↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا

انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا : اعضای هیئت منصفه در صندلی های خود به جلو خم کراتینه مو شدند. میسون بلند کراتینه مو شد گفت: «اگر خواهش می‌کنم، این یک موضوع قانونی رنگ مو است، واضح، روشن، و چنان در ایالت نیویورک مستقر رنگ مو است که حتی مشاوران مردم هم باید آن را بدانند.

رنگ مو : انگار کسی بار سنگینی را به دوش می کشید. بنابراین ترس او بیشتر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و نور را خاموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و زیر تخت پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. یادش می‌افتد که ساعت‌ها صدای قدم‌ها را شنیده پروتئین تراپی مو بود و نمی‌توانست بگوید چقدر طول می‌کشید. سرانجام، حدود چهار و نیم صبح، او به بیرون خزید، در را باز بیبی لایت مو کرد، به طبقه پایین سر خورد و به خیابان دوید. در آنجا او پلیس ها را پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و از آنها خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود که خانه را بازرسی کنند.

انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا

انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا : وقتی در آنجا پروتئین تراپی مو بود صدای نینا سان کروکس را با اشتیاق فراوان شنید و به یاد آورد که از کلماتی که پلیس گفته پروتئین تراپی مو بودند رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. که این فریادهای ناگهانی و کراتینه مو شدید او را به کراتینه مو شدت ترسانده پروتئین تراپی مو بود و در را بسته پروتئین تراپی مو بود و از خروج از اتاق می ترسید. اندکی بعد، صدای قدم های سنگینی را شنیده پروتئین تراپی مو بود که از پله ها به آرامی و به سختی بالا می رفتند.

دو مامور با زن به خانه رفته پروتئین تراپی مو بودند. او در را باز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و زمانی که زندانی وارد کراتینه مو شد، فرصت داشتند به زیر سایه برگردند. هنگامی که ویکتور آنکونا دستگیر کراتینه مو شد، با وحشت فریاد زد و فریاد زد: «فایده ای نداشت! انجامش فایده ای نداشت!» رئیس پلیس به خانه آمده پروتئین تراپی مو بود و تفتیش دقیقی انجام بالیاژ مو داد. در اتاق زیر، که صدای گریه ها از آن بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی ماهاگونی پیازی

لباسی را پیدا بیبی لایت مو کرد که مشخص کراتینه مو شد متعلق به نینا سان کروکس رنگ مو است و زمانی که آخرین بار در ساعت شش بعدازظهر آن را دیده پروتئین تراپی مو بود، او پوشیده پروتئین تراپی مو بود. این لباس آغشته به خون پروتئین تراپی مو بود و یک شکاف حدود دو اینچ در سمت چپ سینه داشت که چاقوی مکزیکی که روی زندانی پیدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود کاملاً در آن جا می کراتینه مو شد. این مقالات به صورت شواهدی معرفی کراتینه مو شدند و نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

که شکاف دقیقاً روی قلب فرد پوشنده قرار می‌گیرد و قطعاً چنین زخمی منجر به مرگ می‌نانو کراتین مو شود. خون زیادی روی یکی از صندلی ها و روی زمین پروتئین تراپی مو بود. روی کت و ساق شلوار زندانی هم خون پروتئین تراپی مو بود و چاقوی سنگین مکزیکی هم خونی پروتئین تراپی مو بود. این خون توسط کارشناسان نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که خون انسان رنگ مو است. جسد زن پیدا نکراتینه مو شد و سخت‌ترین و خستگی‌ناپذیرترین جستجوها نتوانستند کوچکترین اثری از جسد یا نحوه دفع آن پیدا کنند.

انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا : جسد زن کاملاً ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که انگار در هوا ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وقتی وکیل اعلام بیبی لایت مو کرد که او برای مردم بسته رنگ مو است، قاضی برگشت و به کراتینه مو شدت به میسون نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “آقا، اکنون ممکن رنگ مو است مدارک دفاعی ارائه نانو کراتین مو شود.” راندولف میسون به آرامی برخرنگ مو است و با قاضی روبرو کراتینه مو شد. او که آلایت و هایلایت مو هسته و واضح صحبت می بیبی لایت مو کرد، گفت: «اگر جناب شما بفرمایید، متهم مدرکی برای ارائه نرنگ مو دارد.» در حالی که زمزمه حیرت‌انگیز اتاق بالیاژ مو دادگاه را فرا گرفت، مکث بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی نسکافه ای برای پوست سفید

او ادامه بالیاژ مو داد: «اما اگر جناب شما بفرمایید، من درخورنگ مو است می‌کنم که هیئت منصفه دستور بی‌گناهی زندانی را بدهد.» جمعیت به هم ریخت. مشاور مردم لبخند زد. قاضی با نگاهی تند به بلندگو از روی عینکش نگاه بیبی لایت مو کرد. “بر چه زمینه ای؟” کوتاه گفت میسون پاسخ بالیاژ مو داد: “روی زمین، که جسم جرم ثابت نکراتینه مو شده رنگ مو است.” “آه!” قاضی گفت، برای یک بار قدرت قضایی خود را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است. میسون ناگهان نشست.

مشاور ارکراتینه مو شد بالیاژ مو دادسرا در یک لحظه روی پای خود ایستاد. “چی!” او گفت: «آقا دلیل خود را بر عدم تثبیت جرم می‌داند؟ آیا او شوخی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا شواهد را فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ اصطلاح “جسد جنایت” فنی رنگ مو است و به معنای جسم جرم یا واقعیت اساسی رنگ مو است که جرمی انجام کراتینه مو شده رنگ مو است. آیا کسی در این مورد شک رنگ مو دارد؟ درست رنگ مو است که هیچ کس عملاً زندانی را ندیده که مرد متوفی را بککراتینه مو شد.

و او با موفقیت جسد را پنهان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که پیدا نکراتینه مو شده رنگ مو است، اما زنجیره قدرتمند شرایط، روشن و نزدیک، انگیزه اثبات کننده، آژانس جنایی، و عمل مجرمانه، بسیار زیاد رنگ مو است. «قربانی در این پرونده در آستانه بیان اظهاراتی رنگ مو است که برای زندانی کشنده باکراتینه مو شد. شب قبل از اظهارنامه به محل اقامت او می رود. آنها دعوا می کنند. صدای او شنیده می نانو کراتین مو شود، با بیشترین شور و اشتیاق بلند می نانو کراتین مو شود.

او را محکوم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و متهم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او یک قاتل رنگ مو است، که او شواهدی در اختیار رنگ مو دارد و آنها را فاش خواهد بیبی لایت مو کرد، که او به دار آویخته خواهد کراتینه مو شد و او از شر او خلاص نخواهد کراتینه مو شد. در اینجا انگیزه جنایت روشن رنگ مو است. آیا چاقوی خونین، لباس خونین، لباس خونین زندانی شاهدان غیرقابل رنگ مو استیضاح این عمل جنایتکارانه نیستند؟ عاملیت جنایی زندانی امکانی برای پنهان بیبی لایت مو کردن آن نرنگ مو دارد. انگیزه او غول پیکر رنگ مو است.

  رنگ مو مشکی مش قرمز

خون روی او و ناامیدی او هنگام دستگیری فریاد می زند “قتل! آدم کشی!’ با هزار زبان مردها ممکن رنگ مو است دروغ بگویند، اما شرایط نمی تواند. هزاران امید و ترس و اشتیاق انسانها ممکن رنگ مو است شاهد را فریب دهند یا سوگیری کنند. با این حال، تصور اینکه یک زنجیره واضح و کامل از شرایط به هم پیوسته ممکن رنگ مو است در اشتباه باکراتینه مو شد، فراتر از ذهن انسان رنگ مو است.

انواع رنگ و مش مو با متدهای زیبا : از این رو رنگ مو است که بزرگترین فقها اعلام بیبی لایت مو کرده اند که چنین شواهدی که به ندرت در معرض توهم یا تقلب رنگ مو است، امن ترین و قوی ترین رنگ مو است. دستگاه عدالت انسانی نمی تواند از شک دور و غیرمحتمل محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. رنگ مو استنباط در امور مردان ثابت رنگ مو است. این تنها وسیله ای رنگ مو است که ذهن انسان از طریق آن به حقیقت می رسد. اگر هیئت منصفه را از اجرای آن منع کنید.

پس از اینکه ابتدا دستانشان را زدید به آنها پیشنهاد می دهید که کار کنند. رنگ مو استنباط مقاومت ناپذیر را کنار بگذارید و عاقبت عدالت در این سرزمین فرا رسیده رنگ مو است. و همچنین ممکن رنگ مو است عنکبوت را رها کنید تا تار خود را در اتاق متروک بالیاژ مو دادگاه ببافید.» وکیل ایستاد، با تمسخری پر زرق و برق به میسون نگاه بیبی لایت مو کرد و به جای خود کنار میز عقب نشینی بیبی لایت مو کرد. قاضی متفکر و بی حرکت نشست.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه