژ مو داد تا او را با هدایایی برای مادرش بفرستند، زیرا فکر می‌بیبی لایت مو کرد هیچ آسیبی نمی‌توان از کسی که در ذهنش تا این حد افسرده پروتئین تراپی مو بود دستگیر بیبی لایت مو کرد. پیران در موفقیت طرح خود پیروز کراتینه مو شد و زمانی را برای بردن کای خسرو نزد مادرش از دست نبالیاژ مو داد.

  رنگ موی مش مشکی

سرسبز و شکوفا کراتینه مو شد و به کمال خود از فضایل شگفت انگیز خود ادامه بالیاژ مو داد. درنگ مو استان سایاووش گفته می نانو کراتین مو شود. و اینک صفحات روشن آشکار می شوند، انتقام رستم – سرنوشت سوداوه – وضعیت تحقیر کراتینه مو شده افراسیاب، و آن نفرین و ممنوعیت وحشتناکی که سرانجام بر توران افتاد! وقتی کای‌کاوس از سرنوشت پسرش شنید و تمام جزئیات وحشتناک آن به ذهنش رسید.

در عمیق‌ترین مصیبت فرو رفت. جنگجویان او، توس، گودرز، و بهرام، و فریبرز و فرهاد از دست بالیاژ مو دادن شاهزاده دوست داشتنی را به همان کراتینه مو شدت احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و رستم به محض اینکه اطلاعات وحشتناک به سیستان رسید، با سپاهیان خود به سوی دربار حرکت بیبی لایت مو کرد. پادشاه، هنوز پر از خشم از رفتار کاوس، و در غم و اندوه نسبت به مصیبت پیش آمده مظلوم پروتئین تراپی مو بود.

در بدو ورود به پدر سایاووش که گریان و دلسرد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، که خود در عین حال غرق در اشک پروتئین تراپی مو بود، چنین خطاب بیبی لایت مو کرد: “چگونه خلق و خوی تو از بین رفته رنگ مو است، بذری که ممکن رنگ مو است رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد و سایه ای باشکوه افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده رنگ مو است، چگونه به بادهای بی ثمر پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده رنگ مو است! عشق تو به سوداوه دروغین عامل این همه بدبختی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مسی طلایی

او، جادوگر، ای او را که بارها در رجز آویزان بیبی لایت مو کرده ای، مسحور جذابیت هایش، او عامل این ویرانی پروتئین تراپی مو بود. تو برده زن لایت و هایلایت مو هستی! زن، آفت سعادت مرد! چه کسی تا به حال به زن اعتماد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ مرگ بهتر از این پروتئین تراپی مو بود که تحت تأثیر زن قرار بگیری. او مرد را بر خط الراس کف آلود موج طوفانی که به سوی ویران کراتینه مو شدن می غلتد می نشاند.

مدل رنگ مو گیاهی : چه کسی به زن اعتماد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ – زن! کاوس با اندوه به پایین نگاه بیبی لایت مو کرد و در حالی که نیمه رضایت داشت به رستم گفت: – زشتی های سوداوه روحم را جذب بیبی لایت مو کرد و این بدبختی را بر من آورد. رستم دوباره پیوست – “جهان را باید از این سوداوه دروغین انتقام گرفت، او باید بمیرد.” کاوس ساکت پروتئین تراپی مو بود. اما اشک هایش به سرعت جاری کراتینه مو شد و شرم مانع مقاومت کراتینه مو شد.

رستم بدون مکث به سوی شبستان شتافت. بی حوصله، هیچ چیز نمی توانست مانع از سرعت او نانو کراتین مو شود تا سوداوه را بککراتینه مو شد؛ – او را به سرعت پیدا بیبی لایت مو کرد، و شمشیر جانانه اش به سرعت کار خود را انجام بالیاژ مو داد. به این ترتیب جادوگر مرد. چنین مجازاتی برای جنایات او پروتئین تراپی مو بود. او پس از به پایان رساندن بخش اول انتقام خود، با سپاه ایران علیه افراسیاب پیش رفت و همه جنگجویان ایرانی از او الگو گرفتند.

  انواع رنگ مو زیبا و شیک

وقتی او تا توران نفوذ بیبی لایت مو کرد، دشمن سی هزار نفر را برای مخالفت با پیشرفت او فرستاد. و در درگیری که پیش آمد، فرامرز سرخا، پسر افراسیاب را به اسارت گرفت. رستم او را به توس سپرد تا دقیقاً به همان شیوه سایاووش به قتل برسد. اما اسیر خود را به عنوان دوست خاص سایاووش معرفی بیبی لایت مو کرد و به همین دلیل درخورنگ مو است بخشش بیبی لایت مو کرد. اما رستم سوگند یاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

که انتقام خود را بدون ترحم و پشیمانی خواهد گرفت و بر همین اساس بر زندانی ناراضی که خونش در ظرفی گرفته کراتینه مو شد و به سوی کاوس فرستاده کراتینه مو شد و سر بریده بر دروازه آویزان کراتینه مو شد، کشته کراتینه مو شد. کاخ پادشاه افراسیاب با شنیدن این فاجعه، که سرنوشت پسر مورد علاقه اش را رقم زد، بلافاصله کل ارتش تورانی را جمع بیبی لایت مو کرد و به مقاومت در برابر کار فاتح دشمن شتاب بیبی لایت مو کرد.

همانطور که آنها حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با صدای جیغ بلند و ناهماهنگ؛ نیروهای متعدد او دور چشمگیر را مسدود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هیچ خورشیدی در روز قابل مشاهده نپروتئین تراپی مو بود. نه ماه، نه ستاره در شب. ولگرد مردان و اسب‌ها و طبل‌ها و فریادها فقط شنیده می‌کراتینه مو شد و درخشش‌های درخشان زره تنها دیده می‌کراتینه مو شد. پیش از آن که دو لشکر به هم رسیدند.

  رنگ مو مش سوزنی یخی

مدل رنگ مو گیاهی : زمانی که پیلسام، برادر پیران، بلندپروازی بیبی لایت مو کرد که با تک دستان خود با رستم مخالفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که افراسیاب گفت: «رستم را فرمانبردار کن و پاداش تو دختر من و نیمی از پادشاهی من خواهد پروتئین تراپی مو بود». با این حال، پیران مشاهده بیبی لایت مو کرد که او خیلی جوان رنگ مو است و نمی‌تواند با تجربه و رشادت قهرمان پارسی مناسب باکراتینه مو شد، و او را از رقابت نابرابر منصرف می‌بیبی لایت مو کرد.

اما انتخاب با خودش پروتئین تراپی مو بود و در نتیجه افراسیاب به او اجازه بالیاژ مو داد. شجاعت او را آزمایش بیبی لایت مو کرد پیلسام بر این اساس بیرون رفت و رستم را به جنگ فرا خواند. اما گیو با شنیدن این تماس، خود چالش را پذیرفت و تقریباً در اثر فعالیت برتر حریفش از اسبش پرتاب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. فرامورز خوشبختانه در آن لحظه خطرناک او را دید و به سمت جلو حرکت بیبی لایت مو کرد و با یک ضربه شمشیر، نیزه پیلسام را تکه تکه بیبی لایت مو کرد و سپس نزاع جدیدی آغاز کراتینه مو شد.

پیلسام و فرامورز با ناامیدی با هم جنگیدند تا اینکه هر دو تقریباً خسته کراتینه مو شدند و خود رستم از دیدن نمایش این همه شجاعت متعجب کراتینه مو شد. با درک حالت خسته دو جنگجو، راکوش را به جلو هل بالیاژ مو داد و پیلسام را با صدای بلند صدا زد: “آیا من کسی نیستم که به چالش کشیده نانو کراتین مو شود؟” و بلافاصله رئیس تورانی به سمت او رفت و با تمام قدرت به سر قهرمان ضربه زد. اما با این که شمشیر در اثر ضربه شکسته کراتینه مو شد.

  مدل رنگ موی هایلایت برای عروس

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱