↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو بدون دکلره روشن

انواع رنگ مو بدون دکلره روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو بدون دکلره روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو بدون دکلره روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو بدون دکلره روشن : برعکس، هیچ کس نپروتئین تراپی مو بود که بر سرنوشت او تأثیری گذاشته باشم یا در نزد او شهرت داشته باشم که با لبخند از من رنگ مو استقبال نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با شواهد بزرگداشت مرا طرد نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: با این حال حواس من به من اطمینان نبالیاژ مو داد که یک نقشه علیه جان من گذاشته کراتینه مو شد؟ من از شجاعت بی بهره نیستم.

رنگ مو : توبه می کنم پیشنهاد من را علامت بزنید و ایمن باشید. از این نقطه دوری کنید دام های مرگ آن را فرا گرفته رنگ مو است. در جاهای دیگر خطر دور خواهد پروتئین تراپی مو بود. اما از این نقطه دوری کنید زیرا برای زندگی خود ارزش قائل لایت و هایلایت مو هستید. بیشتر به من علامت بزنید: با این هکراتینه مو شدار سود ببرید، اما آن را فاش نکنید. اگر یک هجا از آنچه گذشت از شما فرار بیبی لایت مو کرد، عذاب شما مهر و موم کراتینه مو شده رنگ مو است.

انواع رنگ مو بدون دکلره روشن

انواع رنگ مو بدون دکلره روشن : بلکه برای نجات شما باکراتینه مو شد: از هیچ چیز نترسید.» این صدا بلافاصله تشخیص بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که با یکی از صداهایی که در کمد شنیده پروتئین تراپی مو بودم یکسان رنگ مو است. این صدای او پروتئین تراپی مو بود که به جای خفه بیبی لایت مو کردن قربانیش پیشنهاد شلیک به او را بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. وحشت من یک دفعه مرا لال و بی حرکت بیبی لایت مو کرد. او ادامه بالیاژ مو داد: من تصمیم گرفتم تو را بکشم.

پدرت را یاد کن و وفادار باش.» در اینجا لهجه ها متوقف کراتینه مو شد و من را غرق در ناراحتی بیبی لایت مو کرد. من مملو از این متقاعد پروتئین تراپی مو بودم که در هر لحظه که اینجا می مانم، زندگی ام به خطر می افتد. اما نمی توانستم قدمی بردارم بدون خطر افتادن به ته پرتگاه. مسیر منتهی به قله کوتاه، اما ناهموار و پیچیده پروتئین تراپی مو بود. حتی نور ستارگان نیز به دلیل غوغا از بین رفت، و کمترین درخششی برای هدایت گام هایم به دست نیامد.

  طوسی یخی رنگ مو

باید چکار کنم؟ رفتن یا ماندن به همان اندازه و به کراتینه مو شدت خطرناک پروتئین تراپی مو بود. در این حالت عدم قطعیت، متوجه کراتینه مو شدم که پرتوی در تاریکی می چرخد ​​و ناپدید می نانو کراتین مو شود. دیگری موفق کراتینه مو شد که قوی تر پروتئین تراپی مو بود و لحظه ای گذرا ماند. روی درختچه‌هایی که در ورودی پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بودند می‌درخشید و درخشش برای چند ثانیه به درخشش ادامه می‌بالیاژ مو داد تا سرانجام جای خود را به تاریکی بی‌وقفه بالیاژ مو دادند.

اولین بازدید از این نور، قطاری از وحشت را در ذهن من به وجود آورد. ویرانی بر سر این نقطه در پیش رنگ مو است. صدایی که اخیرا شنیده پروتئین تراپی مو بودم به من هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که بازنشسته شوم و در صورت امتناع، سرنوشت پدرم را به خطر انداخته پروتئین تراپی مو بود. من مشتاق پروتئین تراپی مو بودم، اما قادر به اطاعت نپروتئین تراپی مو بودم. این درخشش‌ها به گونه‌ای پروتئین تراپی مو بود که مقدمه سکته‌ای پروتئین تراپی مو بود که در آن سقوط بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو بدون دکلره روشن : ساعت، شاید، همان پروتئین تراپی مو بود. جوری لرزیدم که انگار شمشیر ناپروتئین تراپی مو بودگر را روی سرم آویزان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. در حال حاضر یک نور جدید و قوی تر از طریق شبکه در سمت ررنگ مو است منفجر کراتینه مو شد و صدایی از لبه پرتگاه بالا نام من را صدا زد. پلیل پروتئین تراپی مو بود. با خوشحالی لهجه های او را تشخیص بالیاژ مو دادم. اما هیاهوی افکارم چنان پروتئین تراپی مو بود که تا زمانی که احضارش را تکرار نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

قدرت پاسخگویی به او را نداشتم. با عجله از نقطه مرگبار دور کراتینه مو شدم و با هدایت فانوس او از تپه بالا رفتم. رنگ پریده و نفس گیر، به سختی می توانستم از خودم حمایت کنم. او با نگرانی علت ترس و انگیزه غیبت غیرعادی من را جویا کراتینه مو شد. او در ساعت دیرهنگام از نزد برادرم برگشته پروتئین تراپی مو بود و جودیت به او اطلاع بالیاژ مو داد که من قبل از غروب آفتاب بیرون آمده ام و هنوز برنگشته ام.

  رنگ مو رزگلد روشن

این هوش تا حدودی نگران کننده پروتئین تراپی مو بود. مدتی صبر بیبی لایت مو کرد. اما، غیبت من ادامه داشت، او به دنبال من رفته پروتئین تراپی مو بود. او با نهایت دقت محله را کاوش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما از آنجایی که خبری از من نپروتئین تراپی مو بود، در حال آماده کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بود تا برادرم را با این شرایط آشنا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که به یاد خانه تابستانی کنار ساحل افتاد و احتمال بالیاژ مو داد که تصادفی باعث بازداشت من کراتینه مو شده رنگ مو است.

آنجا. او دوباره علت این بازداشت و آن سردرگمی و ناامیدی را که نگاه من گواه آن پروتئین تراپی مو بود جویا کراتینه مو شد. به او گفتم که بعدازظهر اینجا قدم زدم، وقتی نشسته پروتئین تراپی مو بودم خوابم را فراگرفته پروتئین تراپی مو بود و چند دقیقه قبل از آمدنش از خواب بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. دیگر نمی توانستم به او بگویم. در تلاطم کنونی افکارم، تقریباً مشکوک پروتئین تراپی مو بودم که آیا گودالی که برادرم در آن تلاش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود مرا جذب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو بدون دکلره روشن : و صدایی که از طریق شبکه صحبت می بیبی لایت مو کرد، بخشی از همان رویا نیستند. به همین ترتیب، اتهام محرمانگی و مجازاتی که در صورت افشای عجولانه آنچه شنیده پروتئین تراپی مو بودم را محکوم بیبی لایت مو کردم. به همین دلایل در مورد آن موضوع سکوت بیبی لایت مو کردم و در اتاقم بستم و خود را تسلیم تفکر بیبی لایت مو کردم. بدون شک آنچه را که گفتم برای شما افسانه خواهد پروتئین تراپی مو بود. شما باور خواهید بیبی لایت مو کرد.

  رنگ کردن مو با پوست گردو

که مصیبت عقل مرا زیر سوال برده رنگ مو است و من به جای حقایقی که واقعاً اتفاق افتاده رنگ مو است، شما را با واهی های مغزم سرگرم می کنم. اگر اینها سوء ظن شما باکراتینه مو شد، تعجب نخواهم بیبی لایت مو کرد. من نمی دانم، در واقع، چگونه می توانید پذیرش آنها را رد کنید. زیرا اگر برای من، شاهد بلافصل، آنها بارور سرگشتگی و تردید پروتئین تراپی مو بودند.

چگونه باید بر دیگری تأثیر بگذارند که فقط با شهادت من به او توصیه کراتینه مو شده رنگ مو است؟ تنها با وقایع بعدی پروتئین تراپی مو بود که به صحت حواسم به طور کامل و بی چون و چرا اطمینان پیدا بیبی لایت مو کردم. در ضمن من چه فکری داشتم؟ به من اطمینان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که طرحی علیه زندگی من شکل گرفته رنگ مو است. قاتل ها متعهد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که مرا بکشند.

به چه کسی توهین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم؟ چه کسی آنجا پروتئین تراپی مو بود، که من تا به حال با او رابطه جنسی برقرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، که قادر به چنین اهداف وحشیانه ای پروتئین تراپی مو بود؟ خلق و خوی من برعکس ظالم و شاهانه پروتئین تراپی مو بود. دلم از همدردی با بچه های بدبخت سوخت. اما این همدردی یک احساس عقیم نپروتئین تراپی مو بود. کیف من، هر چند کمی که پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو بدون دکلره روشن : همیشه باز پروتئین تراپی مو بود و دستانم همیشه فعال پروتئین تراپی مو بود تا ناراحتی را از بین ببرم. بسیاری از افراد بدبختی پروتئین تراپی مو بودند که تلاش های شخصی من آنها را از بیچارگی و بیماری رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و با سپاسگزاری به من پاداش بالیاژ مو دادند. هیچ چهره ای که در نزدیکی من پایین بیاید، و هیچ لبی که در شنوایی من به زبان بیاورد وجود نداشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه