نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو برای پشت مو

مدل رنگ مو برای پشت مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو برای پشت مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو برای پشت مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو برای پشت مو : شاهزاده شمشیر خود را به قصد حمله به او کشید، اما با دیدن او که از عصبانیت خشمگین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در مورد موضوع تردید داشت، فکر بیبی لایت مو کرد که عاقلانه تر و بی خطرتر رنگ مو است که موفقیت خود را با طناب امتحان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : تا هدف خود از انتقام را عملی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. لوهوراسپ هنوز در بلخ در دوران بازنشستگی مذهبی پروتئین تراپی مو بود. مردم در دلهره کراتینه مو شدیدی پروتئین تراپی مو بودند و از آنجایی که رهبر نداشتند، با نگرانی از پادشاه پیر خورنگ مو استند تا به آنها فرمان دهد، اما او گفت که او تمام دغدغه های زمینی را رها بیبی لایت مو کرده و خود را وقف خدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و به همین دلیل نمی تواند به التماس آنها عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو برای پشت مو

مدل رنگ مو برای پشت مو : در غم و اندوه، امانت خود را رها بیبی لایت مو کرد و لشکر را عزل بیبی لایت مو کرد و به بلخ رفت و در آنجا به دو برادر خود پیوست و بر سرنوشت آنان گریست. پدر ناراضی در این میان، خبر حبس اسفندیار و غیبت گشتاسپ در سیستان و دولت بی‌حفاظ بلخ، ارجاسپ را به تلاش بیشتر برانگیخت و پسرش کهرم را با لشکری ​​انبوه به سوی پایتخت دشمن فرستاد.

اما هیچ انکار نمی‌شنیدند و به قولی او را از پناهگاه و دعایش بیرون آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تنها حدود یک هزار سوار جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و با آنها به نبرد پیشروی بیبی لایت مو کرد. اما آنها در مقایسه با صد هزار نفری که ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به زودی توسط آنها محاصره کراتینه مو شدند، چگونه پروتئین تراپی مو بودند. شجاعت آنها فایده ای نداشت. آنها به یکباره مغلوب کراتینه مو شدند و شکست خوردند و متأسفانه خود لوهوراسپ در میان کشته کراتینه مو شدگان پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو بلوند شکلاتی

کهرام پس از پیروزی، پیروزمندانه وارد بلخ کراتینه مو شد و مردم را اسیر بیبی لایت مو کرد و عبادتگاه‌های گوبرها را ویران بیبی لایت مو کرد. او همچنین نگهبان محراب را کشت و زنداوستا را که حاوی فرمول عقاید و عقاید آنها پروتئین تراپی مو بود، سوزاند. یکی از زنان خاندان گشتاسپ از چنگ مهاجم فرار بیبی لایت مو کرد و به سیستان شتافت تا پادشاه را از فاجعه ای که رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود آگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. «پدرت کشته کراتینه مو شد.

شهر گرفته کراتینه مو شد و زنان و دخترانت در قدرت فاتحان». گشتاسپ این خبر را با حیرت دریافت بیبی لایت مو کرد و با نهایت تلاش خود را برای عزیمت آماده بیبی لایت مو کرد. او رستم را دعوت بیبی لایت مو کرد تا او را همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما قهرمان در آن زمان خود را بهانه بیبی لایت مو کرد و پس از آن به دلیل بیماری به کلی رد بیبی لایت مو کرد. کهرام هنوز به بلخ نرسیده پروتئین تراپی مو بود که از نزدیک کراتینه مو شدن او مطلع کراتینه مو شد، با تمام لشکر به رنگ مو استقبال او رفت و در همان روز ارجاسپ و لشکر دیوهایش به او پیوستند.

مدل رنگ مو برای پشت مو : غوغا بزرگ پروتئین تراپی مو بود، طبل‌های براق و شیپورها به صدا درآمدند، زمین لرزید و به نظر می‌رسید که پاره نانو کراتین مو شود . در آن درگیری عظیم، نیزه‌ها مانند تگرگ از هر طرف پرواز می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خون گرم از مجروحان و مردان در حال مرگ جاری می‌کراتینه مو شد. ادعای خویشاوندی بازوی بلند کراتینه مو شده در جنگ را بررسی نبیبی لایت مو کرد – رحمتی وجود نداشت، زیرا همه از شانس یا سرنوشت تسلیم کراتینه مو شدند.

یا آنچه که آسمان های حاکم ممکن رنگ مو است حکم کنند. سرانجام نبرد با شکست گشتاسپ خاتمه یافت، او را تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه مجبور به پناه بردن به یک قلعه کولایت و هایلایت مو هستانی کراتینه مو شد. او دوباره با جاماسپ مشورت بیبی لایت مو کرد تا بداند ستارگان چه پیشگویی بیبی لایت مو کرده اند و جاماسپ پاسخ بالیاژ مو داد که از شکست تنها با تلاش اسفندیار بهپروتئین تراپی مو بود خواهد یافت. او که از این تعبیر خشنود پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو کرم استخوانی شماره ۱۲

در همان روز جاماسپ را با نامه ای به اسفندیار به زندان فرستاد و در آن نامه امیدوار پروتئین تراپی مو بود که به خاطر ظلمی که نسبت به او مرتکب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در نتیجه فریب خوردگی او را خورده پروتئین تراپی مو بود، عفو نانو کراتین مو شود. هنر و خیانت کسانی که فقط مشتاق تخریب او پروتئین تراپی مو بودند. او همچنین اعلام بیبی لایت مو کرد که آن دشمنان را در حضور خود به قتل خواهد رساند و تاج سلطنتی را بر سر او قرار خواهد بالیاژ مو داد.

در همان زمان، گورزام، بدبختی را که برای اولین بار بر روی احساسات او تمرین بیبی لایت مو کرد، به زنجیر کشید. جاماسپ فوراً سوار زندان کراتینه مو شد و با تحویل نامه، شاهزاده را ترغیب بیبی لایت مو کرد که به التماس‌های پدرش عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما اسفندیار بد باور پروتئین تراپی مو بود و به این راحتی نمی‌توانست جابجا نانو کراتین مو شود. “آیا او در دل من را تحقیر نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ آیا او در زندان مرا به زنجیر نبسته رنگ مو است؟ آیا من پسر او نیستم که با من بد رفتار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” “چرا باید تحقیر و نفرت گورزام خشم پدری مهربان را برانگیزد؟ چرا او، ناپاک، باید ناپروتئین تراپی مو بودی را در راه من بیاندازد؟” اما جاماسپ در درخورنگ مو است‌های نگران‌کننده‌اش پافشاری بیبی لایت مو کرد و برای او تعریف بیبی لایت مو کرد که چند تن از برادران و خویشاوندانش کشته کراتینه مو شده‌اند.

مدل رنگ مو برای پشت مو : همچنین وضعیت خطرناک پدرش در صورت امتناع از کمک‌های او. با هزاران کوشش مختلف، او به طور طولانی به هدف خود دست یافت، و آهنگر فراخوانده کراتینه مو شد تا زنجیر خود را بررنگ مو دارد. اما در برداشتن آنها، درد و رنج زخم هایی که وارد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند به حدی پروتئین تراپی مو بود که اسفندیار بیهوش کراتینه مو شد. پس از بهپروتئین تراپی مو بودی، او را به حضور پدرش همراهی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو زرد تیره

پدرش او را با آغوش باز و کراتینه مو شدیدترین ابراز خوشحالی پذیرفت. او به خاطر رفتار غیرطبیعی که با او داشت، التماس بیبی لایت مو کرد که او را ببخشند، دوباره تاج و تخت امپراتوری را به او واگذار بیبی لایت مو کرد و او را به فرماندهی ارتش شاهنشاهی منصوب بیبی لایت مو کرد. سپس دستور بالیاژ مو داد تا گورزام را که به توصیه بدخواهانه او عمل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به حضور او بیاورند و وزیر بدکار درجا و در حضور شاهزاده مجروح به مجازات مرگ محکوم کراتینه مو شد.

بدبخت! بی امان تر از گرگ یا پارد، تو در نهایت پاداش عادلانه خود را دریافت بیبی لایت مو کرده ای! وقتی ارجاسپ شنید که اسفندیار با پدرش آشتی بیبی لایت مو کرده و در راس لشکری ​​عظیم به او نزدیک می نانو کراتین مو شود، با نگرانی عمیقی متاثر کراتینه مو شد و بی درنگ پسرش کهرام را برای مقاومت در برابر پیشروی دشمن فرستاد. در همان زمان کوروگسار، یک گلادیاتور از نژاد شیاطین، درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است.

مدل رنگ مو برای پشت مو : به او اجازه بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود با اسفندیار مخالفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با اعطای مجوز، او اولین نفری پروتئین تراپی مو بود که در میدان حضور داشت، جایی که بلافاصله با کمان خود، تیری به اسفندیار شلیک بیبی لایت مو کرد، تیری که پست را سوراخ بیبی لایت مو کرد، اما خوشبختانه برای او آسیب جدی وارد نکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه