↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو جدید با دکلره

انواع رنگ مو جدید با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو جدید با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو جدید با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو جدید با دکلره : من به وضوح دیدم که چنین اعترافی بی‌درجه‌ترین و غیرقابل بخشش‌ترین ظلم به حیثیت جنس من و کاملاً بی‌ارزش برای آن شور و اشتیاق رنگ مو است که من را کنترل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوباره نشستم و به فکر بیبی لایت مو کردنم نشستم. توضیح غیبت پلیل بار دیگر به محدوده حدس های من تبدیل کراتینه مو شد.

رنگ مو : افسوس! این تکانه های هوای و زودگذر شرم از بین رفته رنگ مو است. بداخلاقی های من مضحک و جنایتکارانه پروتئین تراپی مو بودند. آنها در همه دلها با تربیت منحرف و شریرانه پرورش یافته اند و اگر سهم من در بدبختی قرار نمی گرفت، همچنان جایگاه خود را در قلب من حفظ می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خطاهای من به من حکمت زیادی آموخته رنگ مو است: – اینکه آن احساساتی که نباید فاش کنیم.

انواع رنگ مو جدید با دکلره

انواع رنگ مو جدید با دکلره : آیا می آمد! و با این حال من از نزدیک کراتینه مو شدن به آن می لرزم. مصاحبه ای که باید به این ترتیب خاتمه یابد، مطمئناً آرزوی من رنگ مو است. و با این حال بدون وحشت نیست. کاش به بهشت ​​می آمد و می رفت! من هیچ اکراهی ندارم، دوستان من، به این ترتیب صریح. زمان، زمانی پروتئین تراپی مو بود که این احساسات با دلسوزی بی‌اندازه از چشم هر انسانی پنهان می‌کراتینه مو شد.

داشتن آن جرم رنگ مو است. پیشنهاد کراتینه مو شد که تمرین راس ساعت چهار شروع نانو کراتین مو شود. لحظه ها را که گذشت می شمردم. پرواز آنها در آن واحد خیلی سریع و خیلی آلایت و هایلایت مو هسته پروتئین تراپی مو بود. من نمی‌توانستم طعم غذا را بچشم، نه می‌توانستم برای هیچ کاری رنگ مو استفاده کنم، نه از یک لحظه رنگ مو استراحت لذت ببرم. وقتی ساعت فرا رسید سریع به نزد برادرم رفتم. پلیل آنجا نپروتئین تراپی مو بود. هنوز نیامده پروتئین تراپی مو بود.

در مواقع معمولی از نظر وقت شناسی برجسته پروتئین تراپی مو بود. او به اشتیاق فراوان برای سهیم کراتینه مو شدن در لذت های این تمرین شهادت بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. او قرار پروتئین تراپی مو بود کار را با برادرم تقسیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در کارهایی از این دست همیشه با غیرت خاصی مشغول پروتئین تراپی مو بود. کلام او کمتر شیرین پروتئین تراپی مو بود تا صبالیاژ مو دادار، و بنابراین، بهتر از ملاطفت دوستش با شور و شعف ظالمانه این درام سازگار پروتئین تراپی مو بود.

  زیباترین رنگ مو ها

چه چیزی می تواند او را بازداشت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ شاید او از طریق فراموشی درنگ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. با این حال این باور نبیبی لایت مو کردنی پروتئین تراپی مو بود. هرگز معلوم نپروتئین تراپی مو بود که حافظه او در موقعیت های پیش پا افتاده تر از بین برود. غیرممکن نپروتئین تراپی مو بود که این طرح جذابیت های خود را از دست بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد و او بماند زیرا آمدنش هیچ رضایتی برای او به همراه نخواهد داشت.

انواع رنگ مو جدید با دکلره : اما چرا باید از او انتظار داشته باشیم که به دقیقه پایبند باکراتینه مو شد؟ نیم ساعت گذشت، اما پلیل هنوز در فاصله پروتئین تراپی مو بود. شاید ساعتی را که پیشنهاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود اشتباه متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. شاید تصور می بیبی لایت مو کرد که فردا، و نه امروز، برای این منظور انتخاب کراتینه مو شده رنگ مو است. اما نه. بررسی شرایط قبلی نشان بالیاژ مو داد که چنین درک نادرستی غیرممکن رنگ مو است.

زیرا او خود این روز و این ساعت را پیشنهاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. در این روز توجه او در غیر این صورت جلب نمی کراتینه مو شد. اما فردا یک نامزدی ضروری پیش بینی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که تمام وقت او را درگیر می بیبی لایت مو کرد. بنابراین، بازداشت او باید به دلیل یک رویبالیاژ مو داد غیرقابل پیش‌بینی و غیرعادی باکراتینه مو شد. حدس های ما مبهم، پر فراز و نشیب و گاهی ترسناک پروتئین تراپی مو بود.

بیماری و مرگ او احتمالاً او را بازداشت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. با شکنجه تعلیق، نشستیم و به هم و به مسیری که از جاده منتهی می کراتینه مو شد خیره کراتینه مو شدیم. هر سوارکاری که می گذشت، برای لحظه ای تصور می بیبی لایت مو کرد که اوست. ساعت موفق کراتینه مو شد ساعت، و خورشید، به تدریج در حال کاهش، در طول ناپدید کراتینه مو شد. هر علامتی از آمدن او اشتباه پروتئین تراپی مو بود و امیدهای ما در مدت طولانی نادیده گرفته کراتینه مو شد.

  رنگ موي بژ عسلي

غیبت او بر دوستان من تأثیری نداشت. گفتند باید موظف باشند که این تعهد را به فردا موکول کنند. و شاید کنجکاوی بی حوصله آنها آنها را وادار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که از حضور او کاملاً چشم پوشی کنند. بدون شک یک اتفاق بی ضرر او را از هدفش منحرف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. و آنها اطمینان داشتند که باید حساب رضایت بخشی از او در صبح دریافت کنند.

انواع رنگ مو جدید با دکلره : ممکن رنگ مو است تصور نانو کراتین مو شود که این ناامیدی به شیوه ای بسیار متفاوت روی من تأثیر گذاشته رنگ مو است. سرم را کنار زدم تا اشک هایم را پنهان کنم. به خلوت گریختم تا سرزنش هایم را بدون وقفه و بند باز کنم. قلبم از عصبانیت و اندوه آماده ترکیدن پروتئین تراپی مو بود. پلیل تنها مورد سرزنش کراتینه مو شدید اما ناعادلانه من نپروتئین تراپی مو بود. من عمیقاً حماقت خود را از بین بردم.

به این ترتیب پارچه همجنس‌بازی که من پرورش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم، ویران کراتینه مو شد! بدین ترتیب دید طلایی من در هوا ذوب کراتینه مو شد! چقدر با عشق در خواب دیدم که پلیل عاشق رنگ مو است! اگر پروتئین تراپی مو بود، آیا مانعی برای آمدنش می دید؟ “مرد کور و شیفته!” من فریاد زدم. “شما با شادی ورزش می کنید. چیزهای خوبی که به تو عرضه می نانو کراتین مو شود.

تو جسارت و حماقتی داری که رد کنی. خوب، من از این پس سعادت خود را به کسی جز سعادت خود نمی سپارم.» اولین رنج های این ناامیدی به من اجازه نمی دهد منطقی یا عادل باشم. به نظر می‌رسید که هر زمینه‌ای که بر آن متقاعد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم که پلیل به نفع من بی‌تأثیر نیست، ناپدید کراتینه مو شد. به نظر می رسید.

  رنگ مو متالیک عروس

که با محسوس ترین توهمات به این عقیده گمراه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. بهانه‌ای بی‌اهمیت آوردم و خیلی زودتر از آنچه انتظار داشتم به خانه خودم برگشتم. من زود به اتاقم بازنشسته کراتینه مو شدم، بدون اینکه طراحی کنم که بخوابم. خودم را پشت پنجره گذاشتم و افسار را به بازتاب بالیاژ مو دادم. انگیزه‌های نفرت‌انگیز و تحقیرآمیز که اخیراً من را کنترل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

انواع رنگ مو جدید با دکلره : تا حدودی حذف کراتینه مو شدند. دلتنگی جدید موفق کراتینه مو شد، اما اکنون با تأمل در رفتار دیرهنگام من ایجاد کراتینه مو شد. یقیناً آن اشتیاقی که فهم ما را مبهم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ما را به ارتکاب ظلم می کشاند، سزاوار منفور رنگ مو است. به چه حقی انتظار حضور او را داشتم؟ آیا مانند کسی که نسبت به خوشبختی او بی تفاوت رنگ مو است، خود را تحقیر نمی بیبی لایت مو کردم.

به دیگری احترام می گذاشتم؟ غیبت او ممکن رنگ مو است ناشی از عشقی باکراتینه مو شد که من غیبت او را دلیلی بر خورنگ مو استه او می دانستم. او آمد نه به این دلیل که دیدن من، منظره سردی یا بیزاری من، باعث ناامیدی او کراتینه مو شد. چرا باید بدبختی او را با ریا یا سکوت طولانی کنم؟ چرا صریحاً با او برخورد نمی کنید و به او از حقیقت اطمینان نمی دهید؟ شما به سختی باور خواهید بیبی لایت مو کرد که در اطاعت از این پیشنهاد.

من برای سفارش نور برخرنگ مو استم تا فوراً در نامه ای این اعتراف را انجام دهم. فکر دوم عجول پروتئین تراپی مو بودن این طرح را به من نشان بالیاژ مو داد، و من متعجب پروتئین تراپی مو بودم که با چه ناتوانی ذهنی می توانم به تایید لحظه ای آن خیانت کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه