نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بالیاژ مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بالیاژ آمبره مو

بالیاژ آمبره مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بالیاژ آمبره مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بالیاژ آمبره مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

بالیاژ آمبره مو : بالای سرش بنابراین شاهزاده خانم حلقه را درآورد انگشتش را گذاشت و روی انگشتش گذاشت و آرزو بیبی لایت مو کرد که پسر ممکن رنگ مو است روی آن دراز بککراتینه مو شد. کپه سرگین بیرون در خیابان، درست مثل او پارگی و گدایی وقتی وارد کراتینه مو شد و به جای او خوش تیپ ترین شاهزاده را آرزو بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : در جهان. در یک چشم به هم زدن همه چیز اتفاق افتاد. مثل شب لباس پوشیده پسر از خواب بیدار کراتینه مو شد در کود، و در ابتدا او فکر بیبی لایت مو کرد که آن رنگ مو است فقط یک رویا پروتئین تراپی مو بود، اما وقتی پیدا بیبی لایت مو کرد که حلقه از بین رفته رنگ مو است. می‌دانست که چگونه همه چیز را رنگ مو دارد اتفاق افتاد و سپس چنان گیج کراتینه مو شد.

بالیاژ آمبره مو

بالیاژ آمبره مو : که راه افتاد و عادل پروتئین تراپی مو بود می رود داخل دریاچه بپرد و خودش را غرق الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اما درست در همان لحظه با گربه ای که اربابش برایش خریده پروتئین تراپی مو بود ملاقات بیبی لایت مو کرد. “‘کجا دور؟’ از گربه پرسید. “‘به دریاچه تا خودم را غرق کنم’ گفت پسر “‘بهش فکر نکن’ گربه گفت؛ ‘ حلقه خود را دوباره پس خواهید.

لینک مفید : بالیاژ مو

گرفت، هرگز نترس.’ “‘اوه، اجازه بدهم؟’ گفت پسر “در این زمان گربه قبلاً خاموش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و همانطور که شروع بیبی لایت مو کرد با یک موش برخورد بیبی لایت مو کرد. “‘اکنون من شما را می گیرم و می بلعم،’ گفت گربه “‘اوه! دعا نکن،’ موش گفت: “و من دوباره حلقه را برایت می گیرم.” “‘اگر چنین رنگ مو است.

بالیاژ آمبره مو : در مورد آن سریع باشید،’ گربه گفت: “یا–‘ «پس پس از آنکه در قصر اقامت گزیدند، موش دوید دماغش را در همه چیز فرو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وارد شاهزاده نانو کراتین مو شود و اتاق خواب شاهزاده خانم. بالاخره یک سوراخ کوچک پیدا بیبی لایت مو کرد و از آن عبور بیبی لایت مو کرد.

  بالیاژ سامبره

لینک مفید : بالیاژ و آمبره چیست

سپس او شنید که چگونه آنها بیدار دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند و صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و موش می توانست این را بگوید شاهزاده انگشتر را در انگشت خود داشت، زیرا شاهزاده خانم گفت: “حورنگ مو است به تو باکراتینه مو شد.” خیلی مراقب حلقه من باش عزیزم.’ این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود.

بالیاژ آمبره مو : که او گفت; اما چه شاهزاده گفت: “‘پو، هیچکس بعد از حلقه از سنگ وارد اینجا نمی نانو کراتین مو شود و ملات; اما، با همه اینها، اگر فکر می‌کنید که روی انگشت من امن نیست، من به همین خوبی می توانم آن را در دهانم بگذارم.’ “در مدت کوتاهی شاهزاده به پشت برگشت و سعی بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : بالیاژ روشن روی موی تیره

به سمتش برود بخواب، و همانطور که او این کار را می بیبی لایت مو کرد، حلقه فقط در گلویش می لغزد، و سپس آن را سرفه بیبی لایت مو کرد، به طوری که از دهانش بیرون زد و غلتید دور از روی زمین – پاپ! – موش آن را کوبید و با آن بیرون رفت به گربه ای که بیرون نشسته پروتئین تراپی مو بود و به سوراخ موش نگاه می بیبی لایت مو کرد.

[balayage]

بالیاژ آمبره مو : همه اینها در حالی پروتئین تراپی مو بود که پادشاه دست روی پسر گذاشته پروتئین تراپی مو بود و او را در یک خانه گذاشته پروتئین تراپی مو بود برج مستحکم پروتئین تراپی مو بود و او را محکوم به از دست بالیاژ مو دادن جان خود بیبی لایت مو کرد، زیرا او مسخره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و او و دخترش را غرغر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تا آن روز آنجا می ماند از مرگ او حالا، چون گربه به سختی مشغول کار پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آمبره بالیاژ موی کوتاه

در تلاش پروتئین تراپی مو بود دزدی به برج با حلقه به پسر، یک عقاب بزرگ آمد پرواز و به او هجوم آورد و او را در چنگال هایش گرفت و پرواز بیبی لایت مو کرد با او بر روی دریا اما در همان لحظه یک شاهین آمد و به عقاب زد به طوری که گربه را به دریا انداخت. اما کی گربه آب سرد را حس بیبی لایت مو کرد.

  بالیاژ شکلاتی

بالیاژ آمبره مو : چنان ترسید که حلقه را انداخت و تا ساحل شنا بیبی لایت مو کرد. آب را از روی او تکان نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و صاف کراتینه مو شد کت او، قبل از ملاقات با سگی که اربابش برای آن خریده پروتئین تراپی مو بود پسر “‘نه! نه!’ گربه گفت و خرخر بیبی لایت مو کرد و به طرز غمگینی غمگین کراتینه مو شد، “چه کاری” اکنون انجام نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : فرق سامبره و بالیاژ و لایت

حلقه رفته و جان پسر را می گیرند. “‘مطمئنم که نمیدانم’ سگ گفت: تنها چیزی که می دانم این رنگ مو است که چیزی لایت و هایلایت مو هست ریش بیبی لایت مو کردن و شکافتن درونم اگر می خورنگ مو استم بدتر از این نمی کراتینه مو شد به داخل بچرخید.’ “‘اکنون می بینید که از پرخوری خودتان چه می آید،’ گفت گربه “‘من هرگز بیش از آنچه میتوانم حمل کنم.

بالیاژ آمبره مو : نمیخورم’ سگ گفت ؛ ‘و این بار من چیزی نخورده‌اند جز یک ماهی مرده که روی آن شناور رنگ مو است جزر.’ “‘شاید ماهی حلقه را قورت بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد’ گفت گربه ‘و حالا من به جرات بگویید که برای آن نیز هزینه خواهید بیبی لایت مو کرد، زیرا می دانید که نمی توانید هضم کنید طلا.’ “‘ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : بالیاژ شکلاتی روی موی مشکی

اینطور باکراتینه مو شد’ گفت سگ ‘بازنده کراتینه مو شدن یکسان رنگ مو است زندگی اول یا آخر شاید در این صورت جان پسر نجات یابد.’ “‘اوه!’ موش گفت، چون او هم آنجا پروتئین تراپی مو بود، این را نگو. من نمیخواهم بسیاری از سوراخ هایی که باید در آن فرو رفت، و اگر حلقه وجود رنگ مو دارد، من هرگز نمی گویم.

بالیاژ آمبره مو : حقیقت، اگر آن را به زبان نیاورم.’ “خب! موش در گلوی سگ خزید و دیری نگذشت او دوباره با حلقه بیرون آمد. سپس گربه به سمت برج حرکت بیبی لایت مو کرد و تا جایی که سوراخی پیدا بیبی لایت مو کرد که بتواند آن را در آن قرار دهد.

  مدل بالیاژ چیست

لینک مفید : بالیاژ مو شکلاتی

بالا رفت پنجه او، و بنابراین او حلقه خود را به پسر پس بالیاژ مو داد. “پسربچه زودتر آن را روی انگشتش گذاشت و آرزو بیبی لایت مو کرد که برج قدرت داشته باکراتینه مو شد از هم جدا کراتینه مو شد و در همان لحظه در آستانه در ایستاد و سرزنش بیبی لایت مو کرد هم پادشاه و ملکه و هم شاهزاده خانم به عنوان دسته ای از سرکشان. پادشاه در فراخوانی رزمندگانش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بالیاژ آمبره مو : نپروتئین تراپی مو بود و به آنها گفت که حلقه ای بیندازند برج را بچرخانید و پسر را سامبره مو بگیرید و اسکان دهید، خواه او را بگیرند زنده یا مرده. اما پسر فقط آرزو بیبی لایت مو کرد که همه سربازها بایستند تا زیر بغل در خزه بزرگ تا در، و سپس آنها را داشتند بیش از اندازه کافی برای بیرون آمدن دوباره، همه چیزهایی که باقی نمانده پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : بالیاژ و آمبره

چسبیده پروتئین تراپی مو بودند آنجا. پس از آن او دوباره از همان جایی که با شاه و شاه متوقف کراتینه مو شد شروع بیبی لایت مو کرد مردم، و زمانی که او دهان خود را به گفتن همه بد از آنها که او می‌دانست و می‌خورنگ مو است، آرزو می‌بیبی لایت مو کرد که کاش می‌توانستند تمام روزهایشان را در خانه ببندند برجی که او را در آن انداخته پروتئین تراپی مو بودند.

بالیاژ آمبره مو : و هنگامی که آنها در امان پروتئین تراپی مو بودند ساکت شوید در آنجا زمین و قلمرو را از آن خود بیبی لایت مو کرد. سپس سگ کراتینه مو شد شاهزاده و گربه دوباره شاهزاده خانم، او را گرفت و ازدواج بیبی لایت مو کرد، و آخرین باری که از آنها شنیدم این پروتئین تراپی مو بود که آنها آن را در مراسم عروسی هر دو خوب نگه داشتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه